ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಡೊ| ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್‌ಚೊ ಬೂಕ್ ಮೊಕ್ಳೀಕ್

ಡೊ.ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್'ಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಆನಿ ಲೊಕ್ಸಂಸ್ಕೃತೀಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅತೂಲ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಪಣ್ಜಿ – ಗೊವಾ, ತಾಃ 20-08-2019. ರಾಜಾಇ ಪ್ರಕಾಶನ್ , ಕೆಪೆಂ ಆನಿ ಕೊಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೆಂದ್ರ್, ಕುಡ್ಚಡೆಂ ಹಾಂಣಿ ಜೊಡ್ಪಾಲವಾನ್ 17 ಎಗಸ್ಟ್ 2019 ದಿಸಾ ಕುಡ್ಚಡೆಂ ಹಾಂಗಾ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಮ್ನೆಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಆನಿ ಲೊಕ್ವೆದ್ ಸಂಶೊಧಿಕಾ ಡೊ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚ್ಯಾ ‘ಆರ್ತ್' ಆನಿ ‘ಗೂಢ್ಬಂಧ್’ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೆಂ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕರ್ತನಾ ಮುಖೆಲ್ ಸೊಯ್ರೆ ಶ್ರಿ. ದೆವಿದಾಸ್ ಕದಮ್ ಹಾಂಣಿ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ ಕಿ ‘ ಡೊ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಲೊಕ್ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ಕ್ಷೆತ್ರಾಂತಲೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಅತೂಲ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಿಚೆಕಡೆನ್ ಆಶಿಲ್ಲಿ ಸಂವೆದನಶಿಲತಾ, ತರ್ಕನಿಶ್ಟತಾ, ಅಣ್ಭವಸಿಧ್ದತಾ, ಅಫಾಟ್ ಕಲ್ಪನಾಶ್ಕ್ತ್ ಆನಿ ಭಾಶೆವ್ಯಲೆಂ ಪ್ರಭೂತ್ವ್ ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ಲಾಗೂನ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕ್ಷೆತ್ರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಯೊಗ್ದಾನ್ ದಿವಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.’ ಕಾರ್ಯಾವಳೀಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾ ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಜ್ಯೊತಿ ಕುಂಕ್ಳಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ ಕಿ ‘ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿ ಮೆಳಿಲ್ಲೆ ಸಂದಿಚೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಕರ್ಪಿ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮ್ಕಡೆನ್ ನಿಶ್ಟಾ ಬಾಳ್ಗುವಪಿ ಲೆಖಿಕಾ’, ತರ್ ಮಾನಾಚೆಂ ಸೊಯ್ರೆ ಶ್ರಿ. ಸಂಜೀವ್ ವೆರೆಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ‘ ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿ ಎಕ್ ನಿರ್ಭಿಡ್ ಲೆಖಿಕಾ ಅಸೆಂ ಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೀಕ್ ಚಳವ್ಳೀಂತ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯ್ ಖೂಬ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲೆಂ.’ ಖಾಸ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಪ್ರೊ. ಆಗುಸ್ತೊ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಣಿ, ‘ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚ್ಯಾ ಕಥಾಂನಿ ಭೊವ್ಜನಾಂಚೊ ಹುಂಕಾರ್ ಆಸಾ ‘ ಅಶೆಂ ವಿಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಖಾಸ್ ಆಮಂತ್ರಿತ್ ಆನಿ ಗೊವಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾದೆಮೀಚಿ ಸಚಿವ್ ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಉಪಾಸನಾ ಮಾಜ್ಗಾಂವಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ‘ ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ವಕ್ತವ್ಯ್ ಕೆಲೆಂ.’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪಿ ಶ್ರಿ. ಬಬನ್ ಭಗತ್ ಹಾಂಣೆ ‘ ಆರ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಥಾ ಭಾರ್ತೀಯ್ ಕಥಾ ವಿಶ್ರ್ವಾಂತ್ ಮಾನಾಚೊ ಪಾಟ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕಥಾ ಆಸಾತ್, ತಶೆಂಚ್ ಗೂಢ್ಬಂಧ್ ಹೆ ಲೊಕ್ವೆದಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಮರಾಠಿ ಲೆಖಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕ್ ಸಂದ್ರ್ಭ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣೂನ್ ಖೂಬ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಆಸಾ ಅಶೆಂ ಮತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ.’

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಚಿಂ ಪ್ರಕಾಶೀತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಆನಿ ಪುರ್ಸ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚಿ ಮಾಹಿತಿ ದಿವ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ಪುಸ್ತಿಕೆಚೆಂಯ್ ವಿಮೊಚನ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾವಳೀಚೆಂ ಸುತ್ರಸಂಚಾಲನ್ ಶ್ರಿ. ವಸಂತ್ ಸಾವಂತ್ ಹಾಂಣೆ ಅತಿಶಯ್ ಸುರ್ಬೂಸ್ ರಿತೀನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಶ್ರೀಮ್ತಿ ರಜ್ನಿ ಭೆಂಬ್ರೆ ಹಿಣೆಂ ಮುದ್ದೆಸೂದ್ ರಿತೀನ್ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕೆಲಿ. ಡೊ. ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಣೆಂ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿತ್ನಾಚ್ ಲೆಖಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮನೊಗತ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಲೊಕ್ಸಂಸ್ಕೃತೀಚೊ ಕೊಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ಲ್ಪಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೆಂದ್ರಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರಿ. ಅಶೊಕ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ಲೆಂ, ತರ್ ರಾಜಾಇ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ ಶ್ರಿ. ಅವ್ಧೂತ್ ಆಮೊಣಕಾರ್ ಹಾಂಣೆಂ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾದ್ಸ್ತಿಕಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಬಾಬ್ ಅಥ್ರ್ವ್ ಅವ್ಧೂತ್ ಆಮೊಣಕಾರ್, ಬಾಯ್ ರುಪಾಲಿ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ ದಿಪಾ ಶಿರೊಡಕಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಸೊಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ಆರ್ಯಾದುರ್ಗಾ ಸಂಗೀತ್ ವರ್ಗ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸುರ್ವೆಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕಾರ್ಯಾವಳೀಕ್ ಕೆಪೆಂ, ಕುಡ್ಚಡೆ , ತಶೆಂಚ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿವೀಧ್ ವಾಠಾರಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯೀಕ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಖ್ಯೆನ್ ಉಪ್ಸ್ಥೀತ್ ಆಶಿಲ್ಲೆ, ತೆಮ್ದಿಂ ವೀಜ್ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಕುಡ್ಚಡೆಚೆ ಆಮ್ದಾರ್ ಶ್ರಿ. ನಿಲೆಶ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್, ಸರ್ಸ್ವತಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಪುರ್ಸ್ಕಾರ್ ಸನ್ಮಾನೀತ್ ಶ್ರಿ. ಮಹಾಬಳೆಶ್ರ್ವರ್ ಸೈಲ್, ಸಾಹಿತ್ಯೀಕಾ ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಮೀನಾ ಕಾಕೊಡಕಾರ್, ಶ್ರಿ. ಕಾಂತಾ ಗಾವ್ಡೆ, ಶ್ರಿ. ಸಂದೆಸ್ ಸಾಮಂತ್, ಶ್ರಿ. ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ್, ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ, ಶ್ರಿ. ಕಮ್ಲಾಕರ್ ಮ್ಹಾಳ್ಶಿ, ಶ್ರಿ. ಸುಹಾಸ್ ದಲಾಲ್, ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಯೆ, ಶ್ರೀಮ್ತಿ ಅಲ್ಕಾ ಅಸೊಳಡೆಕಾರ್ ಆದಿಚೊ ಆಸ್ಪಾವ್ ಆಶಿಲ್ಲೊ.

[खबर] डो| जयंती नायक‌चो बूक मोकळीक

डॉ. जयंती नायक हांचो साहित्यीक आनी लोकसंस्कृतीचो वावर अतूल्य आसा.

पणजी – गोवा, ताः 20-08-2019. राजाई प्रकाशन, केपें आनी कोकणी कला साहित्य केंद्र, कुडचडें हांणी जोडपालवान 17 ऑगस्ट 2019 दिसा कुडचडें हांगा घडोवन हाडिल्ल्या नामनेची साहित्यीक आनी लोकवेद संशोधिका डॉ. जयंती नायक हिच्या ‘आर्त‘ आनी ‘गूढबंध’ ह्या पुस्तकांचें लोकार्पण करतना मुखेल सोयरे श्री. देविदास कदम हांणी म्हणलें की ‘डॉ. जयंती नायक हिचें कोंकणी साहित्य आनी लोकसंस्कृतिच्या क्षेत्रांतलें कार्य अतूल्य आसा. तिचेकडेन आशिल्ली संवेदनशिलता, तर्कनिश्टता, अणभवसिध्दता, अफाट कल्पनाशक्त आनी भाशेवयलें प्रभूत्व या गुणांक लागून ती कोंकणी साहित्य क्षेत्राक व्हड योगदान दिवंक पावल्या.’कार्यावळीची अध्यक्षा श्रीमती ज्योती कुंकळकार हिणें मत व्यक्त केलें की ‘जयंती नायक ही मेळिल्ले संदिचें भांगर करपी, आपल्या कामकडेन निश्टा बाळगुवपी लेखिका’, तर मानाचें सोयरे श्री. संजीव वेरेकार हांणी आपल्या उलोवपांत  ‘जयंती नायक ही एक निर्भिड लेखिका असें मत व्यक्त करून कोंकणी भाशीक चळवळींत तिणें केल्लें कार्य खूब मोलादीक आसा अशें म्हणलें.’ खास आमंत्रित प्रो. आगुस्तो पिंटो हांणी, ‘जयंती नायक हिच्या कथांनी भोवजनांचो हुंकार आसा ‘अशें विधान केलें तर, खास आमंत्रित आनी गोवा कोंकणी अकादेमीची सचिव श्रीमती उपासना माजगांवकार हिणें ‘जयंती नायक हिचो आपल्याक अभिमान आसा अशें वक्तव्य केलें.’पुस्तकाचेर उलोवपी श्री. बबन भगत हांणे ‘आर्त ह्या कथासंग्रहांतल्यो कथा भारतीय कथा विश्र्वांत मानाचो पाट जोडपी कथा आसात, तशेंच गूढबंध हे लोकवेदावयल्या मराठी लेखांचें पुस्तक एक संदर्भ पुस्तक म्हणून खूब मोलादीक आसा अशें मत व्यक्त केलें.’

ह्या वेळार जयंती नायक हिचीं प्रकाशीत पुस्तकां आनी पुरस्कार हांची माहिती दिवपी माहिती पुस्तिकेचेंय विमोचन जालें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन श्री. वसंत सावंत हांणे अतिशय सुरबूस रितीन केलें तर श्रीमती रजनी भेंब्रे हिणें मुद्देसूद रितीन सोयऱ्यांची वळख केली. डॉ. जयंती नायक हिणें सोयऱ्यांक येवकार दितनाच लेखिका म्हण आपलें मनोगत व्यक्त केलें. आपल्या उलोवपांत तिणें लोकसंस्कृतीचो कोश निर्माण करपाच्या आपल्या फुडाराच्या संकल्पाविशीं सांगलें. कोंकणी कला साहित्य केंद्राचे अध्यक्ष श्री. अशोक नायक हांणे उपकार मानलें, तर राजाई प्रकाशनाचे प्रकाशक श्री. अवधूत आमोणकार हांणें सोयऱ्यांक यादस्तिकां भेटयलीं. बाब अथर्व अवधूत आमोणकार, बाय रुपाली नायक आनी बाय दिपा शिरोडकार हांणी सोयऱ्यांक फुलां भेटयलीं. आर्यादुर्गा संगीत वर्ग ह्या पंगडान सुरवेक येवकार गीत गायलें. कार्यावळीक केपें, कुडचडे, तशेंच गोंयच्या विवीध वाठारंतल्यान साहित्यीक आनी मानेस्त व्हडा संख्येन उपस्थीत आशिल्ले, तेमदीं वीजमंत्री आनी कुडचडेचे आमदार श्री. निलेश काब्राल, सरस्वती सन्मान पुरस्कार सन्मानीत श्री. महाबळेश्र्वर सैल, साहित्यीका श्रीमती मीना काकोडकार, श्री. कांता गावडे, श्री. संदेस सामंत, श्री. भास्कर नायक, श्रीमती माया खरंगटे, श्री. कमलाकर म्हाळशी, श्री. सुहास दलाल, श्रीमती हर्षा शेटये, श्रीमती अलका असोळडेकार आदिचो आस्पाव आशिल्लो.

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]