ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ (ಜೊ.ಸಿ.ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ)
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)

ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಳೊಕ್]: 7.  ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ

ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿಂ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂಚ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಭಾಯ್ರ್ ಸಯ್ರ್ ಅಪ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೊಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಚ್ವವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಅನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಸಮೊರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂ ಹಜಾರೊಂ ಮಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣ್, ಪುಣ್ ಸುರ್ವಾತೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಥೊಡಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತಾಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರೇತನ್. ಕುಂದಾಪುರ್ ಮುಳಾಚೆಂ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್, ಹಿಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಸಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

-ಸಂ

ಕುಂದಾಪುರ್ಚೊ ಕಳೊ.. ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ..

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕ್ಶೇತ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪ್ರತಿಭೆವಂತ್ ನಟಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಆತಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಥರಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂನಿ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಸಭಾರ್ ಪ್ರತಿಭೆವಂತ್ ಚಲಿಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನಿಂ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆವಂತ್ ನಟಿ ಪೈಕಿ ಏಕ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ.

"ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ" ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ಲೆಂ ನೆಕೆತ್ರ್ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭೆವಂತ್ ಕಲಾಕರ್. ಹಾಲಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮುಖಾರೀಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಆಸೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನಿಂ ಸಭಾರ್ ನಟ್-ನಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಕನ್ನಡ್, ಮಳಯಾಳಮ್, ತಮಿಳ್ ಆನಿ ತೆಲುಗು ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನಿಂಯ್ ಆತಾ’ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ತಾರಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್.

ಕುಂದಾಪುರ್ಚ್ಯಾ ಗುಜ್ಜಾಡಿ-ಂತ್ ಶ್ರೀ ವಿ.ವಿ.ಬುತೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಲೈನ್ ಬುತೆಲ್ಲೊ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಫುಲೊನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಭಂಡಾರ್‍ಕಾರ್ಸ್ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೈಸೂರ್ ಯುನಿವೆರ್ಸಿಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಕರುನ್ ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಏಕಾ ಪ್ರಾಖ್ಯಾತ್ ಐ.ಟಿ. ಕಂಪೆನೀಂತ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮೆನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕಾನಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಟಿ, ತಮಿಳ್ ಆನಿ ಮಳಯಾಳಮ್ ಭಾಸೊ ಸಯ್ತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ವಿವಿಧ್ ತಾಲೆಂತಾನಿ ಅವ್ವ್ಹಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೀಮಾ, 1992 -ಂತ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಕನ್ನಡಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ ಕ್ಶೇತ್ರಾನಿಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. 2006-ಂತ್ "ಸ್ಮಯ್ಲ್" ಟಿ.ವಿ. ಹಾಂತುಂ ಕಾರ್ಯಾನಿರ್ವಾಹಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ತಾಣೆ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ನಿರ್ದೆಶಕ್ ವಿನೊದ್ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ನಿರ್ದೆಶಿತ್ "ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಟೆಲೆ-ಪಿಂತುರಾಂತ್ ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

ಹವ್ಯಾಸಿ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ (ಮೊಡೆಲ್) ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಸೀಮಾ ಬುತೆಲ್ಲೊ, "ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವೀನ್" 2015-ಂತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವೀನ್ -"ಮೊಸ್ಟ್ ಬಿವ್ಟಿಫುಲ್ ಐಜ್" ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಆನಿ ’ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ವೀನ್ ಪ್ರಥಮ್ ರನ್ನರ್‍ಅಪ್’ ತಸೆಂಚ್ "ಮಿಸ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ" ಹಾಂತುಂಯ್ "ಪ್ರಥಮ್ ರ್ರನ್ನರ್‍ಅಪ್" ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಎಡ್ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ, ಮ್ಯುಸಿಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಆನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಡಿಯಾನಿಂ ತೆಂ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ "ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ದೆವಾಚೆಂ" ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ "ಹಶ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾ ಪಿಂತುರಾನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ನಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

- ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ.

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಲೇಖಕ್/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 
 
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಧ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ


ಬರ್ನಾಡ್ ಜೆ.ಕೋಸ್ತಾ


ಹ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಕುರ್


ಮಾ|ಬಾ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ'ಕುನ್ಹಾ


ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾ


ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ


ಡೊ.ವಿನ್ಸಿ ಪಾಂಬೂರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]