ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
(ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ
ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015
ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಳವ್ಣಿ:] 2018 ದಾಯ್ಜಿದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಾಸ್ಕಾರ್ ಉಮೇಧ್ವಾರಾಂಕ್ ಉಲೊ

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಲಾಂಬ್ ವರ್‍ಸಾಚಾ ಆವ್ದೆಕ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಮ್ಕಾಂ ಗವ್ರವ್ ಅರ್‍ಪುಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ದಾಯ್ಜಿ-ದುಬೈ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಟ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಮೇಧ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅರ್‍ಜ್ಯೊ 2017 ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ನವೆಂಬರ್ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಡಳ್ತೆ ಸಮಿತಿನ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅರ್‍ಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತಿಚಿ ವಳಕ್, ಸಂಪರ್‍ಕ್ ವಿಳಾಸ್, ಇಮೇಯ್ಲ್, ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬ್ರಾಂ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಾಧನ್/ವಿವರಾಸವೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ತ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಖುದ್ದ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್ ಯಾ ತಾಚೆ ತರ್‍ಫೆನ್ ಮನವಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಪಾವಿತ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೆಂ ಘೋಷಣ್ ಚಾಲು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ದಸೆಂಬ್ರ್ ಅಕೇರಿ ಭಿತರ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ/ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ/ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಸಂಗಿಂ 75 ಹಜಾಯ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಐವಜ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೊ.

Convener,
Daiji-Dubai
P.O.Box: 84772,
Dubai, UAE
Email: dubai@daijiworld.com

ಭಾತ್ಮಿ: ಸ್ಟೇನ್ ಅಗೇರಾ, ದುಬೈ

[कळवणी:] २०१८ दायजिदुबै साहितीक पुरासकार उमेध्वारांक उलो

कोंकणेंत लांब वर‍साचा आवदेक खळानासताना साहितीक साधन केल्ल्या कोंकणी साहितिंक पुरसकार दीवन तामकां गवरव अर‍पुंची रिवाज दायजी-दुबै साहितिंचें संघटन पाटल्या अट्रा वर‍सां थावन पाळन आयलां. कोंकणी साहीत शेताच्या ह्या सोभीत आनी विंचणार पुरसकाराक उमेध्वार जावन अर‍ज्यो २०१७ वर‍साच्या नवेंबर २० तारिके भितर धाडिजय म्हणून आडळते समितीन विनती केल्या. अर‍जेंत साहितिची वळक, संपर‍क विळास, इमेयल, टेलिफोन नंबरां आनी संपूर‍ण कोंकणी साहीत साधन/विवरासवें सकयल कळयिल्ल्या पत्त्याक साहितीन खुद्द धाड्येत या ताचे तर‍फेन मनवी जावन हेरांनी पावीत कर‍येत. पुरसकाराचें घोषण चालू वर‍साच्या दसेंबर अकेरी भितर जातेलें. पुरसकार विजेताक प्रशस्थी/यादिसतिका/मान‌पत्र संगीं ७५ हजाय रुप्यांचो ऐवज फावो जातलो.

Convener,
Daiji-Dubai
P.O.Box: 84772,
Dubai, UAE
Email: dubai@daijiworld.com


भात्मी: स्टेन अगेरा, दुबै

 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2017 ಪುರಸ್ಕಾರ್
 
ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್ 2016 ಪುರಸ್ಕಾರ್
 
2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn Print


Copyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]