ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA Vorsuki Dalgado Puroskar

 

DKA Vorsuki Dalgado Puroskara khatir orz magoita

 

Ponnje: Dalgado Konknni Akademi (DKA) dor vorsa puroskar bhettoita ani hea vorsakui te bhettovpacho nirnnoi ghetla. Zankam dista apunn omuk eka puroskarak patr asa vo omuk ek monis patr asa, zalear tannem svotachem vo dusreachem nanv suchoum-ieta. He khatir sogllea puroskaranche nam’-kaide ani mahiti divpi ek pustika ani orz-potr DKA-n toyar kelam. Pustika ani orz-potr DKA-chea ofisant, Old Education Dept. Building, 2ndFloor, 18 June Road, Near Pharmacy College, Panaji Goa hanga melltta. Te pormannem DKA Dalgado ani her Puroskaram khatir orz magoita. Puroskar oxie toren asat :

Dalgado Sahityik Puroskar
Dalgado Sonskrutik Puroskar
Dalgado Romi Konknni Seva Puroskar
Fr. Freddy J. Da Costa Potrkarita Puroskar
Prabhakar Tendulkar Konknni Sonstha Puroskar
Joel D’ Souza Daiz Puroskar
Dalgado Tornatto Puroskar
Bonaventure D’Pietro Vorsuki Pustok Puroskar
Berta Menzes Puroskar
(Fokot ostorie khatir)

Hea puroskara khatir zankam orz korpacho asa, tannem 25 Otubr, 2019 meren Konknni mollar kelolea karyachi mahiti ani fottu Orz-potra sangata voir sanglolea pot’tear DKA-chea ofisant haddun diunchi. Ordkutti vo fottichi mahiti aslolea orz-potrancher vichear zauncho nam. He orz aile uprant DKA-chi Vavurpi Somiti hea orzanchi topasnni kortoli ani favo aslolea man’koriak vinchun kaddttoli. Zor tor thoddea, vo sogllea puroskarank orz aile nant zalear DKA-chie Vavurpi Somitin puroskar man’koriak vinchun kaddunk odhikar rakhun dovorla.

Odik mahiti khatir tumi DKA-chie kocherient (pot’to voir asa) 0832-2221688 vo Odheokx Tomazinho Cardozo (9822170102) vo Chittnis Vincy Quadros (9822587498) hanche koddem sompornk korum-ieta. Puroskar dobazo Novembrachea mhoineant zatolo.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]