ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಥಾ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್]  ಕೊಣಾಕೂಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ [ಸ್ಟೇನ್‌‌‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್]

ಕಥಾ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್: “ಕೊಣಾಕೂಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ”  [ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್: ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ]

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಅಸಲಿಯೀ ಏಕ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಎಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿನ್ ಉಬಿ ಜಾತಾ ತೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ತರೀ 'ಧರ್ ಧರ್'ಶೆಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ಭೋವ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಬರಯ್ಣಾರಾನ್.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಘೊವ್ ಜಾವ್ನ್, ಧುವೆಕ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ಚ್ ಕ್ರೂರ್ ಘಾತ್ ಸಂಭವ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಭಗ್ಚೆ ತೆ ಆಂತರಿಕ್ ವಳ್ವಳೆ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಸಲೆ. ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಸ್ತೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಹದ್ದ್‌‌‌ಬಸ್ತೆರ್ ದವರ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ನಿಗಾ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಉಲವ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ನಡ್ತ್ಯಾನ್ ಮನಿಸ್ ಪುರ್ತೊ ಬರೊ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವೇಳ್‌‌‌ಕಾಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಬದ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆಂ ಜೊಕಿಮಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲುವಿಜಾಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಪರಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ಚಂಚಲ್ ಮತ್ ತಾಚಿ ವೆಳಾಕಾಳಾ ತೆಕಿದ್ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಜೊಕಿಮ್ ಬಕ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮಾಕ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಕಳ್‌‌‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಅಸಲಿಯೀ ಏಕ್ ಚೆತಾವ್ಣಿ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಝಳ್ಕಾತಾಕೀ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ಘೊವಾನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಘೊವಾಕ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಲುವಿಜಾ ತಸಲ್ಯೊ ಚಂಚಲ್ ಬುದಿಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಜಾಚೆರ್ ಆಸ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಆನ್ಕಿಟ್ ತುಟವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಖೆಳಾಚಿ ಬಾವ್ಲಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಘೊವಾಕ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸಾನಾ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಾಂಪಾಡ್‌‌‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಾಚಾರ್ ಜೊಕಿಮಾಚಿ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಜೊಕಿಮಾ ಕುಶಿನ್ ದೆಖ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಸ್ತೆ ಥಂಯ್ ಖಂಯ್ಸರ್‌‌‌ಯೀ ಊಣ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ವದ್ದಾಡ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಧುವೆಚೆಂ ಬಾಸ್ಕಳ್ ನಡ್ತೆಂ ಗಿಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌‌‌ಲ್ಲಿ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಭೆಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಧುವೆಕ್ ಹದ್ದ್‌‌‌ಬಸ್ತೆರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ತರೀ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ತಾ. ಹ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಧುವ್ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಲುವಿಜ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ ತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಯೆತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಜ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್‌‌‌ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಜೊ ತಾಚೊ ಭಂವಾರ್ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೆಗಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಚ್ಯಾರಾಂಯೀ ವಾಟಾಂನಿಂ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ'ಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಅಖ್ರೇಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಉಡೊನ್ ಪಡಯ್ತಾ. ಲುವಿಜಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವೆಚೊ ಅನಾಮಿಕ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಜಡ್ಜ್‌‌‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಅವ್ಚಿತ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಅಖ್ರೇಚೆಂ ಫಯ್ಸಲ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಖಾತ್ರಿ ದಿವಯ್ತಾ ಕಶೆಂ ಭಗ್ತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭೋವ್‌‌‌ಚ್ಚ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾಣಿ ಹಿ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಚಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಪಾಸುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಉರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ತಾಂ.

- ಸ್ಟೇನ್‌‌‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್. 

 

ಸ್ಟೇನ್‌‌‌ರೊ, ಅಜೆಕಾರ್:ನಾಂವಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೊ ಸ್ಟೇನಿ ರೋಶನ್ ತೌರೊ ಮೂಳ್ ಅಜೆಕಾರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದುಭಾಂಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ’ಶಿರಾಪ್’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ 2002 ಇಸ್ವೆಚೊ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೊ ಸ್ಟೇನ್‌ರೊ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಕರ್ತಾ.

[कथा विशलेषण] कोणाक‌च नाकासलो [स्टेन‌‌‌रो, अजेकार]

कथा विश्लेशण : “कोणाकूच नाका आसलो” [काणियेगार: स्याम बोळिये]

ह्या संसारांत जियेंवच्या हऱ्येका मनश्यान एका ना एका रितीन असहायक स्थितेक फूड केलां आस्येता. पूण असलियी एक असहायक स्थिती एके व्यक्ती थंय धारूण रितीन उबी जाता तें पात्येवंक कषट तरी 'धर धर'शें' म्हळ्ळेपरीं काणिये रुपार भोव‌‌‌च्च मार्मीक रितीन दाखवन दिलां बरयणारान.

बायलेक एक बरो घोव जावन, धुवेक शिसतेचो बापूय जावन जियेवंक प्रयत्न कर्च्या जोकिमाक आपल्यां थावन्ंच्च क्रूर घात संभवताना ताणें भगचे ते आंतरीक वळवळे वाचप्या काळजाक हालवन सोडचे तसले. पर्की गांवांत शिसतेच्या निबान भुर्ग्यांक कितल्या मट्टार हद्द‌‌‌बसतेर दवऱ्येता म्हळ्ळें ही काणी जाग्रुत्काय दिता तरी आपल्या सुखा खातीर भुर्ग्यांक मुखार दवर्न परोक्ष रितीन खेळ खेळच्या व्यक्ती थंय निगा दवर्ची गर्जेचें तें दांबून सांग्ता. उलवण्यान आनी नडत्यान मनीस पुर्तो बरो दिसल्यारी वेळ‌‌‌काळ मनश्याक कशें बदलावंक सक्ता तें जोकिमाचे बायलेक लुविजाक वाचल्यार कळता. गोंयांत आसतां जोकिमाक खाल्तें जावनास‌‌‌ल्लें तें पर्गांवाक पाव‌‌‌ल्लेंच्च कानांक वारें रीग‌‌‌ल्ल्या वास्रापरीं स्वतंत्र जाताना चंचल मत ताची वेळाकाळा तेकीद घुंवताना जोकीम बक्रो जावन गेल्लो जोकिमाक‌‌‌च्च कळ‌‌‌ल्लेंना. असलियी एक चेतावणी ह्ये काणियेंत झळकाताकी, पर्गांवांतल्या विजाक घोवान बायलेक स्पोन्सर जावनासाजाय शिवाय घोवाक बायलेन न्हंय. ह्ये वर्वीं लुविजा तसल्यो चंचल बुदिच्यो जायत्यो बायलो चुकोन पडचो संभव थोड्या वांट्यार पुणी आडावंक साध्य कोण्णा. हांगासर डिपेंडेंट विजाचेर आस‌‌‌ल्ल्या जोकिमाक हात पाय बांदून घाल्ल्याची गत जाल्ली तें उग्त्यान दिसता. आपल्या कुडिच्या सुखा खातीर आपली आनकीट तुटवन आयिल्ल्या धुवेक‌‌‌च्च खेळाची बावली केल्ल्या लुविजान घोवाक विक्रीत कर्चें विशेस दिसाना तरी ह्या खेळांत सांपाड‌‌‌ल्ल्या लाचार जोकिमाची खरेंच्च भिर्मत दिसता.

जोकिमा कुशीन देखलें तर ताच्या शिसते थंय खंयसर‌‌‌यी ऊण दिसोन येना. कुटमाची मऱ्याद सांबाळुंक वद्दाडच्या ताका धुवेचें बासकळ नडतें गिळुंक जायनात‌‌‌ल्ली उंडी जाल्ली. एका भेसाक पावता पासून धुवेक हद्द‌‌‌बसतेर दवर्चें गर्जेचें तरी जोकिमान उचांबळ जायनासतां सोसणिकायेन समजाव्येत आसलें म्हणोन भग्ता. ह्ये वर्वीं धूव कांय आपल्या नडत्यांत बदलात म्हणोन चिंतल्यारी परोक्ष रितीन लुवीज‌‌‌च्च जिक्ता तें खात्री कऱ्येत हांगासर. कित्याक, ज्या परिसरांत ल्हान‌‌‌व्हड जाल्ल्या धुवेक जो ताचो भंवार आवयच्या पुसलावण्याक सहकार दिंवचे तसलो म्हळ्ळें नेगारुंक जायना. ओट्टारे, च्यारांयी वाटांनीं असहायकपणांत बंधी जाल्ल्या जोकिमाक जिकोंक‌‌‌च्च साद्य ना'स्च्या स्थितेक पावयिल्लो प्रमूक खेळगाडी अखरेच्या सन्निवेशांत जडज कसो दिसताना वाचप्याक उडोन पडयता. लुविजाक मेळोंक वेचो अनामीक होच्च जडज‌‌‌गाय म्हळ्ळो दुबाव अवचीत उटयताना ताचें अखरेचें फयसल जोकिमाक खात्री दिवयता कशें भग्ता. निजायकी भोव‌‌‌च्च अपुरबायेची काणी ही. हऱ्येका उत्रांनी बरयणाराची म्हिनत उकलन दिसता. लांब काळा पासून वाचप्याच्या मतिपडद्यार उर्तेली म्हळ्ळो कसलोच्च दुबाव ना. बरयणाराक चेपें उकल्तां.

- स्टेन‌‌‌रो, अजेकार.

 

स्टेन‌‌‌रो, अजेकार: नांवार पाटल्या तीस वर्सां थावन काणी, कादंबरी, कविता बरंवचो स्टेनी रोशन तौरो मूळ अजेकार गांवचो, कुवेयटांत वावर करून सद्द्याक दुभांयत काम करून आसा तशेंच अपल्या कुटमासवें वसती करून आसा. ’शिराप’ कादंबरेक २००२ इस्वेचो कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिचो पुरसकार लाभ‌ल्लो स्टेन‌रो अपरूपायेन साहितीक विशलेषणां सयत तो कर्ता.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]