ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಭುರ್ಗಿಂ ಫೈನಲಾಕ್

(ಮುಂಬಯ್, ನವೆಂಬರ್ 25): ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರಸ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಸವೆಂ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್ತಿ ಚಲವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಾಂತ್’ ಮುಂಬಯ್ ಹಂತಾಚೆಂ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಲೊ, ತಾಂತುಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿಂ ಸ ಭುರ್ಗಿಂ, ಜನೆರ್ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಹಂತಾರ್’ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ;

ಭುರ್ಗಿಂ (15 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆ ಸಕಯ್ಲಿಂ)

ಸಿಯೋನಾ ಸಾರಂಗ್‌ಪಾಣಿ (ಥಾಣೆ)
ನಿಯೋಮಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ಓರ್ಲೆಮ್, ಮಲಾಡ್)
ರಿಯೋನಾ ಒಲಿವೆರಾ (ಓರ್ಲೆಮ್, ಮಲಾಡ್)
ಲೀನಲ್ ಸೆರಾವೊ

ಯುವಜಣ್ (ಪ್ರಾಯ್ 15 ಥಾವ್ನ್ 30 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ)

ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕಾಂದಿವಲಿ)
ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ)
ರೇಚಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ವಸಯ್)

ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿಧ್ಯಾನಿಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡಾ|ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲಿ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾದ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಿನಾ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ.

ತಶೆಂಚ್ ಗೊಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಠಯ್ತಚ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಜರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜೆರಾಲ್ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನೇಮಾಂವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿತಚ್ ಸೊಳಾ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಇಕ್ರಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ಹಾಣಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ಯೊ ವಾಂಟ್ಲ್ಯೊ.

ವೆದಿಚೆರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ತರ್ಫೆನ್ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಉಪಸ್ತಿತ್ ಆಸ್ಲೊ. ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಿಣೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

- ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ
 

[खबर]: मुंबय थावन स भुर्गीं फैनलाक

(मुंबय, नवेंबर २५): कविता ट्रसटान वर्सान वरस चलंवच्या कोंकणी कवितासादर स्पर्ध्याक मुंबयांत आशावादी प्रकाशनासवें मुंबयच्या हेर फिर्गजेच्या संघटनांच्या मजतेन ओकटोबर ११ थावन नवेंबर १८ पऱ्यांत प्राथमीक सर्ती चलवन, तांतूं जिकोन आयिल्ल्यांनी नवेंबर २५ तारिकेर अंधेरिच्या ’आत्म दर्शनांत’ मुंबय हंताचें फैनल स्पर्धो आसलो, तांतूं वेवेगळ्या फिर्गजेचीं स भुर्गीं, जनेर १३ तारिकेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या ’अखील भारतीय हंतार’ चल्च्या फैनलाक विंचून आयलीं;

भुर्गीं (१५ वर्सां प्राये सकयलीं)

सियोना सारंग‌पाणी (थाणे)
नियोमी मार्टीस (ओरलेम, मलाड)
रियोना ओलिवेरा (ओरलेम, मलाड)
लीनल सेरावो

युवजण (प्राय १५ थावन ३० पऱ्यांतलीं)

सोनल डी’सोज (कांदिवली)
रोयडन मिनेजस (जेरिमेरी)
रेचल डी’सोज (वसय)

सकाळीं धा वोरांचेर सुरू जाल्ल्या ह्या स्पर्ध्याचें उग्तावण करून मुखेल सयरो जावन आयिल्लो मंगळूर विश्व‌विध्यानिलयाच्या कोंकणी अध्ययन पीठचो संयोजक डा|जयवंत नायक अपल्या उलवपांत आमी कोंकणी भाशेक आमच्या जिवितांत चडीत प्रामुख्यता दिली तर कोंकणी भाद केदिंच आळवोन वेचिना’ म्हणून ताणें स्पर्धिकांक उल्लास पाठयले.

तशेंच गोयां थावन आयिल्ली कोंकणी कवयत्री बाय उर्जिता भोबेन अपल्या दोन उत्रांनी कोंकणी कवितेंक इतल्या मोगान आरायिल्ल्या समेसत कोंकणी भुर्ग्यांक उल्लास पाठयतच कोच्ची थावन आयिल्लो नामणेचो कवी बाब आर. एस. भासकर हाणें कविता जर संसाराच्या वेवेगळ्या प्रांत्याच्या लोकाक लागीं हाडुंक सक्ता तर कवितेची तांक म्हळ्यार कितें म्हणून समजुयेता म्हणालो. मानेसत हेनरी पांगळा हाणें कोंकणी पदां गायलीं.

कविता ट्रसटाचो स्थापक बाब मेलवीन रोड्रिगसान कवितासादर स्पर्ध्याच्यो जेराल रेग्रो आनी नेमांविशीं विवर दितच सोळा भुर्गीं तशेंच इक्रा युवजणांनी ह्या कवितासादर सर्तेंत वांटो घेतलो. वांटो घेतलेल्या समेसत स्पर्धिकांक तशेंच इनामां जोडलेल्यांक कोंकणी भाशा मंडळ महाराषट्रचो अध्यक्ष बाब जोन डी’सिलव आनी काऱ्यदर्शी बाब लारेन्स डी’सोज कमानी हाणीं इनामां आनी सर्टिफिकेट्यो वांटल्यो.

वेदिचेर आशावादी प्रकाशन तर्फेन बाब हिलरी डी’सिलवा उपसतीत आसलो. शारल डी’सोज कांदिवली हिणें हें काऱ्यें चलवन व्हेलें.

- आमचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಕಾಂದಿವಲಿ

ವಸಯ್

ಮರೋಲ್

ವಾಶಿ

ಮಿರಾರೋಡ್

ಜೆರಿಮೆರಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]