ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 

[ಅಂಕಣ್]: ನವ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ

ನವೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಲಾ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಿ ಹಕೀಗತ್ ಶಿವಾಯ್ ಕಲ್ಪನ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್; ಜಾಂವ್ ಗೊಯಾಂತ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರಣಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್, ನವಿ ಸಕತ್ ಅನಿ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮನಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ನ್ಹೆಸುನ್ ನಾಚ್ತಾ. ಹಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತ್ ನ್ಹಯ್, ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ಹಕೀಗತ್. ಹಿಂ ಕಿರಣಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಪ್ರತಿಭಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಕ್ ವಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ಭೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಯೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್ ಭೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಳಾವಳೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್/ಶಿಕ್ಶಕ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ದೆಕುನ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಗೊಂಯ್ಚಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಹಾಂವ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ತಾಲೆಂತ್/ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ. ಹೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಕವಿ ಗವಾಯ್.

ಹೆಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರುಂಕ್ ವ ತೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಅಂಕಣ್ ಆಮಿ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಸಾಹಿತ್, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್/ತಿಯಾತ್ರ್, ಸಂಶೋದ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಜಾನ್‌ಪದ್/ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಾ, ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಂಕ್ ವಳ್ಕುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಇರಾದೊ. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಚೊ ಭರ್ವಸೊ ಹ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಕ್ ಸೊಧುನ್, ವಳ್ಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಯುವತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಕ್ ಯೆವ್ಕಾ ಮಾಗ್ತಾಂ.


ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ನಕ್ತಿರ್ - ರೆಮೋನಾ ಯುವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ.

- ಸಂ

2. ನಕ್ತಿರ್ - ರೆಮೋನಾ ಯುವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಟೆಲಿವಿಶನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಟಿವಿನಿಮ್ತಿಂ ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾ ಖೊಟೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ಜಾಯ್ತ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶೆರಾಂನಿ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕಾ ತೆಂಪಾದಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾಲೆ ತರ್ ಆಜ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕೊನ್ಶಾರ್, ತಾಲೆಂತ್ ಆಸಾ ತರ್, ತೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಸಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಮೊಳಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಗಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗವಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್; ಹೆಂ ಚೊವ್ದಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಪುಣ್ ಜಿತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಹೆಂ ಆಸಾಕಿ, ತಾಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಆಜ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಪರ್ಜಳುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆನಿ ತೆಂ ನಕ್ತಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೆಮೋನಾ ಯೂವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ.

ಹ್ಯಾ ನಕ್ತಿರಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾವುಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ವಾವ್ರ್, ಮಿನತ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ದೇಕ್. ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ಜಾನ್‌ಪದ್/ಲೋಕ್‌ವೇದ್, ನಾಚ್/ರಂಗ್‌ಮಂಚ್ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಅಸಲಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತಾಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಕತ್ತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕುಂದಿ, ಇಜ್ನೆರ್/ದೊತೊರ್ ಜಾಲೆ ತರ್ ತೆ ಬರೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿರ್ಕಿಸ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಚಿಂತ್ಚಿಂ ಚಡ್ತಾವ್. ಪುಣ್ ಅಂಧ್ಕಾರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ರಮೋನಾ ತಸಲಿಂ ನಕ್ತಿರಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಮೊಳ್ಬಾಚೆರ್ ಪರ್ಜಳುಂದಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಅಂಧ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಆಂವ್ಡೆ.

ರೆಮೊನಾ ಯೂವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ - ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನೆಕೆತ್ರ್

ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್:

ನಾಂವ್ : ರೆಮೊನಾ ಯೂವೆಟ್ ಪಿರೇರಾ
ಜಲ್ಮ್ : 04 ನವೆಂಬರ್ 2005. (14 ವರ್ಸಾಂ)
ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಭಾಸೊ : ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆನಿ ಹಿಂದಿ
ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ :

ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಭರತನಾಟ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ದೊ- ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಪದಕ್
ವಿಶ್ವ ನೃತ್ಯ ಭೂಶಣ, ಮಯ್ಸೂರ್
ಡೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಸಂಘ - ಡೆಲ್ಲಿ.
ನೆಶನಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ- ಹಾಸನ್
ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ - ಗದಗ್
ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂಗಳುರ್- 15 ಅಗೋಸ್ತಾಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ದೀಸ್
ಡಿ.ಡಿ.ಚಂದನ - ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವ್ 2016
ನೇಶನಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ 2015, ಮಯ್ಸೂರ್
ಜ್ನಾನ ಮಾಂದಾರ - ಕನ್ನಡ ಕಲಾ ಪ್ರಥಿಬೋತ್ಸವ 2016, ಬೆಂಗಳೂರ್.
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 2016, ಮಂಗಳೂರು
ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ 2014- ದಕ್ಶಿಣ್ ಕನ್ನಡ್
ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ - 2015, 2016 / ಅಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸುರಿ - 2016
ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಎವರ್ಡ್ 2017 - ಹಾಸನ್
ರಂಗದ್‍ವಾಣಿ, ಮಂಗಳುರು
ಭಾರತೀಯ್ ವಿಧ್ಯಾಭವನ್ ಮಂಗಳುರು, ನಿಥ್ಯೊತ್ಸವ 2016.
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಒಫ್ ರೆಕೊರ್ಡ / ಗೊಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಒಫ್ ರೆಕೊರ್ಡ್
ಭಾರತ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಫ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ಸ್ / ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸವ ಎವಾರ್ಡ್

ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ(ರಾಷ್ಟ್ರ) :

ನೃತ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017 (ಹೈ‍ದರಾಬಾದ್)
ನೃಪತುಂಗಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(ಯದ್‍ಗಿರಿ)
ಕರುನಾಡ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(ಗೊವಾ)
ಲೊಕೋತ್ಸವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸದ್ಭಾವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(ಮಂತ್ರಾಲಯ)
ಭಾರತ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ(ಡೆಲ್ಲಿ)

 

[अंकण]: नव्या सूऱ्याचीं किर्णां

नवो सूऱ्यो उदेला आनी ताचीं किरणां हांवें पळेल्यांत. ही हकीगत शिवाय कल्पन न्हय. कोंकणी वर्तुलांत; जांव गोयांत, मुंबयांत, मंगळुरांत तशेंच हेर गांवांनी सयत ह्या किरणांची प्रतिभा कोंकणीक नवें त्राण, नवी सकत अनी नवी दिशा दितली म्हळ्ळो भर्वसो मनांत आयिल्लोच म्हजें मन कांय मोराचीं पाकां न्हेसून नाचता. ही अतिशयोक्त न्हय, रूप रूप पळेल्ली हकीगत. हीं किरणां जावनासात कोंकणी युवपरतिभा.

कोंकणी युवपरतिभेक वळकून तांकां जोक्तें मार्ग‌दर्शन तशेंच तर्भेत दिंवचें काम आयेवार्च्या दिसांनी जावन आसचें कोंकणी फुडाराच्या नद्रेन भोव महत्वाचें तशेंच गर्जेचें. गोंयांत म्हज्या सळावळेर आसचे चडताव प्राध्यापक/शिक्षक हें काम करून आयल्यात देकून केदनांय गोंयचा कोलेजिंनी हांव भेट दितासतां त्या तालेंत/प्रतिभेक हांव लागसिल्यान पळेवंक सक्तां. हेंच काम मंगळुरांत मेलवीन रोड्रिगस, एच्चेम करून आसात जाल्ल्यान मंगळुरांत उदेल्ले प्रतिभावंत कवी गवाय.

हेंच मिसांव मुखारुंक व तेंको दिंवच्या इराद्यान हें अंकण आमी सुरू केलां. साहीत, कला, संगीत, नाटक/तियात्र, संशोद, शिक्षण, जान‌पद/लोक‌वेद, समाज‌सेवा, अशें वेवेगळ्या शेतांनी पर्जळून आसच्या ह्या नक्तिरांक वळकून, तांकां उत्तेजन दिंवचोच आमचो इरादो. कोंकणिच्या फाल्याचो भर्वसो ह्या युवजणांचेर आसा. देकून आज असल्या प्रतिभेक सोधून, वळकून तांकां जोक्तो पाटिंबो दिंवचो आमचो कायदो म्हणून हांव लेक्तां देकून पयणारी.कोम असल्या युवतालेंतांक ह्या अंकणाक येवका माग्तां.

ह्या अंकणाचें दुस्रें नक्तीर - रेमोना युवेट पिरेरा.

- सं  

२. नक्तीर - रेमोना युवेट पिरेरा.

भारतांत टेलिविशन येवन जायती सामाजीक बदलावण जाल्या म्हणच्यांत दोन उत्रां नांत. पूण टिविनिमतीं सर्व वायट वा खोटेंच जालां म्हळ्यार तें चुकिचें जायत. प्रत्येक जावन शेरांनी जियेतेल्यांक मात्र एका तेंपादीं आवकास लाभताले तर आज देशाच्या खंच्याय कोनशार, तालेंत आसा तर, तें तालेंत सोधुंक वाटो आसात मात्र न्हय, असल्या तालेंताक मोळब मात्र एक गड म्हणच्याक अन्येक गवाय घेवन आमी आयल्यांव; हें चोवदा वर्साचें भुर्गें. पूण जितलें लांब हें आसाकी, ताणें येदोळ जोड‌ल्लें नांव, पुरसकार, इनामां आनी प्रशसत्यो ताच्याकी लांब आसात. आनी आज अख्ख्या देशांत कोंकणेचें एक नेकेत्र अशें पर्जळून आसा म्हळ्ळें खंडीत कोंकणी लोकांनी अभिमान पांवची गजाल. आनी तें नक्तीर जावनासा रेमोना यूवेट पिरेरा.

ह्या नक्तिराक इतलें मुकार पावुंक विशेस रितीन वावर, मिनत आनी जायतो साक्रिफीस करून आसा ताची आवय हेरांक एक देक. कोंकणिचें तालेंत जायतें आसा पूण कला, संगीत, जान‌पद/लोक‌वेद, नाच/रंग‌मंच अशें वेवेगळ्या शेतांत पर्जळचें तालेंत सोधुंक गेल्यार खंडीत आसा पूण असली आवय मात्र त्या सर्व तालेंत‌वंतांक ना म्हळ्ळें कोंकणेचें दुर्भाग. कित्याक म्हळ्यार भुर्गीं फकत्त इसकोलाचें शिकप शिकुंदी, इजनेर/दोतोर जाले तर ते बरे म्हळ्ळीं पिर्कीस चिंत्नां चिंतचीं चडताव. पूण अंधकारांत सयत रमॊना तसलीं नक्तिरां कोंकणी मोळबाचेर पर्जळुंदी तशेंच कोंकणी संसाराचो अंधकार पयस करुंक सकुंदीत म्हळ्ळेंच म्हजे आंवडे.

रेमोना यूवेट पिरेरा - भारतीय क्लासिकल नाचपाचें कोंकणी नेकेत्र

मटवी वळोक:

नांव : रेमोना यूवेट पिरेरा
जल्म : ०४ नवेंबर २००५. (१४ वर्सां)
जाणत्यो भासो : इंगलीष, कन्नड, कोंकणी आनी हिंदी

प्रदर्शनां:

राज्य मट्टार भरतनाट्य स्पर्दो- भांग्राळें पदक
विश्व नृत्य भूशण, मयसूर
डेल्ली कर्नाटका संघ - डेल्ली.
नेशनल क्लासिकल डान्स अकाडेमी- हासन
मक्कळ हब्ब - गदग
रवींद्र कलाक्षेत्र बेंगळूर- १५ अगोसताचो स्वातंत्रोत्सव दीस
डी.डी.चंदन - कर्नाटक राज्योत्सव २०१६
नेशनल म्यूसीक एंड डान्स फेसटिवल २०१५, मयसूर
ज्नान मांदार - कन्नड कला प्रथिबोत्सव २०१६, बेंगळूर.
कन्नड साहित्य सम्मेळन २०१६, मंगळूरू
मक्कळ हब्ब २०१४- दक्षीण कन्नड
करावळी उत्सव - २०१५, २०१६ / अळवास नुडिसुरी - २०१६
बेसट डान्सर एवर्ड २०१७ - हासन
रंगद‍वाणी, मंगळुरू
भारतीय विध्याभवन मंगळुरू, निथ्योत्सव २०१६.
इंडिया बूक ओफ रेकोर्ड / गोलडन बूक ओफ रेकोर्ड
भारत वरलड ओफ रेकोर्ड्स / कन्नड राज्योत्सव एवार्ड

प्रशसत्यो (राषट्र) :

नृत्यश्री प्रशसती २०१७ (है‍दराबाद)
नृपतुंगा प्रशसती(यद‍गिरी)
करुनाड पद्मश्री प्रशसती(गोवा)
लोकोत्सव प्रशसती
राघवेंद्र सदभावन प्रशसती(मंत्रालय)
भारत गौरव प्रशसती(डेल्ली)

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
Previous

Bab Uday Mhambro

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2018
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editorpoinnari@gmail.com
  [Archive / Links]