ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..

ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..

ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್] ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ "ಝುಜ್"

ಮಿರಾರೋಡ್ (ಮುಂಬಯ್), ಮಾರ್ಚ್ 16: ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಮಿರಾರೊಡ್ ಆನಿ ಸಾಂ. ಜೊಸೆಫ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಿರಾರೋಡ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಶ್ರಯಾನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ "ಝುಜ್" ಹಾಚೆಂ 24 ವೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮರ್ಚ್ಯಾಚ್ಯಾ 16 ವೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 7 ವೊರಾಂಕ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನಿನಾಸಮ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೆಶನಾರ್, ಕ್ಲ್ಯಾನ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಪದುವಾ ರಂಗ್ ಆಧ್ಯಾಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಉದೆಲೊ ಮಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಧ್ವಾರಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ನಟನಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜುವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಗೂಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆದಾರ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಲೊಕಾಚೆ ಗಮನ್ ಫಕತ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರ್‌ದಾರಿಂ ವಯ್ರ್ ಕೇಂದ್ರೀಕ್ರತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್, 90 ಮಿನುಟಾಂಚೊ ಹೊ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಸಂಪ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾ.

ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಸೊಶಿಯೆಶನಾಚೊ ಆತ್ಮಿಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಡಾಯ್ಗೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಜೊಸ್ಸಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್ ವೆದಿರ್ ಆಸೊನ್, ಝುಜ್ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಶಾಲ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪೊಷಕಾಂಕ್ ತಸೆಂಚ್ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ತುರೆ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾಪ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್, ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಮೌಲ್ಯಾಂಚೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಸಲೊ ನಾಟಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಪ್ರತೇಕ್ ಥರಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕರೆಜ್ಮಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್ ಆನಿ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಸೆರಾವೊಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಥಂಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲಿ, ತಸೆಂಚ್ ಹಾಂತು ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ತಸ್ವೀರೊ: ಕೆನ್ಯುಟ್ ಮಿನೆಜೆಸ್

[खबर] मिरारोडांत "झूज"

मिरारोड (मुंबय), मार्च १६: सां. जुजे कोंकणी वेलफेर एसोशियेशन मिरारोड आनी सां. जोसेफ फिर्गज मिरारोड हांच्या जोड आश्रयान सादर केल्लो लोकामोगाळ धार्मीक नाटक "झूज" हाचें २४ वें प्रदर्शन मर्च्याच्या १६ वेर सांजेर ७ वोरांक इगर्जेच्या सालांत बोव यशस्वी थरान प्रदर्शीत केलें. मानाधीक बाप आलवीन सेरावोच्या लिखणेथावन उदेल्लो आनी क्रिसटी निनासम हाच्या निर्देशनार, क्ल्यान्वीन फेर्नांडीस आनी पदुवा रंग आध्यायन केंद्र मंगळूर हांच्या सांगोड्या सवें करेज्माच्या आयिन्न वेळाक सरी जावन, लोकाक आपलें अंतसकर्न जेजू थंय पर्तुंक एक बरो संदर्भ उदेलो मणच्याक कांय दुबाव ना. मिरारोडांत पयले पावटीं आसल्या ऊंच धार्मीक नाटकाध्वारीं, क्रिसटी आनी ताच्या पंगडान आपल्या आपुरबायेच्या नटनान लोकाक जेजुविशीं चिंतुंक आनी आमचो भर्वसो गूंड करुंक आदार जायशें केलें. नाटक चल्ताना लोकाचे गमन फकत नाटकाच्या पात्र‌दारीं वयर केंद्रीक्रत जाल्लें आसोन, ९० मिनुटांचो हो नाटक कसो संपलो म्हळ्ळेंच कळीत जालेंना.

नाटकाच्या पयलें एसोशियेशनाचो आत्मीक दिरेक्तोर आनी फिर्गज विगार बाप मेलवीन डी’कुन्हा, अध्यक्ष डायगो रोड्रिगस, कार‍यदर्शी जेरालड डी’सोजा, सांसक्रतीक कार‍यदर्शी जोस्सी गोन्सालवीस, खजानदार लारेन्स मथायस वेदीर आसोन, झूज नाटक बरयणार मानाधीक अलवीन सेरावोक शाल पांग्रून, आनी सर्व पोषकांक तसेंच हितचिंतकांक फुलां तुरे दीवन मान केलो.

बाप मेलवीन दोन उत्रां उलवन, असलो एक मौल्यांचो धार्मीक नाटक आपरूप मेळच्या ह्या काळार, सर्व कोंकणी लोकानी केदिंच आसलो नाटक सोडुंक न्हजो, प्रतेक थरान ह्या करेज्माच्या बर‍या संधरबार आनी मानाधीक बाप आलवीन सेरावोक उल्लास पाटावन ताणीं कर्च्या सुवार्ता प्रसाराच्या आनी कोंकणी भासेथंय कर्च्या तांच्या कामांक शाभासकी पाटयली, तसेंच हांतू पात्र घेत‍ल्ल्या सव कलाकारांक आनी तांत्रीक सहाय कर्च्या सर्वांक बरें मागलें.

- भात्मी: प्रसन्न निड्डोडी, तस्विरो: केन्यूट मिनेजेस

ಆಧ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ
ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ’ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ’
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2018
ಮಿರಾರೋಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಿ ಸಾತ್ವಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2016
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಲೆಂತಾಸ್ಪರ್ಧೊ 2017
ಮಿರಾರೋಡ್ ಸಂಘಟನಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಮಾಕ್ ಭೆಟ್
ಮಿರಾರೋಡಾಂತ್  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]