ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಬುಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ಪುರಸ್ಕಾರ್


ಎಚ್ಚೆಮಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ 2018 ಇಸ್ವೆಚೊ ’ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಬೂಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ.’ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್ ಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ, ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಚ್ಚಿಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಶರತ್‌ಚಂದ್ರ ಶೆಣಯ್ ಹಾಚ್ಯಾ ’ಇದಮ್ ನ ಮಮ’ ಕವಿತಾ ಜಮೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾಜಮೊ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಮ್ ಶೇಟ್ ಹಾಕಾ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜಿಣ್ಯೆಅವ್ದೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ನವೆಂಬರ್ 18 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿನ್‌ಯೀ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ನಗದ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ದಿವುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್:

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ನಾಂವಾರ್ ಬರಂವ್ಚೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಪೆರ್‍ನಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ. ಪತಿಣ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ರೂತ್ ಆನಿ ರಿಯಾಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ ’ದೆವಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಡೊ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಲ್ಲೊ. 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಬುಕಾಂತ್ ಭಾರಾ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಅನ್ಭವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾಂತುಂ ಆಸಾತ್.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ;

ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2005:
ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ: ನಶಿಬಾಚಿ ರಾತ್ (ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್)
ಕವಿತಾ: ಮಾತ್ಯೆಚೆಂ ರುದಾನ್ (ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್)

ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2006:
ಕವಿತಾ: ಸುಮಂಗಳೆಚೊ ಸ್ವಗತ್ (ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್)
ದಾಯ್ಜ್ 2006 ವರ್ಸಾಚೊ ಕವಿ
ತಿಂತೆರಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ: ಪಯ್ಲೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಕವಿ (ವಿಶಯ್: ಭುಕ್ ಆನಿ ಸೊಧ್ನಾಂ)

ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2007:
ಬೀಗ್ ಆನಿ ಬಿಗಾತ್’ ಕಾಣಿ ’ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2007’ ಚೆರ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ.

ಹಾಚೆ ತೀನ್ ಕವಿತಾಜಮೆ; ’ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ (1999) ’, ’ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (2004), ’ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ (2006)’ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್.

’ಆರ್‍ಸೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್‍ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಸಂವೇದನ್‌ಶೀಲ್ ತಸೊಚ್ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] एच्चेमाच्या ’बीग आनी बिगात’ बुकाक विमला वी. पै. पुरसकार

एच्चेमाच्या दूसऱ्या मटव्या काणियांच्या जम्याक ’बीग आनी बिगात’ २०१८ इस्वेचो ’अत्युत्तम बूक’ जावन विश्व कोंकणी केंद्र थावन ’विमला वी. पै.’ पुरसकार लाभला. किटाळ.कोम चो संपादक जावनासचो कवी, विमर‍शक, चिंत्पी, काणियेगार एच्चेम प्रसतूत मंगळुरांत वसती करून आसा.

कोच्चिचो नामणेचो कवी शरत‌चंद्र शेणय हाच्या ’इदम न मम’ कविता जमो अत्युत्तम कविताजमो जावन विंचोन आयला.

तशेंच विश्वनाथ एम शेट हाका विमला वी. पै. विश्व कोंकणी जिण्येअवदेचो पुरसकार लाभला.

एच्चेम पेर्नाल:

एच्चेम म्हळ्ळे नांवार बरंवचो हेनरी मेंडोन्सा, पेर‍नाल फिर्गजेचो. पतीण स्टेल्ला आनी भुर्गीं रूत आनी रियासवें मंगळुरांत वसती करून आसा. २००२ इस्वेंत हाचो पयलो मटव्या काणियांचो जमो ’देवाक सोड‌ल्लो पाडो’ पर‍गट जल्लो. २००६ इस्वेंत पर्गट‌ल्ल्या ’बीग आनी बिगात’ बुकांत भारा मटव्यो काणियो आसात. मुंबय शेरांत वसती करून आसलेवेळार अनभव केल्ल्या विश्यांचेर वीण‌ल्ल्यो मटव्यो काणियो हांतूं आसात.

दायज.कोम‌चेर चल‌ल्ल्या साहितीक स्पर्ध्यांनी एच्चेमान जोड‌ल्लीं इनामां;

दायज साहितीक स्पर्धो २००५:
मटविकाणी: नशिबाची रात (पयलें इनाम)
कविता: मात्येचें रुदान (पयलें इनाम)

दायज साहितीक स्पर्धो २००६:
कविता: सुमंगळेचो स्वगत (दुस्रें इनाम)
दायज २००६ वर्साचो कवी
तिंतेरांत पिंतुरां: पयलो मयन्याचो कवी (विशय: भूक आनी सोधनां)

दायज साहितीक स्पर्धो २००७:
बीग आनी बिगात’ काणी ’दायज साहितीक स्पर्धो २००७’ चेर इनाम जोड‌ल्ली मटविकाणी.

हाचे तीन कविताजमे; ’चल्यांक चत्राय (१९९९) ’, ’कयद्याच्यो कविता (२००४), ’बामुणांचें चेडूं (२००६)’ पर‍गटल्यात.

’आर‍सो’ पत्राचो स्थापक संपादक जावनासचो एच्चेम एक विइमर‍शक, चिंत्पी आनी संवेदन‌शील तसोच प्रगतिशील कोंकणी बरवपी जावनासा.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]