ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ] ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ - 2019

ಪಯ್ಣಾರಿ-ವೀಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
2019 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್
ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ದರ್ಜೆದಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ತೆಂ ಕೊಣ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಥಾರಾಯ್ತಾ? ತಾಚಿ ಮಾಪ್ ಮೊಲಾವ್ಣಿ ಕಶಿ ಜಾತಾ. “ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫೊಲ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ” (Things fall apart), ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದಾಂತ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಗ್ದೊವ್ಣಿ ಆನಿ ಜುಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಚಿನುವಾ ಆಚೆಬೆ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತತ್ವ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್.ಶಾಸ್ತ್ರಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್, ತಶೆಂಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಫಿರಂಗಿ ರಾಜ್ವಟೆ ಖಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಜಿವೊ ದಾಖ್ಲೊ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ... ಹ್ಯಾ ಲೆಖಕಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾ ವರ್ವಿಂ.

ಖರೆಂ! ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸುಂ ಯೆತಾತ್. ಫಕತ್ ಹೆಂಚ್ “ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಬರಪ್” ಆನಿ ಹೆಂ “ಅ-ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಬರಪ್” ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹರೆಕ್ಲೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸುದಾರಣ್/ ಸುದ್ರಪ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬರಯ್ನಾ. ಕೊಣ್ ಮನೋರಂಜನಾ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾ, ಕೊಣೆಕ್ಲೊ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ಪ್ರಸಾರುಂಕ್ ಬರಯ್ತಾ, ತಿಸ್ರೊ ಉತ್ರಾಂನಿ ಖೆಳುನ್ ಭಾಶೆಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ಕಾಯ್ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ತಾ, ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಮಾಜಾಚೆರ್ ಆನಿ ಖೆರಿತ್ಪಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಹಿಚ್ ಶಿಖರ್/ ತೆಂಗ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಲ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆನಿ ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇ-ಸಾತಾಳ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಘಡೊಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ದೆಣ್ಯಾಚಿ ಪಾರಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹೆತುನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೆಖಕಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನವೊ ಫುಡಾರ್

ಆತಾಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಘಾಲುಂಯಾ.

ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಪ್ರಾಂತ್, ಪ್ರದೇಶ್, ಲಿಪಿ ಆನಿ ಬೊಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಭಾಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್. ವಿವಿದತಾಯೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಘುಸ್ಪಡ್, ಗೊಂದಳ್ ಆನಿ ದುಸ್ಪಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅದಿಕ್ ಬರೆಂ. ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ ಎಕ್ದಮ್ ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಸ್ನ್/ ಸವಾಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ತುಫಾನ್ ಯೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ಎಕ್ವತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ದುರ್ದೈವಾನ್ ಹುಂವರ್/ ಆವ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ಆಮಿಚ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಬುಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್.ಕಾರಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾನ್ ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಅಮರ್ ಚಾಫ್ರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಯಾದ್ ಜಾತಾತ್:

                ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಕವಿ ಹಾಂವ್, ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸೊಭಾಣಾಂ,
                ಮರ್‍ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ಕರಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮಾಡ್ಯಾಚೆರಿ ರುದನಾಂ,
                ತರಿ ಬಾಬಾ ಆಯ್ಕಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ,
                ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕೆದಿಂ ಪಾನ್ ನಾ,
                ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂ ಮಾನ್ ನಾ.

ಮಾನ್ ಭೊವ್‍ಮಾನ್, ಹುದ್ದೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್, ತೆರಾ ಸುಕ್ರಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.
ತರಿ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ್ ವಾತಾವರಣಾಚೊ ಫೂಡ್ ಕರುನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಸ್‍ರಾತ್ ವಾವುರ್‍ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ವಾ “ಕೆನ್ಸರ್ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಫೊಕಾಂಡಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್.ಯಿ ತಾಂಚೊ ಹೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಕೊಂಕಣ್ ಭೂಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಜಾರಾಂ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸುನ್‍ಯಿ ದೊ. ಒಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು ತಸಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ವಯ್ರ್ ಉಬಾಶೆಂ ಘಾಮ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ನವ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ದಿಂವ್ಲ್, ನವ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡೊಂವ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ತಾತ್ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್. ಕಾಳ್ಕಾಂತ್ ದಿವ್ಟಿ ಪೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರ್ಬೆಸ್ತಾಂಕ್ ನಮನ್. ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಸಪಣ್ ಜೆಂ ಆತಾಂ ವಾಸ್ತವ್ ಜಾಲಾಂ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೊಡ್-ಆಸ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ದೇಸ್‍ಭರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಜೆಂ ಬಿಂ ತಾಣಿಂ ರೊಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಝಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಿರ್ಲುಂ!

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್

ಹ್ಯಾ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಗ್ರಂಥಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಸಾ. ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಲೆಖನಾಂ, ಪಂದ್ರಾ ಕವನಾಂ, ನವ್ ಮೊಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಅಣ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲೆ ನವೆ ಆನಿ ತರ್ನೆ ಬರೊವ್ಪಿ, ಜಾತ್ ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಮ್, ಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಲಿಪಿ ಆನಿ ಬೊಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯೊ ಸಾಂಕ್ಳ್ಯೊ ಉಡೊವ್ನ್ ಏಕ್ ನವಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಪುಂಜೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ.

1. ಲೆಖನಾಂ :
ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಚಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ – “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರಚಾರಾಂತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ”. ಹಾಂತುಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಲೊ. ಪೂಣ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮದೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್. PV19A01 (ಅನಘ ಕಾಮತ್) – ಹಾಂತುಂ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮತ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಾಂತ್ ಜೆದ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಒನ್ಲಾಯ್ನ್.ಚ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಕರಪ್ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಚಯ್ನಾತ್. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಿಚ್ ಮಾಹಿತಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳುನ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮತ್. PV19A02 (ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ) ಹಾಂತುಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಲೆಕ್ತಾ. ಎಕ್ದಮ್ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಬರಪ್ ಹೆಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ಆಮಿ ಬಳಾದಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಟಿ.ವಿ ಚೆನಲಾಂ, ಪಿಂತುರಾಂ, ಜಾಳಿಜಾಗೆ – ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಡಿಜಿಟಲ್, ಹಾಂಚೊ ಆಮಿ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಿಪಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಚಣ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹಿ ಅಡ್ಚಣ್ ಪಯ್ಸಾವುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್.ಕಾರಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚಿ ಚಡ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾಸ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ಆಮಿ ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಬೊಲಿ, ಲಿಪಿ ಪಯ್ಸ್ ದವ್ರುನ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. PV19A03 (ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಿ. ಬಾರ್ಬೋಜ್) ಸಮಕಾಲಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಾಂತುಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಥಾ, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುನ್ ಅಂಕಿಕರಣಾಚ್ಯಾ (digitalization) ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕರುಂ ಯೆತಾ. ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರಯ್ಲೆಲೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಸರ್ವ್ ಲೆಖನಾಂ ಮದೆಂ ಉತ್ತಿಮ್ ದರ್ಜೆಚೆಂ. PV19A04 (ರೇಖಾ ಮೊಂತೆರೊ) ಹಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಮೊಟ್ವೊ ಇತಿಹಾಸ್ ದಿವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿಚ್ ತಿಚೆರ್ ಆಡ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಖಕ್ ಬರಯ್ತಾ. “ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್” ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಪಾಳುಂಕ್ ತೊ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಗೂಗಲ್ ಆನಿ ಯೂಟ್ಯುಬಾಚೊ ವಾಪರ್ ಭಾಶೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ಸುಚೊವ್ಣ್ಯೊ ತೊ ದಿತಾ. ಮನೋರಂಜನಾಚ್ಯಾ ಆದಾರಾನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಮತ್. PV19A05 (ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ) ಹಾಂತುಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಥೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್/ ಸಂದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಆನಿ ಸಾತತ್ತಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

2. ಕವನಾಂ :
ಸಾಹಿತ್ಯಾಂಕ್ ಕವನ್/ ಕವಿತಾ ಹೆಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಭೊವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್<ಯಿ, ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಕವನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಪಾವ್ತಾತ್. ಹರೆಕಾ ಕವನಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ ವಿಶಯ್ ಹಾತಾಳ್ಳಾ. PV19P01 (ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ನ್) ಹಾಂತುಂ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ) ಎಕಾ ಪ್ರಸ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಚೆ ಭಾಗ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹತ್ವಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಸಂವಾದ್ ರುಪಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕುಡಿಚಿ ಜತ್ನಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲ್ತಾ.

PV19P04 (ಇಷ್ಟಾ), PV19P09 (ಗಾಂಧಿಜಿಚೆ ಚಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್?), PV19P016 (ಮ್ಹಜಿ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್) ಆನಿ PV19P017 (ಸಂಧಿಗ್ದ್!) ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಎಕಾ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಭರ್ ಘಾಲಾ. ತೊ ಮ್ಹತ್ವಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್. ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಅವ್ಗುಣ್ ತಾಕಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಇಷ್ಟಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿನ್ ಭೊವ್ ಬರ್‍ಯೆ ರಿತಿನ್ ಹೆಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ‘ಗಾಂಧಿಜಿಚೆ ಚಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್’ ಹಾಂತುಂ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್‍ಚ್ ಕೀಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾ ತತ್ವಾಂ ಆಮಿ ಸಾಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಿ ನಿರಾಶಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದವರ್‍ತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾಂಧಿಜಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಭರ್ಶಿಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಮಾಂಕಡ್ ಚಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. PV19P014 (ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ್) ಹಾಂತುಂ ಕವಿ ಖರೆಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ‘ಮ್ಹಜಿ ಜಲ್ಮಾ ತಾರಿಕ್’ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ಅನಾಥ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಬೊಬ್. ತಾಕಾ ತಾಚಿಂ ಮಾಂಯ್ಬಾಪ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಆವಯ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಾಥ್‍ಚ್ ಸೊಡುನ್ ವೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಬಾಪಾಂಚೆರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಶೀಣ್ ಉಚರ್‍ತಾ. ‘ಸಂಧಿಗ್ದ್’ ಹಾಂತುಂ ವೆಂಚ್ಣುಕೊ/ ಚುನಾವನಾಂ ಜಾತಾನಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿನ್ ಉಕ್ತಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಉಮೆದ್ವಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ಫಟಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಮನಿಸ್ ತತ್ವ್ ಸಾಂಡ್ಲಲೆ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಫಟೊವ್ಣೆಕ್ ಬಳಿ ಜಾತಾತ್.

PV19P05 (ಮೊನೊ ಕಳೊ), PV19P012 (ಜಲ್ಮಾದೀಸ್) ಆನಿ PV19P06 (ಹಾಂವೆಸಾಚೆ ಪುಜಾರಿ) ಹಿಂ ತೀನ್ ಕವನಾಂ ಅಸ್ತುರ್ಯಾಂಚೆರ್/ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆರ್ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಆಸಾತ್. ಮೊನೊ ಕಳೊ: ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಘರಾಬ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಮ್ಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಾಂತುಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಸಾಚೆ ಪುಜಾರಿ: ಹಾಂತುಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ನಿರಾಶ್ಪಣಾಚಿ ಗತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಕವಿನ್ ಚಿತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಜಲ್ಮಾದೀಸ್: ಹಾಂತುಂ ಎಕ್ಯೆ ಆವಯ್ಚಿ ವ್ಯಥಾ, ಜಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾ ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಶೆತಾ.

PV19P07 (ಪಾವ್ಸ್ ಕೊಣಾಚೊ?), PV19P013 (ತಾನೆಲಿ) ಆನಿ PV19P015 (ಲುಟ್ಲಾಂ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ ಗರ್ಭಾಪೊತೆಂ!) ಹ್ಯೊ ಪ್ರಕೃತಿಚೆರ್ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಕವಿತಾ. ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಕೊಣಾಚೊ?: ಹಾಂತುಂ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ತಾನೆಲಿ: ಹಾಂತುಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಥಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಡ್ ನದರ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ಲುಟ್ಲಾಂ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆಂ ಗರ್ಭಾಪೊತೆಂ!: ಹಾಂತುಂ ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲಲ್ಯೆ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಆನಿ ಮನ್ಶಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ತುಲನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ರಾಕುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ.

PV19P08 (ಸುವಾದೀನ್ ಜೀಣ್), PV19P010 (ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ) ಆನಿ PV19P011 (ಬಂಧ್‌ಮುಕ್ತ್) ಹ್ಯೊ ಉಮಾಳ್ಶಿಕ್/ ಭಾವ್ನಾತ್ಮಕ್ ಕವಿತಾ. ಸುವಾದೀನ್ ಜೀಣ್: ಹಾಂತುಂ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಯಾದ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಪಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಉಕ್ತಾಯ್ತಾ. ನಾಂವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ: ಹಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತರ್.ಚ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. ಬಂಧ್‌ಮುಕ್ತ್: ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಪರತ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ತಾ. ಪರತ್ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ತೊ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ನವ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಉಮಾಳೆ ಆನಿ ದಿಶ್ಟಾವೊ, ಸುಖ್ ತಶೆಂಚ್ ದುಖ್, ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆನಿ ಫುಡಾರ್, ದೇವ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಕರ್ಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಬಾರ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಹಾತಾಳುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೆ ವಿಚಾರಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ದೊದೊನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಚಿ ಲೆಗುನ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್.

3. ಮೊಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ

ಮೊವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಘಡಯ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಕಥಾಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಚಿ ಸರ್ಜನ್.ಶೀಲತಾ ವಾಪ್ರುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ನವೊ ಸರ್ಗ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘಡೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. PV19S01 ’ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಕಡೆನ್’ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾ ವರ್ತೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ, ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಎಕಾ ಭಿಕ್ಷುಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಏಕ್ ಉತ್ತಿಮ್ ದೇಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾ. PV19S04 ‘ವಾಖೊರ್’ ಹಾಂತುಂ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಬರೊವ್ಪಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಶೀನಿ ಎಕಾ ಮ್ಹಾಲ್ಯಾಚೊ (ಕೆಲ್ಶಿ) ಪೂತ್, ಜೊ ಶೀತುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ. ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಥಾರಾಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದುಖ್ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾನ್ ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಮರ್‍ತಾ. ಆಶಾ ನಿರಾಶಾ, ಚಡ್ತಿ, ದೆಂವ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಗುಣಾಂನಿ ಭರ್‍ಲಲಿ ಹಿ ಏಕ್ ರಚ್ನಾತ್ಮಕ್ ಕಥಾ. PV19S05 ‘ಮರಣ್’ ಹಾಂತುಂ ಜುವಾಂವಾಚಿ ಕಸಲಿ ಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ತಾ. “ತೊ ಜೀವ್ ಆಸುನ್‍.ಯಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯೆ ಪರಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಜುವಾಂವ್ ಮರುನ್ ಸಯ್ತ್ ಅಮರ್. ಹಾಂತುಂ ಮನ್ಶಾ ಮುಲ್ಯಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. PV19S06 (ಸಾಕ್ಷಾತ್!) ಹಾಂತುಂ ಶಮ್ಮಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ತಾಚಿಂ ಫಾಟ್‍ಭುಂಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಮೊನಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಿ ಘಡಯ್ತಾ. PV19S07 (ಬಾಯ್ಯ…) ಹಾಂತುಂ ಬಾಯ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಕಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೊ ತಾಕಾ ಚೆಡಿಯಾಂ ಮದೆಂ ದೆಕ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಕಾಂತ್ ಯೆತಾ. ತೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಮಾಫ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. PV19S08 (ಮಾಂಡ್) ಹಾಂತುಂ ಧಾಲೊ ಪರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ರಮೇಶ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಗೊಮ್ತಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ರೊಮಾಂಚಕ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. PV19S09 (ಮೊಲಾದಿಕ್ ಪಿಂತುರ್) ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ಕುರ್ಡೊ ಚಿತ್ರಕಾರ್ ಕುರ್ಡೆಪಣ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಖಪೊಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ದಿಶ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ತಾಕಾ ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್.ಘಾತ್ ಕರ್‍ತಾ. ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಅಶೆಂಯ್ ಆಸುಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರೊವ್ಪಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾ. PV19S010 (ಸಾಂಡಿನಾತ್ಲಿಂ ಜಾಳಾಂ) ಹಾಂತುಂ ಬಾಪ್ ಚರ್ಣದಾಸಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾದಳಾಚೆಂ ವರ್ಣನ್ ಆನಿ ಖರೆಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೊ ಗುರು ದಯಾಸಾಗರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ. PV19S011 (ಪರಿವರ್ತನ್) ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿಶಿಂ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಏಕ್ ಪ್ರೆರ್ಣಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಆಮಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ವಿಶೆಸ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾ. ಶೆವಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ, ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಆಮಿ ಪಾವುಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸದಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡುಂಕ್ ಫಾವೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಎಕ್ಯೆ ತರೆಚಿ ಉಮೆದ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹರೆಕಾ ಕಾಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಫುರ್ತ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾತ್ರಿ ಆಸಾ.

4. ಅಣ್ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ಅಣ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಹ್ಯೊ ದೋನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಖುಬ್ ಪ್ರಬಾವಿಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚೆರ್ ಕೆಂದ್ರಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ. PV19T01 ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಫಟೊವ್ಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಶೆಂ ತೊ ಆಶೆತಾ. PV19T02 ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮದೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ “ಗುರು ಶಿಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾತೆಂ” ಭೊವ್ ಬರ್‍ಯೆ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚಿ ಮಜತ್ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ತೊ ಕೊಟ್ ಏಕ್ ಖುಣಾ ಕಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉರ್‍ತಾ.

ಸೊಂಪ್ಣಿ

ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಂಜೊ ವಾಚ್ತಚ್ ನವಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ನವಿ ಶೈಲಿ ವಾ ನವಿಂ ರುಪಾಂ ಶಿಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಆನಿ ಛಾಪ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಅದುರೆಂಚ್ ಉರ್‍ತಲೆಂ. ಹಿಂ ಲೆಖನಾಂ, ಕವನಾಂ ಆನಿ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚ್ತಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾ ವಿಶಿಂ, ಅಸ್ತುರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ/ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನ್-ಗವ್ರವಾ ವಿಶಿಂ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಬಾರ್ ಖತ್‍ಖ್ತ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂತುಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಬರೊಪ್ಯಾಂನಿ ಹಾತಾಳ್ಚೆ ವಿಶಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ರಿಗುಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತೆಂ? ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮನ್ಶಾ ತತ್ವಾಂಚೆರ್ ಗುಂತುನ್ ರಚ್ಲಲಿ ಏಕ್ ರಚ್ನಾತ್ಮಕ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್? ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ? ಆನಿ ಜರ್ ತಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆಮಿ ಪಾರ್ಕುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್, ಜೊಕುಂಕ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ.... ಏಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ವರ್ತೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯ್!
  
- ಜೇಸನ್ ಪೀಂತ್, SDB ಉದ್ಯಾವರ್

[साहितीक स्पर्धो] विलफी रेबिंबस स्मारक कोंकणी साहितीक स्पर्धो - २०१९

पयणारी-वीज हाणीं मांडून हाड‌ल्ल्या
२०१९ इस्वेच्या विलफी रेबिंबस स्मारक राश्ट्रीय मट्टाच्या साहितीक स्पर्ध्याच्या बर्पांचेर एक नदर

“साहित्य”
कितें आनी कोणाक

साहित्य म्हळ्यार कितें? आनी दरजेदार साहित्य म्हळ्यार कितें? तें कोण, केन्ना आनी कशें थारायता? ताची माप मोलावणी कशी जाता. “थिंग्स फॉल अपार्ट ” (Things fall apart), विसाव्या शेंकड्याच्या अर्दांत प्रगट जाल्ल्या ह्या पुस्तकांत आफ्रिका खंडांत जाल्ली दगदवणी आनी जुलमा विशीं बरोवन ह्या पुस्तकाचो बरोवपी चिनुवा आचेबे आख्ख्या संवसाराचेर एक प्रभाव घालूंक सकलो. हें पुस्तक तत्वशास्त्र्यांक तशेंच समाजशास्त्र्यांक एक बळादीक हातेर जालें. आफ्रिका खंडांत आशिल्ल्या लोकांक, तशेंक आफ्रिका खंडा भायर आशिल्ल्या हेर लोकांक फिरंगी राजवटे खाल जाल्ल्या कश्टा विशीं एक जिवो दाखलो पळोवंक मेळ्ळो... ह्या लेखकाच्या बरपा वरवीं.

खरें! साहित्यांत जायते प्रकार आसूं येतात. फकत हेंच “साहित्यीक बरप” आनी हें “अ-साहित्यीक बरप” म्हणूंक आमच्यान जायना. हरेकलो बरोवपी समाजांत सुदारण हाडूंक बरयना. कोण मनोरंजना खातीर बरयता, आन्येकलो म्हायती प्रसारूंक बरयता, तिसरो उतरांनी खेळून भाशेची गिरेस्तकाय लोकां मदें शिंपडायता, इत्यादी. साहित्या वरवीं समाजाचेर आनी खेरीतपणीं आमच्या चिंतपाचेर वरतो प्रभाव पडूंक सकता. साहित्याची हीच शिखर/ तेंगशी म्हण हांव पातयेतां. असलेंच एक पावल पयणारी.कोम आनी वीज कोंकणी इ-साताळ्या वरवीं ह्या पुस्तका रुपार आमकां पळोवंक मेळटा. आयोजकांक तशेंच हें पुस्तक घडोवंक आपल्या साहित्यीक देण्याची पारख कोंकणी लोकांक दाखोवच्या हेतून फुडें सरिल्ल्या सर्व लेखकांक परबीं

कोंकणी साहित्याक नवो फुडार

आतां एक नदर कोंकणी साहित्याचेर घालुंया.

जात, धर्म, प्रांत, प्रदेश, लिपी आनी बोली म्हण विभाजीत जाल्लो आमचो कोंकणी समाज. विविदतायेंत एकवट म्हणचे परस घुसपड, गोंदळ आनी दुसपट म्हळ्यार अदीक बरें. आमची गत एकदम निराशात्मक. कोंकणी संवसारांत आयलेवार साबार प्रस्न/ सवालां उबीं जाल्यांत. कोंकणी साहित्यीक संवसारांत एक तुफान येवन कोंकणी लोकां मदें एकवट हाडूंक सकतें आसलें. पूण दुर्दैवान हुंवर/ आवर येवन आमीच सगळीं बुडटांव म्हण भोगता. कोंकणी साहित्याक आनी साहित्यकाराक सयत मान ना. असल्या वेळीं अमर चाफ्राचीं उतरां याद जातात:

             कोंकणीचो कवी हांव, जातात म्हजीं सोभाणां,
             मरचे आदीं करीत आसात माड्याचेरि रुदनां,
             तरी बाबा आयकात म्हाका,
             जेवणाक केदीं पान ना,
             चार चौगां मान ना.

मान भौवमान, हुद्दे पुरस्कार प्रशस्ती म्हण कोंकणी साहित्याचे बारा बिरेस्तार, तेरा सुकरार जाल्यात.

तरी असल्या निराशात्मक वातावरणाचो फूड करून जायते खासगी संस्थे आनी व्यक्ती दीस रात वावुरतात. हांकां कोंकणीची पिसाय लागल्या वा “कॅन्सर जाला” म्हण आमी फोकांडां केल्यारूय तांचो हो मोलादीक वावर कोंकणी भाशे खातीर आमी विसरूंक फावो ना. सत्तर वर्सांचे पिरायेचो कोंकण भूंय थावन हजारां मैलां पयस आसुनूय दो. ऑस्टीन प्रभू तसलो कोंकणी वावराडी कोंकणीचो बावटो वयर उबाशें घाम काडटा. ताचे सांगाता नवे पिळगेक कोंकणी भाशेच्या साहित्याची रूच दिवंक, नव्या कोंकणी बरोवप्यांची उरबा वाडोवंक आनीक एक पावट फुडें सरतात बाब वल्ली क्वाड्रस. काळखांत दिवटी पेटोवच्या ह्या कोंकणी उरबेस्तांक नमन. हो स्पर्धो तांचेच एक सपन जें आतां वास्तव जालां. वीज कोंकणी आनी पयणारी.कोम हांच्या जोड आसर्‍या खाल मांडून हाडिल्ल्या ह्या साहित्यीक स्पर्ध्यांत देसभर आशिल्ल्या कोंकणी बरोवप्यांनी वांटो घेतिल्लो.
कोंकणी साहित्याचें जें बीं तांणी रोयलां तें एक दीस झाड जावन किरलूं!

ह्या पुस्तकांत आशिल्लें कोंकणी साहित्य
ह्या मोलादीक साहित्यीक ग्रंथांत साबार कोंकणी बरोवप्यांचो आसपाव आसा. सुमार पांच लेखनां, पंदरा कवनां, णव मोटव्यो काणयो आनी दोन अणकार केल्ल्यो काणयो आसात. कोंकणी वाठारांतले नवे आनी तरणे बरोवपी, जात कात, धर्म कर्म, प्रांत प्रदेश, लिपी आनी बोली म्हळ्यो सांखळ्यो उडोवन एक नवी कोंकणी क्रांती हाडूंक सोदतात म्हण भोगता. वाचप्यांक सोंपें जावचे खातीर हो साहित्यीक पुंजो आनी ताचें विश्लेशण हांवें चार वांट्यांनी बरयलां.

१.लेखनां :
ह्या स्पर्ध्यांत वांटो घेतिल्‍ल्यांक सुचयिल्लो विशय – “कोंकणी प्रचारांत डिजिटल माध्यमांचो वांटो”. हातूंत जायत्यांनी वांटो घेतिल्लो. पूण विंचून आयिल्ल्या मदें कांय मोलादीक बरपां हे परीं आसात. 9V19A01 – हांतूं बरोवप्यान कोंकणीच्या फुडारा विशीं आपलें मत मांडला. डिजिटल युगांत जेन्ना जायत्यो गजाली आमकां ऑनलायनूच मेळटात तेन्ना कोंकणी फाटीं कित्याक? हें कशें करप ते विशीं ते आमकां सुचयनात. पूण कितें करूंक आसा ते विशीं आमकां बरीच म्हयाती ताणें दिल्या. एकल्यान केल्यार जायना, सगळ्यांनी मेळून हो वावर करूंक जाय म्हळ्ळें तांचें स्पश्ट मत. PV19A02 हांतूं डिजिटल माध्यमां एक क्रांती म्हण बरोवपी लेखता. एकदम वेव्हारीक बरप हें. खंयच्या मळार आमी घट जावंक फावो तें ताणें बरयलां. टि.वी चॅनलां, पिंतुरां, जाळीजागे – समाजीक आनी डिजिटल हांचो आमी वापर करूंक जाय. कोंकणी भाशेक लिपी एक अडचण. पूण आज डिजिटल माध्यमांक लागून ही अडचण पयसावूंक जाता. आदल्या साहित्यकारांक डिजिटल माध्यमांची चड म्हायती नासली. पूण आज स्थिती बदलल्या. आमी जात, धर्म, बोली, लिपी पयस दवरून एक जावंक फावो म्हळ्ळें तांचें चिंतप. PV19A03 समकालीन कोंकणी साहित्य हांतूं कानडी लिपयेंत आशिल्ल्या कोंकणी साहित्याची झळक आमकां मेळटा. कथा, कविता आनी कादंबरी म्हण कानडी लिपयेच्या कोंकणींत जायतीं पुस्तकां आयलीं. समाजीक माध्यमांचो वापर करून अंकीकरणाच्या (digitalization) ह्या काळांत कोंकणी साहित्याची वाडावळ करूं येता. संशोधनात्मक रितीन बरिल्लें हें लेखन सर्व लेखनां मदें उत्तीम दरजेचें. PV19A04 हांतूं कोंकणीचो मोटवो इतिहास दिवन कशें कोंकणी लोकांनीच तिचेर आड नदर घाल्या म्हण लेखक बरयता. “कोंकणी उलय, कोंकणी उरय” हें चिंतप पाळूंक तो उलो दिता. गूगल आनी यूट्युबाचो वापर भाशेची जाणवाय जोडच्याक वापरूंक जाता. तशेंच हेर जायत्यो वेव्हारीक सुचोवण्यो तो दिता. मनोरंजनाच्या आदारान सयत कोंकणी भास फुलतली म्हळ्ळें ताचें मत. PV19A05 हांतूं डिजिटल माध्यमां वरवीं कितें करूंक जाता म्हळें सांगलां. थोडक्यांत सांगचें जाल्यार आधुनीक काळांत आदल्या काळा परस चड अवकास/ संद कोंकणी मनशांक कोंकणीचो प्रसार करूंक फावो जाला. हें काम फुडें व्हरूंक एकवटाची आनी सातत्तायची गरज आसा.

२. कवनां :
साहित्यांक कवन/ कविता हें उतरांच्या लेखार भोव उणें जाल्यारूय, ताचो प्रभाव एकदम बळिश्ट जावंक सकता. कवनां म्हळ्या ह्या विभागांत जायते विचारात्मक आनी राजांवीक कविता हांगा आसपावतात. दर एका कवनांत एकेक विशय हाताळ्ळा. PV19P01 (धाकट्याचो प्रस्न) हांतूं धाकट्याच्या एका प्रस्ना वरवीं कुडीचे भाग कितले म्हत्वाचे म्हण कवीन सांगलां. संवाद रुपार आसची ही कविता कुडीची जतनाय आनी म्हत्वा विशीं जायतो उजवाड घालता. PV19P04 (इषटा), PV19P09 (गांधिजिचे चार मांकोड?), PV19P016 (म्हजी जल्मा तारीक) आनी PV19P017 (संधिगद!) ह्या कवितांनी एका तात्वीक विशयाचेर भर घाला. तो म्हत्वाचो विशय म्हळार मनशापण. मनशा थंय देवान दिल्ले गूण आसात. पूण मनशाचे अवगूण ताका मनशापणा थावन पयस करतात. इषटा: कवितेंत कवीन भोव बरे रितीन हें वर्णिलां. गांधिजिचे चार मांकोड?: हांतूं मनशापणाकूच कीड लागल्या आनी आमचीं मनशा तत्वां आमी सांडल्यांत म्हण कवी वाचप्या मुखार ही निराशात्मक परिस्थिती दवरता. देखून गांधीच्या तीन मांकडां भरशीक आनीक एक मांकड चडलो म्हण तो सांगता. PV19P014 हांतूं कवी खरें ब्राह्मणत्व म्हळ्यार कितें तें पारखूंक उलो दिता. म्हजी जल्मा तारीक: कविता एका अनाथ भुरग्याची बोब. ताका ताचीं मांयबाप कळीत नात. संवसारांत कितलेशे आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक अनाथूच सोडून वेतात. आपल्या सुवार्था खातीर. असल्या मांयबापांचेर ही कविता शीण उचारता. संधिगद!: हांतूं वेंचणुको जातना साद्या मनशांची गत कितें म्हण कवीन उकतायल्या. उमेदवार येवन फटयतात आनी मनीस तत्व सांडिल्ले आमी तांचे फटोवणेक बळी जातात.

PV19P05 (मोनो कळो), PV19P012 (जल्मदीस) आनी PV19P06 (हांवेसाचे पुजारी) हीं तीन कवनां अस्तुर्‍यांचेर केंद्रीत आसात. मोनो कळो: हांतूं एका घराब्यांत बायलेचो म्हत्व कितें तें आमकां हांतूं कळीत जाता. हांवेसाचे पुजारी: हांतूं बायलांची निराशपणाची गत आमच्या समाजांत कवीन चित्रायल्या. जल्मदीस: हांतूं एके आवयची व्यथा, जी आपल्या जल्मादिसा परदेसांत आशिल्ल्या आपल्या पुताक मेळूंक आशेता.

PV19P07 (पावस कोणाचो?), PV19P013 (तानेली) आनी PV19P015 (लुटलां प्रथवेचें गर्भापोतें!) ह्यो प्रकृतीचेर केंद्रीत कविता. पावस आनी पावसाक लागून सैमाचेर आनी मनशाचेर जाल्ल्या प्रभावा विशीं पावस कोणाचो?: हांतूं वर्णीलां. तानेली: हांतूं सैम आनी उदका थंय केल्ली आमची आड नदर दाखोवन कवी एक चत्राय आमकां दिता. लुटलां प्रथवेचें गर्भापोतें!: हांतूं देवान रचिल्ल्या सैमाचें आनी मनशान केल्ल्या करण्यांचें तुलन करून सैम राखूंक उलो दिता.

PV19P08 (सुवादीन जीण), PV19P010 (No title) आनी PV19P011 (बंधमुक्त) ह्यो उमाळशीक कविता. सुवादीन जीण: हांतूं कवी आपल्या भुरगेपणाची याद आनी म्हातारपणांत आसचो विपर्यास उकतायता. No title: ही एक मोगाची कविता. कवी आपणा भितरूच उलयता आनी आपल्या मोगाक उलो दिता. बंधमुक्त: जियेवची आशा परत आयली म्हण बरयता. परत तो जियेवंक सोदता आनी आपल्या जिविताची तो झडटी करूंक लागता.

नवे पिळगेच्या कवींनी आपले लेखणे थावन उतरायिल्ल्यो ह्यो कविता उमाळे आनी दिश्टावो, सूख तशेंच दूख, उगडास आनी फुडार, देव धर्म आनी मनशा कर्म असल्या साबार विशयांक हाताळून वाचप्यांच्या मनांत एक क्रांती उटोवंक सकता. हे विचारीक आनी तात्वीक विशय समजूंक एक कविता दोदोन पावटीं वाच्ची लेगून गरज पडत.

३. मोटव्यो काणयो
मोटव्यो काणयो खिणा भितर एक नवो संवसार घडयतात. एक कथाकार आपल्या चिंतपांची सर्जनशीलता वापरून वाचप्याच्या मनांत एक नवो सर्ग ह्याच संवसारांत घडोवंक प्रेरण दिता. ह्या विभागांत लेगून आमकां अशेंच कितें पळोवंक मेळटा. PV19S01 'काळोखांतल्यान उजवाडा कडेन' हे काणयेंत मनशापणा वरतें कांय ना, म्हण रुजू जाता. बायल आपल्या घोवाक जेवण वाडचे परस एका भिक्षूक जेवण वाडटा आनी मनशापणाची एक उत्तीम देख वाचप्यां मुखार दवरता. PV19S04 (वाखोर) हांतूं खरो मोग केन्नाच विसरूंक जायना म्हण आमकां हे काणयेचो बरोवपी सांगता. शीनी एका म्हाल्याचो (केलशी) पूत, जो शीतूच्या मोगांत पडटा. तिचें लग्न थारायतना ताका दूख जाता. पूण निर्भाग्यान तिचो घोव मरता. आशा निराशा, चडटी, देंवती म्हळ्ळ्या साबार गुणांनी भरिल्ली ही एक रचनात्मक कथा. PV19S05 (मरण) हांतूं जुवांवाची कसली गत म्हण आमकां दिसता. “तो जीव आसुनूय मेल्ले परीं आनी दुसरो जुवांव मरून सयत अमर. हांतूं मनशा मुल्यां आमकां पळोवंक मेळटात. PV19S06 (साक्षात!) हांतूं शम्मीक आपल्याच गांवाक वचूंक नाका. हाका कारण कितें? ताचीं फाटभूंय कितें म्हण एक मोनी क्रांती ती घडयता. PV19S07 (बाय्य…) हांतूं बाय्या फ्रेंकीची भयण मुंबय कामाक आसलें. तो ताका चेड्यां मदें देखतना ताच्या जिवितांत एक आकांत येता. तो आपणाक केन्नाच माफ करूंक सकलो ना. PV19S08 हांतूं धालो परबे वेळार रमेश भुरगेपणार, पंदरा वरसांचे पिरायेर आशिल्ल्या गोमतीचो उगडास काडटा. रोमांचक आनी निर्मळ ताचीं चिंतनां आनी भोगणां आमकां वाचूंक मेळटात. PV19S09 (मोलादीक पिंतूर) हांतूं एक कुड्डो चित्रकार कुड्डेपण आशिल्ल्यान आपलीं पिंतुरां खपोवंक सकलो, पूण दिश्ट मेळटच ताका तें जालें ना. तो निरास जावन जीव घात करता. मनशापण अशेंय आसूं येता म्हळ्ळें बरोवपी आमचे मुखार दवरता. PV19S010 (सांडिनातलीं जाळां) हांतूं बाप चरणदासाच्या पाद्रीपणाच्या जिवितांत आयिल्ल्या वादळाचें वर्णन आनी खरें अध्यात्मीकपण कितें म्हळ्ळें ताचो गुरू दयासागर ताका सांगता. PV19S011 (परिवर्तन) एका मनशाच्या जिवितांत जाल्ले बदलावणे विशीं बरयलां.

ह्यो सगळ्यो काणयो एक प्रेरणात्मक दिश्टीन आमी वाचूंक आमकां एक विशेश उत्तेजन दिता. शेवट आमकां मेळचो ना, तरी आमच्या शेवटाक आमी पावूंक आमचो सदांचो वावर आमी सांडूंक फावो ना. ह्या सगळ्या काणयांनी एके तरेची उमेद आसा. वाचप्यांक हरेका काणये थावन स्फूर्त मेळटली म्हळ्ळी म्हाका खात्री आसा.

४. अणकार काणयो
अणकार केल्ल्या काणया मदें ह्यो दोन काणयो खूब प्रभावीक आनी मनशाच्या संबंदाचेर केंद्रीत आसच्यो. PV19T01 हांतूं म्हातार्‍यांच्या एका आसर्‍यांत घालूंक ताच्याच पुतान केल्ली फटोवणी आमकां वाचूंक मेळटा. तो वेगींच मरून ताणें सोडिल्ले पयशे आपणाक मेळशें तो आशेता. PV19T02 हांतूं एका अध्यापक आनी एका विद्यार्थी मदें आसलें गुरु शिश्याचें नातें भोव बरे रितीन वर्णिलां. अध्यापक आपल्या विद्यार्थीची मजत करता आनी तो कोट एक खुणा कशी विद्यार्थीच्या जिवितांत उरता.

सोंपणी
हो साहित्य पुंजो वाचतच नवीं उतरां, नवी शैली वा नवीं रुपां शिकूंक मेळ्ळीं म्हळ्ळें जाल्यार बरोवप्याचें आनी छापप्याचें काम अदुरेंच उरतलें. हीं लेखनां, कवनां आनी काणयो वाचतच तुज्या आनी म्हज्या खासगी जिवितांत मनशापणा विशीं, अस्तुर्‍यांच्या माना विशीं, प्रकृते विशीं आनी असल्याच साबार खतखत्या विशयांचेर आमचें चिंतप बदलूंक जायतें प्रेरण मेळटा. हांतूं आशिल्लें साहित्य आनी ताचे सांगाताच बरोप्यांनी हाताळचे विशय आमच्या काळजा मनांत रिगूं दीत म्हण सर्व बरें मागतां.
तर साहित्य कितें? साहित्या मनशा तत्वांचेर गुंथून रचिल्ली एक रचनात्मक शिकवण? वा आनी कितें? आनी जर ती शिकवण आमी पारखूंक, समजूंक, जोखूंक सुफळ जाल्यांव जाल्यार तें म्हाका आनी तुका.... एक नवें जिवीत जियेवंक वरतें प्रेरण जायत.

लांब जियेवं कोंकणी माय!

 
- जेसन पींत, SDB उद्यावर

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ | आधले स्पर्धे

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2018

साहितीक स्पर्धो २०१८

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ 2017

साहितीक स्पर्धो २०१७

ಮಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಕವಿ

ಚಿತ್ರಾಂ ವಿಚಿತ್ರಾಂ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]