ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ವಿನತಿ] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಜಾಯ್

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್, ಆಂಜೆಲೋರ್ ಆಧಾರ್ 2017

[ಉಟೊನ್ ಬಸುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಸ್ಟೊಂಚೊ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರ್]

ಪಾಶಾಂವ್, ಮಿಸಾಂವ್, ತೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್

ಮಾತಾಳೆಂ ವಾಚುನ್ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾನಿ ಹೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಜ್ ಸಿಂಜಿಚೊ ಬುಧ್ವಾರ್, ಕಪಲಾಚೆರ್ ಕರಿ ಪುಸವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ’ಧುಳಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧುಳಿಕ್ ವೆತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಧೇಶ್ ಕಾನಾಂನಿ ಪಡ್ಲಾ, ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಕೊಣ್ ರಿಗ್ಲಾ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ’ಯುಗಾಂವಿಶಿಂ’ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್; ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಆಯ್ಚೊ ಯುಗ್ ಬಜಾರಿಯುಗ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಾಂಗ್ಡೊ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾರ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಜಾಂವ್ ತೊ ಫಾಯ್ದೊ ದುಡ್ವಾಂತ್ ಆಸುಂ, ವಾ ಹೆರ್ ರಿತಿಂನಿ ಆಸುಂ. ನಾ ತರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ ನಾ; ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೋರ್ ನಾ, ಯೆಣಿಕ್ ಯೇರ್ ನಾ, ರುಕಾಕ್ ಕೀರ್ ನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಆಸಾ; ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ ಆಸಾ, ಕಾಜುಕ್ ಬೀ ಆಸಾ, ತಾಕಾ ತೀ ಅಸಾ.

ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಮೊರೊನ್ ದೀಸ್ ಉತರ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಖಬಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕುಸೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಅನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್? ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕಂಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್‌ಯೀ ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂನಿ ಉಂದಿರ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮಿಂ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಕ್ ಅತ್ತೂರ್ ಸಾಂ|ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ ವಾ ಮುಲ್ಕಿ ರೆತಿರೆಕ್ ವಚುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂನಿ ವಾಂದರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚಿ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. ಆತಾಂ ಪರತ್ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲೊಣಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಧಿಂ ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂ|ಲೊರೆಸಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್, ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಚೆರ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ವೆಲ್ಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊಚ್ಚ್ ಶಿಣ್ ನಾ, ವಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೆರ್ ಸಂತಾಪ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್;

ಆಮ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚಿ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ; ಪುಣ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧರ್ಮ್ ತೆಂ? ’ಮನ್ಶಾಧರ್ಮ್’ ವಾ ’ಹೆರ್ ಧರ್ಮ್?’, ಹೆರ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ದೀಜಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರಿಂನಿ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂನಿ. ಆನಿ ತೆ ಮಣಿಯಾರಿ ವಾ ಮುಖೆಲಿ ಜೆದ್ನಾಂ ’ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮೆಳಯ್ನಾ ತರ್ ತಾಚಿ ಗತ್ ಕಸಲಿ? ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಯಂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ತಂತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಧರ್ಮಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿಂ ಯಂತ್ರಾಂ ಅಜೂನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್, ಫುಡೆಂ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಜೆತಸಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿಕ್‌ಯೀ ನಾ.

ಹಾಂ! ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ; ’ಆಶಾವಾದಿ ಆನಿ ಪಿಶೆಂಪಣ್’ ಹಾಚೆಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೊ ಅಂತರ್ ಎಕಾ ಕೆಸಾಚೊ. ತೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಕರ್ನೆಂಕ್ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಮಿ ದಯಾ ದವರ್ಯೆತಾ, ಭಿರ್ಮತ್ ಉಚಾರ್ಯೆತಾ, ವಾ ತಾಂಚೆಪಾಸತ್ ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ವಚುನ್ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಮ್ಹಣಾ ವಾ ತೆಸಾಂವ್, ಪುಣ್ ’ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್’ ಚಿಂತಾಪ್ ನಾಕಾ. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಇತ್ಲೆ ಬಜಾರಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ’ಆದರ್ಶ್‌ವಾದಿ ಬರ್ಪಾಂ’ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸ್ಚಿಂ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪರಿಗತ್? ತೊ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾ ತಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್ ಕುಟಾಮ್ ಬರೆ ಕಾಮಾಂತ್/ಪದ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್, ’ಬ್ಯುರೊಕ್ರೆಸಿ’ ಬರೆಕರ್ನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ ತರ್, ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೊಗ್ಗುಸಲಾಮ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಕಳ್ತೆಂ ತರ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಿನಾ, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಉದೆತಿನಾ. ಪುಣ್ ’ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸುನ್, ಅಪ್ಣಾನ್ ಖುದ್ದ್ ರಿತ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಸಮೊನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರಿಸೊನಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಎಕಾಥರಾನ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿ ದುರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಉದೆತಾನಾ ’ಸಮಾಜೆಕ್ ಧಾಖಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್/ಬರಯ್ತಿತ್’ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತೆಂತ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಚಡುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಛಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿಂಚ್ ಧುಂಪಂವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ-ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಿರ್ಗತಿಕಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲಾ? ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ಲಾಭ್ಲಾ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ? ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕೊಲೆ ವರುಂದಿ, ಪುಣ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ತಾಂವ್? ಫಕತ್ತ್ ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ಪರ್ಬೆವೆಳಾರ್ ವಾಗಾಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾಚುನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಲಾದ್ರು ಆನಿ ಪೆದ್ರುಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಎಕಾ ಎನ್ವಲಪಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ಡಜನ್‌ಭರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಗಾಜಂವ್ಚಿಚ್ ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚೆ ಕಾರ್ಭಾರಿ/ಹುದ್ದೇದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಪಳೆಯಾ.

ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಮ್ಹಜೊ ಸಯ್ರೊ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಜೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರ್, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ 1987 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಕಾಣಿಕ್ ಪತ್ರಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಕಾದಂಬರಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ’ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲ್’ ಹಿಕಾ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ’ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ವೆಕ್ತಿಗತ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ 2015 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರಾಂತ್, ಜೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ’ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್’ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯೀ, ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿ’ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಲಗ್ಬಗ್ 1.25 ಲಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರುನ್, ತಾಕಾ ಮೆಳುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಇತ್ಲಿ ಭಿಗಡ್ಲ್ಯಾಕೀ, ತೊ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ಉಟ್ಚಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾ, ತಾಚಿಂ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಕಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಪತಿಣೆನ್. ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ತಿಣೆ, ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ’ಕಾಫಿ ತರ್‌ಯೀ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪಿಯೆಲೊಂ, ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿಣೆ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕೊಪಾಂತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಕಾಫಿ ದಿಲ್ಲಿ, ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಕೋಪ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಂತುಂ ’ಪುಟಿ; ದೂದ್ ನಾಸ್ಚಿ ಕಾಫಿ ಆಸ್ಲಿ’ - ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರಾಂಚಿ. ಆನಿ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಚಿಚ್ಚ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಿಯೆತಾಂವ್, ಆಮ್ಚಿ ಧರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಮಾಜ್, ದೆಕುನ್ ಧರ್ಮಾಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್; ಜಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್, ಜಾಂವ್ ಭಾಸ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಕೊಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ/ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಖ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಮುಖ್;

ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 5 ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ವಿಖ್ರ್ಯಾಚೊ ಅರ್ಧೊ ಆಧಾಯ್ (50%) ಆಮಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’ ಖಾತಿರ್ ಗಳ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಲಾಗಿಂ, ವೆಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂವ್, ಯೆಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಕರೆಜ್ಮ್ ಎಕಾ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಯಾಂ. ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಚೆ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್; ರು.875 ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ತ್ ರು.600 ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ, ಆನಿ ತಾಂತುಂ ರು.300 ಆಮಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’ ಖಾತಿರ್ ಜಮಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸರ್ವಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಅಮಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಎಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕಳಯ್ಲಾ, ಬೂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ವಿಳಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಯೆತಾ; ashawadi@gmail.com

Account Name : ASHAWADI PRAKASHAN
Current Account No : 188105000256
BANK : ICICI Bank Limited
BRANCH : VASHI
IFSC : ICIC0001881
MICR : 400229210

[ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ಕೊಣಾಕ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಕ್ ಮಾತ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ತಸ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ಯೆತಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಎಕೌಂಟಾಚೊ ವಿವರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಯ್ಲಿಂ ತರ್, ಆಮಿ ತಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್]

RONALD F. PEREIRA
Account No: 0117101018317
Bank: Canara Bank
101-111, Hajari Baug Building, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 83
IFSC Code: CNRB0000117
MICR Code: 400015066


ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ದುಡು [Rs. 33,400] ದಿಲ್ಲಿಂ;

1. Glenda Almeida - 10,000
2. Sandra Richard Almeida - 5,000
3. Uzvaad Konkani Magazine, Udupi - 5,000
4. Mangalore Welfare Association, Vidhyavihar - 5,000
5. Ronald Monteiro - 3,400
6.
Andrew L DCunha - 2,000
7. Francis Olivera - 2,000
8. Patrick DSouza - 1,000

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’ ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲಿಂ [54,200]

1. NN: ರು. 10,000
2. ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲ್:
ರು. 10,000
3.
ಕೊಂಕಾಣ (ನವಿಮುಂಬಯ್): ರು. 6,300
(ಹಾಂತುಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ರು.600 ದೀವ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್)
           ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾನ್‌ಪಾಡ
           ಜೋಸೆಫ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಸಾನ್‌ಪಾಡ
           ಆಂತೊನಿ ರೋಡ್ರಿಗಸ್, ಖೋಪರ್‌ಖೈರಾಣೆ
           ಗೋಡ್‌ಫ್ರಿ ರೇಗೊ, ನೆರುಳ್
           ಮಗ್ದಲೆನ ಮಿನೇಜಸ್, ನೆರುಳ್
           ಮೈಕಲ್ ಸುವಾರಿಸ್, ನೆರುಳ್
           ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಲಂಬೋಲಿ
           ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಪನ್ವೆಲ್
           ಲುವಿಸ್ ಕುಲಾಸೊ, ಪನ್ವೆಲ್
           ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ, ಕೊಂಕಾಣ
4. ಕೊಂಕಣ್‌ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ): ರು. 6,000
5. ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ : ರು. 6,000
6
.
ಹಿಲ್ಡಾ ಪಾಂಗ್ಳಾ (26 ಫೆಬ್ರೆರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ವಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್) : ರು. 4,400
7. ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್ (ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್) : ರು. 3,000
8. ಗ್ಲೆಂಡಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ, ದಹಿಸರ್ : ರು. 3,000
9. ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್ : ರು. 1,500
10. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ವಾಣಿ : ರು. 1,200
11. ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಾಂದಿವಲಿ : ರು. 1,000
12. ನಜ್ರೆತ್ ನೆರಿ ತಾಕೊಡೆ: ರು.600
13. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೊಂತೇರೊ: ರು.600
14. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಪುಣೆ: ರು.600

’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆಧಾರ್’ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಬೂಕ್ ಆಮಿ ವಿಖ್‌ಲ್ಲೆ;
ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ’ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ನಕ್ರೆ)
ಸರ್ಗಾ ವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್’ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ, ಪಡುಕೋಣೆ)
ಬಂಧ್’, ’ಬಜಾರ್’, ’ಮುಗ್ದನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ’ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)- ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಉದಾರ್ ಮನ್ ಧಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಧಿನ್ವಾಸ್.

 

2015-16 ಇಸ್ವೆಚಿ ’ರೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಕುಮ್ಕೆನಿಧಿ’: ರು. 1,19,500.00

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]