ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಗೊಯಾಂತ್ ಪ್ರೊ|ಪ್ರಜಲ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚೊ ನವೊ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್


ಪ್ರೊ|ಪ್ರಜಲ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ: ಗೊಂಯ್ಚಾ ದೆಂಪೆ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಪಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸ್ ವಿಭಾಗಾಚೊ ಮುಖೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಲೇಖಕ್, ಸಂಶೋಧಕ್ ಪ್ರೊ|ಪ್ರಜಲ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಚೊ ನವೊ ಬೂಕ್ Goa Gold Goa Silver her history her heritage from earliest times to 2019 13 ಮಾಯ್ 2019 ವೆರ್ ’ದ ಸುಶೆಗಾದ್ ವಿಲೇಜ್ ವೆಲಿಂಗ್, ಪೋಂಡಾ ಗೊಂಯ್’ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸಾಂಜೆರ್ 5 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತಲೊ.

ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ’ಗೊಂಯೆಕಾರ್‌ಪಣ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ ಲಾಭ್ಲಾ. ಗೊಂಯ್ಚಾ ’ಗೊಂಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟಾ’ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಫೋರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಭಾರ್ ಬೂಕ್ ಹಾಚ್ಯಾದಿಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್; Muslim History n Heritage of Goa, Matanhy Saldanha the legend. ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ತಶೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾತ್. ನವ್‌ಹಿಂದ್ ಟಾಯ್ಮ್ಸ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ 14 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ’ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಅಂಕಣಾಂ’ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟೆಲೆಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲಾಂ, ಟಿವಿಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸಭಾರ್ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂನಿ ಉಲವ್ಪಿ/ಸಂವಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಇತಿಹಾಸಾಚೆರ್ ಬಿ.ಎ, ಎಮ್.ಎ. ತಶೆಂಚ್ ಎಮ್.ಫಿಲ್. ಪದ್ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಬುಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಮಿಚೊ ಸಾಂದೊ.

ಸಾದೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್, ಮಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಪ್ರಜಲ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಅಂಜು ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ದೆಂಪೆ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೇಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
 

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] गोयांत प्रो|प्रजल साखर‌दांडेचो नवो बूक मोकळीक

प्रो|प्रजल साखर‌दांडे: गोंयचा देंपे कोलेजिचो प्राध्यपक तशेंच कोलेजिच्या इतिहास विभागाचो मुखेसत जावन काम करून आसचो लेखक, संशोधक प्रो|प्रजल साखर‌दांडेचो नवो बूक Goa Gold Goa Silver her history her heritage from earliest times to २०१९ १३ माय २०१९ वेर ’द सुशेगाद विलेज वेलिंग, पोंडा गोंय’ हांगासर, सांजेर ५ वोरांचेर मोकळीक जातलो.

हाच्यादीं गोंयच्य इतिहासाचेर सभार बूक बरयिल्ल्या हाका आयलेवार ’गोंयेकार‌पण पुरसकार’ लाभला. गोंयचा ’गोंयांक स्पेशल प्रतिश्टा’ लाभच्या चळवळेचो अध्यक्ष जावन, इतिहास फोरमाचो अध्यक्ष जावन सभार बूक हाच्यादीं बरयल्यात; Muslim History n Heritage of Goa, Matanhy Saldanha the legend. अंतर‌राश्ट्रीय तशेंच राज्य मट्टाचे पुरसकार जोडल्यात. नव‌हिंद टायम्स पत्राचेर १४ वर्सां पऱ्यांत ’इतिहासाचेर अंकणां’ बरयल्यांत. टेलेफिल्मांनी सयत अभिनय केलां, टिविचेर काऱ्यीं चलयल्यांत, सभार कामासाळांनी उलवपी/संवादक जावन वावर केला. इतिहासाचेर बी.ए, एम.ए. तशेंच एम.फील. पद्वेच्या पाठ‌बुकांक तयार कर्च्या समिचो सांदो.

सादें वेक्तित्व, मयपासी स्वभावाचो प्रजल साखर‌दांडे कोंकणी वावरांत सयत समर्पीत वावर करून आसा. हाची पतीण मानेसतीण अंजू साखर‌दांडे, देंपे कोलेजिच्या कोंकणी विभागाची मुखेसत तशेंच प्राध्यापकी जावनासा.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]