ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Khobor] “Zannvayechi Zhor” Pustokachi Uzvaddaunni

 

Panjim: (17/01/2019) Bonaventure D’Pietro hannem Inglez bhaxentli borpavoll onnkar korun toyar kelolem ek vegllench pustok “Zannvayechi Zhor” hachi uzvaddaunni Aitar, 20 Janer, 2019 sanjechea 4.00 vorancher, Tiatr Akademi Goa hichea Conference Hallant, Campal Trade Centre, Campal, Ponnji hangasor zatoli.

Dalgado Konknni Akademi-n porgott kelolea hea pustokant mon’xachea jivitak sombondit oxio 100 ghodd’nnio guntlolio asat. Ek eke ghoddnniechi D’Pietron kholayen somzonni dilia ani ami noko aslolio zaitia sonvsarik rochnnancher uzvadd ghalun vachpiachea monak veglli zannvai divpacho proitn kela.

Hea pustok uzvaddaunnechia dobajeak Dr. Chandralekha de Souza, Retired Associate Professor, Konkani Department, University of Goa, Mukhel Soiri mhunn hajir astoli ani pustokachi uzvaddaunni kortoli. Xri. Fausto V. Da Costa, Gulab mhoinnealleacho som’padok pustokacher uloup kortolo. DKA Odheokx, Tomazinho Cardozo suvalleachem ezmanponn choloitolo.

Bonaventure D’Pieto, Romi Konkni mollailo edk ut’tom kadomborikar zaun asa ani tannem azun porian sogllim mellon 18 pustokam boroileant ani tantuntlio dha kadombori zaun asat. ‘Sankoll’ hem tachem pustok Inglez bhaxent onnkar korun “Forever Yours” mhunnon porgott zalam. Punn “Zannvayechi Zhor” hem tachem pustok ek kadombori nhoi punn vegllech torechem, vachpiank zannvai diupi pustok zaun asa.

Bonaventure D’Pietro hachie dorjeavont borpavollik lagon taka zaite puroskar favo zaleat tantunt Gy sorkaracho ‘State Award for Literature’ favo zala. Romi Konknni sahit’ya mollar tannem dilolea moiladik yogdana khatir DKA-n taka “Life Time Achievement Award” bhettoun sonmanit kela. Hachie xivai Gy toxench Gy bhair puskoll sonsthamni tacho sotkar kelo.

Ho suvallo soglleank ugto asa ani choddan chodd Konknni mogiamni hie karyavollik hajir ravonk DKA ulo marta.


Tomazinho Cardozo

Odheokx
Dalgado Konknni Akademi
(0832) 2221688

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]