ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] Utrak-Utram pustok uzvaddavnniechea dobajeant govaiki

Bhas borounk zai tednanch ti girest zata : Fr. Alfred Vaz

 

Ponnje : Dor ek bhas borounk zai tednanch ti girest zata ani tantuntuch tichem vhoddponn asa oxem mot Se Cathedral Firgojecho Padr Vigar ani Konknni Borovpi Fr. Alfred Vaz hannem ugtailem. To Dalgado Konknni Akademin (DKA) ghoddoun haddlolea ‘Utrak-Utram’ hea pustok uzvaddavnniechea dobajeak Mukhel Soiro mhonn uloitalo. Tache borabor pustokacho Borovpi Michael Fernandes, Sompadok Vincy Quadros, DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo ani Bhanddari Celso Fernandes machier hajir asle. Ho dobazo 24 Febrer 2019 disa Art & Culture Khateachea Multipurpose Hall-ant Ponnje zalo.

Fr. Alfredan mukhar sanglem, amchie bhaxent veg-veglle prokar asat. Hem ‘Utrak-Utram’ pustok amchea borovpiak faideachem thartolem aplea borpant tannim veg-vegllim utram vaprunk. Hem pustok borovpiankuch nhoi tor ulovpiankui girest korotolem oso tannem aunddo ballgilo ani hea borea vaura khatir Michael Fernandes ani Vincy Quadros hankam porbim bhettoilim.

Je lok songita sarkea dusrea prokarant bhaxecho upiog kortat tancheai vaurachi dokhol gheunk Fr. Alfredan DKA-k vinonti keli ani Chrisperry-chi dekh diun sanglem ki tannem mogachim upatt gitam rochlim, him gitam khorem mhollear mogachio kovita asat. Tannem gitam vorvim mogak sorginchea rajyant pavoilo toso aichea borovpiamni mogachea kovitancho anikui kholayen obheas korunk ulo marlo.

Tachea motan amchi bhaxen anik dorzo yeunk zai. kiteak jea borovpiamni ti sambhall’lli te xikonk nasle. Atam bhurgim xiktat tannim aplo obheas herui vachpiam meren pavounk ani bhas girest korunk tannem tornatteank ulo marlo ani tankam nett diunk zai mhonn sanglem.

Hea vellar ‘Utrak-Utram’ pustokacho borovpi Michael Ferandes ani Sompadok Vincy Quadros hannim aple vichear manddle. DKA-cho odheokx Tomazinho Cardozo hannem yeukar dilo zalear Bhanddari Celso Fernandes hannem soglleanchem upkar mandle. DKA-chi Vavurpi Somitichi Vangddi Sonia Gomes hinnem Mukhel Soireachi vollokh korun dili zalear dusri vangddi Selza Lopes hinnem sutrsonchealon kelem.

Raxttrgit mhunnon dobazo somplo.

- Vincy Quadros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]