ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಳವ್ಣಿ:] ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಅರ್ಜಿ ಆಪವ್ಣೆಂ

ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಳೆಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಚಿಂ 9 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ, 'ಅಮೂಲ್ಯಆಕಾಶ್' ಪಂಗ್ಡಾಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂಭಿತಲ್ರ್ಯಾತನ್ರ್ಯಾತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕುನ್ ಮಾನ್‍ಕಚ್ರ್ಯಾಕ್ ‘ಎನ್‍ಬಿಜೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2017' ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಆರ್ಹ್‍ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್ ಪತ್ರಾಸಂಗಿಂ 20,000 ನಗದ್‍ಇನಾಮ್‍ ಆಟಾಪ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2015 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವತ್ಲಲೊ ಆನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಎಕಾಚ್‍ಜೆರಾಲ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್‍ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್: ಉತ್ತೀಮ್‍ಕಲಾಕಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಚಿತ್ರ್‍ಕಲಾ, ನಟನ್, ಗಾಯನ್, ನಾಚ್/ನಿರ್ದೇಶನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್/ನಿರ್ದೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್‍ಕ್ಶೇತ್ರಾಂಥಾವ್ನ್‍ಅರ್ಜಿ ಪಾಟವ್ಯೆತ್.

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್: ಉತ್ತೀಮ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಅಥ್ಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಖೆಳ್ ಪಂದ್ಯಾಟ್ (ಗೇಮ್ಸ್) ಕ್ಶೇತ್ರಾಂನಿ ಸಾಧನ್‍ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಅರ್ಜಿ ಪಾಟವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾದೊನೀ ವಿಭಾಗಾಂಕ್‍ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಯ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮೀತ್ 16-30 ಭಿತರ್‍ಆಸೊಂಕ್‍ಜಾಯ್. ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವ್ಹಳಕ್, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಫೋನ್ ಸಂಖೊ, ಸಾಧನಾಕ್ ಫಾವೊಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಚಿಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ (ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್), ಪಾಸ್‌ಪೊರ್‍ಟ್ ಸೈಜ್ 4 ತಸ್ವಿರ್ಯೊ, 2 ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ತಸ್ವಿರ್ಯಾಂಸಂಗಿ ಅರ್ಜಿ ಖುದ್ದ್‍ಧಾಡ್ಯೆತ್ ವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಯೋಗ್ಯ್‍ತಾಲೆಂತ್'ವಂತಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ನವೆಂಬರ್ 1 ತಾರಿಕೆಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್‍ಕರ್ಚಿಂ. ಕಾಲೆಜ್, ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥೊ ವಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಥಾವ್ನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರ್‍ಅವಶ್ಯ್.

ಫಲಿತಾಂಶಾಚಿ ಕಳವ್ಣಿ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್‍ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್‍ಚಲ್ಚ್ಯಾ ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮಾವೆಳಿಂ ಹಾತಾಂತರ್‍ಜಾತಲೊ.

ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್ ವಿಳಾಸ್:

NBJ YUVA PRATIBHA PURASKAR - 2017
NAMAN BALLOK JESU, Infant Jesus Shrine
Bikarnakatte, Mangalore - 575005
Email: namanballokjesu@gmail.com
Ph: 9844241785


ಹ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ 'ವರ್ಸಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಪುರಸ್ಕಾರ್'ಯೀ ಚಾಲು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್‍ಅರ್ಜಿ ಪಾಟಂವ್ಕ್‍ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್‍ಕೊಣೆಂಯ್‍ಯೋಗ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲಿ) ನಾಂವ್ ಸೂಚಿತ್‍ಕರ್ಯೆತ್. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಮಿತಿಅಧ್ಯಯನ್‍ಕರ್ನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್‍ಕರ್ತೆಲಿ.


- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[कळवणी:] यूव प्रतिभा पुरसकाराक‍अर्जी आपवणें

नमान बाळोक जेजू, लोकामोगाळ कोंकणी म्हयन्याळें आपलीं पत्रिकोद्यमाचीं ९ वर्सां संपयताना, 'अमूल्यआकाश' पंगडासांगाता मेळोन कोंकणी समुदायांभितलऱ्यातनऱ्यातालेंतांक व्हळकून मान‍कचऱ्याक ‘एन‍बिजेयूव प्रतिभा पुरसकार २०१७' मांडून हाडता. ह्या पुरसकाराक‍आऱ्ह‍जाल्ल्यांनी अर्जी पाटवंक पुरसकार समितीन उलो दिला.

यादिसतिका, मान पत्रासंगीं २०,००० नगद‍इनाम‍ आटापचो हो पुरसकार २०१५ व्या वर्सा सुर्वतललो आनी दोन वर्सांएकाच‍जेराल विभागांत पुरसकार दिल्लो. ह्या वर्सादोन विभागांनी पुरसकार दिवंक‍येवजिलां.

पयलो विभाग: उत्तीम‍कलाकार पुरसकार. ह्या पुरसकाराक‍चित्र‍कला, नटन, गायन, नाच/निर्देशन, साहित्य, संगीत/निर्देशन संबंधीत‍क्षेत्रांथावन‍अर्जी पाटव्येत.
दुस्रो विभाग: उत्तीम खेळगाडी पुरसकार. ह्या पुरसकाराक‍अथलिटिक्स, खेळ पंद्याट (गेम्स) क्षेत्रांनी साधन‍केल्ल्यांनी अर्जी पाटव्येत.

ह्यादोनी विभागांक‍अर्जी पाटयतल्यांची प्रायेची मीत १६-३० भितर‍आसोंक‍जाय. संपूर्ण व्हळक, संपर्क विळास, फोन संखो, साधनाक फावोजाल्ल्या पुरसकारांचिजेराक्स प्रती (आसल्यार), पास‌पोर‍ट सैज ४ तस्वीऱ्यो, २ फूल सैज तस्वीऱ्यांसंगी अर्जी खुद्द‍धाड्येत वा संबंधीत संघ-संस्थ्यांनी योग्य‍तालेंत'वंतांची नांवां नवेंबर १ तारिकेभितर पावीत‍कर्चीं. कालेज, शिकपा संस्थो वा फिर्गज विगाराथावन शिफारस पत्र‍अवश्य.

फलितांशाची कळवणी नवेंबरांत‍जातेली आनी पुरसकार नवेंबरांत‍चल्च्या नमान बाळोक जेजू पत्राच्या वर्सुगे संभ्रमावेळीं हातांतर‍जातलो.

अर्जी पाटवंक विळास:

NBJ YUVA PRATIBHA PURASKAR - २०१७
NAMAN BALLOK JESU, Infant Jesus Shrine
Bikarnakatte, Mangalore - ५७५००५
Email: namanballokjesu@gmail.com
Ph: ९८४४२४१७८५


ह्याच बराबर ह्या वर्साथावन 'वर्साची व्यक्ती' पुरसकार'यी चालू जाता. ह्या पुरसकाराक‍अर्जी पाटवंक‍आवकास ना. पूण‍कोणेंय‍योग्य व्यक्तिचें (कोंकणी क्रिसतांव समाजेंतली) नांव सूचीत‍कऱ्येत. पुरसकार समितिअध्ययन‍कर्न विंचवण‍कर्तेली.

- आम्चो भात्मि

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]