ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ)
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಡಂಬನ್]:  ಕಾವ್ಳೊ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ [ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್]

 
 

ಪೆಟೊ ಘೊಂಕ್ಲೊ. ಕೋಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ತಾನಾ ದೊಂಪ್ರಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾಗ್ವಾಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಸಾಂಭಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಮೊದೊರ್ನ್ ಝಳ್ಕಾಲಿ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ತಿಚಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ `ಚಂಗಾಯ್' ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡಾತ್ತ್ ವೆತಾ. ಬಹುಶಃ ತಿಣೆಂ ಸೊಲ್‍ಲ್ಲೆ ಭುಂಯ್ ಚಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿರೋದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಖಾತಾಂ ಆನಿ ಜಿರಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ತಲೊ. ತಿಚೆಂ ಪಿರ್ಪಿರಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬರೆಂಚ್ ಲಾಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಹಾಂವ್ `ಹಾಂ ಹೂಂ' ಕರುನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಂ.

"ಯೇ, ಯೇ ಮೊದೊರ್ನೇ, ತುಂ ಆಜ್ ಯೆತೆಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಗೊತ್ತಾ'ಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ." - ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಘಡ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್. ಮೊದೊರ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಹಾಡುನ್‍ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ತಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಹುಶಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನವೆಂ ಘರ್ ವಕಾಲ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಘರಾ ತಿಣೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಆಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೆ ಭಾಜಿ ಉಮ್ಕೊಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

"ವ್ಹಯ್‍ಗೋ, ತುಕಾ ಪೂರಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್?" ವಿಚಾರಿ ತಿ ಪೊತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್.

"ಆಂಟೀ, ಹಾಂವ್ ಆಜ್ `ಮೋರ್ನಿಂಗಾಂತ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪೋಂಯ್ಟ್' ಕರ್ತಾನಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ `ಬ್ಲೇಡ್' ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೆಂ `ಬ್ರೇಕ್' ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, `ಕಟ್'ಯೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ....." - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುನ್.

"ಆತಾಂ ಭಿಕ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಸಾರ್ಕೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತೂಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ರೇ. ಮಾಕ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್ಗೋ, ಹೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ತುವೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂಯ್‍ಗೋ? ಸಗ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ ಜೀವ್‍ಮಾನ್ ಘರಾಕ್ ಖೊಟ್ಟೊ ಲಾಗಾಶೆಂ ಹಾಚೆಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯೆ ಕುಶಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಮೂಗೋ ಪುತಾ!?"

"ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್, ಮೆಸ್ತಾನ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಂಜಿನಿಯರಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಲೇನಾ ಪ್ರಕಾರ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ ತೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆತಾಂ ಖೊಟ್ಟೊ ಲಾಗೊಂಕ್?" ಹಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಘರ್ಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ವಾಂಕ್ಡೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂಗಾಯ್?

"ತುಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಘರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಮುಕ್ಲೊ ದಾರ್ವಾಟೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ. ತಶೆಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪುಣೀ ಉತ್ತರ್ ದಿಶೆಕ್ ಆಸಾಜೆ ....." - ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ "..... ಬಚಾವ್‍ಗೋ ತುಮಿ, ತುಜೆಂ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಳಯ್ತಾ!" ತಿಣೆಂ ಸಮಾದಾನೆಚೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯೆ ಭಾಜಿಯೆಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಭಿತರ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ತೆಂ ಜಡ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಯೆದ್ದಿ ಜಯ್ತ್ ಪಿಕಿ ಪೊಪಾಯ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಭಾಜಿ ಆನಿ ಪೊಪಾಯ್ ಪೊತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಚಿಂಚಾರೆಯ್ ತಾಂತು ಆಸ್ಲೆ.

"ವ್ಹಾವ್! ಚಿಂಚಾರೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಧರ್ ಪುತಾ, ಹಾಚೆಂ ಸರ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾ ..... ಆನಿ ಧರ್ ಹೆ ತಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿ" - ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ ಪುತಾಕ್ ದಿಲೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಸೊಲುನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಚೆಪ್ಲೆ.

ಪುತಾನ್ ಜಲ್ಮಾಂತ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂಚಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಪರಿಂ ಕರುನ್ "ಹೆ `ಬ್ಲೇಕ್ ಬ್ಲೇಕ್ ಪೀ ನಟ್ಸ್' ಇತ್ಲೆಯ್ ಹಾರ್ಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?" - ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮೊದೊರ್ನೆನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತಿ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಸೊದ್ತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ. "ಖಂಯ್ ಆಸಾ ದಾಕ್ಟೊ, ಪೊಕ್ರಿ?" ತಿ ವಿಚಾರಿ.

"ತೊ `ಪೋಕರಿ' ಭಿತರ್ ರೂಮಾಂತ್ `ಬೆಡ್ಡಾ'ರ್ ನಿದೊನ್ `ಡ್ರೋಯಿಂಗ್' ಕರ್ತಾ `ಗೋಡ್ ಆಂಟೀ." - ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೂತ್.

"ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾಗೋ. ಏಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ನಾಳ್ ಹಾಡುನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಾಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಸುರಕ್ಶಾ, ಧನ್, ಸುಖ್, ಶುಭ್-ಲಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಚಿಂ ದೊನೀ ಪೊಂತಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸಾಜೆ ಇಂಗ್ಲಿಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯು ಅಕ್ಶರಾ ಪರಿಂ. ಸಾತ್ ಬುರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಧವ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಉಪೇಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ನಶಿಬ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ, ಭವಿಶ್ಯ್ ಸುಶೆಗಾಚೆಂ ಜಾತಾ ....."

"ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಧವ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಖಂಯ್ ವಚೊಂ ಮೊದೊರ್ನೇ?"

"ತುಂ ವಚಾನಾಕಾಗೋ. ತೊ ಪಳೇ ಹಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ದೇಸ್ ಪರ್ದೇಸ್ ಭೊಂವ್ತಾ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್, ಹಾಡುನ್ ಯೆತಲೊ" - ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಿ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ. ಕಾವ್ಳೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್ ಕೆಂಕಾರ್ತಾಲೊ. "ಪಳೇ, ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ? ಘರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಚೆರ್, ಜಾಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆರ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್, ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾ ಟೆಲೆಫೋನ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಕಾವ್ಳೊ ಬೋಬೊ ಮಾರ್ತಾ ತರ್ ಘರಾ ಸಯ್ರಿಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್."

"ತುಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಯ್ ನ್ಯೇಂ ಪೀನಟ್ಸ್ ಗೋಡ್ ಆಂಟಿ?" ಚಿಂಚಾರೊ ಚಾಬ್ಚೊ ವಿಚಾರಿ.

"ತುಂಚ್ ಎಕ್ಲಿ ಸಯ್ರಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಾಕಿ ಆಸಾ?" ಹಾಂವೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

"ತುಂ ಧಾಂಪ್‍ರೇ ತೋಂಡ್, ತುಜೆ ನಟ್ಟ್ ಪೂರಾ ಅರ್ನುಂಕ್ ಆಸಾಂ. ಆಯ್ಕ್, ಕಾವ್ಳೊ ಬೋಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಫುಡೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೆಂ ಜಿಣೆಂ ತಿಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸಯ್ರಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ನಾಕಾತ್ ಆನಿ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಭಿಗಡ್ನಾಕಾತ್. ಆನಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ತುಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತೆಲಿಂ!"

"ಕಾಂಯ್ ಫರಾಮಶೆನ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಶೂ ಕೆಲೆಂ ತರ್?"

"ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಕರ್. ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊಡಾಚಿ ಪೊಳಿ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್!"

"ಜಾಯ್ತ್ ಮೊದೊರ್ನೇ, ಆತಾಂ ತುಕಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಫಾತರ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಮಣ್ಣಿ ನಾ ತರ್ ಖಿರ್ ವಾ ವೋರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ತುಕಾ ಖಾವಯ್ತಾಂ, ಜಾಯ್ನಾಯೇ?"

"ಮಕ್ಕಾರ್ ಕರ್ನಾಕಾಗೋ. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುತಿ ತಿ. ಹಳೂ ಸೊಡವ್ನ್ ಜೆವಿಜೆ. ತಮಾಶೆ ಕರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಹಿಣ್ಸುಂಚೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆಯ್ಕ್, ಕಾವ್ಳೊ ಕರ್ಕಶ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಡ್ ಖಬರ್ ಯೆತಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ಬರಿ ಖಬರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಪೂಣ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ತರ್ ಖಬರ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆ ದುಃಖಾಚಿ ಆಸ್ತಾ ....."

"ಆನಿ ಕಾಳೊ ಪಾರ್ವೊ ಆಯ್ಲೊ ತರ್? ಗುಜ್ರಾಥ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾರ್ವೆ ಯೆತಾಲೆ, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಚೊ ಡೇಡಿ ಧರುನ್ `ಸುಕ್ಕಾ' ಕರ್ನ್ ಖಾತಾಲೊ."

"ನೆಣಾರಿ ತೊ. ತಾಕಾ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಪಾವಾಜೆ. ಪಾರ್ವೆ ಘರಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗೋಂವ್ ಖಾಂವಯ್ಜೆ. ಚುಕೊನ್ ಎಕ್ಲೊ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಪಳಯ್ನಾಕಾ, ಮೊಗಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್! ಆಯ್ಕ್, ಗಿರ್ಬುಜ್ಯೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸದಾಂ ವಿರಾರಾಯ್, ಕರಂದಾಯ್, ನಾಸಮದಾನ್, ಕಟ್ಕಟೆ, ಕಿರ್ಕಿರೆ, ಪುರ್ಪುರೆ, ಮನಸ್ತಾಪ್, ಆಶಾಂತಿ ಆನಿ ಲಡಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಾ! ಪೂಣ್ ಗಿರ್ಬುಜೆನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಘುಡ್ ಬಾಂದ್ಲಾ ತರ್ ನಶಿಬ್ ಫುಲ್ತಾ! ಪಯ್ಶೆ ಯೆತಾತ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್ತಾ! ಆಶಿಚ್ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಫೆನಾ ವಯ್ರ್ ಬಸ್ಲಿ ತರ್ ತಿಕಾ ವಸ್ತುರಾನ್ ಉಬವ್ನ್ `ಹೂಶ್' ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಾಶೆಂ ಕರ್, ಮಾರಿನಾಕಾ. ತಿಚ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೇತ್ ತರ್ ತುಕಾ ಖೊಟ್ಟೊ ಲಾಗ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಯೇನಾಶೆಂ ಜನೆಲಾಂ-ಬಾಗ್ಲಾಂ ಬಂದ್ ದವರ್!"

"ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜನೆಲಾಂ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ತಾಂ! ಆನಿ ತಿಚ್ ಗಿರ್ಬುಜಿ ಪರ್ತುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಗೀ ದುಸ್ರಿಚ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ತಾಂ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್?" ಹಾಂವೆಂ ಕುರ್ಡೊ ರಾಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊ.

"ತುಂ ಕಾಟಾಂತ್ ಪಡಾನಾಂಯ್‍ಗೋ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ? ಪೂಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಸತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಂ : ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ರಶ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂ ಸತಾಂ ಆಜೂನ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಕುಡ್ಪಾಚೆಂ ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಆಡೆಭಾಗೆಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್. ಹುಂ! ಧವೊ ಪಾರ್ವೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಜ್ಯಾ ನವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಪುಣೀ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ `ಅಶ್ಯೆಂ' ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್!" - ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಂನಿಂ ಚಿರ್ಪುಟ್ ಮಾರುನ್. ತಿಚೆಂ `ಏಕ್ಶನ್' ಪಳೆವ್ನ್ ಚೆರ್ಕೊಯ್ ಚಿಡ್ಕಿ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

"ತರ್ ಮೊದೊರ್ನೆ, ಪತಿ-ಪತಿಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧವೊ ಪಾರ್ವೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಕೊಣಾ ಪಕ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆ ಮದೆಂ ವಿರಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್?"

"ತುಜೆಂ ಬೋಡ್. ತಶೆಂ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಧವೊ ಪಾರ್ವೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆತಲೊ? ಭೆರೆಂಗೋ ತುಂ! ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕ್, ಘರಾ ಭಿತರ್, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್, ನ್ಹಾಣಿಯೆಂತ್, ವೊಣ್ತಿ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಘುಡ್ ಬಾಂದ್ಲಾ ತರ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಕಾಡುನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಕಾ. ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಘರ್ ವಿಭಾಡ್-ಧೆಸ್ವಾಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜಿ ವೊಂಟಿ ಖಾಲಿ ಜಾತೆಲಿ, ಹರ್ದೆಂ ಸುಕ್ತೆಲೆಂ! ....."

"ಸಾಯ್ಬಾ ದೇವಾ! ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಕಸ್ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ, ಗಲೀಜ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘುಡ್‍ಚ್ ಸಗ್ಳೊ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ ತರ್?" ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲಿಂ.

"ದೊಗಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ತುಂ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತರ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಘುಡ್ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ತೊ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಆದ್ರ್ಯಾ ಮುಂಡಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ದವರ್ ....."

"ಏ ಹೇ, ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮೊದೊರ್ನೆ! ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಬಾಂಯ್‍ಚ್ ಆಸಾನಾ, ತಾಂಚಿ ಕಿತೆಂ ಗತ್? ತಾಣಿಂ ಕ್ಹಾಲೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?"

"ತಾಣಿಂ ಶೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ತಿಳ್ಚೆಂ!" ತಿ ಘರ್ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. "ಆಯ್ಕ್, ಮ್ಹೊರಾಕ್ ಆಂಜಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್‍ಯೀ ಆಂಜಾಚಿ, ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸಯ್ತಾನಾಚೊ! ಭಾರತೀಯ್ ಹಿಂದೂ ಮ್ಹೊರ್ ಬೋವ್‍ಚ್ `ಲಕ್ಕಿ' ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್, ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಪಿಶಾಚ್ಯೆಕ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾ ಖಂಯ್! ಚಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಜಪಾನಾಚೆ ಸೊಜೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹೊರಾಚಿ ಪಾಕಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಟತೆಚಿ ನಿಶಾನಿ ಮ್ಹಣ್ ಇನಾಮ್ ದಿತಾತ್. ಪೂಣ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆನಿ ಯುರೋಪಾಚೆ ಮ್ಹೊರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಪಾಡ್ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾತ್ ..... ಆನ್ಯೇಕ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಯ್ಕ್ : ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ `ಪಿಚಿಕ್ಕ್' ಕರುನ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ ವಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಡ್ಯಾರ್ `ಚಿರ್ಪುನ್' ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ತುಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ!"

"ವ್ಹಾವ್! ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಮೊದೊರ್ನೆ, ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಪಂದಾಕ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ."

"ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಬಸ್ತಾಂ ಮಾಮ್ಮೀ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್ `ಮನಿ' ಮೆಳ್ತಾತ್ ....."

"ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾನ್ ತುಜೆಂ ಭವಿಷ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರವ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ..... ಗೊತ್ತಾಯೇ? ಲಕ್ಶಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಜ್ಯೋತಿಶಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಸನ್ನ್ಯಾಶಿಂ ಕಡೆನ್ ದೆಡ್ಕಿ ಆಸಾನಾ ....." ತಿ ಬಾತ್ ರೂಮಾಕ್ ರಿಗ್ಲಿ. "..... ಹೆಂ ಕ್ಹಾಲೆಂ, ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ತಾಳ್ನೆಂ ದವರ್ಚಿ ಮೊರ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ ದವರ್ಲ್ಯಾ?"

"ತೆಂ `ಬಾತ್ ಟಬ್ ನಟ್ಸ್ ಆಂಟೀ' ..... ತಾಂತು ನಿದೊನ್-ಬಸೊನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚೆಂ. ಮಾಮ್ಮೀ ತಾಳ್ನೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಣ್ಮಣ್ತಾಯ್ ಪಳೇ ತೆಂಗೀ?"

"ನ್ಹಯ್ ಪುತಾ, ತೆಂ `ರಾಯ್ಸ್' ಧುಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ `ಕೌ'-ಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ."

"ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕ್, ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೊಣೀ ಘರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬಸ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಉತ್ರೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ. ಆನಿ ಬಾಳ್ಶಾಕ್ ವಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ತಾಂಕಾಂ ಥಾಂಭಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ತಾ!" ಮೊದೊರ್ನ್ ಸಾಂಗೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಲಿ.

"ಏಕ್ ವಿಚಾರುಂ ಮೊದೊರ್ನೇ, ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಕರ್ನ್ ಮಾರ್ನ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?"

"ಗರ್ಭ್ ವೆತಾ!" ತಿಚಿ ಖಡಕ್ಕ್ ಜಾಪ್. "ಪೂಣ್ ವಾಟೆನ್ ವೆತಾನಾ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಸರೊಪ್ ಪಳೆಲೊ ತರ್ ತಿಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಗರ್ಭ್ ಧರ್ತಾ!!"

"ಆನಿ ತಿ ಕಾಜಾರಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್?" - ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ವಿಚಾರಿ.

"ತುಂ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್‍ರೇ ಥಂಯ್! ಗರ್ಭಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ಬಾಳ್ಬೂದ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ!" ತಿ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲಿ.

*** - ***

[ಅಕ್ತೋಬರ್, 2017]

 

ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹಾಚ್ಯೊ 232 ಕಥಾ/ವಿನೋದ್-ವಿಡಂಬನಾಂ, 226 ಕವಿತಾ, 341 ಲೇಕನಾಂ, 166 'ತೀನ್ ಖಿಳೆ', ತಶೆಂ 35 ಆಂಕ್ಯಾಂನಿ 5 ಸಾಂಕಳ್ ಲೇಕನಾಂ, 101 ಸಬ್ದಾಂ-ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ 1200 ಚ್ಯೆಕೀ ಚಡ್ 'ಹಾಸ್ಕುಳೆ' ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹಾಚ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ 'ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಖಾಂ' ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ 'ಸಾಹಿತ್ಯ್' ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಚಿ 1972 ವರ್ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಆನಿ 5 ನಾಟ್ಕುಳೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದಿಗ್ದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ರ್‍ಯೀ ಘೆತ್ಲಾ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಕಾನಡಿಂತ್‍ಯೀ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ರಗತ್ ಆನಿ ಉದಕ್, ಏಕ್ ಅಧುರೆಂ ಪಿಂತುರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಚಿ ರಾಣಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಶೋಭಾ (ಸಾಂಗಾತಿ ಬರವ್ಪಿ), ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಕಾಜಾರಾಂ, ಪೆನ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕುಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ, 'ಫುಲಾಂ ಆನಿ ದಿವೆ' - ಹಾಚಿಂ ಪ್ರಕಟಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ. 'ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ' ಆನಿ 'ಶಿಮ್ಟಿ ಪಳೆ ವಾಂಕ್ಡಿ' - ಹಾಚ್ಯೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿ. ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 'ಆಮ್ಶೆಂ ತಿಕ್ಶೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ' ಆನಿ 'ಚಂದ್ರ್ ಆನಿ ತಾರಾಂ' ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್.

ಹಾಚ್ಯಾ ಅವಿರತ್ ಚಾರ್ ದಶಕಾಂಚಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಕಾ 2012 ವರ್ಸಾಚಿ 'ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ತಶೆಂ 2016 ವರ್ಸಾಚಿ `ಕೊಂಕ್ನಿ ಕುಟಮ್ ಬಾಹ್ರೇನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. `ಹೆರೊಲ್ಪಿಯುಸ್’ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚೊ ಗ್ರೇಶನ್ ಪಿಯುಸ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವಾ ಕುಲ್ಶೇಕರಾಂತ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ, ಕುಡುಪು (ಪಾಲ್ದಾನೆ ಫಿರ್ಗಜ್) ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2015
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]