ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 16.  ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್

ಹ್ಯಾ ಆಧಿಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ; 'ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ'. ಜಶೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತಸೆಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಲಾಗ್ಚಿಂನಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ತಿಸ್ರೆ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ಥೆಂಕ್ತಾನಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಭರ್ಚೊ ಸಹಜ್, ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ; ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ ರಚ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ತರ್ಯೀ, ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಜಾವ್ಯೆತಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಜಾವ್ಯೆತಾ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ವ್ಹಳ್ಕುನ್ ಘೆತ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಸರ್ವಾಂಚಿ - ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಮ್ಚೆಂ.

ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಇರಾದೆ ಆಸಾತ್, ಪಯ್ಲೊ: ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ವಾವ್ರಾಕ್/ಸಾಹಿತಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೊ. ದುಸ್ರೊ: ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ಯೀ ಆಮಿ ತೆಚ್ಚ್ ಇರಾದೆ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂವ್. ಆರ್ಥಿಕ್ ಮುನಾಫೊ ಜಾಂವ್, ನಾಂವ್-ಮಾನ್ ಜಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಜಾಂವ್ಚೊಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವ್ರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಬ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೆಥಂಯ್ ಸಯ್ತ್ ಚುಕಿ/ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸುಯೆತಾ, ಆಮಿ ಸಯ್ತ್ ರಗ್ತಾ-ಮಾಸಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಚುಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್?. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಿಲ್ಲರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂಯ್ ವ್ಹಳ್ಕುಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ಧಾಖಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ಯೀ, ಆಮ್ಚೆತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಥೊಡಿ ತರ್ಯೀ ಸಾವ್ಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕತ್.

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸತ್ ಸುಟಾವೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, 'ಜರೀ ತರೀ ಹಾಂವೆ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಲೂಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ತರ್ ಇತ್ಲಿಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ತಿಂನಾಂತ್', ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಯ್ತೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಥಕಾನಾ ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಸಾನಾ. ಹೆರಾಂಕ್ ಧುಂಪಂವ್ಕ್, ತೊಂಡಾರ್ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಕೊಡಿ ಕಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ 'ಆಂಬೊಟ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ್ಯಾಕಡೆ ಲಾಸ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ' ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಖಬ್ರೊ ಕರುನ್ ದೀಸ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಭಾಡ್ಚೊ ನ್ಹಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ಗೀ, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಲಿಪೊನ್ ಬೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ಆಮಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಅನಿಕ್ಯೀ ಚಡಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತೆಲೆ ಕಠೀಣ್ ಹಠಿ ಸಂಯ್ಬಾಚೆ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಸಂವಾದಾವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ದೋನ್ ಬರವ್ಪಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ 'ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ತರ್ಕ್-ಸಂವಾದ್ ಕರ್ತಾತ್' ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ 'ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ತಾತ್'. ಹೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಧ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉದೆತಾ;

'ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಟ್ರಿಪ್' ಖಾತಿರ್ ಕುವೇಯ್ಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ, ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಂಗೆರ್ ಜೆವಣ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಗೆಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಸವೆಂ ಹೆರ್ ದೋಗ್-ತೇಗ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸ್ಲೆ, ತೆಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಹೊ ಫೊನಾರ್ ಸಯ್ತ್ 'ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿರ್' ತ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಖೊಂಕ್ಚೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಫೋನ್ ಬಂಧ್ ಜಾತಚ್ಚ್ ಸಯ್ತ್ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ 'ತೊ ಅಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾ ತರ್ಯೀ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ' ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್. ಪಳೆಯಾ; ಕೊಣಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಪೊಡ್ಕಾಣಿ - ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಉಟ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ತಾಚೆರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಹೆ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್, ಅಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣುನ್. ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಾ, ವೆಗಿಂಚ್ ತೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಆತಾತಾಂ ತ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತೊಪ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ - ಆಸುಂ.

'ಸತ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಾ, ದೆಕುನ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಜಾಲಾ ವಾಗ್ಗಾ, ಶೆರಾಂತುಲ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂತ್' - ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ 'ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್' ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ವೋಳ್ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪೊಕೊಳ್ ಕೆಲಾಂ ಹೆಚ್ಚ್ ಪೊಕೊಳ್ ತಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತುರುಪಾಚೊ ಎಕ್ಕೊ ಕರುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಭರ್ಚಿಚ್ ಹಾಂಚಿ ಕಾಲೆತಿ. ಹಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹೆರಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ನಾಂವಾಕ್/ಮಾನಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತಾನಾ 'ಥುಕ್ಕ್' ಕರುನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಥುಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ.

ಹೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ - ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ದಾಂಗ್ರೊ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ, ವೆದಿ-ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಸವೆಂ ಧಾಂವ್ಣೆರ್ ರಾವುಂಕ್ ನಾಂವ್, ಬಗಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಶರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಉಭೆಂ ಕರುನ್ ತೆಂ ಪಾಳ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್, ಹೆರಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕತಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮಿಂಜಾಸ್ಕೆಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಮಿ ಭಾಂದುಂಕ್ ನಾ ವಾ ತೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮುಕಾರ್ಚ್ಚ್ ತೊಂಡಾರ್ಚ್ ಕಸ್ಲಿಚ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಖೊಂಕ್ಚೆಂಸಂಯ್ಬಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ವೆಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಫರಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಕರುಯೆತಾ? ಜಶೆಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆ'ಕೋಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಪರಿಂ; 'ಮೊಶಿಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ದಿತೆಲಿ? ಏಕ್ ಥಾಪೊ ಶೆಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ವೆ?'. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬರವ್ಪಿ ಸಯ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ತರ್, ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿಂಚ್ ಚಿಂತಾ.

ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಸಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್? 'ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ವಳ್ಕುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಜೊಡ್ತೆಲೆ' ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ 'ಹೆರಾಂಚೆ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮೆಜುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಡ್ತೆಲೆ ನ್ಹಯ್', ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಸ್ವತಾ 'ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಚಿಂತಪ್' ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್, ಲಾಗು ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಂಡಾಸ್ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾಮೊಲಾಂ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಖೊಂಕುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ವಿಣ್ಗೆ ಕರ್ಚೆ, ಅಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಚ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುನ್ ತಮಾಸೊ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಮವ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ರುತಾಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವಾ ಮಯ್ನೆ ವಾ ಹಫ್ತೆ ದೀಸ್ ತೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಹೆರಾಂಸವೆಂ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚೊ ಆಯ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಸವೆಂ. ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಮಾತ್ರ್ 'ಆಮ್ಚೆಂ ಮವ್ನ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್'.

ತ್ಯೇ ದಿಶೆನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಥಕಾನಾತ್ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್ಚ್ಚ್ ವಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಿರ್ (ಸಾಸ್ಣಿಕ್/ಶಾಶ್ವತ್) ನಾ, ಬಾಕಿಚೆಂ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸಾ.

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್,
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ದಸೆಂಬರ್, 2017]

 
 
 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (2006)’ ಆನಿ ’ಮುಖಾಮುಖಿ (2017)’ ಹಾಚೆ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೆ ದೋನ್ ಜಮೆ.

संपदकीय १६: थकानातल्लें पयण

ह्या आधिंयी हांवें सुटावें सांगलां; 'पाटीं पळेवंक ना'. जशें आयलां तसें गायलां म्हणतच म्हजीं उत्रां कांय अडहूक लागचिंनांत म्हणून लेक्तां. पयणारी.कोम तिस्रे वर्साक पांय थेंक्ताना नवो हुरूप भर्चो सहज, पूण इतल्या तेंपांत आमी कितलेशीं ‘हेरांक उपकार्चीं कामां’ करुंक सकल्यांव म्हळ्ळें आमी आमकांच प्रामाणीक जावन वळकुंक सक्तांव तर आमकां तितलेंच पुरो. पयल्यान पयलें; आमी साहीत रचपी देकून आमची देणगी साहित्यारुपार तऱ्यी, आमचे पयकिंतल्या हेर साहितिच्या गर्जेक पावुंक सकल्यांव, जाव्येता दुडवाची कुमोक दिंवची, जाव्येता बूक पर्गटून दिंवची, जाव्येता हेर रितीन कुमोक कर्ची जवाभदारी व्हळकून घेतली तर आमची सर्वांची - हें चिंतप आमचें.

पयणारी.कोम विशेस अंको पर्गटच्याक आमचेलागीं दोन इरादे आसात, पयलो: जाळिजाग्यांनी आसच्या विंचणार वावराक/साहिताक पर्गटचो. दुस्रो: विंचणार साहिताक बुकारुपार पर्गटचें. आनी हांगासऱ्यी आमी तेच्च इरादे सांभाळ्ळ्यात म्हणुंक धयर घेतांव. आर्थीक मुनाफो जांव, नांव-मान जांव केदिंच आमचो शेवोट जावंक ना, जांवचोय ना म्हणून आमच्या कोशेडदाचेर हात दवरून सांगचें प्रामाणीक धयर आमकां आसा. अशें म्हणतच आमच्या वावरांत आयब ना म्हणून अर्थ न्हय, आमचेथंय सयत चुकी/उणेंपण आसुयेता, आमी सयत रग्ता-मासाचे मनीस म्हणतच चुकी सामान्य न्हय?. अशें म्हणून आमच्यो चुकी पळेतेल्यांनी आमीं केल्लें व करून आसचें कांय इल्लें चिल्लर बरेंपण आसा तर तेंय व्हळकुंचें व्हड मन धाखयल्यार पुरो, हें आमकां प्रमूक न्हय तऱ्यी, आमचेतसल्या थोड्या हेरांक तांच्या कामाक थोडी तऱ्यी सावळी दीवंक सकत.

अशें म्हणतासतां एक सत सुटावें सांगुंक पडता, 'जरी तरी हांवे च्यार-पांच खुनी केल्ल्यो, च्यार-पांच लूट केल्ली, तर इतलीं दुस्मानां म्हाका आसतिंनांत', पूण हांवें केल्ल्या चिल्लर कोंकणी वावराक लागून म्हजे दुस्मान जायते. म्हाका काम करून थकाना पूण कोणाक म्हजें काम पळेवंक सोसाना. हेरांक धुंपवंक, तोंडार स्तुती कर्ची म्हजी कालेती न्हय, देकून संयबाची कोडी काडल्ल्याक 'आंबोट खेल्ल्यांक गळ्याकडे लासल्लेपरीं' म्हजेविशीं खबरो करून दीस वेतात तर तसल्यांविशीं आमी चिंतून आमचो मोलाधीक वेळ कित्याक विभाडचो न्हय? कित्याकगी, असल्यांक पळेवन लिपोन बोसतेल्यांच्या वर्गाचे आमी न्हय, बगार अनिक्यी चडीत वावर करुंक मुकार वेतेले कठीण हठी संयबाचे. आयलेवार एका संवादावेळार एका जाणत्यान सांगलें; हेर भासांनी दोन बरवपी एकामेका उलयताना 'विचारांचेर तर्क-संवाद कर्तात' पूण कोंकणेंत 'हेरांच्यो खबरो कर्तात'. हें निजायकी सत गजाल म्हणताना कांय चोवदा वर्साधलें घडीत मतिच्या पडद्यांत उदेता;

'बिजनेस ट्रीप' खातीर कुवेयट थावन अन्येका देशाक गेल्लेवेळार म्हाका थंयच्या एका कोंकणी बरयणारांच्या जम्याचो मुखेली मेळुंक आयलो, दनपारां तांगेर जेवण आसा केल्लें देकून मायामोगान ताचेसवें गेलों. म्हजेसवें हेर दोग-तेग बरवपी आसले, तेच्च वेळार ताका एका बरवप्याचें फोन आयलें, आनी हो फोनार सयत 'व्यंग्य रितीर' त्या बरवप्याक खोंकचें पार्किलें. फोन बंध जातच्च सयत उलवपाक विशय जावनासलो 'तो अपणाचें काम सार्कें ना तऱ्यी, अपल्या बायलेक गलफाक घेवन आयला' म्हळ्ळो विशय. पळेया; कोणाची बायल आनी कोणें खबरो कर्च्यो आनी कोणाक हुसको आनी कोणाक पोडकाणी - तेदनां म्हज्या मतिंक चिंतप उटलें, आज ताचेर पाटल्यान खेळकुळां कर्तेले हे फाल्यां म्हजेर, अशें सर्वांचेर खेळकुळां कर्तेले म्हणून. चड तेंप उत्रोंक ना, वेगिंच ते दीस म्हाका पळेवंक मेळ्ळे. पूण हांव म्हज्या वाटेर फुलांची रास आशेवन आयिल्लोंच न्हय, सत सांगचें तर आतातां त्या कांट्यांक सयत बेजार जालां जायजय, हाका कितलेपावटीं तोपचें म्हणून - आसूं.

'सत सांगुंक जायनांगा, देकून मांकोड जाला वाग्गा, शेरांतुल्या दरबारांत' - म्हज्याच 'रायाची फीऱ्याद' कवितेंतली वोळ यादीक येता. कोंकणेक पोकोळ केलां हेच्च पोकोळ तकलेच्या मुंडासगारांनी, कोंकणेक अपल्या तुरुपाचो एक्को करून अपलें बोळकें भर्चीच हांची कालेती. हाणीं केल्लें व कर्चें मात्र कोंकणी, हेरांनी कर्चें नांवाक/मानाक म्हळ्ळें हांचें चिंतप चिंताना 'थुक्क' करून हांच्या तोंडार थुक्यां म्हण जाता.

हें हांगासर कित्याक गर्जेचें म्हळ्यार - आमी कोंकणी साहिती म्हणून आमी दांग्रो मारुंक ना, वेदी-मानाच्या शेवोटांत आमी कोणायसवें धांवणेर रावुंक नांव, बगार कोणेंय करिनातल्लें आमी कित्याक करिनाये म्हळ्ळें प्रामाणीक शर्थ आमचेर उभें करून तें पाळचें प्रेतन करून आसांव. हेरांच्या कोंकणी वावराचेर आमी अभिमान पावतांव, हेरांचो वावर आमी वळकतांव, आमच्या दोळ्यांनी मिंजासकेची पट्टी अमी भांदुंक ना वा तो होरबोस्यी आमकां ना. पूण सांगुंक आसचें मुकार्च्च तोंडार्च कसलीच मुलाज नासताना सांगून सोडतांव. आमी खोंकचें ‘संयबाक’ शिवाय ‘वेक्तीक’ न्हय, हो फरक करुंक सकानातल्ल्यां थावन कितें अपेक्षा करुयेता? जशें चा. फ्रा. दे'कोसताच्या उत्रांपरीं; 'मोशीक सर्गार वेल्यार कितें दितेली? एक थापो शेण मात्र न्हयवे?'. आतां आमचे चडताव बरवपी सयत हेच्च कालेतिचे तर, असल्यां थावन कसली समाज नितळ जायत म्हण तुमिंच चिंता.

तर आमकां कसले बरवपी जाय? 'आमकां हेरांचें बरेंपण वळकून एकामेका जोडतेले' जाय शिवाय 'हेरांचे गुन्यांव मेजून एकामेका मोडतेले न्हय', आमकां पयले स्वता 'प्रगतिशील चिंतप' अपल्या जिण्येक, अपल्या चिंत्पाक, लागू कर्न उपरांत आपल्या बर्पांनी बरंवचें बरवपी जाय. आमकां मुंडासगार न्हय, मनशामोलां समजल्ले, मनशापणाक वळकुंक सकचें मनशापण आसचे बरवपी जाय शिवाय, अपलें शेंकारें फुलवंक अपल्यांकच खोंकून, अपल्यांकच विणगे कर्चे, अपल्यांकच लोटून घालून तमासो कर्चे न्हय. आनी मनश्यामवल्यांच्या चिंत्पाक रुतां कर्च्या दिशेन आमचो वावर निरंतर चालूच आसतलो. कितलीं वर्सां वा मयने वा हफ्ते व दीस तें प्रमूक न्हय, पूण कितल्या प्रामाणीक रितीन आमी हें मिसांव मुखारून वर्तांव म्हळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार आमचो स्पर्दो हेरांसवें भिल्कूल न्हय, आमचो आयचो स्पर्धो आमच्या काल्च्या कामासवें. काल आमी केल्ल्या कामाच्याकी बरे रितीन आमी आज काम करुंक जाय. अशें जालें तर मात्र 'आमचें मवन्च आमचीं उत्रां, आमचें कामच आमची जवाब'.

त्ये दिशेन आमचें हें थकानातल्लें पयण चालुच्च आसतेलें. ह्या संसारांत कोणच्च वा कितेंच थीर (सासणीक/शाश्वत) ना, बाकिचें वेळाच्या अधीन आसा.


मायामोगान,
- वल्लि क्वाड्रस [दसेंबर, २०१७]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. ’मोळबावयलीं स्वपणां (२००६)’ आनी ’मुखामुखि (२०१७)’ हाचे पर्गट जाल्ले संपादकीयांचे दोन जमे.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]