ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಬಹುಭಾಶಿಕ್ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನ್ - ದಿಲ್ಲಿಂತ್

2018 ಫೆಬ್ರೆರ್ 21 ವೆರ್, ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಆವಯ್ ಭಾಶೆಚೊ ದೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸುನ್, ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಡೆಲ್ಹಿಂತ್, ಬಹು-ಭಾಶಿಕ್ ಕವಿ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 10:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಮ್ತ್ಲ್ಯಾ 22 ಕವಿ-ಕವಯತ್ರಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್, ತಾಣಿಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಅಪಾಪ್ಲೆ ಆವಯ್-ಭಾಶೆಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕುಂಕ್ ದಿಲಿ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಯತ್ರಿ ಆಸ್ಲಿ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಬಾಯ್ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ; ಆಮ್ಚೆ ಭಾಶೆಚಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆವೊಯ್ಚಿ.

ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಭಾಶಣ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ರಾವ್ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಚಿವ್, ಹಾಣಿಂ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕರುನ್, ಹಾಜಿರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ; ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಉಕ್ತಾವಣಾಚೆಂ ಉಲವ್ಪ್, ಭೋವ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಡೋಗ್ರಿ ಕವಯತ್ರಿ ಪದ್ಮಾ ಸಚ್‌ದೇವ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಏಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಹೊ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಖೂಬ್‌ಚ್ ರಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲೊ; ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ನಿರೋಪ್ ದಿಲೊ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] बहुभाशीक कविसम्मेळन - दिल्लिंत

२०१८ फेबरेर २१ वेर, अंतर‌राश्ट्रीय आवय भाशेचो दीस आसलो. त्या पासून, ह्या दिसा, साहित्य अकाडेमीन डेल्हिंत, बहू-भाशीक कवी सम्मेळन घडून हाडलें. सकाळिंच्या १०:३० वोरांचेर ह्या सम्मेळंत आमच्या देसामतल्या २२ कवी-कवयत्रिंनी भाग घेतलो. वेवेगळ्या विश्यांचेर मांडलल्यो कविता वाचून, ताणीं प्रेक्षकांक अपापले आवय-भाशेची रूच चाकुंक दिली. तांतली एक कवयत्री आसली फिलोमेना बाय सांफ्रान्सिसको; आमचे भाशेची, कोंकणी आवोयची.

ह्या काऱ्यक्रमाचें स्वागत भाशण श्री श्रीनिवास‌राव - साहित्य अकाडेमिचो सचीव, हाणीं भोव मोलाधीक उत्रांनी करून, हाजीर आसलेल्ल्यांक येवकार दिलो; जाल्यार, उक्तावणाचें उलवप, भोव मानेसतीण डोग्री कवयत्री पद्मा सच‌देव हिणें केलें.

एका दिसाचो हो कार‍यक्रम खूब‌च रंगोन आयलो; आनी सांजेच्या पांच वोरांचेर खुशाल‌कायेन सगळ्यांनी एकामेका निरोप दिलो.


- भात्मी: आमचो भात्मी

[Kho'bo'r] Bhov Bhaxik Kovi Sammellon - Dil'iik

2018 Febrerache 21ver, oNtor-raxttriya avoi bhaxecho dis monoupant ailo. Hea nimtan, hea disa, Sahitya Academin, Dil'li, Bhou-bhaxik Kovi Sammellon ghoddoun haddlem. Sokallchea 10:30 vorancher hea Sommellant amchea desantlea 22 kovi koviyotrimni bhag ghetlo. Veg-vegllea vexoyancher manddleleo kovita vachun, tannim prexokank ap-apale avoi-bhaxechi ruch chakunk dili. Tantuntli ek kovoyotri asli Philomena-bai Samfrancisco; amche bhaxechi, Konknni avoichi, goddi, chakuck diupi.

Hea kariokromachem svagot bhaxonn Shri K. Sreenivasrao, Sahitya akademicho sochiv, hannim bhov moladik utramni korun, hazir asleleank yevkar dilo; zalear, Uktavonnachem uloup, bhov manest Dogri kovorotri Srimati Padma Sachdev hinnem kelem.

Eka disacho ho kariokrom khupuch rongon ailo; ani sanjecheam panch vorancher khoxalkaen saglleamni eka-mekak nirop dilo

- Bat'mi: Amcho Bat'mi

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]