ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-chi Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla

 

DKA-chi Borovpa ani vachpachi Kar’yaxalla Navele Zali

 

 

Moddganv: Aplea bhanddarantli girestkai khaltikayen dusreak divpi mahan monis ani Konknni bhaxentlo nanvvosto borovpi Vincy Quadros hannem amchea ganvchea borovpiank ani vachpiank girest kele he khatir taka porbim ditam ani Dalgado Konknni Akademin (DKA) taka dhaddun Konknni bhaxe khatircho boro vaur mukhar vhorpachem sopon ballgilole khatir tichei abhar mandtam, oxem udgar Konknni borovpi ani Navele firgojecho padr kur Pri  Myron Jeson Baretto hannem kaddle.  Dalgado Konknni Akademin ghoddoun haddlolie Konknni borovpa ani vachpachie kar’yaxalle vellar to uloitalo.  Tache borabor igorjecho padr vigar Pri. Arlino De Mello, DKA-cho Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.

 

Konknni boroitanam ani vachtanam jio chaltio chuki zatat tancher DKA-cho Chittnis ani Raxttrik bal Sahitya Puroskar vijeto Vincy Quadrosan uzvadd ghalo ani protek utor koxem ghoddtta ani tem borovpak ani vachpak koxem toyar zata hachem dekhi diun spoxttikoronn dilem.  Dott’tti letram koxim vach’chim ani tancho orth koso bodolta te vixim tannem hajir asloleank somzonni dili.  Nakyo svor kiteak khatir yeta ani to ailo zalear tantunt aslolea ‘m’ ani ‘n’-cho vapor koso korop he vixii tannem mahiti dili.   Uprant koslem-i vachop kortolo zalear kosli kosli kallji gheunk zai, te vixim sanglem.  Khub zonnamni aple prosn tache mukhar ghale, tanchio tannem somjikayen zapo dilio.

 

Jem kitem xikoilam, tem kitlem pasun somzolam tem zannun gheunk ek bhurgeanchi kanni topasunk dili.  Magir sumar 8 zonnam koddlean venchik utare vachun ghetle je vorvim tankam somzolem koxie porim oddchonni yetat ani tancher koxem mat vhoronk zai tem.  Xevottak Padr Vigarachea hatantlean inamam vanttlim.

 

Padr Vigar Arlindon aple vichear manddle ani vachtanam kosli kallji gheunk zai te vixim thoddi mahiti dili.  Dalgado Konknni Akademichie votin xembhor voir hajir aslolea vanttekaranche Bhanddari Celso Fernandesan upkar atthoile.

 

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]