ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Kollounni] DKA Monoita ‘G§ychi Osmitai Dis’

 

G§y Maharaxttrant vilin zaunchem vo nam hem tharavpa khatir 16 Janer 1967 vorsa G§yant ‘Opinion Poll’ ghoddoun haddlo.  Tea disa G§ykaramni ek itihasik nirnnoi dilo ani G§y Maharashtrant vilin korpachem salvar zalem.  Dalgado Konknni Akademi ho itihasik Dis vorsan voros monoita ani Dr. Jack de Sequeira zaka ‘Opinion Poll’-acho Bapui mhunnttat, tachoi ugddas korta.

 

16 Janer, 1967 hea disa ‘Opinion Poll’ ghoddoun haddlo mhonnun tea vellar G§ykaramni G§y Maharaxttrant vilin korpak nhoikar dilo ani G§yank Songh Prodexacho dorzo favo zalo ani magir G§ykaranchi avoi bhas Konknni G§ychi Rajbhas zali ani akhrek G§y hem vegllem raj’ya zaunk pavlem. Hie itihasik ghoddnniek lagun ‘Goan Identity’ vo ‘G§ychi Osmitai’ amchea purvozamni rakhun dovorli.

 

Itlem vhodd mohotv aslolo ho dis Dalgado Konknni Akadermi “G§ychi Osmitai Dis” mhunn monoita. Ho dis sogllea G§ykaramni vhodde umedin somarombhcho  ani ‘Opinion Poll’-a vixim aichie pillgie modem zagrutai haddchi mhonn Dalgado Konknni Akademin Moddganvchea Ravindra Bhovonant (Black Box) 16 Janer 2019 disa sanjechea 4.00 vorancher ek khas karyavoll ghoddoun haddlia.

 

Hie karyavollik Adv. Moti Keni, Nivrut’t Zuiz Mukhel Soiro astolo ani Right to Information ani tache Faide hea vixoiacher ulovp kortole.  DKA-cho Odheokx Tomazinho Cardozo yezman'ki choloitolo.  Hea vellar ek sonskrutik karyavoll astoli.

 

Sogllea niz G§ykaramni, hie karyavollik hajir ravonk DKA ulo marta.

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]