ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Konknni Zagrutai Karyavoll

 

Edvin Fernandes-achem dusrem kovitam pustok ‘G§ychi Bhuim uzvaddailem

Kuddchoddem-Xelvona hanga DKA-chi Konknni Zagrutai Karyavoll zali

 

Kuddchoddem: Monis sonvsarant kam’ korpak yeta, dekun mon lavun kam’ korpacho sol’lo ditanam soglleamni Konknni bhas ani G§y-G§ykarponn sambhallunk amchea bhurgeank mukhar kaddunk G§y rajyacho Bizlie Montri Nilesh Cabral hannem ulo marlo. Dalgado Konknni Akademin Konknni Zagrutai Karyavoll ani Edvin Fernandesachea ‘G§ychi Bhuim’ hea pustok uzvaddavnniechea dobajeak to Mukhel Soiro koso uloitalo. Tache borabor Rakhnnea Boddveachie Firgojecho padr vigar Pri. Vital Miranda, Xelvonacho ponch vangddi Manoj Naik, Borovpi Edvin Fernandes, DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes hajir asle.

Konknni Zagrutai Karyavollint Vincy Quadrosan Konknni vachunk ani borounk margdoroxon kelem. Borovpa vixim mullavio oddchonni chodd korun dott’tti okxor vaportat tednam zavpi chukincher tannem uzvadd ghalo. Tomazinho Cardozon Amche Dobade Amchim Gitam ani Amche Dobaje Amchim Amontronnam hanche voir vollokh dili ani thoddim gitam mhunnonui dakhoilim.

Pustok uzvaddavnnie vellar Tomazinho Cardozo, Pri. Vital Miranda, Manoj Naik ani Edvinan aple vichear manddle. Basilia Travasso hinnem pustoka voir vichear manddle. Nilesh Cabral dhorun soglleamni aplea ulovpantlean Edvinachi tust keli ani taka dusrem pustok uzvaddailole khatir xabaski dili.

 

 

Survatek Vincy Quadrosan yeukar dilo zalear Celso Fernandesan soglleanch upkar mandle. Mathew D’Costan sutrconchealon kelem ani raxttrgit mhunnon karyavoll sompli.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]