ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Konknni Oparinchem Bhanddar Pustok

 

Pri. Antonio Pereira-achi Zolm Xembhori Nimtan, Sirlim Rosteak Nanv

 

Moddganv: Konknni bhaxentlo ek nanv loukik borovpi ani sodvaur korpi Pri. Antonio Pereira hachi Agostachie 25vier Zolm Xembhori monoili. Hea vellar mukhel soiro mhonn Gy rajyacho Water Resource and Fisheries Montri Filipe Nerri Rodrigues, Sirlim Dramapurchi Sorponch Sanjan Chari, Zilla Panchayat Vangddi Cipru, Dalgado Konknni Akademicho (DKA) Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros, Bhanddari Celso Fernandes, Our Lady of Hope Firgojeche Padr Vigar Pri. Jose Antonio Costa, Our Lady of Merces Kopelacho Kopelanv Pri. Menino Vales, Fr. Freddy J. Da Costa Memorial Trust-ache Sonyojok Fausto V. Da Costa, Bhanddari Fabian Da Costa, Felicio Cardozoche Pattlavdar hacho Odheokx Anthony Menezes, Tiatr Academi Goa-che Odheokx Gurudas Pilernkar, Vangddi Sochiv Cezar D’Mello, Vauraddeancho Ixtt satolleacho Bro. Eusebio Miranda, zaite Konknni borovpi ani padri hajir asle.

 

Hi karyavoll don bhagamni vanttloli asli. Poilo bhag rosteak nanv divop ani dusro bhag Zolm Xembhori monouncho mukhel somorombh. Survatek Moddganv Chinchonne mukhel marga thaun Sirlim ganvant bhitor vochpacho rosto asa, taka ‘Fr. Antonio Pereira SJ’ oxem nanv dilem. Hea vellar Pri. Menino Vales hannem magnnem kelem ani Pri. Antonio Pereira vixim aple vichear manddun rosto-pattiecher axirvad ghalo. Hi patti voir nomud kelolea manestam hujir Montri Filipe Nerri Rodrigues hanchea hatantlean ugti keli.

Uprant zalolea Pri. Antoniochea Zolm Xembhorichea mukhel somorombhant Pri. Antoniochem visavem pustok ‘Konknni Oparinchem Bhanddar’ jem adim 1985 vorsa Gulab Prokaxonan uzvaddailolem, tachi punoravrut’ti DKA-n uzvaddaili. Sabar oparimni vinnlolem ani tea oparincho orth aslolem hem pustok Konknni borovpiank khub upiogachem. Tem atam bazarant uplob naslolean tem portun uzvaddavpacho DKA-n nirnnoi ghetlo. Hea vellar Montri Filipan sanglem ki rosteak nanv dilench mhonn zainam tor tem vaprunk zai ani Sirlinchea sogllea lokank tannem ulo marlo aplo pot’to konnakui ditanam hea rosteachem nanv aplea pot’teant ghalun gheunk. Hich gozal Tomazinhanui aplea ulovpant uloun dakhoili. Hea vellar Pri. Jose Antonio Costa, Sanjana Chari hanchim-i ulovpam zalim. Pri. Antonio Pereirachea bhavachi nat Anushka Rodrigues hannem fadorachea kuttumba torfen ho somorombh ghoddoun haddlolea soglleanche upkar mandle.

Survek Up-odheokx Pri. Conceicao D’ Silva hannem hajir asloleank yeukar dilo. Vincy Quadros ani Walter Menezes hannim sutrsonchealon sambhall’llem zalear Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle. Raxttrgit mhunnon karyavoll sompoili.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]