ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಾದಂಬರಿ]: ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್, ಮನ್ಶಾಚಿ ದೀಸ್ಪಡ್ತಿ ಜಿಣಿ, ಮನ್ಶಾನ್ ಚಿಂತ್ಚಿ, ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ/ಉಪಲಬ್ಧ್ಯೊ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪುರ್‍ತೊ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಅಜೀಕ್ ವೀಸ್-ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಧ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚ್ಯಾಕಿ ಲಗ್ಬಗ್ ಉಲ್ಟಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿಯೊ ಸಯ್ತ್ ವಾಚುಂಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ರಾಕುನ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಉತರ್. ಟಿ.ವಿ. ಜಾಂವ್, ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಜಾಂವ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಜಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ವಾಚಾಪ್ ಭಳ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಹೆಚ್ಚ್ ದಿಶೆನ್ ಪತ್ರಾಂ ಸಯ್ತ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾಲೆ. ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ ಜೊಕ್ತೆ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ವಾಟೊ ಸೊಧ್ತಾಲೆ; ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ’ಕುರೊವ್’ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿವ್ಯೆತಾ, ’ಕುರೊವ್’ ಪತ್ರಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. (’ಮಿತ್ರ್’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅನಿ ಏಕ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ, ತಶೆಂಚ್ ’ಝೆಲೊ’ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಸವೆಂ). ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂ; ’ಪಯ್ಣಾರಿ’, ’ಕಾಣಿಕ್’, ’ರಾಕ್ಣೊ’, ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಉದೆವ್’, ’ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್’, ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’, ’ಸೆವಕ್’... ಚಡ್ತಾವ್ ಸರ್‍ವ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪತ್ರಾಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ರಿಸ್ಕೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್, ಬಾಕಿಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಸಂಪಾದಕಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಚಡುಣೆಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತೆಲೆ ಆಸುನ್‌ಯೀ, ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತೆಲೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್, ಬರಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಣಾಪಾಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್.

2003 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ’ಇ-ಕಾದಂಬರಿ (ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್)’ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್. ’ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾಗ್ದಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ೨೦೦೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಪರತ್ ಪರ್‍ಗಟುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಲಾಭುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್.

- ಸಂ

[ಕಾದಂಬರಿ]: ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]


ಸಾವ್ಳೆಂಚೆಂ ಆರಂಭ್

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್!

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾಚೆಂ ರಾತಿಚೆಂ ಜೀವನ್‍ಚ್ ದುಸ್ರೆಂ! ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾ ತಾಕಾ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾಚಾ ಹ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಆನಿ ದಿಸಾಚಾ ಜೀವಾನಾಕ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಸರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಆನಿ...!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೂಮಾಚಾ ಜನೆಲಾ ಪರ್‍ದ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಲೊಟುನ್, ಭಾಯ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಕ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್, ಭಂವ್ತಣೆಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ, ರಂಗ್ ರಂಗೀನ್ ಜಳ್ಚೊ, ತೊ ಮ್ಯಾಕ್‍ಡೊನಾಲ್ಡಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಹಿರಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರ್‍ಕೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಸಯ್ತ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಚೊ ರಂಗೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಪರಿಂ ಘಡಿಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದಿವೆ! ಬಾಂದ್ಪಾ ದಿವೆ! ದಿವೆಚ್ ದಿವೆ! ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾಕ್ ರಾತ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೆ ರಂಗ್ ರಂಗೀನ್ ದಿವೆ!

ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ರಂಗೀನ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಸದಾಂ ಜಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಯಾನಾ!

ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಾಂಗ್ರುನ್ ಜಳ್ತಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಿವಿಯಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ನಿಸ್ರಾಂವ್ಚಾಂತ್ ಜಳ್ತಾಲೆಂ!

ದೊನ್‍ಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಉಜೊ!

ಏಕ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಳ್ತಾ ತರ್, ಏಕ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಳ್ತಾ!

ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಶ್ಹೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಿವಿಯಾನಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ! ಜೆದ್ನಾಂ ಪಾಸೊನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೆದ್ನಾಂ ಪಾಸೊನ್!

ವಿವಿಯಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದ್ವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಎಕಾಚ್ ಜಾತಿಚೊ. ಚಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ!

ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್......?

ಚಾರ್ಲ್ಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ವಿವಿಯಾನಾ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್‍ಲಿ.

ಆಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ!

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಜೂನ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾಂ ಬಾಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚಾ ಪಿಶ್ಯಾ ಆಶೆಕ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿವಿಯಾನಾಚೊ ಹಾತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾ ವಯ್ರ್ ಚರ್‍ಲೊ. ಥಂಯ್ಚರ್ ಎಕಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಜಿವಾನ್ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತಾಕಾ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲೊ. ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾರ್ ದವರುನ್ ತ್ಯಾ ಗೋಡ್ ಆನ್ಭೋಗಾಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಫರಾ ಅಚಾನಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ರೂಪ್ ಉದೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ರುಪಾಂ! ಗಯ್ರಿಂ ಗಯ್ರಿಂ! ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ! ಜಿವಿತಾ ಸವೆಂ ಜಗ್ಡೊನ್ ಜಗ್ಡೊನ್....., ರಗ್ಡೊನ್, ಸಲ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಆತ್ಮೆ!

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಜಿವಾನ್ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಆಶೆಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆಲೆಂ.

ಪುಣ್.......!

ಮಂಗ್ಳುರ್!

ಜೆರೊಮ್ ದೆ’ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೌನ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಥೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸೊನ್‍ಯ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜೆರೊಮ್ ಜಲ್ಮಾನ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಲೊ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಟಾಗಾರ್! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್......? ಬೆಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ನಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಭಾಟಾಂ ಆನಿ ಶೆತಾಂ!

ಪೂಣ್ ಆಜ್.......?

ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಶಿಂವೊರಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಬೆಸಾಂವಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಗಯ್ರೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಜೆರೊಮಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲೆ. ಜಶೆಂ ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಗೀ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ!

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆಕ್ ಆಜ್ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ್ ಝುಜಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್!

ಏಕ್ ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಜೆರೊಮಾಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್!

"ಎಸ್ತೆಲಾ.....?" ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚಾ ಗೇಟಿ ಮುಕಾರ್ ಥಾಂಬೊಂಕ್ ಆಶೆಲೊ. ಥಾಂಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಚ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆಕ್ ತೊ ವೆಂಗುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆಲೊ. ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೇಟಿ ತೆಂವ್ಶಿ ಭಿಜೊನ್‍ಚ್ ತೊ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಪೂಣ್.....!

ನಾಗ್ಪುರ್!

ಶಬೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಉಮರ್ ಆರ್ಶದ್ ಖುದಾಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! ಉಮರಾಚಿ ಜೋಡ್ ಫಕತ್ತ್ ತಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ತಿತ್ಲಿಚ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂತ್ ಉರವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಶಬೀರಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಉಮರಾನ್ ಶಬೀರಾಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಪುರಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಬರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಶಬೀರಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣೆ ಗಾಂವ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್! ಬಾಪಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್! ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕ್‍ಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂನಿ ಘನಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಜಾತಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ? ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಫುಡ್ಲದ್ ಗುರ್ವಾರ್! ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಸುಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ......? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಸಪ್ಣಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲೊಂ? ಶಬೀರಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ತಾಲಿಂ.

ಶಬೀರಾನ್ ಆತಾಂ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ್! ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸಮಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ್! ಆನಿ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ!

ಪುಣ್.......!

ಮುಂಬಯ್

ಜೇನಾಕ್ ಮುಂಬಯಿಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಶಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ನೊವ್ರೊ ಪೀಟರ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೋ ಮುಂಬಯಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಬಿಜಿನೆಸ್‍ಮ್ಯಾನ್. ಜೇನಾಕ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಮುಂಬಯಿ ವೆಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕಾಜಾರಿ ಭೆಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‍ಚೊ ಸಂತೊಸ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಚಲಿಯೆಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂ ಪರಿಂ ಜೇನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪೀಟರಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜೇನ್ ಮುಂಬಯಿಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಭಾರಾಕ್ ಪಳವ್ನ್! ಪೀಟರ್ ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಿಜಿನೆಸ್‍ಮ್ಯಾನ್!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇನಾಚೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆ ದೀಸ್ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಚಮ್ಕಾಲೆ ನಾಂತ್.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಿಜಿನೆಸಾ ಸವೆಂ ತುವೆಂ ಆಜ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರಾಜಿ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ!" ಪೀಟರಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೇನಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದಿಸಾಂದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಗತೆನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾಪಣಾಕ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇನಾಕ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆಂ ತಾಚೊ ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ಸಂಸಾರ್ ರಚ್ಲೊ. ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಝುಜಾಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮಧೆಂ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆತಾನಾ ಜೇನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಸ್ರೊಣೆಂತ್ ಜೇನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್ ಆಶೆಲೆಂ. ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್! ಫಕತ್ತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸುಖ್!

ಪುಣ್......!

ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ಮಂಗ್ಳುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿಕ್!

ನಾಗ್ಪುರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯಿಕ್, ಮುಂಬಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಿವುಡಾಕ್!

ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಭಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಹಿ ವಾಸ್ತವೀಕ್ ಸಮಾಜ್, ಸಮಾಜೆ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಸಂಭಂಧ್! ಹ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಾತ್ಲ್ಯೊ ರಿತಿ ರಿವಾಜಿ! ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿ ಆಶಾ, ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಚಲಿಯೆಪಣ್, ನಾಜೂಕ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ವಿಚಾರ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂ ಸವೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಝುಜ್! ಮರ್ಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್!

ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ....! ಸೊಭಾಯೆಂತ್ ಉಮಾಳುನ್ ವೊತ್ಚಿಂ....! ’ಮಿಶೇಲ್’ ಆನಿ ’ಆಲಿಯಾ’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಉಜ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಮೊಳುನ್, ಹಳ್ಳೆಚಾ ಮುಗ್ದ್, ಶಾಂತ್, ಸೊಭಿತ್ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತ್ಯಾ ಬಾಲಿವುಡಾಚಾ ಮಿರ್ಮಿರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಮರ್, ಪಯ್ಶೆ, ನಾಂವ್, ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಂಚಾ ರಂಗ್ ರಂಗೀನ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಸೊನ್ ಸಾರ್‍ಚೆಂ ಜಿವಿತಾ ಪಯ್ಣ್!

ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್, ಸಮಾಜ್, ವಿಚಾರ್, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಂಧಡ್!.

ಭಂಧಡೆ ಭಿತರ್ ಝುಜ್! ಝುಜ್ ಜಿಕೊಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಟ್!

ಹ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೊಂನಾ! ಮ್ಹಣ್ಚೊ ರಾಯನ್! ಆಲ್‍ಫ್ರೆಡ್ ರಾಯನ್! ಜಲ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ದ್ವೇಶುಂಚೊ! ಪಕ್ಕಾ ಬಿಜಿನೆಸ್‍ಮ್ಯಾನ್! ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತೆಕ್‍ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜ್ನೆಸಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ತುಕುನ್ ಪಳಂವ್ಚೊ! ಆಪುಣ್ ಜಿಕೊಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ!

ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಸಾವ್ಳ್ಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್! ಹೊ ಭ್ರಮಿದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್!

*** - ***

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2017]

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್

ಸಾಂ|ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್, ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಏಕ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಬರವ್ಪಿ. ಕವಿತಾ, ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ, ವಿಮರ್‍ಸೊ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ಪಿ. ಹಿ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಹಾಂಚೊ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್‍ಯಾಂತ್‌ಲೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ಹಾಚೊ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ, ’ಉದ್ಕಾಂತ್ಲೊ ಆರ್‍ಸೊ’ ಹಾಚೊ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ’ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ’. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂಸವೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಸಾದೊ ದಿಸ್ಚೊ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಬರವ್ಪಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ಗೂಂಡಾ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರುನ್, ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಹಾಣೆಂಚ್ ಸ್ವತಾಃ ನಿರ್‍ದೇಶನ್ ದೀವ್ನ್, ನಟನ್ ಸಯ್ತ್ ಕರುನ್ ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್‍ಧ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]