ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಖಬರ್:] ಮರೋಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತ್

 

(ನವೆಂಬರ್ 4, ಮರೋಲ್): ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ’ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರಾಚಿ ಚವ್ತಿ ಸರ್ತಿ ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮರೋಲ್) ಹಾಣಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪದಕ್ ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಸಾಂ ಜುಂವಾವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಗೊಸ್ತಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಚ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಮಯ್ರಾ ಕಾರ್ಡೋಜಾ ಆನಿ ಆರನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಣಿಂ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್. ಪ್ರಾಯೆನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ, ಬಾಯ್ ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, ಮಾ.ಬಾ. ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಇಕ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ.

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಕವಿತಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಸಿಯೋನಾ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ (ಕವಿತಾ: ಸುತ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಆರೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

15 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲಿಂ (ಸೀನಿಯರ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಇವಾನಿಕಾ ಪಿಂಟೊ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಭುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನರ್ಗತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇತ್ಲೆ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತ್ಯೇ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಹಿ ಕೊಂಕಣಿ ವೋಡ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆತಸಲಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ಆತ್ಮದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ಣೆಂತ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾರ್ಕಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಯೇನಾ ತರ್‌ಯೀ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ವಾಜವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೋಬೊನ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಭಾಳ್ಳೆಂ.

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲಿ.

ಭಾತ್ಮಿ: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर]: मरोलांत कोंकणी कवितासादर सर्त


(नवेंबर ४, मरोल): मेलवीन रोड्रिगसाच्या मुखेल‌पणाखाल कविता ट्रसटान ’अखील भारतीय मट्टाचेर’ चलंवच्या कोंकणी कवितासादराची चवती सर्ती नवेंबर ४ तारिकेर, आयतारा सकाळीं ११:०० थावन १२:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी सां जुंवांव कोंकणी समुदाय (मरोल) हाणीं मांडून हाडली. वीज कोंकणी पत्राचो संपदक डा|आसटीन डी’सोज प्रभू मुखेल सयरो जावन हाजर आसलो.

सां जुंवाव कोंकणी समुदायाचो अध्यक्ष मानेसत आगोसतीन सुवारीस आनी मानेसतीण सुनिता सुवारीस हाणीं मागण्यांत सुर्वात कर्तच, मुखेल सयरो जावन हाजर आसच्या डा| आसटीन डी’सोज प्रभू आनी स्पर्ध्याचे वोरयणार मानेसत हिलरी डी’सिलवा आनी वल्ली क्वाड्रस हांकां येवकार मागलो. आमयरा कार्डोजा आनी आरन डी’सोज हाणीं स्वागत गीत गायलें. कवितासादर स्पर्द्याच्यो रेग्रो वल्ली क्वाड्रसान मटव्यान सांग्तच. प्रायेन पंद्रा वर्सां सकयलीं तशेंच पंद्रा वर्सां वयल्यांनी कवी बाब मेलवीन रोड्रिगस, बाब उदय म्हांबरो, बाय सुनेत्रा जोग, मा.बा. जो. सी. सिद्दकट्टे आनी हेर कविंच्यो कविता सादर केल्यो.

मानेसतीण सुनिता सुवारिसाच्या मुखेल‌पणाखाल चल‌ल्ल्या ह्या सर्तेंत लगबग इक्रा स्पर्धिकांनी भाग घेतलो, आनी ह्या च्यार स्पर्धिकांक, नवेंबर २५ तारिकेर ’आत्म दर्शन’ ंत चलुंक आसच्या फैनलांत वांटो घेवंक विंचलो.

१५ वर्सां सकयलीं (ज्यूनियर्स)

पयलें स्थान: प्रिन्सिया डी’सिलवा (कविता: कितेंच दिसलेंना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुस्रें स्थान: सियोना सारंगपाणी (कविता: सूत, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिस्रें स्थान: आरोन डी’सिलवा (कविता: कसलोच संबंध ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

१५ वर्सां वयलीं (सीनियर)

पयलें स्थान: इवानिका पिंटो (कविता: कसलोच संबंध ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

मुखेल सयरो जावन हाजर आस‌ल्ल्या डा|आसटीन डी’सोजा प्रभून आपल्या उलवपांत, आज‌काल मांय‌गांवांत सयत कोंकणी भास उलवंक नर्गतेल्यांक मुंबय तसल्या शेरांत भुर्गीं इतले सुडाळ रितीन कोंकणी कवितासादर कर्चें पळेवन हांव विज्मीत पावलों. त्ये पासत वावर कर्च्या समेसत कोंकणी संघटनांक तशेंच लोकाक उल्लास फावो म्हणालो. आज‌काल कोंकणी भास आळवोन वेचेविशीं आयकोंक मेळताना मुंबय तसल्या शेरांत ही कोंकणी वोड कोंकणीक त्राण दीवंक सकचेतसली म्हणालो.

नवेंबर २५ तारिकेर सकाळीं १० वोरांचेर ’आत्मदर्शन’ ंत फैनल्स चल्तलें. तांतूं जिकोन आयिल्ल्यांक २०१९ जनेर १३ वेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या अखील भारतीय मट्टार वांटो घेवंक आवकास लाभतलो.

मानेसतीण हिलडा पिंटोन उपकार आटवणेंत समेसतांचो उपकार बावुडलो. एक आंगलो इंडियन जाल्ल्यान अपणाक कोंकणी भास सार्की उलवंक अपणाक येना तर‌यी अपणाक कोंकणी भाशेचेर अभिमान आसा म्हणचो मानेसत डेनीस डी’सिलवान संगीत वाजंत्र वाजवन भुर्ग्यांक उत्तेजन दिलें. मानेसत ओलीस लोबो आनी मानेसतीण वायलेट लोबोन अपुर्भायेन हें काऱ्यें सांभाळ्ळें.

मागण्या गीतांत ही सर्त अखेर जाली.

भात्मी: आमचो भात्मी

 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
2018 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ವಾಶಿ

ಮಿರಾರೋಡ್

ಜೆರಿಮೆರಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

2017 ಇಸ್ವೆಚಿ ಸರ್ತಿ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]