ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ವಿಶೇಸ್] ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ತ್ರೀ-ಸಾಧಕಾಂಕ್ ಮಾನ್

ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಅಂಗ್, ನಾಕ್, ಕಾನ್, ದೊಳೆ... ಗರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಅಂಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ತಾಚೊ ಮಹತ್ವ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಅಂಗಾಪರಿಂಚ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಥಕಾನಾಸ್ತಾಂ, ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಪರ್ವಾ ಆಸಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್/ಮಾನ್ ವಾ ಕೂಲ್ ಆಶೆನಾಂತ್, ಪುಣ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‌ಚ್ ವೆತಾತ್. ಆನಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ದೊಳೊ ಸ್ತ್ರೀ, ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೃಂಥಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ನ್ಹಂಯೊ ಜಾಂವ್, ದೇವಿ ಜಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಸ್ (ಬಾಪುಯ್‌ಭಾಸ್ ನ್ಹಯ್). ಆಜ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜರ್ಥರ್ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಆಮಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ. ದೆಕುನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‌ಯೀ ವಿಂಚುನ್ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ’ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಅಂಕ್ಯಾಂತ್’ ಸೊಭಂವ್ಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಮಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಯಾನ್ ಸಮಿತಿ’ ವೆಳಾರ್ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲಾಂ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಗಿನ್ಯಾನಿ ಮಾ|ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಯಾಂ, ತಶೆಂಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಬರವ್ಪಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಮೋರಸ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ.

[विशेस] कोंकणी स्त्री-साधकांक मान

मनश्याच्या कुडिचो हऱ्येक अंग, नाक, कान, दोळे... गर्जेचे आनी महत्वाचे. जेदनां एक अंग नासताना कळता ताचो महत्व. समाजेंत सयत कुडिच्या एका अंगापरिंच केदिंच थकानासतां, चुकानासतां वेवेगळ्या शेतांनी वावर कर्तेल्यांची आमकां चडताव पर्वा आसाना, कित्याक म्हळ्यार हीं कसलेंच नांव/मान वा कूल आशेनांत, पूण निस्वार्थी चिंत्पांत काम कर्न‌च वेतात. आनी एक समाजेचो दोळो स्त्री, देकून आमच्या सर्व गृंथांनी जांव, न्हंयो जांव, देवी जांव स्त्रीयांचें नांव. तितलेंच न्हय, आमची भास माय‌भास (बापूय‌भास न्हय). आज पर्गांवांत कोंकणी भास जर्थर जिवाळ उरल्या तर असल्या स्त्रीयांनी केल्लो जायतो त्याग आनी साक्रिफीस कारण जावनासा म्हळ्ळें सत आमी कोणेंय नेगार करिनाये. देकून मुंबयांत वेवेगळ्या शेतांत वावर केल्ल्या स्त्रीयां पयकिंत थोड्यांक तर‌यी विंचून आमी ह्या ’स्त्रीयांच्या दिसाच्या विशेस अंक्यांत’ सोभवंक, तशेंच माय ६ तारिकेर मुंबयांत चलुंक आसच्या ’कोंकणी अभियान समिती’ वेळार मान करुंक येवजिलां. नामणेचो कोंकणी भासेचो गिन्यानी मा|प्रताप नायक गोयां, तशेंच फामाद चळवळेगार बरवपी मानेसत पावल मोरस प्रमूक सयरे जावन हाजर आसतेले.
 
(ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮ್) ಬಾಯ್ ಸುಸಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ: ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋಧ್ಯಮಾಂತ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ ಪಯ್ಣಾರಿ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ತಿಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ’ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾಕ್ ಆಜ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಭೆಂ ಕರುಂಕ್ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ಸಮಾಸಮ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸುಸಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ.

ಕೆಮ್ಮಣ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮುನ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ದೊನ್‌ಯೀ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಶಾಂತ್ ಸ್ವಭಾವ್, ಮೋಗ್-ಮಯ್ಪಾಸಿ ಜಿನೊಸ್ ಆನಿ ಖೂಬ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹ್ಯಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಶೆಗುಣ್. ಸಭಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಗಟ್ ಮಾನ್-ಸಮ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ ತರ್‌ಯೀ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೋವ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಸುಸಾನ್ಹಾ, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚಪ್ ವಿಸಾರಾಂವ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲಿ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.

ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಹಿಕಾ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಬಾಯ್ ಸುಜಾನ್ಹಾ ಕುವೆಲ್ಹೊ

बाय सुजान्हा कुवेल्हो

(पत्रिकोध्यम) बाय सुसान्हा कुवेल्हो: मुंबयांत पत्रिकोध्यमांत नांव वेल्ली नेल्ली डी’कोसता पयणारी पत्राची संपादकी जावनासली. तिचे उपरांत ’दिवो’ पत्राक आज मुंबयांत लोकामोगाळ पत्र जावन उभें करुंक बाब लारेन्स कुवेल्हो प्रमूक कारण व्हय पूण ताचेसवें समासम वांवट काड‌ल्ली जावनासा ताची पतीण बाय सुसान्हा कुवेल्हो.

केम्मण फिर्गजेंत जल्मून अपलें शिकप संपवन मुंबयांत येवन इंगलीश तशेंच कानडी दोन‌यी पत्रांनी तिणें केल्लो/करून आसचो वावर उत्रावंक साध्य ना. शांत स्वभाव, मोग-मयपासी जिनोस आनी खूब मनशापण ह्या कुवेल्हो जोड्यांक मेळ‌ल्ल्यांक अनभव करुंक मेळचे शेगूण. सभार संघटनांनी तिका पर्गट मान-सम्मान केला तर‌यी, अमच्या कोंकणी लोकांनी दिंवचो मोग उंचलो सम्मान म्हण भोव खाल्तेपणीं सांगची बाय सुसान्हा, मुंबयांत कोंकणी वाचप विसारावंक तशेंच कोंकणी समाजेक एकवटीत कर्चे दिशेन वावर केल्ली/करून आसची प्रमूख स्त्री म्हळ्ळें सर्व जाणांत.

हिणें कोंकणी भासेक दिल्ल्या अमोलीक देणगेक आमी निजायकी हिका मान करुंक फावो.
 
(ಸಾಹಿತ್ಯ್) ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ
ಬುಕಾರುಪಾರ್: ಮ್ಹಜೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ (ನಾಗರಿ ಆನಿ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ಲೊ ನಯ್ತಿಕ್ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2005, 2008)
ವೊಂಪ್ತಾ ತೆಂ ಪಿಕ್ತಾ (ಮಟ್‌ವ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ - 2008)
ಟುಂಟುನಿಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ (ಉಪೇಂದ್ರಕಿಶೋರ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿಚ್ಯಾ ಬೆಂಗಾಲಿ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅನುವಾದ್ - ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾಂ)
ಹುಂಬ್ರಾವಯ್ಲಿ ಪಣ್ಟಿ (ಕವಿತಾಜಮೊ, 2011)
ಗುಲ್‌ಮೊಹರ್ (ಕವಿತಾಜಮೊ, 2015)
ಕವಿಸಮ್ಮೇಳ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂ, ಪರಿಶದಿ ತಶೆಂಚ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಫಿಲೊಮೆನಾ ಬಾಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಹಿಕಾ ಖೂಬ್ ವೋಡ್ ಆನಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸಾ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾ ಭಾಂದಾಚೆರ್. ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಆಸಾಗಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಖಾಲ್ತಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಗೊಯೆಂಕಾರ್, ಅಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಕಾರ್, ಅಮಿ ಮುಂಬಯ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ’ಆಮಿ ಕೊಂಕಣ್‌ಗಾರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಹಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಾಕ್ ಆಮಿ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ

बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको

(साहित्य) बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिसको
बुकारुपार: म्हजो दिश्टावो (नागरी आनी रोमी लिपियेंतलो नयतीक काण‌यांचो जमो २००५, २००८)
वोंप्ता तें पिक्ता (मट‌व्या काण‌यांचो जमो - २००८)
टुंटुनिच्यो काण‌यो (उपेंद्रकिशोर राय चौधरिच्या बेंगाली काण‌यांचें कोंकणी अनुवाद - साहीत अकाडेमीन पर्गटलां)
हुंबरावयली पणटी (कविताजमो, २०११)
गूल‌मोहर (कविताजमो, २०१५)
कविसम्मेळ, अखील भारतीय कोंकणी साहीत सम्मेळनां, परिशदी तशेंच बहुभाशा कविसम्मेळनांनी भाग घेतला.

फिलोमेना बाय अपल्या मोगाळ आनी मयपासी स्वभावाक लागून सर्वांक मोगाची आनी लागसिली. साहित्याचेर हिका खूब वोड आनी आसक्त आसा, तितलीच मनशापणाचेर आनी मनशा भांदाचेर. चिंत्पांत ती कितली गुंडायेन आसागी तितलीच खाल्ती आनी मयपासी देकून आमी गोयेंकार, अमी मंगळूर‌कार, अमी मुंबय‌कार म्हळ्ळें चिंतप चिंतचे बदलाक ’आमी कोंकण‌गार’ म्हळ्ळें व्हड चिंताप चिंतच्या हिच्या कोंकणी मोगक आमी मान करुंक फावो.
 
(ರಂಗ್‌ಮಂಚ್): ಬಾಯ್ ಹೆಲೆನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ನಾಟಕ್: ಬೊಕ್ರು, ಎಸ್ತೆಲ್ ಕೊಣಾಚಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್, ನಿರ್ಮಿಲ್ಲೆಂ ಚುಕಾನಾ, ಬೊಸ್ತು, ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಂವಾರ್
ಫಿಲ್ಮ್: ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್

ಕಾರ್ಕಳ್ ಟೌನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹೆಲೆನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ನಟಿ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ. ತುಳು, ಕಾನಡಿ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸುಡಾಳ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಹಿ ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಿ. ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್‌ಗಿ ವೆದಿಚೆರ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಅಭಿನೇತ್ರಿ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಹಾಸಂವ್ಚಿ, ರಡಂವ್ಚಿ ವಿಧ್ಯಾ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ ಕಲಾಕಾರ್ನ್. ಮಿರಾರೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹೆಲೆನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಿಕಾ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಫಾವೊ.

ಬಾಯ್ ಹೆಲೆನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

बाय हेलेन नोरोन्हा

(रंग‌मंच): बाय हेलेन नोरोन्हा

नाटक: बोक्रू, एसतेल कोणाची व्होकाल, निर्मिल्लें चुकाना, बोसतू, म्हजे वयली काल्स निंवार
फिल्म: नशिबाचो खेळ

कार्कळ टौन फिर्गजेंत जल्मल्ली बाय हेलेन मुंबयांत एक नामणेची नटी आनी वेवेगळ्या तालेंतांचो पुंजो. तुळू, कानडी, हिंदी, मराठिसवें कोंकणी भास सुडाळ उलंवची ही एक समाज सेवकी. संयबान कितली खुशाली आनी मोगाळ‌गी वेदिचेर तितलीच प्रतिभावंत अभिनेत्री. लोकांक हासंवची, रडंवची विध्या अपुर्भायेन समजल्ली कलाकार्न. मिरारोड फिर्गजेंत कोंकणी वावर करुंक जायत्यांनी पर्द्या पाटल्यान मिनत केल्या आनी तांतूं एकली बाय हेलेन म्हणून म्हाका भोव संतोस जाता. हिणें कोंकणी भासेक दिल्ल्या मोगाक लागून तिका मान दीवंक आमी फावो.
 
(ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್): ಬಾಯ್ ಮೇರಿ ವಾಜ್ (ಮೌಶಿ): ವಿಟ್ಲ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯೀ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಹಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದೊತೊರ್ಗಿರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಎಮ್.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿಕುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಇನ್ಜೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿ.ಇ/ಬಿ.ಟೆಕ್ ಶಿಕುಂಕ್ ಪಡ್ತಾ, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ/ಸಮಾಜ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಶಿಕಪ್ ವಾ ಸನದ್ಯೊ ಉಣ್ಯೊ ಪಡ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸನದ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿ ಸನದ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಖರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿ ಸನದ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಮೌಶಿ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚಿ, ಸದಾಂಚ್ ಹಾಸ್ಕುರಿ ಬಾಯ್ ಮೆರಿ ವಾಜ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಿ.

ಹಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೇಣ್ಗೆಕ್ ಮಾಪ್ಚೆಂ ಮಾಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್;
* ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾದ್ಲೊ/ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಲಾಭಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಿನತ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.
* ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಆದರ್ಶ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೆಂಕೊ ದೀವ್ನ್, ಘರಾನ್‌ಘರ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್
* ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಅಪ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಕರ್ಚಿ ಮಿನತ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.

ಕಾಂದಿವಲಿಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಮೆರಿ ಆಮ್ಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಮೌಶಿ - ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ಭರುನ್ ಯೆತಾ.

ಬಾಯ್ ಮೇರಿ ವಾಜ್

बाय मेरी वाज

(कोंकणी वावर): बाय मेरी वाज (मौशी): विटल फिर्गजेंत जल्मल्ली तर‌यी मुंबयांत एदोळ‌च पन्नास वर्सां हिणें काडल्यांत. दोतोर्गिरी जावंक एम.बी.बी.एस. शिकुंक पडता, इनजेर जावंक बी.ई/बी.टेक शिकुंक पडता, पूण कोंकणी/समाज वावर करुंक कसलेंच शिकप वा सनद्यो उण्यो पडतात. कोंकणी वावराक फकत एक सनद अपणावंक जाय आनी ती सनद अपल्या कोशेडदान दिंवची, आनी काळजांत कोंकणी भासेचो खरो आसल्यार मात्र ही सनद आपणावंक साध्य. कोंकणेंत असलो वावर करून ग्लेडीस रेगो आनी थोडीं हेर बायलांनी कोंकणी वावराक मान लाभाशें केलां. मुंबयांतल्या कांदिवलिंत मौशी म्हण व्हळकिची, सदांच हासकुरी बाय मेरी वाज असलीच एक पर्द्या पाटल्यान काम करून आसची समाज सेवकी.

हिणें दिल्ल्या देणगेक मापचें माप वेगळेंच;
* शेंभोरांवयर काम नात‌ल्ल्या दादलो/बायलांक कामां लाभाशें करुंक हिणें केल्ली मिनत उत्रावंक साध्य ना.
* कोंकणी लोकांक संघटीत करुंक कांदिवलिंत आदर्श मुखेल्पण घेत‌ल्ल्या मुखेल्यांक थेंको दीवन, घरान‌घर वचून कोंकणी लोकाक मायामोगान एकवटीत कर्चें काम
* कोंकणी भुर्ग्यांचीं तालेंतां उज्वाडाक हाडुंक आनी तांकां अपली कोंकणी भास मुखारून व्हरुंक तिणें कर्ची मिनत उत्रावंक साद्य ना.

कांदिवलिच्या फिर्गजेंत काऱ्याळ जावन फकत मोग आनी मयपास एकामेका वांटची बाय मेरी आमची मोगाची मौशी - खंडीत जावन कोंकणी लोकाच्या मानाक फावो जाल्ली म्हण सांगुंक म्हाका तर‌यी काळीज भरून येता.
 
(ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್): ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ: ಉಡ್ಪಿಚ್ಯಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಣ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾಮ್ಣೆಚಿ ಅಭಿನೇತ್ರಿ, ಸಮಾಜ್‌ಸೆವಕಿ, ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಾಹಕಿ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಅನಿ ಸಂಘಟಕಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚಿ. ನಿರಾದಾರಿಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಹಿಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಶೆಗುಣ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಸೊಧುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜೆ ಹಂತಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹಿಣೆಂ ಖೂಬ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಗವರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೊ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಎಗ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫಿಸರ್ ಹುದ್ದೊ ಲಾಭ್ಲಾ, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕೋಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ತಸೆಂಚ್ ಮುಂಬೈ ಪೋಲಿಸ್, ಮ್ಹಾಡಾ-ಸಾಕಿನಾಕಾ ಹಾಚಿ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಸಾಂ. ಜ್ಯೂಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್
* ಜಾಗ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎನ್.ಜಿ.ಒ), ಹಾಚಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್
* ಬೋಂಬೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಹಾಚಿ ಸಹಾಯಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್
* ಜೂಡಿಯನ್ ವುಮನ್ ಸೆಲ್ - ಹಾಚಿ ಆಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್
* ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಚಿ ಸದಸ್ಯ್
* ವಾರಾಡ್ಯಾಚಿ ಮುಖೆಲಿ (ಜೋನಲ್ ಲೀಡರ್)
* ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಕಮಿಟಿಂತ್ ವಾವ್ರ್

ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಲ್ಮಾಡಿ

बाय फ्लोरा कल्माडी

(स्त्री संघटन): बाय फ्लोरा कल्माडी: उडपिच्या कल्माडी फिर्गजेंत जल्मल्ली पूण मुंबयांत फामाद जाल्ली नामणेची अभिनेत्री, समाज‌सेवकी, काऱ्यें निर्वाहक, गावपीण अनी संघटकी. कोंकणी वर्तुलांत सर्वांक व्हळकिची. निरादारिंच्या गर्जेक पांवचो हिचो पयलो शेगूण, जायत्यांक कामां सोधून दिंवच्याक हिणें जायती मिनत केल्या. फिर्गजे हंतार तशेंच समाजेच्या वेवेगळ्या शेतांनी सयत हिणें खूब वावर दिला. गवर्न्मेंट आफ माहाराश्ट्राचो स्पेशल एगसिक्यूटीव आफिसर हुद्दो लाभला, न्याशनल कोंग्रेस पार्टी एन.सी.पी मुंबै प्रदेश हाची काऱ्यदर्शी जावन वावर दिला. तसेंच मुंबै पोलीस, म्हाडा-साकिनाका हाची कमिटी मेंबर जावन आसा.

सां. ज्यूड फिर्गजेंत
* जाग्रती केंद्रा ट्रसट (एन.जी.ओ), हाची ट्रसटी मेंबर
* बोंबे कथोलीक सभा हाची सहायक आध्यक्षीण
* जूडियन वुमन सेल - हाची आध्यक्षीण
* फिर्गज सलहा मंडळिची सदस्य
* वाराड्याची मुखेली (जोनल लीडर)
* वाणिज्य कमिटिंत वावर
 
(ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ) ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು: ಮುಲ್ಕಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹೆಜಮಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಅಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಮುಂಭಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಏಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ತಿ ಶೃಂಗಾರ್ ಕರ್ಪಿ ದೆಕುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಚೆಡ್ವಾಂ/ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶೃಂಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಹಿಚೊ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ. ಕಾನಡಿ ಭಾಸೆಂತ್ ಸರಾಗ್ ಲಿಖಿತಾಂ ಬರಂವ್ಚಿ ಹಿ ಅಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸಾಂಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಂನಿ ಹಿಣೆ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ. ನಾಟಕಾಂನಿ ಹಿಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಹಿಣೆಂ ಬರವ್ನ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೆ ನಾಟಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ಅಬಲಾ ನಯಿ ಸಬಲಾ, ಜಾವ್ಚೆ ಪೂರಾ ಚಾಂಗಕ, ಮುಷ್ಟಿಂತುಲೆ ಬಲ, ಭಕ್ತ ಪುರಂದರದಾಸ, ವಸ್ಸಾಯಣ ಕೀ ಪಿಟಕಾಯಣ.

ಬೂಕ್: ಬಾಯಿಲ ಬಮ್ಮುಣು (ಕವಿತಾ ಜಮೊ) ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.
ಫಿಲ್ಮ್: ಅ.ವೈ.ಜಾ.ಸ

ವಸುಧಾ ಬಾಯ್ ಜಿತ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭವ್ ಜೊಡ್ಪಿಗಿ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಖಾಲ್ತಿ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್. ಮೊವಾಳ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾಚಿ, ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ತಿಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ತರ್‌ಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆಮಿ ಅನಿಕ್‌ಯೀ ವಾವ್ರ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಸ್ತರಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮನಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಹಿಚೆಂ ಆನಿ ಹಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಬಾಯ್ ವಸುಧಾ ಪ್ರಭು

बाय वसुधा प्रभू

(रंग‌मांची) बाय वसुधा प्रभू: मुल्की लागसिल्या हेजमाडी गांवांत जल्मोन, अपलें शिकप मंगळुरांत संपवन अपल्या कुटमासवें मुंभयांत वसती करून आसची बाय वसुधा एक वेवेगळ्या तालेंतांचो पुंजो. वृत्तेन ती शृंगार कर्पी देकून पाटल्या तेत्तीस वर्सांत हिणें कांय दोन हजार चेडवां/बायलांक शृंगार केल्लोय हिचो एक दाकलो. कानडी भासेंत सराग लिखितां बरंवची ही अपूण कोंकणी मोगी जावनासा. कांय पन्नासां लागीं कविता बरयल्यांत, वेवेगळ्या कविगोश्टिंनी हिणे वांटो घेतला. नाटकांनी हिका विशेस आसक्त देकून हिणें बरवन खेळयिल्ले नाटक जावनासात; अबला नयी सबला, जावचे पूरा चांगक, मुषटिंतुले बल, भक्त पुरंदरदास, वस्सायण की पिटकायण.

बूक: बायील बम्मुणू (कविता जमो) वेगिंच पर्गटून येंवच्यार आसा.
फिल्म: अ.वै.जा.स

वसुधा बाय जितली जिण्ये अनभव जोडपिगी तितलीच खाल्ती आनी मोगाळ. मोवाळ वेक्तित्वाची, इतलीं सर्व कार्भारां तिणें केल्यांत तर‌यी कोंकणी भासेक लागून आमी अनीक‌यी वावर करिजाय, कोंकणी विसतरावंक आमी एकामनान काम करिजाय म्हळ्ळें चिंतप हिचें आनी हिच्या चिंत्पाक तशेंच खळमीत नात‌ल्ल्या वावराक आमी निजायकी मान करुंक फावो.

 

(ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್) ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಸಿಪ್ರಿ ಸಂಪಿಗೆ ಆನಿ ರೀಟಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ನಾಂವಾಂ ಭೋವ್ ವ್ಹಳ್ಕಿಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಜಾಂವ್ ತೊ ಗಲ್ಪಾಂತ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ವ ಮುಂಬಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೊವ್ಳ್ಯೊ ಲೊಕಾಂಕ್ ವರುನ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ಕುಟ್ಮಾಚಿ/ಮಿನತೆಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಖೂಬ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ರಿಟಾ ಬಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್, ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ಸರಾಗ್ ರಿತಿನ್ ಬರ್ಪಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಉರ್ಭೆವಂತಾಂ. ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಘರ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಭಾಳ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ನಿ ಭಾಸೆಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಣೆಂ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ವಾಖಣ್ಣೆಚೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಹಿಣೆಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ’ದಿವೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಖಾಯಮ್ ಬರವ್ಪಿಣ್. ಹಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಜಮೊ ’ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್’ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮೊಲಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಫಾವೊ.

ಬಾಯ್ ರೀಟಾ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್

बाय रीटा आलबुकर्क

(कोंकणी वावर) बाय रीटा आलबुकर्क: कोंकणी वर्तुलांत सिपरी संपिगे आनी रीटा अलबुकर्क म्हळ्ळीं नांवां भोव व्हळकिचीं कोंकणी वावराक लागून. जांव तो गल्पांतलो वावर व मुंबयांत. पूण कोंकणी पत्रां, कोंकणी बूक, कोंकणी कोवळ्यो लोकांक वरून पावंवची कुटमाची/मिनतेची जवाभदारी ताणीं जायतीं वर्सां खूब रितीन सांभाळ्ळ्या. पूण रिटा बाय एक मेट मुखार, ती अपल्या लिखणेंत सयत कोंकणी पत्रांनी सराग रितीन बर्पां बरवन आयल्या. मुंबयांतल्या चडताव कोंकणी काऱ्यांनी चुकानासतां हाजर जांवचीं उर्भेवंतां. अपलें कुटम, भुर्गीं, घर सर्व सांभाळचेपरिंच कोंक्नी भासेक सयत हिणें दीवन आयिल्लो तशेंच दिंवचो वावर वाखण्णेचो. जायत्या कविसम्मेळनांनी हिणें वांटो घेतला, कोंकणी पत्रांनी, प्रत्येक जावन ’दिवो’ पत्रांत ही खायम बरवपीण. हिच्या कवितेंचो पयलो जमो ’पड‌बिंब’ वेगिंच पर्गटून येंवच्यार आसा. हिणें कोंकणेंत केल्ल्या अमोलीक वावराक आमी निजायकी मान करुंक फावो.

 

(ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ) ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರಾ: ಜೆಪ್ಪು ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನವಿಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೆರುಳ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಮೊಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಕಿ. ನವಿ ಮುಂಬಯ್‌ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘತನಾಚಿ ಸಹ-ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂಚ್ ನವಿ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಗಾಯನ್, ನಟನ್ ತಿಚೆ ಹೆರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ತಿ ’ಕೊಂಕಾಣ’ ಸಂಘಟನಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಧಾಖಂವ್ಚೆಂ, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟೊ, ಗರಿಬಾಂಕ್ ಮಜತ್ ಆನಿ ಜಯ್ತಿಂ ಪರ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂ ಕಮಾಂ ಹಿ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ, ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಿಂತೆಲ್ಯಾ ಭೊವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಹಿ ಎಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ.

ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಪಿರೇರ್

बाय विल्मा पिरेर

(समाज सेवा) बाय विल्मा पिरेरा: जेप्पू फिर्गजेंत जल्मोन मंगळुरांत अपलें शिकप संपवन, पाटल्या वीस वर्सां थावन नविमुंबयांतल्या नेरूळ गांवांत अपल्या कुटमासवें वसती करून आसची ही कोंकणी भाशेची मोगी तशेंच समाज सेवकी. नवी मुंबय‌च्या कोंकणी संघतनाची सह-कार‍यदर्शी जावन सेवा दीवन आसा तशेंच नवी मुंबयांतल्या कोंकणी लोकांक मोगाचें नांव जावनासा. गायन, नटन तिचे हेर हव्यास जावनासात तर‌यी, पर्गांवांत शिपडलेल्या सर्व कोंकणी लोकांक एकवटीत कर्च्या दिशेन ती ’कोंकाण’ संघटनामुखांत्र जायतो वावर करून आसा. जायत्या काम नात‌ल्ल्यांक एक वाट धाखंवचें, पिडेसतांक भेटो, गरिबांक मजत आनी जयतीं पर्द्या पाटलीं कमां ही करून आयल्या, करून आसा. पूण आमची मांय‌भास कोंकणी आमी सर्वांनी अपणावंक जाय म्हळ्ळें उंचलें चिंताप चिंतेल्या भोव थोड्यां पयकिंत ही एकली म्हणुंक अभिमान भग्ता.
 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]