ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಕವಿತೆಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಶ್ಲೇಷಣ್)

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಖಬರ್] ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚೊ ತಿಸಾವ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಜುಲಾಯ್ 8 (ಮುಂಬಯ್) ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚೊ ತಿಸಾವ್ಯಾ ವಾರ್ಸುಗೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ (ಮುಂಬಯ್); ಮುಂಬಯ್ತ್‍ಲೊ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಸಂಘ್. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಾನ್ 8 ಜುಲಾಯ್ 2018, ಆಯ್ತಾರಾ ಆಪ್ಲೊ ಮೊತಿಯಾಂ (30 ವರ್ಸಾಂ) ಆನಿ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಚೊ ವರ್ಸುಗೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಸಾಂ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರೊಲ್, ಅಂಧೆರಿ ಸಕಾಳಿಂ 9:15 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಸವೆಂ ಸುರುಕೆಲೊ. ಆರ್ಗಾಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಪಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಬಲ್‌ರಾಜ್ ಹಾಣಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಘಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಘಾಚಿ ’ವಾರ್ಶಿಕ್ ಜಮಾತ್’, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊಚ್ಯಾ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಪಣಾರ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಕಾರ್ವಾಲೊನ್ ಸಾಂದ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ-ಗಿತಾ ಸವೆಂ ಆನಿ ಬಾಯ್ ಇಲೇನ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ನಾಚಾದ್ವಾರಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಆಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ.

ವೆದಿರ್ ದಿವೊ ಪಟವ್ನ್, ಆನಿ ಕೇಕ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೊ. ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್(ಸಂಪಾದಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಸುಜಾನ್ನ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ (ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ಸಂಚಾಲಕಿ, ದಿವೊ ಆನಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಟಿಜನ್), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊ(ಉಧ್ಯಮಿ), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೆನ್ನಿ ಲುವಿಸ್ (ಉಧ್ಯಮಿ), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ (ಹಿತಚಿಂತಕ್), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾದೊ (ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನೆಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕರ್ವಾಲೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಂಟನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ತಿಮೊತಿ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಅಸೊಶಿಯೆಶನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಧನಾವಿಶಿಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಕಾರ್ವಾಲೊನ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಧಾವಿ ಆನಿ ಬಾರಾವೆ ಕ್ಲಾಸಿನಿಂ ಅಧಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಡುನ್ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ಜಣ್ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಗದ್ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ, ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 6 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾರ್‌ಯೆರ್ ಆಸಾ. ತಸೆಂಚ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಜಣಾನಿಂ ಹಾಚೊ ಲಾಭ್ ಘೆಶೆಂ, ಸುಮಾರ್ 25 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಜಮೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾನಿಂ ಸಹಾಯ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಧ್ಯಕ್ಶಾಸವೆಂ ಪೂರ್ವ್ ಆಧ್ಯಾಕ್ಶಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪರಿಮಿತ್ ಸೆವೆಖಾತಿರ್ ದೆವಾದಿನ್ ಸಿಂಪ್ಲೆನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ರೋಚ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಬಾರ್ನೆಸ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ವಲ್ಲೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪೀಟರ್ ಫುರ್ಟಾದೊ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಬಾರ್ಕೂರ್ಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಆಧಿಕ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್‍ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್, ಹಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾರ್, ತಾಚೆ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಬರಯ್ಲೊಲೊ ಬೂಕ್ "ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್’, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಐಡಾ ರೋಚ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಬೊನಿಫಸ್ ಸೆಕ್ವೇರಾ ಹಾಣಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಅಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಚಿ ಜಿಣಿ, ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಮಾವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಮನೊರಂಜನಾಚೊ, ವಿವಿಧ್ ನಾಚ್, ಪದಾಂ ಆನಿ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ತಸೆಂ ಯುವಕಾನಿಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಣಾರಿ ಸಂಪಾದಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಸಾನ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ "ಇತ್ಲಿ ಸುಡಾಳ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಇತ್ಲೆ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ" ಮ್ಹಣೊನ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಮುಂಬಯ್’ ವಿಶಿಂ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದಿವುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಆಕ್ರೇಕ್ 30 ಮಿನುಟಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ನಾಚಾಕ್ ಆಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟಿಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂ ಅಶೆಂ ಸುಮಾರ್ 175 ಲೋಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಲಿಜ್ಜಿ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮಾರಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಐವನ್ ಸುವಾರಿಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಆರ್ಪಿಲೆ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜೊಯ್ಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಲೊಕಾನ್ ಘರಾ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದಾದೊಶಿ ಆನಿ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಟ್ ಜೆವಾಣ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ, ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

 ಖಬರ್: ಆಮ್ಚೊ ಭಾತ್ಮಿ

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]