ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್]: ಕವಿತಾಪಾಠ್ - ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್

(ಕಾಂದಿವಲಿ, ಅಗೋಸ್ತ್ 12): ಕವಿತಾ ಶಿಕುಂಕ್ ಉರ್ಭಾ/ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್/ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್, ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’, ಅಗೋಸ್ತ್ 12 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ, ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ಕೋಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಅಡೇಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಡೆಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಉದಯ್ ಎನ್. ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕನ್ನಡ/ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಕಾಮಾಸಾಳಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ 2004 ಥಾವ್ನ್ 2007 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂತೀಸ್ ’ಕವಿತಾಪಾಠ್’ ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯಾನಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ವಿವರ್ ದೀವ್ನ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನ್ ಲೇಕನಾಂತ್, ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಜೆ? ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಕವಿ ಮಾಥ್ಯೂ ಆರ್ನೋಲ್ಡಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್, ಉದಯ್ ಎನ್ ಮಾಂಬ್ರೊಚ್ಯಾ ’ಮನಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಬುಕಾಚೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ರಿತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯನ್ ಲೇಖನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊಚಿ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತೆಚ್, ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾವಿಶಿಂ, ಕುಟ್ಮಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊನ್, ಕಶಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ಮನಶಾಕ್ ಬರೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ದೋನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ.

ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ/ಯುವಜಣಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಶಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ’ಆಮಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯೀ, ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೇದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ, ಆತಾಂ ಹಿ ವೆದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಚೆದಿಶೆನ್ ಮಿನತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಚಡುಣೆಂ ಎಕುಣೀಸ್ ಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಾಠಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಕಾಂದಿವಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಿಣೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವೆಲೆಂ.

 

 

ಉದಯ್ ಮಾಂಬ್ರೊ: ಗೊಂಯ್ಚೊ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಕಕ್, ಕವಿ, ವಾವ್ರಾಡಿ ತಶೆಂಚ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಣಾರ್. ’ಹಾಯ್ ಸಾಯ್ಭಾ’, ’ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸೋಧಾಂತ್’ ಹಾಚೆ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬೂಕ್.

[कविता अध्ययन]: कवितापाठ - मुंबयांत कोंकणी कविता अध्ययन

(कांदिवली, अगोसत १२): कविता शिकुंक उर्भा/आसक्त आसच्या मुंबयांतल्या कोंकणी भुर्ग्यांक/युवजणांक, कविता वाचुंक, समजुंक तशेंच जिरवंक कुमोक कर्च्या इराद्यान आशावादी प्रकाशनाच्या मुखेल‌पणाखाल कोंकणी कविता अध्ययन ’कवितापाठ’, अगोसत १२ तारिकेच्या आयतारा, कांदिवलिच्या वसंत कोंपलेक्सांत दनपारां अडेज थावन साडेच्यार व्होरां पर‍यांत चल्लें. गोंयचो नामणेचो कवी उदय एन. म्हांबरो ह्या कवितापाठाक मुखेल सयरो जावन तशेंच मंगळुराचो नामणेचो कन्नड/कोंकणी बरवपी महॆश नायक सयरो जावन हाजर आसलो.

कामासाळाच्या सुर्वातेर २००४ थावन २००७ पर‍यांत कुवेयटांत चलयिल्ल्या पांतीस ’कवितापाठ’ मयन्याळ्या कविता अध्ययानाचो मटवो विवर दीवन, वल्ली क्वाड्रसानान आपल्या अध्ययन लेकनांत, कविता कित्याक बरयजे? कविता म्हळ्यार कितें? म्हळ्ळ्या सवालांचेर सुर्वात करून, नामणेच्या इंगलीश कवी माथ्यू आर्नोलडाची आनी ताच्या कवितेंची मटवी वळोक करून, उदय एन मांबरोच्या ’मनशाच्या सोधांत’ बुकाचेर तशेंच ताच्या कवितेंचेर केल्लें सविसतार रितिचें अध्यन लेखन वाचून सांगलें.

प्रसन्न निड्डोडीन उदय म्हांबरोची तशेंच वल्ली क्वाड्रसान महॆश नायक हांची वळोक कर्न दितेच, उदय मांबरोन आपल्या जिण्येविशीं, आपल्या घराविशीं, कुटमाविशीं तशेंच बदलोन आयिल्ल्या परिसराविशीं सांगोन, कशी एक कविता एका मनशाक बरे वाटेर चलवंक मजत कर्ता म्हणून सांगलें. तशेंच अपल्यो दोन कोंकणी कविता वाचून सांगल्यो. उपरांत महॆश नायक हाणें अपल्यो दोन कोंकणी कविता वाचून सांगल्यो.

हाजर आस‌ल्ल्या भुर्ग्यां/युवजणां तर्फेन उलयित्त शारल डी’सोजान ’आमीं इसकोलांनी कवितेविशीं मुळावें शिकप जोड‌ल्लें तर‌यी, कविता समजुंक तशेंच कविता बरवंक एक वेदी आमकां फावो जातेली म्हणून केदिंच चिंतुंक ना, आतां ही वेदी आमकां लाभल्या देकून आमीं सयत कविता समजुंचें, तशेंच कविता बरंवचेदिशेन मिनत करुंक आशेतांव’ म्हणालें. चडुणें एकुणीस जणांनी ह्या कवितापाठांत भाग घेतलो.

कांदिवली कोंकणी संघटनाचो जेराल काऱ्यदर्शी मानेसत वलेरियन पायस हाणें उपकार आटयलो. हें सगळें कार‍यें लिनेट डी’सोजा हिणें सुधार्सून वेलें.

 

 

उदय मांबरो: गोंयचो एक नामणेचो लेकक, कवी, वावराडी तशेंच पदां घडणार. ’हाय सायभा’, ’मनशाच्या सोधांत’ हाचे एदोळ पर्गट जाल्ले बूक.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಕಥಾಪಾಠ್

- ಕಥಾಪಾಠ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2018
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editorpoinnari@gmail.com
  [Archive / Links]