ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[Kollounni] Edvin Fernandes-acho ‘Novi Dixa’ kovitam jhelo Konknni sorospotik orponn, suvallo 16 Setembrak

Kuddchoddem : Konknni mollavelo udeto borovpi ani ‘Amcho Avaz’ satallean ‘Fulto Sahityik Puroskar bhettoilolo Edvin Fernandes tumche mukhar gheun yeta aplo poiloch kovitam jhelo ‘Novi Dixa’. Hea pustokacho uzvaddavnnie dobazo 16 Setembr 2018 disa sanje 4 vorancher Kuddchoddechea Xelvona ganvant Fatima Saibinnichea Kopelachea vosreant zatolo. Hea dobajeak Mukhel Soiro mhunn Kuddchoddechie Guardian Angel Firgojecho Padr Vigar Fr. Vital Miranda hajir astolo. Tache borabor Dalgado Konknni Akademicho Odheokx Tomazinho Cardozo ani Chittnis Vincy Quadros hajir astole. Hem pustok Dalgado Konknni Akademichie 'Kombri Yeuzonn'-e khala chhaplam.

Borovpiachi thoddi vollokh :

Edvin Fernandes halinchea kallavelo udeto ani umedi borovpi. Kuddchoddechea Xelvona ganvchea Milagres & Sorg. Minguelina Fernandes hea zoddpiacho to put, Basilya Travasso-cho ghorkar zalear Mylee Fernandes-acho bapui.

Podvi meren xiklolea Edvinan 2004 vorsak sorkari vachopghorant nokri dhorli ani vingodd vingodd prokarchim pustokam vachpachi taka sond mell’lli. Sabar vorsam thaun to veg-vegllea nemalleamni boroita, tantuntlim kaim nemallim oxim asat : Jivit, Uzvadd, Zaag, Vauraddeancho Ixtt, Gulab, Bimb, Bhangar Bhuim, Rakhnno Boddvo, Amcho Avaz, Konnkan Divo, Fuddari, G§ycho Pormoll ani her.

38 vorsam pirayecho Edvin, borovpa xivai aplea suvadik tallean kazarank saudichim kantaram gaita, vaddea velea Fatima Saibinnichea Kopelak apli seva dita, kednaim karnavalachea khelleamni bhumika korta, porikxok mhunn vaur polleta ani veg-vegllea prokaranchea karyavollinche sutrsonchealon korta. Tannem 30 voir nattkulim boroun veg-vegllea somoyar machier haddleant hi ek dokhol ghevpa sarki gozal. He xivai tannem 2018 vorsa karnavalak svota khell-tiatr boroilo.

Edvin Fernandesachi umed ani sahityik kollaxi polleun ‘Amcho Avaz’ satallean 2016 vorsacho ‘Fulto Sahityik Puroskar’ diun tacho bhouman kela

Bhatmi: Vinsi Kvaddros

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]