ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ]:  ಏಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ [ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೋಟ]

ಆಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಯೆತಾಂವ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಮಾತ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ತಾತ್. ತಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಕಸ್ಲೀಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತಾ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿಕಾಣಿ ಆಸಾ, ತಿ ಅಜೀಕ್ ಕಾಂಯ್ ಧಾ-ಭಾರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ತೇಂಯ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ, ಅಶೆಂ ಭಗ್ತಾ ಅಮಿಂ ಅಜೂನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್.

ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಸಂಘಟಕ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳೆಮಧೆಂ ತಾಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್‌ಯೀ, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಹಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ/ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ

- ಹಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾ. ಸಂ

ಏಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ (- ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೋಟ)

ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ..... ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್ಯಾಂ ................ ಕಾಂತಾರ್ ಮತಿಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಃಖ್ ತಡ್ವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ರಡ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ದುಃಖಾಂ ತಾಪ್ಲಿಂ ತಿ ವಾಳ್ವಾಟಾಚಿ ರೇಂವ್ ಆಪ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿ. 

ಸೆಪ್ತಂಬರಾಚಿ ಆಟ್ ತಾರಿಕ್ ತಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಪಯ್ಸ್ ವಾಳ್ವಾಟಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾ ಜೆವ್ಣಾಚಾ ವಿರಾಮಾರ್ ಸುಕೊ ಕಬೂಸ್ (ಅರಬಿಕ್ ಭಾಕ್ರಿ) ಕಸ್ಟಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆಜ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಘರ್ಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಹೆಂಚ್ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾವುನ್ ತಾಂಚೆ ನವೆಂ ಸೆವ್ತೊಂ.... ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಂಚಿಂ ರಾಂದ್ವಯೆ ನಿಸ್ತಿಂ, ಪತ್ರಾಡೆ, ವೋರ್ನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. 

ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಗಾಂವ್ಚೊ ತೊ ಥಂಡ್ ಹವೊ, ಪೃಥ್ವೆಕ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಸಾಡಿ ನ್ಹೆಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಭ್ಚಿಂ ಶೆತಾಂ - ಭಾಟಾಂ, ರೂಕ್ - ಝಾಡಾಂ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ವಾಳ್ವಾಟಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ಖಂಚಾ ಖಂಯ್ ದಿಸ್ಚಿ ತಿಚ್ ರೇಂವ್, ನಾ ರೂಕ್ ನಾ ಝಾಡಾಂ, ನಾ ಉದಕ್ ನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಾಣ್. ಕೂಡ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಸ್ಚಾ ತಸ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಗರ್ಮಿ. ನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೊಣಿಂ. ಫಕತ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ತೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ವಿವಿದ್ ದೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೆ, ವಿವಿದ್ ಜಾತಿಚೆ, ವಿವಿದ್ ಕಾತಿಚೆ, ವಿವಿದ್ ಕುಳ್ಯೆಚೆ ಮ್ಹಜೆ ತಸ್ಲೆ ಕಾಂಎಲಿ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಭುತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಭಾಕ್ರೆ ಕುಡ್ಕೆ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್ತಾನಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದುಃಖಾಂ ದೆಂವೊನ್ ರೆಂವೆರ್ ಪಡೊನ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಉದ್ಕಾಚಿ ಶೆಳ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲಿ ತಿ ವಾಳ್ವಾಟಾಚಿ ರೇಂವ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಮ್ಹಜಿ ದುಃಖಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಥಂಯ್ ಜಿರೊವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿ. 

**********

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಿಸಾಚಾ ಕಳವ್ಣೆರ್ 'ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಗೊಸ್ತಾಚಾ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿ ಸಕ್ಕಡಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಫುಲಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸದಾಂ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ತಲ್ಯಾಂವ್' ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾತಚ್ ಆಮಿಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸೈಕಲಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ, ತೇರ್ ಫುಲಾಂ, ವಾಗಾ ನಾಕ್ಷಿ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್. ತಶೆಂಚ್ ರಾಧಮ್ಮಾಚಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ದಸ್ಮೆಚೆ ಕಳೆ ಹಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಫುಲಾಂ ಬೊಶ್ಯೆಂತ್ ದಾಳ್ಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚಾ ವಯ್ರ್ ಎಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಫುಲ್ ಮರ್ಯೆಚಾ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಅರ್ಪುಂಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ, ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ಘೆಂವ್ನ್ ಥಂಡಿಯೆಂತ್ ಖಡ್ಕಡೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕೊಬು ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್.

ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಫುಲಾಂಚೆರ್. ತಾಣಿಂ ಕಶಿಂ ಫುಲಾಂ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಖಂಯ್ಚಿ ನವಿಂ ಫುಲಾಂ ತಾಂಚಾ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಕರ್ಚಿಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಚಡಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚಾ ಲಾಗ್ಗಿ ಆಸ್ಲಿಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ತಾಂಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಎಕೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಬೊಶಿ ವೊಮ್ತಿ ಘಾಲ್ಚಿಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಂವ್ಚೆಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಂವ್ತಿಂ, ಗುಲೊಬ್ ಘೆವುನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಮ್ಹಜಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಕೊಡು ಘಡಿತ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಚ್ ದೋಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ಎಡ್ಡಿ ಆನಿ ಫೆಡ್ಡಿ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಾಳ್ಕಾಚಿ ಫುಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಾ ಮೊರ್ನಾಂಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿ ತಾಂಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಪೆಟೆಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಚ್ವೊನ್ ವಚಾನಾ ತಸ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖಂತಿಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಫುಲಾಂ ಎಕ್ಟಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ವ್ಹಡಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕೊವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾಪೆರ್ಳ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾನಿ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಫುಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫುಲಾಂ ಸಂಗಿಂ ತೆಂ ಉದಾಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನ್ನಾಡಿ ಬುದಿ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಥರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಾಂಯ್ ಹಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಖಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹೆ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್, ತಾಂಚಿ ಗತ್ ಜಾತಾಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ತಾಂಚಾ ಆವಯ್ - ಬಾಪಯ್ಕ್‍ಯೀ ಎಕ್ ಲಾಂಬ್ ಶೆರ್ಮಾಂವ್.

ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಎಕ್ ಹಾಪೆ್ತ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾಂತ್ ಆನಿ ಘರ್ಚಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಾಲಿ. ದಿವ್ರಾಂಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾರ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ ಝಡಾಂ, ತಣ್ ಹುಮ್ಟೊನ್ ಹಿತಾಲ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಸಾಂಗಾತಾಂಚಾ ಮಾಡಾಂಚೊ ಕೋಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಡಾಂ ಮುಳಾಕ್ ಕಾಟೆಂ ಕರ್ನ್ ಸಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಸುಕೆ ಪಿಡೆ ಘೆಂವ್ನ್ ಆಮಿಂ ದೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಮಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಯ್ರ್, ಘಯ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಪಾಯ್ನೆಲಾಂಚೆ ಆರ್ಸೆ ಸಾಬಾಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಸುಕ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪುಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕರ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಆಸಾ ತರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಮಾಚಾ ಚುಡತೆಚಿ ಧುಳ್ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಪರತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ನ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

ನೋವ್ ದಿಸಾಂಚೆ ನೊವೆನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ತೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ನೋವ್ ದಿಸಾಂ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಫುಲಾಂ ವ್ಹೆಲಿಂ ತರ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡ್ ಕುರ್ಪಣ್ಯಾಂತ್ ಫುಲಾಂ ವ್ಹರ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಪುಶ್ರ್ಯಾಂವಾರ್ ಫುಲಾಂ ಉಡಯೀತ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸ್ ಆನಿ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಚೆ. ಖಂಚಾಗೀ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾ ಗಾವಾಂಕ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಾಜುರ್ ವಾಂಟ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ. 

ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಚ್, ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಮೆಳೊನ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆ. ಆಳುಂ ದೆಂಟೆ, ಚಣೆಂ, ಘೊಸಾಳೆಂ, ಪಡ್ವಾಳೆ, ಭೆಂಡೆ, ಸಾಂಗೊ, ತೆಂಡ್ಲಿಂ, ಕಾರಾತೆಂ, ಪತ್ರಾಡೆ, ಕಾಸುಳ್ಚೆಂ ನಿಸ್ತಿಂ. ವೋರ್ನ್ ಆನಿ ಶಿತ್. ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿಂ ಪಾನ್ ಫೆಡ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಮಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೊಬು ಖಾಂವ್ಚಾರ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮಧೆಗಾತ್ ಮೊವ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಜಾಪ್ ವಾಜೊವ್ನ್, ಕೊರ್ಗೆ ಯೇವ್ನ್ ಧೋಲ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ್ನ್ ವೋರ್ನ್-ಶಿತ್ ಜೇವ್ನ್ ವೆತಾಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಘರ್ಚಾನಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ನವೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಂಬಿಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್! ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಲಾನಿ ತಾಂಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಘೆಂವ್ನ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಬ್ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮಿಂ ಥೊಡೆ ಇಸ್ಟ್ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಮೆಳೊನ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಸೈಕಲಾರ್ ಪಿಕ್ಚರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆತಾನ್ ವಾಟೆರ್ ಮಾಬುಕೊಳ್ ಸಾಂಕ್ವಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಪಕ್ಕಾಚೆ ಸೈಕಲ್ ಎಕಾ ಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ನ್ ಆಮಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದೊಗಾಂಚಾ ಪಾಯಾಂಚಿ ದೊಂಪ್ರಾಂ ಚೆಂಚ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅಂಬರಿಶ್ ಆನಿ ಅಂಬಿಕಾಚೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ತ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೆಂಚ್ ತೆ ಪಿಕ್ಚರ್, ಆಮ್ಚಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕ್ಲಿ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಮೊಗೊರ್ ಚೆಡ್ಯಾಸಾಂಗಾತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕಿಸಾಚಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಚಂಗಾಯ್ ಮಾರ್ತಾಲಿ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಹೈಯ್‍ಸ್ಕೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾತಚ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ವಸುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಕೇವಲ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ರಜಾ ದಿತಾಲೆ. "ನಾಳೆ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಜಲ್ಮ ದಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರಿಶ್ಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆ..." ಮ್ಹಣ್ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ, ಉರ್‍ಲ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ತೊಂಡಾ ಕರ್ಪಾತಾಲಿಂ. 

ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಮಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕುಟ್ಟಿ-ದೊಣ್ಣೆ ಖೆಳ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊಡಾಚಾ ಅಲ್ತಡಿ ಆನಿ ಪಲ್ತಡಿಚಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಖೇಳ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚಾ ತಾಂಚಾ ಘರ್ಚಾ ಜೆವ್ಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಾಂಚಾ ಘರಾಂತ್ ತೆರಾ ಬಗಾಂಚಿಂ ನಿಸ್ತಿಂ, ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಾಂಗೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ಬಗಾಂಚಿಂ ನಿಸ್ತಿಂ. ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಾಂಚಾ ಘರಾ ಮುಗಾ ದಾಳಿಚೆಂ ವೋರ್ನ್ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಂಗೆರ್ ಚಣ್ಯಾ ದಾಳಿಚೆಂ ಯಾ ಶೆಯಾಂಚೊ ವೋರ್ನ್. ಖೆಳ್ನ್ ಜಾತಾಚ್ ಆಮಿಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಘರಾನಿಂ ವಚೊನ್ ವೋರ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಣಾಂಚಾ ಘರ್ಚಾ ವೊರ್ನಾಂತ್ ಕಾಜು ಬಿಯೊ ಮೆಳ್ತೆಲೆ ತರ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಂಚಾ ಘರ್ಚಾ ವೊರ್ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂಚಾ ಘರಾಂನಿ ವೋರ್ನಾಂತ್ ಬಾದಾಮ್, ಪಿಸ್ತಾ ಚುಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.............

*******

"ಪರ್ಬುಗಳ ಇನ್ನೂ ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲವಾ.... ಊರಲ್ಲಾದರೆ ಇವತ್ತು ಗಡ್ದಿ ಕೊರಲ ಪರ್ಬ ಅಲ್ಲವಾ." ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಕಡ್ಪಾಡಿಚಾ ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಚಿಂತ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್‍ಲೊಂ. ಭುಗ್ರ್ಯಾಪಣಾಲೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ. ಅರ್ಧೊ ಕಬೂಸ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚಿ ದುಖಾಂಚಿ ಝರ್ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಸಕ್ಕಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. 

ತೆಂಚ್ ಸಾದಾಂಚೆ ಕಾಮ್. ತಾಪ್ಚಾ ವಾಳ್ವಾಟಾಂತ್ ಡಾಮಾರಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಕರ್ಚೊ. ತಿಂಚ್ ಬುಲ್ಡೊಜರಾಂ, ರೊಲರಾಂ, ಲೊರಿಯೊ, ತೆಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಆರ್ಬಿ ಇಜ್ನೆರ್, ತಿ ಧುಳ್, ತೊ ಮಿಶಿನಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ತೊಚ್ ಡಾಮಾರಾಚೊ ವಾಸ್. ಕಾಮ್ ಜಾತಚ್ ತಿಚ್ ತಿ ವಸತಿ. ಎಕಾ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಗಾವಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ಚಾ ತಸಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಎಕಾ ಕುಡಾಚಿ ಘರಾಂ. ಎಕೇಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಧಾ ಧಾ ಜಣಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್. ಎಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಖಟ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಂಕ್ ಬರೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆ ತರ್ ಕೊಣಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಧೆಂ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಕಶೆಂಯ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ. ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ನ್ ವೆತಾಲೆಂ. 

ರಾತಿಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಕಬೂಸ್, ನಾ ತರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೊಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಸ್ಲೆಂ ಮಾಸ್. ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಎಕೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ಯಾಂಟಿನಾಚಾ ಮಲಬಾರಿನ್ ಪರೊಟಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರೀ ಖುಶಿ ಪುಣ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಚಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸೆಜಾರಿ ದೇಶಾಚಾಂಕ್ ತೆ ರುಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಪೇಜ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಕಾ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ಪುಣ್ ದನ್ಪಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಂಯ್ಗ್ಯಾಚೆ ಯಾ ಬೊಗ್ಡ್ಯಾಚೆ ಚಟ್ಣೆಂ ಸಂಗಿ ಕಬೂಸ್‍ಚ್ ಗತ್. ಪುಣ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚುಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕಾಮೆಲಿ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಎಜಿಪ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಲೆ ಕಾಮೆಲಿ ವಾಳ್ವಾಟಾಂತ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಕ್, ಗಾರಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ಖಾತಾಲೆ.

ವಾಳ್ವಾಟಾಂತ್ ಎಕೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿನಿ ಚಾಬೊನ್ ಜೀವ್ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕೆಲಾ. ರಾತಿಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಇಚ್ಚು, ಸರೊಪ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಕುಡಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ತೆ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಮುಂಯಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್. ಕೊಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತ್ಯಾ ಮುಯಾಂಕ್ ಕರೆಂ ಯಾ ಕಸ್ಲಿಂ ಜಾನ್ವಾರಾಂ ಮೆಲ್ಲಿ ಯಾ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್ ಎಕಾಚ್ ದಿಸಾನ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಸುಕ್ರಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ರಜೆಚೊ ದೀಸ್ ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಘರಾ ಫೆೀನ್ ಕರ್ಚೊ ದೀಸ್. ತೇಂಯ್ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ರಾಂವ್ಚಿ ವಸತಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಖಂಯ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸಾ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫೆೀನ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ನಾ ತರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಖಂಚಾ ಪೆಂಟೆ ಕಡೆಂ ಪಾವ್ತೆರ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ ಫೆನ್ ಕರುಂಕ್.

ಖಂಯ್ ಎಕೇಕ್ ಕಡೆಂ ಆಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಘರಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿಂ ರಾತಿಚೆಂ ತಾಂಚಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚೊ ಧೊಲಿಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಆರ್ಬಿ ಗಾಣಾಂ, ಗಾಂವ್ಚಾ ಘುಮ್ಟಾ ಪದಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ತಿ ಎಕ್ ರಾತ್ ಎಕ್ಲೊ ಆರ್ಭಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಲ್ವಾರ್ ಘೆಂವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ವಸತಿ ಸಂಕಿರ್ಣಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. "ಹರಾಮಿ .... ಹರಾಮಿ ..." ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಮ್ಚಾ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ಕಾಮೆಲಿನ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ಆಬ್ರ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಂಪೆನಿಚಾ ಎಕಾ ಕಾಮೆಲಿಕ್ ತಲ್ವಾರಿಂತ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ವರ್ಗಿಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲಿನ್ ತ್ಯಾ ಆಬ್ರ್ಯಾಚಾ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರ್ಬಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭ್ಯೆಂ.

ಶೆಳ್ ತಾಪ್ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಲೊ ತರ್, ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ನಾ ಕೊಣಿಂ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್, ಕಂಪೆನಿಚಾ ಆರ್ಬಿ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಕಾತ್‍ಚ್ ಗತ್. ತಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಾ ಕಡೆಂ ವಕ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಡ್ಯಾಚೆ ವಕತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ತೊ. ಮ್ಹಜಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಕೇರಳಾಚೊ ವರ್ಗಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತಾಪ್ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೇಂಟಿನಾಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ತಾಚಾ ವಳ್ಕಿಚಾ ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಸಾಯ್ ಕರೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ. ತೊ ಕಸಾಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ತಾಪ್ ಶೆಳ್ ಬರಿ ಜಾತಾಲಿ. 

ಮಹಿನ್ಯಾಚಿ ಪಂದ್ರಾ ತಾರಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರೀ ಖುಶಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯೇವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಓವರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಅಧ್ರ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೊ ನಾ. ವಿಚಾರ್ಲಾರ್ ತೆಂ ತಶೆಂ ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಿಬಾಂ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. 

ಮೆಳ್‍ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಕಂಪೆನಿಂತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಣ್. ಕಂಪೆನಿಚಾ ಕಾಮಾರ್ ತೊ ತವಳ್ ತವಳ್ ಶಹರಾಕ್ ವೆತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಾ ಕಡೆಂ ಕಾಮಾಂ ಕರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ದವರ್ತಾಲೆ. ಪಯ್ಶೆ ಡಿ.ಡಿ. ಕರ್ನ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೊ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆಂ ಧಾ.. ಧಾ ದಿರಾಂ ಘೆತಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾಂಚ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಸೊರೊ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾನ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ತೊ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಾ ಎಕಾ ಕೇರಳಾಚಾ ಫೆರ್‍ಮೆನಾನ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಟ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಂಎಲಿ ಕಡೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಎಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಫೆೀರ್‍ಮೆನ್ ಮಾಯಾಗ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರಾತಾ ರಾತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಗಾವಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಜಾಲೆ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್‍ನಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಜಯ್ತ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ತೊ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಯ್ರ್‍ಚ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚಾಚ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಜೋಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಫಾತೊರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂನಿ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ನ್ ತೊ ಪೆಳ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

'ಪಯ್ಸಿಲೊ ಗುಡೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ತಾ ತಾಂತುಂ ಕಿತ್ಲೆ ಫಾತರ್ ಕಾಂಟೆ ಆಸಾತ್ ತೆ'. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಂನಿ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಾಖಂವ್ಚೊ ದರ್ಭಾರ್, ತಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಲ್ - ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಆಡಂಬರಾಚೆ ಜೀವನ್, ಸಮಾಜೆನ್ ತಾಂಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಾನ್, ತಾಂಚಿ ಘರಾಂ, ಕಾರಾಂ, ದುಡು, ಭಾಂಗಾರ್, ನ್ಹೆಸಾಣ್, ಬದಾಂ, ಪಿಸ್ತಾ..... ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಗಲ್ಫ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ವೆಚಿ ಆಶಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗಲ್ಫಾಚೆ ಕಾಂ, ಗಲ್ಫಾಚೆ ಜೀವನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್.

ದೀಸ್ ಉದೆತಾಲೆ ಬುಡ್ತಾಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಕಾಮ್ ಚಲೊನ್0ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಸೊ ರಸ್ತೊ ಮುಖಾರ್ ಮುಖಾರ್ ವೆತಾಲೊ ತಶೆ ದೀಸ್‍ಯಿ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಚ್ ಸಾಂಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೆಂಚ್ ಕಾಮ್. ದನ್ಪಾರಾಂ ತೊಚ್ಚ್ ಸುಕೊ ಕಬೂಸ್. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಜಾತಚ್ ತೆಂಚ್ ಕೂಡ್. ತೆಂಚ್ ಕೆಂಟಿನಾಚೆ ಜೆವಾಣ್, ತೆಚ್ ಸಾಂಗಾತಿ. ನಾ ಮೀಸ್, ನಾ ಫೆಸ್ತಾಂ, ನಾ ಘರ್ಚಿಂ. ಫಕತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ, ಘರ್ಚಾಂಚಾ ಉಡಾಸಾ ಸವೆಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಭರ್ವಸ್ಯಾ ಸಂಗಿ ದೀಸ್ ವೆತಾಲೆ, ತೊಚ್ ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಉದೆತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸುಟಿಯೆರ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚೊ. ಬಾದಾಂ, ಪಿಸ್ತಾ ಘೆವುನ್.

****** ******

[ಸಪ್ತೆಂಬರ್, 2016]

 

ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕೋಟ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸುನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಆಸೊನ್, ಸೊಭಿತ್ ಭಾಸೆಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿ ಕಾಣಿ ವಿಣುನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ಚಾಂತ್ ಹಾಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಹಾಣೆಂ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]