ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ವಸಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಲೆಂತ್-ಸ್ವರ್ಧೆ

ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಹಾಣಿ ವಸಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಯುವಜಣಾಂಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4:15-ವೆರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಸುಮಾರ್ 80 ಜಣಾನಿಂ ಭಾಷಣ್, ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ.

ನಾಚ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ:

(ಎಕೆಕ್ಲಿಂ/Solo)
ಪಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರಿಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ವಿಯೋಲಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್]
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಜ್ಯೋತಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್]


(ದೊಡಿಂ/Duet)
ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್:ಡ್ಯಾರೆಲಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆನಿ ಎಲ್ರಿಕಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ]
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರೇಚಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಆನಿ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ]

(ಪಂಗಡ್)
ಪಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ವಸಯ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯ್ಶನ್ - ಭುರ್ಗಿಂ]
ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಗೊನ್ಸಾಲೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್]
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ವಸಯ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯ್ಶನ್ - ಬಾಯ್ಲಾಂ]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ವಸಯ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯ್ಶನ್ - ದಾದ್ಲೆ]

’ನಾಚ್’ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತೀರ್ಪ್‍ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕುಶಲ್ ಸುವರ್ಣ, (ಅದಿವಿತ್ಯ ಡಾನ್ಸ್ ಆಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಆನಿ ೨೦೧೨ ಮಾಂಡ್ ಸೊಬಾಣ್ ನಾಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಪಿ) ಆನಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರೀತಾ ಪಿರೇರಾ (ಟೆರೆನ್ಸ್ ಲುವಿಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆಕಾಡೆಮಿಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಅನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಸಂಚಾಲಕಿ).

ಭಾಶಣ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ:

ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಯ್ಸನ್ ಡೆ’ಸಾ]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:ಲೀಯ್ಶಾ ಡಿ’ಸೋಜ್]
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್:ಓಸ್ವಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್:ಕ್ಲೆಮೆಂಸಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್]
          [ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಜೋತ್ಸ್ನಾ ಆಬ್ರೆವ್]

’ಭಾಷಣ್’ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತೀರ್ಪ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲೆರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವ್ಲಿ).

ಗಾಯನ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ:

(ಎಕೆಕ್ಲಿಂ)
ಪಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಶೋನ್ ಡಿಕೋಸ್ತಾ ಆನಿ ವನೆಸ್ಸಾ ಐಯರ್]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೊಯೋನಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್]

ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶೆಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲಿಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್:ರೋಯ್ಸ್ಟನ್ ಡೆ’ಸಾ]

ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಲುವಿಸ್
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಓಸ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ
          [ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಕ್ಲಾರಾ ಪಿಂಟೊ]
          [ಚೊವ್ತೆಂ ಇನಾಮ್: ಮೇಬಲ್ ಡೆ’ಸಾ]
          [ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಇನಾಮ್: ಲುವಿಜಾ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್]
          [ಸವೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಹಿತಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜ್ಯೋತಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್]

(ದೊಡಿಂ)
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರೆನಿಟಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಲುವಿಸ್]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಿಶೋರ್ ಡೆ’ಸಾ ಆನಿ ಮೇಬಲ್ ಡೆ’ಸಾ]

(ಪಂಗಡ್)
ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶೆಚಿಂ ವಾ ವ್ಹಡಾಂ
          [ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಗೊನ್ಸಾಲೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್]
          [ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮದರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್]

’ಗಾಯಾನ್’ ವಿಭಾಗಾಚೆ ತೀರ್ಪ್‌ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂಟನಿ ತಾವ್ರೊ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂಚೊ ಗಾಯಕ್) ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ (ಗಾಯಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತ್‍ಕಾರ್) ಹೆ ಆಸ್ಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾನಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಕರ್ತೆಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.


- ಭಾತ್ಮಿ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್ ಸಾಂತುಮಾಯೆರ್

ತಸ್ವೀರೊ

ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]