ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Pri. Antonio Pereirachi Zolm-Xembhori Saxttintlea Sirlinchea rosteak tachem nanv

 

Pri. Antonio Pereirachi Zolm-Xembhori Saxttintlea Sirlinchea rosteak tachem nanv

 

Ponnje : Konknni bhaxentlo fanki lekhok ani padri Sorgest Antonio Pereira, sj zolmolear hea mhoineachie 25vier xembhor vorsam bhortat. Tachea jivitant tannem Konknni khatir khub vaur kelo ani veg-vegllea prokarant zaitem borovp kelem. Tachea sumar 36 pustokam modlim ‘Vadoll ani Varem’, ‘Makers of Konkani Literature’, Zatrekar Zuze’, ‘Avoichie Manddier’, ‘Saxttichi Tambddi Mati’, ‘Onvllam’, ‘Konknni Oparinchem Bhanddar’ him kaim nam’nek pavlolim pustokam. To ek boro pregador aslo. Hea pregadorponnantlean tannem zaitea lokanchea jiber Konknni bhas khelloili ani tachea borea vaurak taka zaite puroskarui favo zale. Oxea hea mahan lekhokachea vaurachi dokhol gheun Dalgado Konknni Akademi (DKA) tachi Zolm-Xembhori somorombhta. Hea dobajeak anik rong haddunk sorgest Pri. Antonio Pereirachea ‘ Konknni Oparinchem Bhanddar’ hea pustokachie punoravrut’tichi DKA uzvaddavnni korta.

Ho dobazo Aitar, 25 Agost 2019 disa sanjechea 4.30 vorancher Saxtti-Sirlinchea Our Lady of Merces Kopelachea Hall-ant zatolo. Gy rajyacho Hon. Minister of Water Resource & Fisheries Philip Neri Rodrigues Mukhel Soiro mhonn hajir astolo. Tache borabor khas amontrit mhonn Our Lady of Hope Igorjecho Padr Vigar Pri. Jose A. Costa, Our Lady of Merces Kopelacho Kopelanv, Pri. Menino Vales, Dramapur-Sirlim Ponchayotichi Sorponch, Smt. Sanjana Chari, DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Up-odheokx Pri. Conceicao D’ Silva, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir astole.

Padr Antonio Pereira Saxttintlea Sirlim ganvant 25 Agost 1919 disa zolmolo ani padri zale uprant tannem nhoi fokot aplea ganvant bogor purai Gyant yadniki vaura borabor Konknnicho vaur kelo. To moron gelear sumar pondra vorsam zalim tori zaite lok tacho azunui ugddas kortat. Tachea borpak lagun to omor asach punn Sirlim tachea zolm ganvant ani Bichole tachem khas karya dixtti poddtta. Taka Bicholecho Bapui mhonn pachartale oxi khobor asa. Eka mahan lekhokak xembhor vorsam bhortat hachi anik ek aglli-veglli somorombhnni koxi, teach disa Moddganv-Chinchonnem hea mukhel rostea thaun Sirlim Kopela lagim vochpi rosteak ‘Fr. Antonio Pereira, SJ Road’ oxem nanv ditat ani teach disa sanjechea 4.00 vorancher tachi ugtavnni zatoli. Hi karyavoll Dalgado Konknni Akademi, Tiatr Academy Goa ani Fr. Freddy J Da Costa Memorial Trust hanchea zodd-palvan zatoli.

Konknnicho budhvont ani tiche pasot nisuvarthiponnan pott’tiddkin vaurlolea sorgest Pri. Antonio Pereirak argam ompunk ghoddoun haddlolea hea dobajeak Konknni mogiamni vhodd sonkhen hajir zaun ho dobazo zoitivont korunk DKA ulo marta.

 

 

Pri. Antonio Pereira 

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
 
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]