ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ
 
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತೊ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ - 15.  ಜಾಪಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ

'Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself'. ಜೋರ್ಜ್ ಬರ್ನಾಡ್ ಶಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆದ್ನಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮತ್ಲಬಾವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ಯಾದಿಕ್ ಯೆತಾತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಿಂನಿ ಜಾಯ್ತೆರಿತಿನ್ ಉಚಾರ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ತರ್, ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್, ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಕರ್ನಿ ಜಿ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಆರಂಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಅಖೆರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ.

ಹಿಂ ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತರ್, ತಾತ್ವಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಿವಿತ್ ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಜ್ಯೆಂ ಅಮಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಬಗರ್ ಜಿವಿತ್ ಹೆಂ; ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ/ವಾಯ್ಟ್. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ವಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಚಾರಿನಾ. ಬಗಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ’ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕರ್ನಿಂಚ್’ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಜಿಣೆಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಜಿವಂತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರಿಂ/ವಾಯ್ಟ್ ಕಾಮಾಂಚ್ ಆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಜಿವಂತ್ ಅಸಾತ್. ಭವ್ತಿಕ್ ಆನಿ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ನ್ಹಯ್? ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ಪೊಕೊಳ್ ದಿಸ್ತಾ, ಜಸೊ ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತಾತ್ವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ’ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ’.

ಮನಿಸ್ ಜೆರಾಲ್ ರಿತಿನ್ ಶೆಂಭೊರ್ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೆತಾ, ಕೋಣ್ ವೆಗಿಂ ಅನಿ ಕೊಣ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಮಟ್ವಿ-ಲಾಂಭ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ತೊ ಕರ್ತಾ/ಆಧಾರ್ತಾ. ಜಾಂವ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ ಸಂಗೀತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಜಾಂವ್ ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ ಹೆರ್ ರಿತಿನ್. ಹೋಲಂಡ್ (ನೆದರ್‌ಲೇಂಡ್) ದೇಶಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾನ್ ಗೋವ್ 37 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲೊ, ಅಮೆರಿಕಾಚಿ ಕವಯತ್ರಿ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಪ್ಲಾತ್ 31 ವರ್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲಿ, ಭಾರತಾಚೊ ಕವಿ ರಬೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ 80 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲೊ, ಆಫ್ರಿಕಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ 95 ವರ್ಸಾಂ ಜಿಯೆಲೊ. ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಾಂತ್ 122 ವರ್ಸಾಂ
164 ದೀಸ್ ಜಿಯೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆತಾ; ಕೊಣ್ ಹಿ ಜೀನ್ ಕಾಲ್ಮೆಂಟ್?. ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಮನ್ಶಾಚಿ ಜಿಣಿ ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾತ್, ಖೊಟೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖೊಟೆಂಚ್ ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾತ್.

ತರ್ ಉದೆತಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಸವಾಲ್; ’ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್/ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ?’. ಬಾಯ್ಬಲಾಚ್ಯಾ ’ಉತ್ಪತ್ತಿ ಗೃಂಥಾಚೊ’ ಆಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ತರ್, ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಚ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹೆರ್ ಜಿವಿಂಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಕರುಂಕ್. ಭವ್ತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಗಳ್ಸುಂಕ್, ಉಪೇಗ್ ಕರುಂಕ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್. ದೆಕುನ್ ’ಆಯ್ಲೊಂ ತಶೆಂ ಜಿಯೆಲೊಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದುನ್ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆತಾ. ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮತಿನ್ ಒಪುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಸತಾಕ್’ ಮಾಂದುನ್, ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆನ್ ವರುನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಚೆರ್.

ಸಮಾಜ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಸಂಘ್‌ಜೀವಿ, ಕೊಣ್‌ಯೀ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ-ಪೆಲೊ ಗರ್ಜೆಚೊ, ಸೆಜಾರ್-ಸಮಾಜ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಉದೆತಾ ’ಚಾಲಿಭರಿತ್ ಚಿಂತಪ್’, ಆನಿ ಉದೆತಾ ಅಪುಣ್, ಅಪ್ಣಾಚೊ, ಅಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚೊ ಕಿಡೊ. ಆನಿ ಹೆಚ್ಚ್ ಕಿಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡ್ಚೆಂ, ತುಟಂವ್ಚೆಂ, ಫುಟಂವ್ಚೆಂ.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ದೇಸಾಂತ್ಲಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್‍ಕೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ, ಏಕ್ ವರ್‍ಗಾಚೊ, ಏಕ್ ತತ್ವಾಚೊ, ಏಕ್ ಧರ್‍ಮಾಚೊ, ಏಕ್ ವಿಚಾರಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆನಾ. ತೆಚ್ಚ್‌ಪರಿಂ ತ್ಯೇ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕೆಕಾ ಕಾಲೆತಿಚೊ, ಎಕೆಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ಜಮೊ ಉದೆತಾ; ಗಾಯನಾಚಿ ವೋಡ್-ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ವಾಸ್ಚ್ಯಾ-ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಲೋಕ್-ವೇದ್/ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಸಮಾಜ್-ಸೆವಾ/ಮುಖೆಲ್ಪಣಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ, ಧರ್ಮ್-ಭಕ್ತೆಚಿ ವೋಡ್-ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚೊ. ಅಶೆಂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್, ವೈಚಾರಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂ ರುತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಎಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ವರುಂಕ್ ಹಿಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಶೆತಾಂ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖಂಚೀಯ್ ಸಮಾಜ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುನ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ, ಜಿಯೆತಾ ತರ್‌ಯೀ ತಸಲಿ ಸಮಾಜ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಭಾನಾ.

ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚರ್ ಆಸಾ? - ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಮಿ ಹೆರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ, ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸಾ?. ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ’ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಶೆತ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ; ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ದೊಳೆ ಅಸುನ್‌ಯೀ ಕುರ್ಡೆ, ಕಾನ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಕೆಪ್ಪೆ, ತೋಂಡ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಮೊನೆ, ಕಾಳಿಜ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಯೆಮ್ಕುಳೆ, ಮತ್ ಆಸುನ್‌ಯೀ ಭೆರೆ ಜಾವ್ನ್ ’ಜಿಯೆಲ್ಲಿಚ್ಚ್ ಜಿಣಿ’ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಫಟವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಜಿತ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ’ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲೇಪ್’ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಲಾಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಮ್ಕಾಂಚ್ ಅಮಿ ’ಭಾಗೆವಂತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಿಂತುನ್, ಮಾಂದುನ್, ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್? ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಮ್ಚೆಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ವಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾ, ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜ್-ವಾಂಜೆಲ್-ದೊತೊರ್ನ್-ರೆತಿರೆಂತ್ ಆಮಿ ವೆಸ್ತ್, ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ಸುಸ್ತ್.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್, ಆಮ್ಚಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಕೊಣ್‌ಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ತೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಸಾ ತೆ ಸರ್ವ್ ’ಪಿಶೆ’ ವಾ ’ಮೋಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ’, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಫಟವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಮೆಜುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಊಣ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ಆಮಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ವಿಕ್ಲಾಂ, ಜಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂತ್, ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ನ್ಹೆಸ್ತಾಂವ್ ಸೂಟ್-ಬೂಟ್ ತರ್‌ಯೀ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ನಾಗ್ಡಿಂಚ್, ಹಫ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ರೆತಿರೊ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ ನೈತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿಂಚ್ ದಳ್ಡಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.

ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಚುರ್‍ಚುರೆ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಸವೆಂ ಆಸ್ಚಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ನೆಣಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಲೆಕಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಲೆಕ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾಂವ್. ಕುಂಕ್ಡಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಂಯಾಪಂದಾ ಉಸ್ತುಂಚೆಪರಿಂ ಫಕತ್ತ್ ’ಹಾಂವ್, ಮ್ಹಜೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ, ಮ್ಹಜೆಖಾತಿರ್’ - ಹೊಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಲಾ ತರ್, ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಜಿಣಿ ಲಾಂಬ್ ನ್ಹಯ್, ಜಿಣಿ ಗೂಂಡ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಿಣಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಜಿಣಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ಸಬ್ಧ್ ಬರಯ್ತಾಂವ್ ತರ್‌ಯೀ, ತ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಸಮ್ಜತೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಅಧುರೆಂ ಸವಾಲ್ - ಅಧುರೆಂಚ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.

ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್,
- ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ [ನವೆಂಬರ್, 2017]

 
 
 

   

 

valleyquadros@gmail.com

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: 1984 ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, 2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಕಾಣಿಕ್, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚೊ-ಯುವಕ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಣೆ ’ಕುವೇಯ್ಟ್‌ಗಾರಾಂಚೊ ಝೆಲೊ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕೊ’, ’ದಿವೊ-ದಾಯ್ಜ್’, ’ಮಿತ್ರ್-ದಾಯ್ಜ್’ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ’ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ’ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲಾಂ. MBA ಪದ್ಯುತ್ತರ್ ಸನದ್ ಜೊಡ್ಲಲೊ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ IBM ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

संपदकीय १५: जापी नात‌ल्लीं सवालां


'Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself'. जोर्ज बर्नाड शाचीं उत्रां म्हाका जेदनांय हांव जिण्येच्या मतलबाविशीं समजुंचें प्रेतन कर्तां, तेदनां यादीक येतात. मनश्याच्या जिण्येविशीं जायत्या गिन्यानिंनी जायतेरितीन उचार्णी केल्या, कोणाक जिणी एक सोधनां तर, कोणाक जिणी एक पयण, आनी कोणाक जिणी एक अनिवाऱ्य कर्नी जी जल्मांत आरंब जावन मोर्नांत अखेर जांवची.

हीं भवतीक संसाराचीं उत्रां तर, तात्वीक रितीन जिवीत तें न्हय ज्यें अमी ह्या संसारांत जियेंवचें, बगर जिवीत हें; ह्या संसाराक येवन आमी केल्लें बरें/वायट. ह्या अर्थान मनशाचें जिवीत सुरू जांवचेंच एक मनीस हो संसार सोडून गेल्लेवेळार. हांव कांय मेल्ल्यांची वा अत्म्यांची काणी हांगासर उचारिना. बगार अन्येका उत्रान ’मनश्याची कर्निंच’ मनश्याचें जिणें. देकून आज सयत आमचेमधें कुडिंत जिवंत नासच्यांनी केल्लीं बरीं/वायट कामांच आज सयत जिवंत असात. भवतीक आनी तात्वीक संसार कितले वेवेगळे न्हय? एका संसारांत दुस्रो संसार पोकोळ दिसता, जसो भवतीक संसारांत ’तात्वीक संसार’ म्हळ्ळोच ना, तशेंच तात्वीक संसारांत ’भवतीक संसाराक मोल ना’.

मनीस जेराल रितीन शेंभोर वर्सांचें आवक घेवन ह्या संसाराक येता, कोण वेगीं अनी कोण लांब आवदेपऱ्यांत जियेता. ह्या मटवी-लांभ आवदेंत अपल्या काळजा-मनाची पिसाय तो कर्ता/आधार्ता. जांव कलाकार जावन, जांव संगीत‌कार जावन, जांव साहीत‌कार जावन व हेर रितीन. होलंड (नेदर‌लेंड) देशांत जियेल्लो विन्सेंट व्यान गोव ३७ वर्सां ह्या संसारांत जियेलो, अमेरिकाची कवयत्री सिलविया प्लात ३१ वर्सां ह्या संसारांत जियेली, भारताचो कवी रबींद्रनाथ टागोर ८० वर्सां जियेलो, आफ्रिकाचो मुखेली नेल्सन मंडेला ९५ वर्सां जियेलो. जीन काल्मेंट म्हळ्ळी फ्रान्स देशांत १२२ वर्सां १६४ दीस जियेली म्हळ्यार पयलें सवाल मतिंत उदेता; कोण ही जीन काल्मेंट?. हें सवाल हांगासर कित्याक महत्वाचें म्हळ्यार; मनशाची जिणी ताणें जियेल्ल्या वर्सांनी न्हय बगार ताणें केल्ल्या कर्मांचेर होंद्वोन आसता. बरें केल्लीं बरेंच सांडून वेतात, खोटें केल्लीं खोटेंच सांडून वेतात.

तर उदेता प्रमूक सवाल; ’आमीं ह्या संसाराक आयिल्लो शेवोट/इरादो कसलो?’. बायबलाच्या ’उत्पत्ती गृंथाचो’ आधार घेंवचो तर, देवान मनशाक तशेंच हेर जिविंक ह्या संसारांत रचलें ह्या संसारांत जियेवंक. पूण मनशाक हेर जिविंचेर राज्वटकी करुंक. भवतीक संसाराच्या अर्थान सांगचें तर, गळसुंक, उपेग करुंक, अपल्या फायद्याक वापरुंक. देकून ’आयलों तशें जियेलों’ म्हळ्ळीच जिणी म्हणून मांदून मनीस जियेता. अपल्याच मतीन ओपून घेत‌ल्ल्या ’सताक’ मांदून, अपल्याच जिण्येन वरून वेल्ल्या वाटेचेर.

समाज शासतिरांत सांगचेपरीं मनीस एक संघ‌जीवी, कोण‌यी एक्सुरो जावन जियेवंक सकाना, अशें आसताना मनश्याक अपलो-पेलो गर्जेचो, सेजार-समाज गर्जेचो. तेदनांच उदेता ’चालिभरीत चिंतप’, आनी उदेता अपूण, अपणाचो, अपणाखातीर म्हळ्ळो स्वार्थाचो किडो. आनी हेच्च किड्याक लागून समाजेंत जोडचें, मोडचें, तुटंवचें, फुटंवचें.

खंयच्याय देसांतली खंयचीय समाज म्हणतच थंयचर एक सार‍को मनीस जियेजाय म्हणून ना, एक वर‍गाचो, एक तत्वाचो, एक धर‍माचो, एक विचाराचो मनीस जियेना. तेच्च‌परीं त्ये समाजेंत एकेका कालेतिचो, एकेका नमून्याचो जमो उदेता; गायनाची वोड-पिसाय आसच्यांचो, वासच्या-बरंवच्या पिसाय असच्यांचो, लोक-वेद/संसकृतिची पिसाय आसच्यांचो, समाज-सेवा/मुखेल्पणाची वोड आसच्यांचो, धर्म-भक्तेची वोड-पिसाय आसच्यांचो. अशें शैक्षणीक, धार्मीक, साहितीक, वैचारीक, सांसकृतीक, राजकीय शेतां रुतां जातात. आनी एका भलायकेभरीत समाजेक मुकार वरुंक हीं वेवेगळीं शेतां भोव महत्वाचीं तशेंच उपकाराचीं. हांगासर खंचीय समाज फकत एक शेताक पोटलून धरून हेर शेतांची बेपर्वा करून जियेवंक सकाना, जियेता तर‌यी तसली समाज पिडेसत समाज जावन जियेवंक चड वेळ लाभाना.

आमची कोंकणी समाज ह्या पांवड्यार खंयचर आसा? - हें सवाल आमी हेरांक न्हय, आमकांच विचार्चें भोव गर्जेचें. आमकां समाजेच्या हेर शेतांविशीं कितली माहेत आसा, समजणी आसा, जाण्वाय आसा, गिन्यान आसा?. पारंपरीक जावन आमची समाज चडीत करून ’धार‍मीक शेत‌च आमचो संसार’ म्हणून मांदून घेंवचो; देकून आमी दोळे असून‌यी कुर्डे, कान आसून‌यी केप्पे, तोंड आसून‌यी मोने, काळीज आसून‌यी येमकुळे, मत आसून‌यी भेरे जावन ’जियेल्लिच्च जिणी’ म्हणून आमकांच फटवन जियेवन आसांव. जितलें जाय तितलें ’धार्मीक लेप’ गर्ज आसचेवेळार आमचेर लायतांव आनी अमकांच अमी ’भागेवंत’ म्हणून चिंतून, मांदून, पात्येवन जियेवन आसांव न्हय? ह्या परिगतेंत आमकां अमचेच समाजेंत हेर शेतांचो महत्व कळीत ना वा समजुंक‌यी नाका, बगार फकत इगर्ज-वांजेल-दोतोर्न-रेतिरेंत आमी वेसत, आनी फेसताचें मुडदोम घेवन वात घेंवचांक सुसत.

ह्या मधें आमची भास, आमची वैचारीक वाडावळ, आमची संसकृती दिसान‌दीस पोकोळ जावन आसा. विपर‍यास म्हळ्यार हेर शेतांनी कोण‌यी वावर कर्ता वा ते चिंताप आसा ते सर्व ’पिशे’ वा ’मोल नात‌ल्ले’, देकून आमी आमचेच्च समाजेंत एक्सुरीं जावन जियेवन आमकांच आमी फटवन जियेवन आसांव. आमकां हेरांच्यो चुकी मेजुंक वेळ आसा पूण आमचेंच ऊण समजुंक तांक ना. देकून आज आमचेंच मोल आमी उग्त्या बजारांत तीन कासांक विकलां, जांव राजकीय शेतांत, जांव हेर शेतांत आमी पोकोळ जावन जियेवन आसांव, न्हेसतांव सूट-बूट तर‌यी, वैचारीक शेतांत आमी नागडिंच, हफ्त्यांच्यो रेतिरो कर‍तांव तर‌यी नैतीक शेतांत आमिंच दळडीर जावन जियेवन आसांव म्हळ्यार चूक जांवचिना म्हण चिंतां.

आमी होगडावन घेत‌ल्ल्याचेर चूर‍चुरे पावतांव पूण आमचेसवें आसचाचें मोल नेणांव. आमकां कोण‌यी लेकिना म्हळ्ळें रुदान कर‍तांव पूण आमी जावन हेरांक कितलें लेक्तांव म्हणून आमकां केदिंच विचारिनांव. कुंकडान अपल्याच पांयापंदा उसतुंचेपरीं फकत्त ’हांव, म्हजें, म्हाका, म्हजेखातीर’ - होच म्हजो संसार जाला तर, आमची जिणी, आमच्या जिण्येचो उद्देश कसलो म्हळ्ळें सवाल कर्चें भोव गर्जेचें. जिणी लांब न्हय, जिणी गूंड आसुंक जाय. जिणी व्हड न्हय, बगार जिणी हेरांक कांय तर‌यी उपकाराची जावंक जाय. तेदाळा मात्र आमी एक सब्ध बरयतांव तर‌यी, त्या सब्धाचें मोल आमचे कोशेडदाक समजतेलें. पूण अपल्या कोशेडदाक वळकुंची श्याथी कितलेश्यांक आसा म्हळ्ळें अन्येक अधुरें सवाल - अधुरेंच सोडतां.

मायामोगान,
- वल्लि क्वाड्रस [नवेंबर, २०१७]

 

valleyquadros@gmail.com

वल्लि क्वाड्रस: १९८४ थाव्न कोंक्णेंत मट्व्यो काण्यो, कादंबरि, कविता, लॆखनां बरव्न आयिल्लो, २००४ थाव्न २०११ म्हणासर दाय्ज.कोम अंतर्‌जाळिचो संपादक जाव्न वाव्र केला. काणिक, उदेव, आम्चो-युवक पत्रांनि संपादकीय वाव्र केल्ल्या हाणे ’कुवॆय्ट्‌गारांचो झेलो विशॆस अंको’, ’दिवो-दाय्ज’, ’मित्र-दाय्ज’ तशेंच कर्नाटक कोंक्णी साहित्य अकाडेमिच्या ’शेक्ड्यांच्यो मट्व्यो काण्यो’ बुकाचें संपदन केलां. MBA शिकाप जोडुन सद्द्याक IBM कंपेनिंत ग्लॊबल ट्रान्सिशन प्रॊजेक्ट म्यानेजर जाव्न वाव्र करुन आसा.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]