ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮುಂಬಯ್ಚಿ 'ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ' ಸುರ್ವಾತ್

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಕಾಂದಿವಲಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಅಂಟರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ/ಕಲಾಕಾರ್ ಸಿಪ್ರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಆನಿ ಹ್ಯಾರಿಬೋಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ಮಾಗುನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟಾಚೆಂ ಮವ್ನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ಬ್ರದರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ; "ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮುನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಮಿನತೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ, ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಮಜತ್ ದಿತೆಲಿಂ".

ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ತೇಗ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ; ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  ವಳೊಕ್ ಕೆಲಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ರೆಗ್ರೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲಿ.

ರಿಯಾ ಆನಿ ರೀನಿ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾಂತಾರಾಂ ಗಾಯ್ತಚ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿಂ;

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರಿಯಾನಾ ಒಲಿವೆರಾ ಓರ್ಲೆಮ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅನ್ಮೋಲ್ ಪಿರೇರಾ


[ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ, 2020 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ]

ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೆ ಮೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಕಾಣಿಕೊ ದಿವುನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ತಚ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಅವ್ರೇಲಿಯಸ್ ಪಿರೇರಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ಅನಿ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಂಘಟನ್ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಿನತ್ ಆಸ್ತಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತಿ ತರ್ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ಲಿ.

- ಭಾತ್ಮಿ: ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್    

 

 

 


 

[खबर]: मुंबयची 'कोंकणी कवितासादर सर्तेची' सुर्वात

मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल कविता ट्रसटान चलंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेची मुंबयची सर्ती आशावादी प्रकाशनाच्या मुखेल‌पणाखाल, कांदिवली फिर्गजेच्या असुप्सांव कोंकणी संघटनाच्या सहयोगांत कांदिवली इगर्जेच्या इसकोलाच्या सभासालांत सप्तेंबर २२ तारिकेच्या आयतारा दनपारां ३ थावन ५ पऱ्यांत चल्ली.

कार‍याची सुर्वातेर आयलेवार अंटर‌ल्ल्या कोंकणी वावराडी/कलाकार सिपरी संपिगे आनी ह्यारिबोय हांच्या अत्म्याक शांती मागून एक मिनुटाचें मवन प्रार्थन केलें.

ब्रदर हेरालड क्वाड्रस मुखेल सयरो जावन हाजर आसून म्हणालो; "मुंबय शेरांत हांव जल्मून व्हड जाल्लों तर‌यी, म्हज्या आवय-बापायच्या स्वाभिमानाच्या मिनतेन हांव कोंकणी उलवंक सक्तां, आनी कोंकणी भासेक लग्ती जाल्ले असले स्पर्धे, कोंकणी भुर्ग्यांक आपलीं तालेंतां उज्वाडाक हाडंवच्या दिशेन खंडीत मजत दितेलीं".

काऱ्यें निर्वाहण केल्ल्या औप्सांव संघटनाच्या काऱ्यदर्शी मानेसत वल्ली पायसान कवितासादर सर्तेच्या तेग वोरयणारांची; हिलरी डी’सिलवा, मेलविया फेर्नांडीस आनी वल्ली क्वाड्रस वळोक केली. वल्ली क्वाड्रसान कवितासादर स्पर्ध्याच्या रेग्रेविशीं सांग्तच शारल डी’सोजान कवितासादर सर्ती चलवन वेली.

रिया आनी रीनी डी’सोजा हाणीं कोंकणी कांतारां गायतच स्पर्ध्यांत इनामां जोडलेल्यांचीं नांवां पर्गट केलीं;

पयलें इनाम: रियाना ओलिवेरा ओरलेम
दुस्रें इनाम: क्रिसतीन मिनेजस
तिस्रें इनाम: अन्मोल पिरेरा

[पयलें आनी दुस्रें इनाम जोडलेलीं, २०२० इस्वेंत गोंयांत चलुंक आसच्या कवितासादर सर्तेच्या अखील भारतीय हंताच्या स्पर्ध्यांत वांटो घेवंक फावो जाल्लीं]

वोरयणारां पयकिंतले मेलविया फेर्नांडिसान अपली कोंकणी कविता सादर केली. संघटनाच्या तर्फेन वोरयणारांक काणिको दिवून मान कर्तच संघटनाचो स्थापक अध्यक्ष मानेसत अवरेलियस पिरेरा आपल्या उलवपांत कोंकणी तालेंतांक मुकार हाडचेदिशेन आमी अनी थोडीं कामा कर्ची गर्ज आसा देकून संघटन त्या दिशेन चिंतून आसा आनी समेसत कोंकणी तालेंताक हो एक आवकास फावो जायशें करुंक आमची मिनत आसतली म्हणालो. संघटनाची अध्यक्ष मानेसतीण हिलडा पिरेरान कवितासादर सर‍तेंत वांटो घेत‌ल्ल्या समेसत भुर्ग्यांक तशेंच तांकां जोक्ती तर्भेती दिल्ल्या समेसतांक उल्लास पाटवन उपकार आटवणेचीं उत्रां उलयली.

- भात्मी: वल्ली पायस

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

7. ಮರೋಲ್

6. ಮಲಾಡ್

5. ಕಾಂದಿವಲಿ

4. ಜೆರಿಮೆರಿ

3. ಮಿರಾರೋಡ್

2. ವಸಯ್

1. ವಾಶಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

5. ಕಾಂದಿವಲಿ

4. ಜೆರಿಮೆರಿ

3. ಮಿರಾರೋಡ್

2. ವಸಯ್

1. ವಾಶಿ

ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]