ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] 2 Disanchi Kadombori Borovpachi Kar’yaxalla

Borounk Vell kaddunk zai : Willy Goes

 

Ponnje : Devan soglleank eksarko vell dila, tacho boro upiog korun borovpiamni borovpak vell kaddunk zai ani ‘time management’ xikonk zai, oxe udgar mhalgoddo borovpi Willy Goes hannem kaddle. To Dalgado Konknni Akademin kadombori borovpachie kar’yaxallechea ugtavonn suvalleak Mukhel Soiro mhonn uloitalo. Tache borabor Sahitya akademi puroskar zoitivont N. Shivdas DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo, Chittnis Vincy Quadros ani Bhanddari Celso Fernandes machier asle. Hi kar’yaxalla 23 ani 24 Mars 2019 hea don disant Sant Juze Vaz Novsornniechem Kendr, Cruz de Milage vosreant Old Goa zali.

Willyn mukhar sanglem, apnnem jednam kadombori borounk survat keli tednam apnnakui borioch oddchonni ailolio kiteak aichie bhoxen tednam kar’yaxalla sarkio souloti naslio. Konn chhaptolo, konn vachtolo oxie duvidhent astanam Bonaventure D’ Pietro hachea sol’lea velean Dalgado Konknni Akademin apli kadombori chhapli. Kadombori hem bhaxechem ek girest ang dekun fuddlea sov mhoineant 10 tori kadombori nirmann zavpachi tannem ast ballgili.

Poilea sotrant N. shivdasan margdorxon kelem ani aplo onnbhov sangun kadomborichim borinch angam hajir asloleam mukhar manddlim. Poilem sotr somple uprant ugti bhasabhas zali tantunt sogllea borovpiamni kadombori vixim aple vichear manddle ani vachpi toyar korpacher chodd bhor diunk DKA-k vinonti keli.

Dusrea disa mhalgoddo kadomborikar Bonaventure D’ Pietro zannem sumar 15 kadombori boroileat tannem margdorxon kelem. Hajir asloleamni tache koddem sonvad sadlo ani apnnache prosn tache mukhar manddle. Tannem aplo onnbhov sanglo ani bore bhasabhaxent kadombori koxi fulon yeta tem tannem suttavem korun sanglem.

DKA-cho odheokx Tomazinho Cardozon aple onnbhov sangtanam apunnui kadombori borovpak sodtam mhonn sanglem ani fuddlea sov mhoineant panch tori kadombori DKA-n chhapunk mellchio mhonn ast ballgili. Jerry Jenkins hea Inglez kadomborikache vichear Chittnis Vincy Quadrosan hajir asloleank dile. To mhunntta, kadombori borounk poilim vichear (vixoi) toyar korunk zai, magir ek nokaso vo ‘outline’ borounk zai. Mukhel patr adinch yeuzop chodd gorjechem. Te uprant aplie manddavollicher sodvaur korunk zai. Borovpiak kitem sangonk zai hem tharaunk zai. Vachpiachem mon vollkhun mukhel patranchio oddi-oddchonni sodun kaddunk zai ani ek ‘climax’ toyar korunk zai. Nim’nnem, vachpi khuxal zatolo hachi borovpian zotnai gheunk zai.

Hie kar’yaxallent Daniel F. de Souza, Michelle Coutinho, Anthony Menezes, William Fernandes, Selza Lopes, Sonia Gomes, Sara M Braganza, Irene Cardozo, Victoria de. Souza, Afonso Braganza, Willy Goes, Menino Mario Araujo, Paiety M D’Costa, Mathew D’Costa, Savio Pinto, Menino Almeida, Vassalo Carvalho, Dr. Anselmo Fernandes, Alvaro Gomes, Jerome Succor Alphonso, Filomena Quadros, Joyce Fernandes, Pio Esteves, Celso Fernandes, Tomazinho Cardozo ani Vincy Quadros hea borovpiamni vantto ghetlo.

Nim’anne kodden hajir asloleank promannpotram bhettoilim ani Bhanddari Celso Fernandesan soglleanche upkar mandle.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]