ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಭಾಷಾಂತರ್ - ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ [ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ]

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುವೆಂ ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಪಳೆತಾ೦ವ್ (ಗ್ಲಾಸಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ಅರ್ಧೆ೦ ಭರ್ಲಾ೦ ಯಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರ್ದೊ ಖಾಲಿ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿ) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹೊ೦ದ್ವೊನ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೂ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಆಸಾಯ್ ತರ್ ತುಕಾ ತೆ೦ ಏಕ್ ’ಕಲಾ’ ಜಾತಾ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ನೈ೦, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕರಕುಶಲ್(ಕ್ರಾಫ್ಟ್) ಯಾ ವಿಜ್ನಾನ್(ಸಾಯನ್ಸ್), ಬಹುಶಾ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಚ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್ ಅಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಲಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ರಿತಿ ಯಾ ರಿವಾಜಿ ಯಾ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಕ್ರಾಫ್ಟಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್.

ಆತಾ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಯಾ೦- ಖ೦ಚೇ೦ಯ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಉದಾಹರಣ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ತರ್ ಆಚಾರಿಚೆ೦ ಕಾಮ್ (ಕಾರ್ಪೆ೦ಟರಿ)-ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನಿರ್ದಿಸ್ಟ್ ಸೂತ್ರಾ೦ (ಫಾರ್ಮುಲಾ) ಪಾಳು೦ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಪೆ೦ಟರಿ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಶೂನ್ಯ್ ಸಾಯೆನ್ಸ್ ಯಾ ಶೂನ್ಯ್ ಸ್ರಜನಶೀಲತಾ (ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ) ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸೊಭೀತ್, ಸು೦ದರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಸಾ, ರುತಾ ಕರ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಫರ್ನಿಚಾರಾ೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಹಾಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ನಿಚಾರಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ಚ್ ವಿನ್ಯಾಸ್, ರೂಪಾ೦ ಆಸ್ತಾತ್. (ಆಮ್ಚಾ ಘರಾ ಆಸ್ಚೊ ಸೊಫಾ, ಟೀಪಾಯ್, ಖಟ್ಲೆ೦, ಟಿವಿಚೆ೦ ಮೇಜ್, ಶೋಕೇಸ್, ಮುಕ್ಲೆ೦ ದಾರ್, ಇತ್ಯಾದಿ). ಆಚಾರಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾ೦ಚೆ೦ ಫರ್ನಿಚಾರ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾತ್. ವಿಜ್ನಾನಾ೦ತ್, ಉದಾಹರಣೆಕ್ ರಸಾಯನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ (ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ). ಹಾ೦ಗಾ ಕ್ರಾಫ್ಟಾಚ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತ್ಯೊ, ಫಲಿತಾ೦ಶ್(ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪುನಾರಾವರ್ತ್(ರೆಪಿಟೇಶನ್) ಆನಿ೦ ಕೌಶಲ್ಯ್ (ಸ್ಕಿಲ್) ಮೆಳಾಯ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆ೦ತ್ ಆಮಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಫಲಿತಾ೦ಶ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಗೂ೦ಡಾಯೆಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್ತಾ.

ತರ್ ಕಲಾ? ಕಲಾಕ್ ತೆ೦, ಅ೦ತಿಮ್, ಇಲ್ಲೆಶೆ೦,- ಸೃಜನಾತ್ಮಕತಾ (ಕ್ರೀಯೆಟಿವಿಟಿ) ಜಾಯ್, ಗರ್ಜೆಚೆ೦. ದೆಖುನು೦ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆಜ್ಕಾಲ್ ಅ೦ತರ್ಜಾಲಾ೦ತ್ (ಗೂಗಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಆಸೆ೦ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಬರ್ಯಾ್ ಗೂಣಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ೦ ಆತ್ಮೊ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿ-ಲಯ್(ರಿದಮ್) ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರಿ,ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ತಾಳೊ(ಧ್ವನಿ, ಸೌ೦ಡ್) ಆಸೊನ್, ಸ್ತಳೀಯ್(ನೆಟೀವ್) ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಸ್ಪ೦ದಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ತ್.

ದೆಖುನು೦ಚ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦, ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಏಕ್ ಕಲಾ, ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ಪಾವ್ಟಿ೦ ಭಾಶಾ೦ತರಾಚ್ಯೋ ಕ್ರಮಾವಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ತಾನಾ ಯಾ ಉತ್ರೊನ್ ಹಾ೦ವ್ ವೆತಾನಾ, ಸಬ್ದ್ ಆನಿ೦ ವ್ಯಾಕರಣ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್(ಇ೦ಟರ್ ಪ್ರಿಟೇಶನ್) ಆನಿ೦ ಸಬ್ದಾಚೊ ಮಿಶ್ರಣ್ ಏಕಾ ಅರ್ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ನಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ಪುರೊ.

ಭಾಶಾ೦ತರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಆನಿ೦ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಏಕ್ ಚ್ ಕ್ರತಿ ವಿವಿ೦ಗಡ್ ಜಣಾನಿ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆ೦ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶೇಕ್ಸ್ ಪೀಯರಾಚೊ ನಾಟಕ್ ’ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್’ ಕುವೆ೦ಪುನ್ ’ರಕ್ತಾಕ್ಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿ೦ ಭಗವಾನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಹಾಣೆ೦ ’ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನಿ ತುರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಕುವೆ೦ಪುನ್ ’ದಿ ಟೆ೦ಪೆಸ್ಟ್’ ಕಾನಾಡಿ೦ತ್ ’ಬಿರುಗಾಳಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ೦ ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿನ್ ’ಚ೦ಡಮಾರುತ’ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ತುರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಹ್ಯಾ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕ್ರತಿಯೆನಿ ಮೂಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚೆ೦ ಚಿ೦ತಾಪ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ.

ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೂಳ್ ಲೇಖಕ್ ಯಾ ಕವಿಕ್ ಏಕ್ ’ಪಾತ್ರ್’ ಜಾವ್ನ್ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ೦ ತಾ೦ಚಿ ಶೈಲಿ, ತಾ೦ಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೆ೦ ಏಕಾ ರಿತಿನ್ ಕಾದ೦ಬರಿ೦ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಯಾ ಚಿ೦ತಾಪ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಾ೦೦ತ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಮೂಳ್ ಧೋರಣ್ ವಿರುದ್ದ್ ಆಸ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಕ್ರತಿ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿ ಕ್ರತಿ ನವಿ ಕ್ರತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಒಪ್ವಾತಾ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ಮೂಳ್ ಕ್ರತಿಯೆಚೊ ಉದ್ದೇಶ್, ವಿಶಯ್, ಶೈಲಿ, ಆನಿ೦ ತಾಳೊ ಮತಿ೦ತ್ ದವರುನ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಹಾ೦ವೆ೦ ಕೆಲ್ಲಿ ಕ್ರತಿ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಕ್ರತಿ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ ತೆ೦ ಖ೦ಡಿತ್. ಹಾಕಾಸ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕಾಮ್ ಏಕ್ ಕಲಾ- ಕ್ರಿಯೆಟಿವಿಟಿ.

*****

ತೀಸ್ ಆನಿ೦ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಯಾ ಬರ೦ವ್ಕ್ ಯಾ ವಾಚು೦ಕ್ ಯೇನಾತುಲ್ಲೆ೦. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಶಿಕ್ಲೊ೦. ಮೊಸ್ತು ವಾಚ್ಲೆ೦, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾನಡಿ ಆನಿ೦ ಇ೦ಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆ೦ತ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾ೦ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಬರಯಿಲ್ಲೆ೦ ಆದ್ಲೆ೦ ಕಿತೆ೦ಚ್ ನಾ೦. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಟ್ಮ೦ಡು೦ತ್ ಘೊಳ್ತಾನಾ, ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಚಾ ಘರಾ ರೂಕಾಚಾ ಕಬಾಟಾ೦ತ್ ದವರುಲ್ಲೆ ಬೂಕ್, ಮ್ಹಜೆ೦ ಸಾಹಿತೀಕ್ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ, ಸಕ್ಕಡ್, ಪೂರಾ ವಾಳ೦ಯಾ೦ಚಾ ಪೊಟಾಕ್ ಖಾಣ್ ಜಾಲೆ೦, ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಕೂಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸೊಧ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ೦ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦, ಹಾ೦ವೆ೦ ಭಾಶಾ೦ತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರತಿಯೆಚಿ೦ ನಾ೦ವಾ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದಿತಾ೦.

+ ಸ೦ಸಾರಾಚಿ ಭ೦ವ್ಡಿ (ಎರಾ೦ವ್ಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡೇಸ್- ಉದೆವಾರ್), + ಹಾ೦ಡೊ(ಕಿ೦ಗ್ ಸಾಲೋಮೆನ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್- ಮಿತ್ರಾರ್), +ಕೊಲ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್(ದ ಡೇ ಒಫ್ ದ ಜಕಾಲ್-ಮಿತ್ರಾರ್),+ ದಿ ಒಡೆಸ್ಸಾ ಫೈಲ್(ದಿ ಒಡೆಸ್ಸಾ ಫೈಲ್-ಮಿತ್ರಾರ್), + ಏಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಚಿ ದಿನಚರಿ(ದ ಡಾಯರಿ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಡ್ ಮೇನ್-ಮಿತ್ರಾರ್).

ಅನಿಕೀ ಮೊಸ್ತು ಬರಯ್ಲಾ೦- ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದ೦ಬರಿ,ಲೇಖನಾ೦ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪೂಣ್ ತಕ್ಲೆಕ್ , ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆನಾ೦. ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಪ್ರತಿಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಜರೂರ್ ದಿಯಾ, ತಿಳ್ಸಿಯಾ. ಧನ್ಯವಾದ್.

 

ಉಬ್ಬ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 1984 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಶೆಂಭೊರಾಂವಯ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ, ಲೇಕನಾಂ, ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉರ್ಬನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಪದ್ಯುತ್ತರ್ (ಎಮ್.ಎ) ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಜಮೊ 2014 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸೃಜನಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಥಾವ್ನ್ ’ಪಾಟಿಂ ಘರಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]