ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] DKA-n Pio Fernandes-ak omplim arga

 

DKA-n Pio Fernandes-ak omplim argam

 


Ponnje: Sumar ek mhoino adim devadhin zalolea Konknni bhaxentlea eka khoddegant borovpiak argam diunk Dalgado Konknni Akademin (DKA) 23 Setembr disa DKA-chea Reginald Fernandes Conference Hall-ant khas Buzvonn Sobha ghoddoun haddli.  Hea vellar DKA-cho odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros, Bhanddari Celso Fernandes ani Pio-cho bhav Manuel Fernandes machier asle.

Tomazinho Cardozon aplea ulovpant Pio Fernandesachea borea sahityachi tust keli ani tannem boroilolie ‘Don Zhuzam – Ek Zoit Ek Har’ hie kadomborichi yad korun tachea jivitant tannem kalljidarponnim apleacher ailolea duyensak fuddo korunui boroit ravlo dekun tachi dekh ghevpachi goroz ugtaili. Fausto V. Da Costan argam omptanam, to ek khoro Konknni mogi ani asvadok aslo oxem mhunnlem.  Tech borabor apli zobabdari vollkhon vaurpi mhunnonui taka man dilo.  Annie de Colvale ani Pio Estevesan aplea koddem aslolea tachea nateam vixim sanglem. Manuel Fernandesan mhunnlem, Pio Fernandes aiz ghoddye fonddant nhidla astolo punn tea fonddacher atam fulam fultolim ani tim sahityachi fulam astolim.  Tannem dogui bhavanchem bhurgeponn ani aplea dogaincheai borpa vixim sanglem.

Pio Fernandes devadhin zalolean khorench ek boro borovpi geloleachem dukh Vincy Quadros ani Celso Fernandesan veokt kelem. To aplea sahityantlean jivo urtoloch punn tachem zor oprokaxit sahit’ya asa zalear tem chhpaun haddpachi DKA-n toyari dakhoili.  Hea somoyar Piochim dogaim bhurgim, Anamica Raiza ani Nikhil Fernandes, Claudina, tachi bhoinn ani tichi put Lorvinio Pereira, tacho ek kunead Joaquim, Pio-che ixtt Brazinho Soares, Joyce De Souza, Sebastiao Fernandes ani her hajir lok hajir asle.

Survatek Pio Fernandesachea fottvak manestamni ani hajir asloleamni fulam omplim.  Vincy Quadrosan sutrsonchealon kelem ani Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle. 

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]