ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ]:  ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್

[ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೂಳ್: ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್, ಕೊಂಕಣಿಕ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್]

ಝುಜಾವಿಶಿಂ ಸಭಾರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಆಮಿ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಪುಣ್ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಝುಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭವ್ ಜಾಲಾ. ಇರಾಕ್-ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆಂ 2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಝುಜ್ ಜಾಂವ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾಂವೆಳಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ, ದುಸ್ರೆ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬಾಂಬ್ ಪಡ್ಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಜೆದ್ನಾಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಲಾರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾಚೆಂ ಮುಖೊಟೆಂ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ರೇಡಿಯೊ, ಟೋರ್ಚ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ಸಾಹೆತಾಂ ತಾಂತುಂ ದಾಳುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿಂ, ಆನಿ ಜೆದ್ನಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಅಲಾರಾಂ ವ್ಹಾಜಾನಾ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ತೆಚ್ಚ್ ಬಂಧ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೇಖಕಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕುಣೀಸ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲಿ. ಡಾ|ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್ ದೊನ್‌ಯೀ ಝುಜಾಂಕ್ ಅನ್ಭವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ, ಆನಿ ಹಿ ಕಾಣಿ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ಚ್ ಎಕಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಘತನಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮೂಳ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯೆಚೆಂ ಹೆಂ ತರ್ಜಣ್ 2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್‌ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

- ಸಂ

[ತರ್ಜಣ್ ಕಾಣಿ]:  ವ್ಹಡ್ ಭಾವ್

"ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಓರೆಂಜ್ ಬೋಲ್ ಪಳೆಲೊಗೀ?"

ಗಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಭಾಶಣಾಮಧೆಂ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ಲಿ. 

"ಕಿತೆಂ?" ಹಾಂವ್ ತಿಚೆಶಿಂ ಘುಂವೊನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ.

ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಪರತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ, ಅಪುಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ "ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಓರೆಂಜ್ ಬೋಲ್ ಪಳೆಲೊಗೀ?"

ತಿಕಾ ಮ್ಹಜೆಶಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ; "ನಾ, ಹಾಂಗಾ ನಾ, ತುಂ ಖಂಯ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್?" ಹಾವೆಂ ತಿಕಾ ಅನಿಕ್‍ಯ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಗೊರ್ಶೆಂ ಆಸೊನ್ ಏಕ್ಧಮ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ಗುಲೊಬಿ ರಂಗಾಚೆ ಪೊಲೆ ಸುರ್ಯಾಚಾ ಕಿರ್ಣಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ.

"ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಖೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ" ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೈಲೆರ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. "ಹಾವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಬೋಲ್ ಜಾಗ್ರುತ್‍ಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆಂಟಿಕ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಪುಣ್ ತಿಣೆಂ ತೊ ಖಂಯ್ಸರ್‍ಗೀ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ." ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲಿಂ ಭುಜಾಂ ಉಭಾರ್ಲಿಂ.

ಡಾ|ಭಾನ್ವೆಟ್‍ಯ್ ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹಾಸ್ಲೊ.

"ತುಜಿ ಆಂಟಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?" ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

"ಥಂಯ್", ತಿಣೆ ಪಯ್ಸಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಕಸ್ಲೆಂಗೀ ಖಬ್ರೆಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಧಾಖಯ್ಲೆಂ. ತಿಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಚಾ ವರಾಂಡಾಂತ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

"ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?" ಹಾವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಜಾಸ್ಮಿನ್" ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಅಪ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಭರ್ಮಾನ್ ಭರೊನ್.

"ತುಂ ಕಿತೆಂ ಏಕ್ ಫುಲ್‍ಗಿ?" ಹಾವೆಂ ತಾಕಾ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ.

"ನಾ! ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡುಂ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದಿಸಾನಾಂಗಿ?" ತಿಣೆಂ ಮಾತ್ಶ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಪುಣ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಫುಲ್", ಹಾವೆಂ ಭಾಸ್ಲೆಂ.

"ವ್ಹಯ್, ಜಾಸ್ಮಿನ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಫುಲ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಫುಲ್ ನ್ಹಂಯ್" ತಿಣೆಂ ತಾಳೊ ಲಾಂಭವ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ.

"ಬರೆಂ! ತರ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಮಳ್ ಕಸೊ ಯೆತಾ?"

"ಓ! ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಇಲ್ಲೊ ಸೆಂಟ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ". ತೆಂ ಬಾಗ್ವಲೆಂ ಆನಿ ಪರತ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ "ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೊ ಓರೆಂಜ್ ಬೋಲ್ ಪಳೆಲೊಗೀ?"

ಆತಾಂ ತಿಚಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ನಿರಾಶೆಸೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಭೊವ್ಶಾ ಚಿಂತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾನ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕರುನ್ ಅಪೊ್ಲ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ ತಿಚೊ ಬೋಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಟ್ಲೆನಾಂವ್. ಆಮಿಂ ತಿಚೆಸವೆಂ ಎಕಾ ಮೆಟಾಚಿಯ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲಿನಾ.

ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ತಿಚಾ ತೊಂಡಾಚೊ ಛಾರೊ ಪಾರ್ಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತಿಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಲೊಬಿ ತೋಂಡ್ ಫುಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಯ್ರ್‍ಚ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಝುಜಾವೆಳಾರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ಅಸಾಯಕ್‍ಪಣಿಂ, ಅಪ್ಣಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಂಸಾರಾಕಡೆ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ತಾಲಿ. ಆಧ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಣೆಂಗೀ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಗ್ದಾದಾಚಾ ಎಕಾ ಕೈದಿಂಚಾ ಕ್ಯಾಂಪಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಕುರುಃ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಖಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕಾ ಟಿವಿಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್ ದುಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿ. ತಿಚೆಸವೆಂ ಅಶೆಂಚ್ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಚಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಜಮೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಂ ಸರ್ವಾಂ ತಾಣಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲಿಂ.

ತೆನ್ನಾಂಚ್, ಎಕಾ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರಾಚೊ ಕರ್ಕಶ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಾಂಕ್ಳೆಕ್ ತುಟಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದರ್ಯಾದೆಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಉಭೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾವೆಂ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ - ತೆಂ ಹೆಲಿಕೋಪ್ಟರ್ ಆಮ್ಚಾ ಭದ್ರತೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಝುಜಾಚಾ ಆವಾಜಾಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚೆಪಾಸತ್ ಹಾವೆಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲೊ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಭಯ್ಣಿನ್ ತಿಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಆಜ್ ರಜೆಚೊ ದೀಸ್. ಝುಜಾಚಿ ಖಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಹಾಳು ಜಾತಾಲಿ. ಇರಾಕಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಗಡಿಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ವೆಡೊ, ಆತಾಂ ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚಾ ಫವ್ಜೆನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಪರತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ಪೊರ್ಚಾ ಝುಜಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸಂಯುಕ್ತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಹಾತೆರಾಂ ಕರ್ಚಿಂ ಸ್ಥಳಾಂ ರಚುನ್, ಪರತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆರ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡ್ಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಚಲನಾಂ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

"ಕೆನ್ನಾ ಹೆಂ ಆಕ್ರಾಮಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಂಪಾತ್?"

"ಕೆನ್ನಾ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್?" ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಡಾ|ಭನ್ವೆಟಾನ್ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಮ್ಚಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡುಂ ಪರತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಭೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಓರೆಂಜ್ ಬೋಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

"ತುಕಾ ತುಜೊ ಬೋಲ್ ಮೆಳ್ಳೊಗಿ?" ಹಾವೆಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ನಾ! ಹೊ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬೋಲ್, ಜೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ", ತಿಣೆಂ ಭರ್ಮಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

"ಪುಣ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಖೆಳ್ಯೆತ್ ನೆ?"

"ಥಂಯ್", ತಿಣೆಂ ವರಾಂಡಾತೆವ್ಶಿನ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆಂ, "ವ್ಹಡ್ಲೆ ಭಾವ್ ಖೆಳ್ತಾತ್" ಮ್ಹಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ತಿಣೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಏಕ್ ಝುಜಾ ವಿಮಾನ್ ಗರ್ಜೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

"ತುಂ ಆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೆಡುಂ ನ್ಹಂಯ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ. ದೆಖುನ್ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ?"

"ನಾ! ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ", ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವ್ಚಾ ಸಭಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಮೊ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಶಾಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಹಾವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಸ್ಮಿನಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, "ಜಿಂ ಕೊಣ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ, ತಿಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಭಿಂಯೆನಾಂತ್. ತುಂ ಆತಾಂ ವಚ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಶಾಮೀಲ್ ಜಾ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ನಾಂತರ್ ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಉಭೆಂ ರಾವೊನ್ ಬೋಲ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಶಿ ಆನಿ ನವೆ ಬೋಲ್ ಘೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಶಿ".

ಜಾಸ್ಮಿನಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ನದರ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ತೆಂ ತಾಂಚೆಸವೆಂ ವೇಗಾಚಾ ಚಿತ್ಳಾಪರಿಂ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ.

*** - ***

[ಮಾಯ್, 2018]

 

ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಏಕ್ ವಿಗ್ಯಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಡಾ| ಮಿರ್ಜಾ ಉಮರ್ ಬೇಗ್ ಮೂಳ್ ಉರ್ದು/ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಚೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್, ಕವಿ ಜ್ವ್ನಾಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ಹಾಣೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದೋನ್ ವೈಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬೂಕ್ ಹಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ’ಸಂಗ್ರೆಜಾಯ್’, ’ಯುಗ್ ಯುಗ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್. ಯು.ಪಿ.ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

[तर्जण काणी] व्हड भाव
[इंगलीश मूळ: डा|मिर्जा उमर बेग, कोंकणीक: वल्ली क्वाड्रस]

झुजाविशीं सभार काण‌यो आमी वाचल्यात, जायत्यांनी बरयल्यात पूण भोव थोड्यांक झूज म्हळ्यार कितें म्हळ्ळो अनभव जाला. इराक-कुवेयट पयलें झूज जांवचे वेळार हांव कांय शिकून आसलों पूण दुस्रें २००२ इस्वेंत दुस्रें झूज जांवचेवेळार पयल्या झुजांवेळार घड‌ल्ल्यो जायत्यो भिरांकूळ काण‌यो हांवेंय आयकल्ल्यो, दुस्रे झुजावेळार न्यूकलियर बांब पडची भिरांत आमकां आसली देकून आमकां त्या पासत जोक्ती तयाराय करून दिल्ली, जेदनां सर्कारी अलारां व्हाजताना आमकां एका नम्यार‌ल्ल्या बंध कुडाक वचुंक आसलें, थंयचर आसच्या वार‍याचें मुखोटें न्हेसुंक आसलें. रेडियो, टोर्च तशें हेर गर्जेचीं साहेतां तांतूं दाळून दवरलेलीं, आनी जेदनां पऱ्यांत दुस्रें अलारां व्हाजाना, तेदोळ पर‍यांत आमकां सर्वांक तेच्च बंध कुडांत रावुंक आसलें.

कुवेयटांत अखील भारतीय लेखकांचो एक्तार कांय एकुणीस भासेंतल्या साहितिंच्या मेळिंत म्हाकाय हांची वळोक जाली. डा|मिर्जा उमर बेग दोन‌यी झुजांक अनभव केल्लो बरवपी, आनी ही काणी सयत तेच्च एका संधर्भार घड‌ल्ल्या ल्हान घतनाच्या आधारान बरयिल्ली जावनासा. मूळ इंगलीश भाशेंत बरयिल्ल्या काण‌येचें हें तर्जण २००६ इस्वेंत दायज.कोम‌चेर पर्गट केल्या.

- सं

[तर्जण काणी] व्हड भाव

"तुमीं कांय म्हजो ओरेंज बोल पळेलोगी?"

गांवचा एका ल्हान चेडवान आमचा संभाशणामधें अडकळ हाडली. 

"कितें?" हांव तिचेशीं घुंवोन विचार केलो.

तिणें अपलें सवाल परत उचारलें, अपूट इंगलिशांत सवाल केलें "तुमीं कांय म्हजो ओरेंज बोल पळेलोगी?"

तिका म्हजेशीं वोडन हावें म्हळें; "ना, हांगा ना, तूं खंय खेळोन आस‍ल्लेंय?" हावें तिका अनीक‍य लागीं वोडलें.

तें गोर्शें आसोन एकधम सोभीत दिसतालें. ताचे गुलोबी रंगाचे पोले सूऱ्याचा किर्णांनी पर्जळताले.

"निजायकी हांव खेळानात‍ल्लीं" तिणें अपल्याच शैलेर जाप दिली. "हावें म्हजो बोल जाग्रूत‍कायेन सांभाळून दवरुंक आंटीक दिल्लो, पूण तिणें तो खंयसर‍गी होगडायलो." तिणें अपलीं भुजां उभारलीं.

डा|भान्वेट‍य म्हजेसवें हासलो.

"तुजी आंटी खंय आसा?" ताणे सवाल केलें.

"थंय", तिणे पयसिल्या एका मेजाचेर कसलेंगी खबरेपत्र वाचून आसचा एका स्त्रीये तेवशीन अपलें बोट धाखयलें. तिचे बगलेन थोडीं भुर्गीं सयत बसोन आस‍ल्लीं. आनी थोडीं लागसिल्या रेसटोरेंटाचा वरांडांत खेळोन आस‍ल्लीं.

"तुजें नांव कितें?" हावें विचारलें.

"जास्मीन" तिणें सांगलें अपलें तोंड भर्मान भरोन.

"तूं कितें एक फूल‍गी?" हावें ताका तुकलायलें.

"ना! हांव एक ल्हान चेडूं. तुका कितें दिसानांगी?" तिणें मातश्या रागान जाप दिली.

"पूण जास्मीन म्हळ्यार एक फूल", हावें भासलें.

"व्हय, जास्मीन‍यी एक फूल. पूण हांव फूल न्हंय" तिणें ताळो लांभवन सांगोन म्हाका समजायलें.

"बरें! तर तुजेथावन पर्मळ कसो येता?"

"ओ! तें कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या आंगार इल्लो सेंट शिंपडायिल्लो". तें बाग्वलें आनी परत विचारुंक लागलें "तुमीं कांय म्हजो ओरेंज बोल पळेलोगी?"

आतां तिचा ताळ्यांत निराशेसो सुसकार उटोन दिसतालो. भोवशा चिंता जाव्येत, कित्याक अपणान हांचेलागीं सवालां करून अपो्ल वेळ विभाडलो म्हण. आमी आयकालें तर‌यी तिचो बोल सोधुंक मजत करुंक उटलेनांव. आमीं तिचेसवें एका मेटाचीय मिनत केलिना.

हांव मात्र गुंडायेन तिचा तोंडाचो छारो पार्कून आस‍ल्लों. तिचें ल्हान गुलोबी तोंड फुल्लें आनी पोयर‍च संप‍ल्ल्या झुजावेळार मायाग जाल्ल्या आपल्या धुवेचा आवयच्या तोंडापरीं जालें. ती असायक‍पणीं, अपणान होगडायिल्ल्या धुवेक सोधुंक संसाराकडे मजत माग्ताली. आधलेपावटीं कोणेंगी त्या चेडवाचें तोंड बगदादाचा एका कैदिंचा क्यांपांत पळेल्लो उल्लेक केल्लो. पूण उपरांत कसलीच कुरूः नात‍ल्ली.

आतां म्हज्या मतिंत अन्येक रुपणें खंचोन आयलें. एक बायल एका टिविचेर उलवन दुखां गळयताली. तिचेसवें अशेंच दुखां गळंवची जायतीं बायलांचो जमो आस‍ल्लो. तीं सर्वां ताणीं होगडायिल्ल्या आपल्यांक चिंतून दुःखां गळयतालीं.

तेन्नांच, एका हेलिकोपटराचो कर्कश ताळ्यान चिंत्ना सांकळेक तुटयलें. हांवें मोळबाचेर दीषट घाली. दऱ्यादेगे थावन हेलिकोपटर येतालें. हें मिलिट्रिचें हेलिकोपटर जावनास‍ल्लें आनी आमचे तेवशीन उभोन येतालें. हावें त्या ल्हान चेडवाक लागीं वोडलें - तें हेलिकोपटर आमचा भद्रतेचें जाल्यारी, झुजाचा आवाजाथावन राकचेपासत हावें त्या चेडवाक आस्रो दिलो.

इल्ल्या वेळान तिच्या व्हड भयणीन तिका आपयलें.

आज रजेचो दीस. झुजाची खंत मात्सी हाळू जाताली. इराकी सैनिकांनी गडिचेर घाल्लो वेडो, आतां संयुक्त राषट्राचा फवजेन धांवडायिल्ली. पूण कुवेयट परत शांत जावन पयलेंचेपरिंच जावन येतालें, पोर्चा झुजा उपरांत. आनी आतां संयुक्त राषट्रांनी हांगासर आधुनीक हातेरां कर्चीं स्थळां रचून, परत कोणेंय कुवेयटाचेर आक्रमण केल्यार तांचेर झूज मांडची तयाराय कर्तालीं.

पूण आतांचीं चलनां आधल्या घायांक लाग‍ल्लेपरीं जालें.

"केन्ना हें आक्रामक आनी अधिकाराची भूक संपात?"

"केन्ना हो संसार एक जागतीक गांव जायत?" हांव आनी डा|भन्वेटान हो प्रसताप आमचा उलवण्यांत काडलो.

तें ल्हान चेडूं परत आमचे मुखार उभें आस‍ल्लें. आतां तिच्या हातांत एक ओरेंज बोल आस‍ल्लो.

"तुका तुजो बोल मेळ्ळोगी?" हावें संतोसान विचारलें.

"ना! हो अन्येक बोल, जो म्हज्या पप्पान म्हाका हाड‍ल्लो", तिणें भर्मान जाप दिली.

"पूण तुका आतां खेळ्येत ने?"

"थंय", तिणें वरांडातेवशीन बोट जोकलें, "व्हडले भाव खेळतात" म्हाका भ्यें दिसता, तिणें प्रामाणीक जाप दिली.

तेदनांच एक झुजा विमान गर्जोन आमच्या मात्यावयल्यान पाशार जालें.

"तूं आतां कांय ल्हान चेडूं न्हंय, व्हडलें चेडूं. देखून कसलें भ्यें?"

"ना! हांव अजून व्हड जावंक ना", तिणें जाप दीवन म्हळें.

म्हाका आज सकाळिंचा खबरे पत्राचेर पर्गट जाल्ल्या खबरेचो उडास आयलो. गांवचा सभार चेडवांनी एक ल्हान जमो करून आपल्या देशाचा स्वातंत्रा खातीर झुजोंक आयतीं जाल्लीं.

हावें ल्हान जास्मिनाक सांगलें, "जीं कोण धयराधीक, तांकां कसलीच भिरांत ना, तीं कोणाक‍च भिंयेनांत. तूं आतां वच आनी व्हडल्या भावांचा खेळांत शामील जा. तुका कितेंच जांवचेंना. नांतर तूं अशेंच उभें रावोन बोल होगडायशी आनी नवे बोल घेवन‍ंच रावशी".

जास्मिनान म्हजेर पात्येणेची नदर घाली आनी व्हडल्या भावां तेवशीन धांवलें.

आतां तें तांचेसवें वेगाचा चितळापरीं धांवतालें.

*** - ***

[माय, २०१८]

 

डा| मिर्जा उमर बेग: वृत्तेन एक विग्यानी जावन कुवेयटांत वावर करून आसचो डा| मिर्जा उमर बेग मूळ उर्दू/इंगलीश भाशेचो काण‌येगार, कवी ज्वनासा. कांय शेंभोर मटव्यो काण‌यो हाणें बरयल्यात. दोन वैग्यानीक बूक हाणें पर्गट केल्यात. तशेंच साहित्याचे बूक सयत पर्गट केल्यात. ’संग्रेजाय’, ’यूग यूग की बात’ हाचे पर्गट जाल्ले बूक. यू.पी.उर्दू साहीत अकाडेमेचो पुरसकार हाका लाभला.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ಕಾಣ್‌ಯೊ


ರೋಜಾ


ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ


ಎಸ್ಸೆಮೆಸ್


ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ಉಮೊ

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]