ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Desbhokti Vichear Somorom

 

Desachem borem korunk sodta to desbhokt : Tomazinho Cardozo

 

 

Ponnje: Zo monis aplea monant nokaratmok (negative) chintop nastanam sokaratmok (positive) monan desachem borem korunk sodta to monis desbhokt asa, oxe udgar Dalgado Konknni Akademicho (DKA) Odheokx Tomazinho Cardozo hannem ugtaile. To DKA-n 73vea Bharot Svotontr Disa nimtan ghoddoun haddlolea Desbhokti Vichear Somorombhant Tiatr Academy of Goa-chea vosreant 15 Agostak yezman koso uloitalo. Tache borabor DKA-cho Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.
 
Dor eka Bharoti nagrikan desa add kitench korchem nhoi, somaza add kitench korchem nhoi osoi ulo tannem marlo. Amchea desak svotontr mellovpa khatir nhoi fokot fuddariamni bogor saman’ya mon’xamni legit bolidan kelem ani ti poristhiti lokam mukhar dovorche khatir ho Desbhokti Vichear Somorombh ghoddoun haddlolo. Tantunt Konknni sahityikamni vantto ghetanam Bharot desa vixim ani tachie vhoddvike vixim, soimba vixim, soinikam vixim aple vichear ani bhavna ugtailio. Suttke zhuzariank solam’ kelo, Bharotache gunn gaile. Bharotant vostolem bhavponn ani natim prodorxit kelem. Eka kovin tor Bharotacho svotontr dis polleunk mellonk nasloleachem dukh veokt kelem. Protiek Bharoti nagrikak aplea desacho mog asa hachem chitronnui kovitentlean aikonk mell’llem. He xivai amche mukhar aslole disa-dispott’tte prosn ani saman’ya monis tankam koso fuddo korta hachem-i dorxon ghoddlem. Svontrontrtayen jiyeunchi ast veokt korpi vichear sador zatananch Willy Goes-an 1947 vorsa svotontrea vixim G§yant ghoddloli ek ghoddnni manddun prekxokanchea angar kantto fuloilo.
 
Hie karyavollint Annie de Colvale, Daisy D’ Souza, Bebinda Fernandes, Narayan Khorjuenkar, Willy Goes, Bunty Kumar, Alvaro Gomes, Mathew De Souza, Liby Mendonca, Armando Fernandes, Menino Almeida, Vrinda Naik, Cristina Estibeiro, Joana Esteves, Riona Fernandes, Belisia Dias, Nerisa Baretto, Judit Esteves, Joshua Pereira, Tomazinho Cardozo ani Vincy Quadros hannim vantto ghetlo.
 
Survek Chittnis Vincy Quadros hannem yeukar dilo zalear raxttrgit mhunnon karyavoll sompounche adim Bhanddari Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle. 

 

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]