ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

[ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 25]  ಕೊಂಕಣಿ, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ

'Sometimes the fight isn't about who wins or who loses; rather it's about what we've learned when it's all said and done.' ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ತಾಂ. ಸಂಸಾರ್, ವ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಎಕ್ಲೊ ವಾ ಎಕಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ. ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಎಕಾ ಬಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವಾದ್-ಪ್ರತಿವಾದ್ ಸಹಜ್, ಜಶೆಂಚ್ ಜಿಣಿ ಸಯ್ತ್ ನಿರಂತರ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ.

ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್; 'We dont stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing'. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ಆಯ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ದೆಕುನ್ ಹರೇಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಹಜ್ ಜಾಲಾ. ಎಕಾ ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಏಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಏಕ್ ಸಹಜ್ ಜಿಣ್ಯೆರೀತ್. ಹರೇಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಲ್ಚೊ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್‌ಯೀ ವಾಜ್ಪಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ದೊ ಎಕಾರಿತಿಚೆಂ ಮಾಪ್. ಪುಣ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಜೆರಾಲ್ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬುನ್ಯಾದಿಚೆರ್ ಮುಖಾರ್ಸಿತಾಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆಸುಯೆತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ? ತಾಚೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾರ್ಕಿಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕಸಲೆ? ವೈಚಾರಿಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕಸಲಿ? ಹೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಆಟೊವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ.

2006 ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ’ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್’ ಕವಿತೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಕಾಣ್‌ಯೆಗಾರ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ’ವಲ್ಲಿ, ಆಯ್ಚ್ಯಾನ್ ತುವೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಾಜಯ್’. ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಡ್ಚೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆಂ; ಎಕಾ ಧಾಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಾಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವತ್ ರಾವ್ಲೊಂ ತರ್, ತ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ? ಹೆಂಚ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಶೆಂತ್ ಉಚಾರ್ತಾಂ; ’ಹಾಂವೆಂ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಜೀಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾನಿಮ್ತಿಂ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆಕ್ ಲಾಗುನ್?’ ಹೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹರೇಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಯೋಜಕಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ರೆಗ್ರೊ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಲ್ಹಾನ್, ಅನಿ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಉಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಲೇಖಕ್ (ಲೆಕಾಕ್). ಆನಿ ಹಾಣಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ (ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ) ಸಾಹಿತ್ (??). ಆನಿ ಬರಯ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅರ್ಗಾಂಟ್ ವೆಗ್ಳೊ.

ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಎಕಾ ರಿತಿಚೊ ಮಾಪ್. ವೆಳಾಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ (ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್) ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವ್ ವೆಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂ ವಾ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲಾಂ? ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೊ. ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಜವಾಭ್ದಾರಿ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳಿ ವಿಧ್ಯಾ ಶಿಕಂವ್ಚಿಂ ಶಾಳಾಂ ಆಸಾತ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಶಾಳ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಶಾಳಾಂ ಆಸುಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸಾಹಿತ್ ಏಕ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾಳ್ಜೆಚಿ ಪ್ರಜ್ನಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮುಳಾವೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಹೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ದಾಯ್ಜ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾಂಯ್ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2007 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಇತ್ಲೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೊಕಿ, ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಜೆ.ಬಿ.ಮೊರಾಯಸಾನ್ ಸಯ್ತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಜಯ್ತ್ ವಾ ಜೀಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ದಿತಾ. ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್.

ಆತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪತ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ವರ್ಸಾಳೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ತಾ. ಪಯ್ಣಾರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾನ್ 2017 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ, 2018 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೆಂಯ್ ದೋನ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ಲೊ. ಥೊಡೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಜಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಪ್ಣಿ ಜಾಲಿ. ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಿಕ್ಲಿಂ, ಸಲ್ವಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ’ನಾಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಂಗಣ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಅಪುಣ್ ಕಸೊ ಸಲ್ವಲೊಂ? ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರವ್ಪ್ ಕಶೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ’ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ದೆ’ ನಾಂವಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಜಾತಾತ್. ಇನಾಮಾಂ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರುಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಕ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತೆಚ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರು ಕಾಸ್ತಾಚೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ವತಾಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ನಾಯ್ ನಾ, ತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಹೆಚ್ ಲಾದ್ರು/ಪೆದ್ರುಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ ತರ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೆವಿವೇಯ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಅಪುಣ್ ಚಿಂತಾ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ನಮಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹೊರ್ಭೊಸ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಹೆ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್, ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ’ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಬೆರ್ಚಪ್ಪ ಜಾಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ಆಸ್ಚೆ’. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಡಿತ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನಾ.

ಏಕ್ ಉದೆತಾ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್?

ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ, ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಕೀ ಸ್ಪರ್ಧಿಕ್ ಅಪ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಧಾಡ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ದೆಂವ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ಮನೋಗತ್ ಸಯ್ತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಮುಳಾವಿ ಜವಾಭಾರಿ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಆಡೊವ್ ಘಾಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಮಾರೆಕಾರ್; ಜಶೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ. ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಕ್ಕರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗವ್ಯೆತಾ ಪುಣ್ ನಿದೆಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್.

ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ ವೆಗ್ಳೆಂ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಸೆಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂತ್ ಬಾಳ್ವನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ’ಹೆರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಸಾಂಟ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸ್ಪರ್ದೊ ಏಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಧಾಂವ್ಣಿ. ಜಿ ತಾಂಕ್ ಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಕ್ (ಬರ್ಪಿಕ್ ನ್ಹಯ್) ಆಸಾ, ತೆಂ ಬರಪ್ ಜಿಕುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಜ್ಯೆಂ ಬರಪ್ ಯೋಗ್ಯ್ ನಾ (ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್) ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಖಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಪ್ಚೆಂಚ್ ಸೂಕ್ತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹ್ಯೇ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊಚ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಕ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾಲೊ. ತೊ ಖುದ್ದ್ ಮಿಲಿಟರಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಿಶ್ತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ’ಸ್ಪರ್ಧೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ.

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಅಪ್ಣಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆತಸಲ್ಯೊ ತರ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾರಾಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ನ್ಹಯ್.

ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಜಿಕ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಸಲ್ವಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ವಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಜ್ನಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಸ್ತಳ್.

- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್  [ಜನೆರ್,  2019]

 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್‌ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆಂ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’, ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್‌ವ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ’ ಬುಕಾಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. ’ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2011)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.

[संपादकीय - २५]  कोंकणी, खोंकली आनी साहितीक स्पर्धे

'Sometimes the fight isn't about who wins or who loses; rather it's about what we've learned when it's all said and done.' म्हळ्ळे सांगणेंत सुर्वात कर्तां. संसार, व समाज म्हणतच थंयचर एकलो वा एका चिंत्पाचो मनीस आसुंक जाय म्हणून ना. जेदनां एकापरास चडीत मनीस आसतात थंयचर विभिन्न चिंत्पाचें येणें स्वाभावीक. एका बलायकेभरीत समाजेंत वाद-प्रतिवाद सहज, जशेंच जिणी सयत निरंतर शिकची एक प्रक्रिया.

जोर्ज बर्नाड शाच्या उत्रांनी सांगचें तर; 'We dont stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing'. हांगासर खेळ म्हळ्यार स्पर्धो. आयचो संसार स्पर्धात्मक देकून हरेका शेतांत एका ना एका रितिचो स्पर्धो सहज जाला. एका प्रगतिपर चिंत्पाच्या वेक्तीक स्पर्धो एक विंचवण न्हय बगर स्पर्धो एक सहज जिण्येरीत. हरेका शेतांत चल्चो हो स्पर्धो साहितीक शेतांत‌यी वाजपी जाल्ल्यान स्पर्दो एकारितिचें माप. पूण साहितीक स्पर्ध्याविशीं आमचे जेराल विचार कसले म्हळ्ळ्या चिंत्पाच्या बुन्यादिचेर मुखार्सितां.

कोंकणी साहितीक स्पर्धे लांब काळाथावन चलोन आयिल्ली एक प्रक्रिया. वेवेगळ्यांचे अभिपराय वेवेगळे आसुयेता पूण ह्याविशीं एक बरवपी जावन हांव कितें चिंतां आनी पात्येतां? ताचेपाटल्यान तार्कीक विचार कसले? वैचारीक बुन्याद कसली? हेंच चिंत्पाचो आटोव करुंक आशेतां.

२००६ इस्वेंत राकणो साहितीक स्पर्ध्यांत म्हज्या ’रायाची फीऱ्याद’ कवितेक पयलें इनाम लाभलें, आनी मालघडो काण‌येगार वल्ली वग्गन म्हाका फोन करून इतलेंच सांगलें; ’वल्ली, आयच्यान तुवें साहितीक स्पर्ध्यांत पात्र घेवंक न्हजो, कित्याक म्हळ्यार हेरांक आवकास लाभाजय’. वल्ली वग्ग म्हाका आवडचो काणियेगार देकून हांव फकत ताच्या उत्राक मान दीवन थोडो तेंप कसल्याच साहितीक स्पर्ध्यांक म्हजीं बर्पां धाडलिंनांत. पूण मतिंत एक चिंतप कांतयतालें; एका धांवणेच्या मयदानाचेर म्हाका जिकाजय म्हणून हेरांच्या पांयांक भांदून हांव धांवत रावलों तर, त्या जयताक मोल आसा? हेंच अन्येका दिशेंत उचार्तां; ’हांवें अपणायिल्ली जीक हेरांनी म्हाका दिल्ल्या आवकासानिमतीं वा म्हज्या साहितीक योग्यतेक लागून?’ हें समजुंचें भोव गर्जेचें म्हळ्ळें आयलेवार कोंकणिंत, प्रत्येक जावन कानडी लिपियेच्या कोंकणिंत वेवेगळे साहितीक स्पर्धे चलोन आयल्यात. हरेक स्पर्ध्याच्या आयोजकांक तांचेच म्हळ्ळे रेग्रो आसात आनी उद्देश आसात. पूण कोंकणी समाज ल्हान, अनी आसचे बरवपी सयत उणें. देकून बरंवचे सगळे लेखक (लेकाक). आनी हाणीं बरयिल्लें (मतीक आयिल्लें) साहीत (??). आनी बरयलां देकून इनाम फावो म्हळ्ळें अर्गांट वेगळो.

एक स्पर्धो एका रितिचो माप. वेळाकाळाक सरी जावन अपणाचें बरवप (ताचे पाटल्यान अपलें चिंतप) कितलें प्रसतूत आसा? हांव वेळाक सरी जावन चल्तां वा पाटीं उरलां? हें सर्व पार्कुंक एक आवकास साहितीक स्पर्दो. साहीत म्हळ्यार एक हव्यास न्हय, बगर जवाभदारी. संसारांत हेर सगळी विध्या शिकंवचीं शाळां आसात पूण एकल्याक साहिती कर्चें शाळ संसारांत आसचेंना. साहित्याविशीं समजांवचीं शाळां आसुयेत पूण साहीत एक समाजीक काळजेची प्रजना. पूण पयलें तें मुळावें गिन्यान आसचें भोव महत्वाचें.

कांय तेंपाथावन राकणो साहितीक स्पर्धो चलोन आयला. त्ये उपरांत थोड्या हेर पत्रांनी हे साहितीक स्पर्धे मांडून हाडल्यात. दायज साहितीक स्पर्धो कांय २००४ थावन २००७ पऱ्यांत इतलो लोकामोगाळ जालोकी, साहीत अकाडेमी पुरसकार जोडपी जे.बी.मोरायसान सयत वांटो घेतलो आनी ताका काणियो बरंवच्या विभागांत तिस्रें इनाम लाभलें. जयत वा जीक कोणाक‌यी सासणीक न्हय. हांगासर हो स्पर्धो एका ना एका रितिचें शिकप दिता. स्पर्धिकांक सयत.

आतां उज्वाड पत्र सयत वर्साळो साहितीक स्पर्धो चलयता. पयणारी जाळिजाग्यान २०१७ इस्वेथावन साहितीक स्पर्धो सुरू केल्लो, २०१८ इस्वेंत अखील भारतीय मट्टार तेंय दोन लिपिंनी स्पर्धो चलयलो. थोडे फिर्गज पत्रांनी सयत पर्गटून येंवची योग्यता नातल्यांनी बर्पां धाडलीं. बर्पांक जी योग्यता आसली त्या प्रकार मापणी जाली. जीक‌ल्लीं जिकलीं, सलवल्लीं थोडीं ’नाचुंक कळीत नात‌ल्ल्यांनी आंगण वांकडें’ म्हणून दुर्सोंक धरलें शिवाय अपूण कसो सलवलों? हेरांचें बरवप कशें आसा म्हळ्ळें वाचुंक सयत प्रेतन केलें ना.

कोंकणिंत ’साहितीक स्पर्दे’ नांवार थोडीं खेळखुळां जातात. इनामां दीजय म्हणोन लाद्रू/पेद्रूक इनामां दितात. असल्या स्पर्ध्यांक वोरयणार सयत तेच लाद्रू/पेद्रू कासताचे. हांकां स्वतां साहितीक प्रजनाय ना, ती कसली म्हळ्ळें जाणा जावंक‌यी नाका. आनी हेच लाद्रू/पेद्रूक कांय एका साहितीक स्पर्ध्यांत इनाम लाभलें तर जालें. उपरांत तो हेविवेयट साहिती म्हण अपणाक अपूण चिंता आनी पात्येता. उपरांत ताचो बूक पर्गटून आयलो तर संसारान वोमतें पडोन नमान करिजाय म्हळ्ळे होर्भोस वेगळे. हे साहिती न्हय, खरें सांगचें तर ’गाद्यांनी बेर्चप्प जांवची योग्यता आसचे’. ताच्याकी कितेंच चडीत अपेक्षा तांचेथावन केल्लेपरीं ना.

एक उदेता सवाल हें. साहितीक स्पर्ध्याक हांव एक बरवपी जावन कसली तयाराय करिजाय?

एक काळ आसलो, एक स्पर्ध्याक कितलेशेकी स्पर्धीक अपलीं बर्पां धाडताले. पूण आतां स्पर्धे चडल्यात देकून स्पर्धिकांचो संको देंवला. तशेंच स्पर्धिकांची मनोगत सयत देंवल्या. वीपऱ्यास म्हळ्यार स्पर्धो चलयतेल्यांनी सयत आपली मुळावी जवाभारी स्वार्थाक आडोव घाल्या. हें मारेकार; जशें आयच्या काळार पुरसकार आसचेपरीं. पत्राचें धोरण म्हळ्ळें अन्येक मक्कर कोंकणी साहित्याक पोकोळ कर्ता. पूण नीद‌ल्ल्यांक जागव्येता पूण निदेचो वेस पांगुरलेल्यांक न्हय.

सिंतिमेंत वेगळें आनी साहीत वेगळें. खंच्याय भासेंतलें साहीत सिंतिमेंतांत बाळवना म्हणतच ’हेरांक आवकास’ म्हळ्ळें पिसांट सिंतिमेंत कित्याक? स्पर्दो एक उग्त्या मयदानाचेर धांवणी. जी तांक ज्या बर्पाक (बर्पीक न्हय) आसा, तें बरप जिकुंक फावो. ज्यें बरप योग्य ना (खंच्याय कारणांक लागून) तें पयलेंच खचऱ्या डब्ब्याक चेपचेंच सूक्त. हांगासर ह्ये पावटीं जीक‌ल्लोच सासणाक जिक्ता म्हणून न्हय. माल्गडो काणियेगार एडी नेट्टो लांब काळ पऱ्यांत साहितीक स्पर्ध्यांत वांटो घेतालो. तो खुद्द मिलिटरिंत वावर केल्लो शिश्तेचो मनीस जाल्ल्यान ’स्पर्धो’ म्हळ्ळ्या सब्धाचो अर्थ समजल्लो.

साहितीक स्पर्धो आनी ताच्यो रेग्रो अपणान मांदून घेंवचेतसल्यो तर हरेकल्यान तांतूं वांटो घेंवच्यांत चूक ना म्हळ्ळी म्हजी अभिपराय. कसल्याय काराणांक लागून अपणाक भाग घेवंक नाका म्हण दिसलें तर तें कसल्याच सिंतिमेंताक लागून न्हय.

कोंकणीक स्पर्धो गर्जेचो, जिकचो शिवाय सलवंवचो न्हय. वयर येंवचो शिवाय हेरांक सकला लोटचो न्हय. आनी हें साहितीक प्रजना आसच्यांक बरे रितीन समजोंचें सत जावनासा. बाकिचें सर्व कसतळ.

- वल्ली क्वाड्रस [जनेर, २०१९]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्ली क्वाड्रस: १९८४ इस्वे थावन कोंकणेंत मट‌व्यो काण‌यो, कादंबरी, कविता, लेखनां बरवन आयिल्लो, २००४ थावन २०११ म्हणासर दायज.कोम जाळिजाग्याचो संपादक जावन वावर केला. काणीक, उदेव, आमचो युवक पत्राच्या संपादकीय मंडळिंत वावर केल्ल्या हाणें ’कुवेयट‌गारांचो झेलो विशेस अंको’, ’दिवो-दायज’, ’मित्र-दायज’, तशेंच कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेकड्याच्यो मट‌व्यो काण‌यो’ बुकाचें संपादन केलां. ’मोळबावयलीं स्वपणां (२००६)’ आनी ’मुखामुखी (२०११)’ हाचे पर्गट जाल्ले संपादकीयांचे दोन जमे.

[Sompadoki-i - 25]  Konkonni, Khonkli ani Sahitik Spordhe

'Sometimes the fight isn't about who wins or who loses; rather it's about what we've learned when it's all said and done.' mholl'lle sangnnent survat kortam. Somsar, vo somaz mhonntoch thoinchor eklo va eka chintpacho monis asunk zai mhonnun na. Jednam ekapras choddit monis astat thoinchor vibhin'n chintpachem yennem svabhavik. Eka bolaikebhorit somajent vad-protivad sohoz, zoxench jinni soit nirontor xikchi ek prokria.

Zorz bornadd xachea utramni sangchem tor; 'We dont stop playing because we grow old; we grow old because we stop playing'. Hangasor khell mhollear spordho. Aicho somsar spordhatmok dekun horeka xetant eka na eka riticho spordho sohoz zala. Eka progotipor chintpachea vektik spordho ek vinchounn nhoi bogor spordho ek sohoz jinnyerit. Horeka xetant cholcho ho spordho sahitik xetant‌yi vajpi zal'lean spordo ekaritichem map. Punn sahitik spordheavixim amche jeral vichar kosole mholl'llea chintpachea buneadicher mukharsitam.

Konkonni sahitik spordhe lamb kallathaun cholon ayil'li ek prokria. Veveglleanche obhiprai veveglle asuyeta punn heavixim ek boroupi zaun hamv kitem chintam ani patyetam? tachepattlean tarkik vichar kosole? voicharik bunead kosoli? hench chintpacho attovo korunk axetam.

2006 isvent raknno sahitik spordheant mhojea ’rayachi firead’ kovitek poilem inam' labhlem, ani malghoddo kann‌yegar vol'li voggon mhaka fon korun itlench sanglem; ’vol'li, aichean tuvem sahitik spordheant patr gheunko nhozo, kiteak mhollear herank aukas labhazoi’. Vol'li voggo mhaka auddcho kanniegar dekun hamv fokot tachea utrak man diun thoddo temp kosoleach sahitik spordheank mhojim borpam dhaddlimnant. Punn motint ek chintop kantoitalem; eka dhamvnnechea moidanacher mhaka jikazoi mhonnun heranchea pamyank bhandun hamv dhamvot raulom tor, tea zoitak mol asa? hench onyeka dixent uchartam; ’hamvem opnnayil'li jik heramni mhaka dil'lea aukasanimtim va mhojea sahitik yogyotek lagun?’ hem somzunchem bhovo gorjechem mholl'llem ailevar konkonnint, protyek zaun kanoddi lipiechea konkonnint veveglle sahitik spordhe cholon aileat. Horek spordheachea ayozokank tanchech mholl'lle regro asat ani ud'dex asat. Punn konknni somaz lhan, oni asche boroupi soit unnem. Dekun boromvche soglle lekhok (lekak). Ani hannim boroyil'lem (motik ayil'lem) sahit (??). Ani boroilam dekun inam' favo mholl'llem organtt vegllo.

Ek spordho eka riticho map. Vellakallak sori zaun opnnachem boroup (tache pattlean oplem chintop) kitlem prostut asa? hamv vellak sori zaun choltam va pattim urlam? hem sorv parkunk ek aukas sahitik spordo. Sahit mhollear ek hoveas nhoi, bogor zovabhdari. Somsarant her soglli vidhea xikomvchim xallam asat punn ekleak sahiti korchem xall somsarant aschemna. Sahiteavixim somzamvchim xallam asuyet punn sahit ek somajik kalljechi projna. Punn poilem tem mullavem ginean aschem bhovo mohotvachem.

Kaim tempathaun raknno sahitik spordho cholon aila. Tye uprant thoddea her potramni he sahitik spordhe manddun haddleat. Daiz sahitik spordho kaim 2004 thaun 2007 poreant itlo lokamogall zaloki, sahit okaddemi puroskar zoddpi je.Bi.Moraisan soit vantto ghetlo ani taka kannio boromvchea vibhagant tisrem inam' labhlem. Zoit va jik konnak‌yi sasnnik nhoi. Hangasor ho spordho eka na eka ritichem xikop dita. Spordhikank soit.

Atam ujvadd potr soit vorsallo sahitik spordho choloita. Poinnari zallizagean 2017 isvethaun sahitik spordho suru kel'lo, 2018 isvent okhil bharoti-i mott'ttar tem-i don lipimni spordho choloilo. Thodde firgoz potramni soit porgottun yemvchi yogyota natleamni borpam dhaddlim. Borpank ji yogyota asli tea prokar mapnni zali. Jik‌l'lim jiklim, solvol'lim thoddim ’nachunk kollit nat‌l'leamni angonn vankddem’ mhonnun dursonk dhorlem xivai opunn koso solvolom? heranchem boroup koxem asa mholl'llem vachunk soit preton kelem na.

Konkonnint ’sahitik sporde’ namvar thoddim khellkhullam zatat. Inamam dizoi mhonnon ladru/pedruk inamam ditat. Osolea spordheank voroinnar soit tech ladru/pedru kastache. Hankam svotam sahitik projnai na, ti kosoli mholl'llem zanna zaunko‌yi naka. Ani hech ladru/pedruk kaim eka sahitik spordheant inam' labhlem tor zalem. Uprant to heviveytt sahiti mhonn opnnak opunn chinta ani patyeta. Uprant tacho buk porgottun ailo tor somsaran vomtem poddon noman korizai mholl'lle horbhos veglle. He sahiti nhoi, khorem sangchem tor ’gadeamni berchoppo zamvchi yogyota asche’. Tacheaki kitench choddit opekxa tanchethaun kel'leporim na.

Ek udeta soval hem. Sahitik spordheak hamv ek boroupi zaun kosoli toyarai korizai?

ek kall aslo, ek spordheak kitlexeki spordhik oplim borpam dhaddtale. Punn atam spordhe choddleat dekun spordhikancho sonko demvla. Toxench spordhikanchi monogot soit demvlea. Viporeas mhollear spordho choloiteleamni soit apli mullavi zovabhari svarthak addovo ghalea. Hem marekar; zoxem aichea kallar puroskar ascheporim. Potrachem dhoronn mholl'llem onyek mokkor konknni sahiteak pokoll korta. Punn nid‌l'leank zagouyeta punn nidecho ves pangurleleank nhoi.

Sintiment vegllem ani sahit vegllem. Khonchyai bhasentlem sahit sintimentant ballvona mhonntoch ’herank aukas’ mholl'llem pisantt sintiment kiteak? spordo ek ugtea moidanacher dhamvnni. Ji tank jea borpak (borpik nhoi) asa, tem borop jikunk favo. Jyem borop yogy na (khonchyai karonnank lagun) tem poilench khochrea ddobbeak chepchench sukt. Hangasor hye pauttim jik‌l'loch sasnnak jikta mhonnun nhoi. Malgoddo kanniegar eddi nett'tto lamb kall poreant sahitik spordheant vantto ghetalo. To khud'd milittorint vaur kel'lo xixtecho monis zal'lean ’spordho’ mholl'llea sobdhacho orth somzol'lo.

Sahitik spordho ani tacheo regro opnnan mandun ghemvchetosoleo tor horeklean tantum vantto ghemvcheant chuk na mholl'lli mhoji obhiprai. Kosolyai karannank lagun opnnak bhag gheunko naka mhonn dislem tor tem kosoleach sintimentak lagun nhoi.

Konkonnik spordho gorjecho, jikcho xivai solvomvcho nhoi. Voir yemvcho xivai herank sokla lottcho nhoi. Ani hem sahitik projna ascheank bore ritin somzonchem sot zaunasa. Bakichem sorv kostoll.

- Vol'li Kvaddros [Janer, 2019]

 

valleyquadros@gmail.com

Vol'li Kvaddros: 1984 isve thaun konknnent mott‌veo kann‌yo, kadombori, kovita, lekhonam boroun ayil'lo, 2004 thaun 2011 mhonnasor daaiz.com' zallizageacho sompadok zaun vaur kela. Kannik, Udevo, Amcho Yuvok potrachea sompadoki-i monddollint vaur kel'lea hannem ’Kuveytt‌garancho jhelo vixes onko’, ’Divo-Daaiz’, ’Mithr-Daaiz’, toxench kornattok konknni sahity okaddemichea ’Xekddeacheo Mott‌veo Kann‌yo’ bukachem sompadon kelam. ’Mollbauylim Svopnnam (2006)’ ani ’Mukhamukhi (2011)’ hache porgott zal'le sompadokiyanche don zome.

 
 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]