ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಗೊಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್


ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿಧ್ಯಾಲಯ್ ಕುಂಕಳೀ (ಗೊಯಾಂ) ಹಾಣಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ (ದೆಲ್ಹಿ) ಸವೆಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಸಾಳ್ ದಸೆಂಬರ್ 12 ಆನಿ 13 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕುಂಕಳಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ದೊ|ಭೂಶಣ್ ಭಾವೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ದೊ| ಉದಯ್ ಗಾಂವಕರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಿನಾಯಕ್ ಖೆಡೆಕರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ವಜ್ರೇಕರ್, ದೊ|ಪೂರ್ಣಾಚಂದ ಚಾರಿ, ಗೋವಿಂದ್ ಶಿರೋಡ್ಕರ್, ಸೆಯರೂ ವೆಳಿಪ್, ಮಾರ್ಕುಸ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್, ದೊ|ಕಾಸ್ಮಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಂತಾ ಗಾವ್ಡೆ, ವಕೀಲ್ ಜೋನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಾವಡೆ, ವಿನ್ಸಿ ಕ್ವಾಡ್ರೊಸ್, ದೇವಿದಾಸ್ ಗಾಂವಕರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲೆ.

13 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ಕವಿ, ಸಮೀಕ್ಶಕ್; ದೊ| ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೆರ್ಯಂಕರ್, ರಾಮನಾಥ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಫೊಬ್ರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕಮಲಾಕರ್ ಮ್ಹಾಳಶಿ ಹಾಣಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಉಲವ್ಪಾಂ/ಪ್ರಬಂಧ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲಿಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರೆಂನಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣಿಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರಿಸಂವಾದಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂನಿ ಆದಿ ಲೋಕ್-ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್/ಚಿತ್ರಣ್ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಪ್ರಬಂಧ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದಿ ಬರವ್ಪಿ ಸಾವೆರ್ ಸಂತಾನ್ ಸಿದ್ದಿ ಹಾಣಿಂ ’ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಆದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.ಸಿ.ಇ.ಎಸ್. ಕೊಲೆಜ್, ಪಾರ್ವತಿಬಾಯ್ ಕೊಲೆಜ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಪದ್ವಿ ಶಿಕ್ಚಿಂ ದೆಡ್ಶಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಸಾಳಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

[खबर] गोयांत कोंकणी आदी साहित्याचें राश्ट्रीय कार‍यासाळ

सी.ई.एस. कला आनी वाणिज्य महाविध्यालय कुंकळी (गोयां) हाणीं साहित्य अकाडेमी (देल्ही) सवें दोन दिसांचें कोंकणी आदी साहित्याचें राश्ट्रीय कार‍यासाळ दसेंबर १२ आनी १३ तारिकेर गोंयचा कुंकळी गांवच्या सी.ई.एस. कोलेजिच्या सभासालांत मांडून हाडलें.

साहीत अकाडेमिचो संचालक दो|भूशण भावेच्या अध्यक्ष‌पणाखाल, मानेसत दो| उदय गांवकर, मानेसत विनायक खेडेकर मुखेल सयरे जावन हाजर आसले.

१२ तारिकेच्या परिसंवादांत नामणेचे गोंयचे बरयणार, कवी, नाटकिसत; दो| प्रकाश वज्रेकर, दो|पूर्णाचंद चारी, गोविंद शिरोडकर, सेयरू वेळीप, मार्कूस गोन्सालवीस, आर. एस. भासकर, दो|कास्मा फेर्नांडीस, कांता गावडे, वकील जोन फेर्नांडीस, पांडुरंग गावडे, विन्सी क्वाड्रोस, देविदास गांवकर हाणीं आपापलीं उलवपां/प्रबंध प्रसतूत केले.

१३ तारिकेच्या परिसंवादांत नामणेचे काणियेगार, कवी, समीक्षक; दो| प्रकाश पेऱ्यंकर, रामनाथ गावडे, बालचंद्र गांवकर, फोबर फेर्नांडीस, प्रकाश नायक, कमलाकर म्हाळशी हाणीं आपलीं उलवपां/प्रबंध प्रसतूत केलीं.

कोंकणी कादंबरेंनी, कोंकणी मटव्याकाणियांनी तशेंच हेर प्रकारांनी आदी साहित्य विश्यांचेर परिसंवादां आसलीं. कोंकणी कवितेंनी आदी लोक-जिविताचें साहीत/चित्रण विश्याचेर वल्ली क्वाड्रसान अपलो प्रबंध मांडलो, तशेंच स्टीफन क्वाड्रस आनी सिद्दी बरवपी सावेर संतान सिद्दी हाणीं ’कोंकणिंतलें आदी साहित्य’ विश्यांत संवाद चलयलो.

सी.ई.एस. कोलेज, पार्वतिबाय कोलेज तशेंच हेर कोलेजिचीं थावन पद्वी शिकचीं देडशां वयर भुर्ग्यांनी ह्या दोन दिसांच्या काऱ्यासाळांत वांटो घेतलो.

खबर: आमचो भात्मी

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]