ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಪ್ರತಿವಾಚಪ್] ‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಪರ್ಜೆ ಮಧೆಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿವಾಚಪ್

(Your Faith can move mountains and your doubts can create them.)

ಖಂಚೆಂಯ್ ಜನಾಂಗ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆ, ವರ್ತೆ, ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಘೆತಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ವಾಯ್ಟ್ ಕಿತೆಂ? ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ? ಭೋವ್ಶಾ ಮೊಳ್ಬಾಪೊಂದಾ ಖಂಚೊಯ್ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಉಣ್ಯಾಚೆಂ, ಹಲ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಆರ್ತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧಮ್ಕಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗೃತಿ ಆಸಾ ಜಾಲಿ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಿ ಸಂಘರ್ಶ್ ಚಲಯ್ತಾ, ಹೆಂಯೀ ಸಹಜ್‍ಚ್. ಎಕಾ ಸಮಾಜೆನ್ ವಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಿ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ. ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಧರ್ಮ್ (ರಿಲೀಜಿಯನ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶಿರ್ ಅರ್ತಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಯುರೋಪಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ‘ಉದ್ಧಾರ್’ ಕರ್ಚೆಂ ‘ವಾಯ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್- ಘೊರ್ಯಾಂಚೆಂ ವೊಜೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ದಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ‘ಬರೆಂ’ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯುರೋಪಿಯನಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಫವ್ಜಿ ಬಳಾಚೆರ್. ತಾಂಚೊ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕಿನಾ (ತಾಣಿಂಯ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ).

ಹೆಂ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಭುರುಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಧರ್ನ್ ಝರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ’ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಮೊಯ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ‘ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚಿ ವಾಂಕ್ಡಿ-ತಿಂಕ್ಡಿ ತಲ್ವಾರ್...’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಪಂತ್ತಿಸಾವ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾ (35) ಏಕ್ ನವೊ ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ‘ಹೆಂ ಅಂತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸುರ್ವಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವೊಳಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ 1000 ಪಾನಾಂಚಿ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರುಪಾರ್ 987 ಪಾನಾಂಚಿ -ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಲಿ ಪ್ರತಿ 2014- ತಿಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲ್ಲೇಕಾಂಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ) ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘುಸ್ಪಡಾಯ್ಲ್ಯಾಂ, ದೆಕುನಚ್ ತಿ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿಯ್ ಮತ್ ಘುಸ್ಪಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್, ತುಮ್ಚೊಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಧಂಡೊಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಖುಶೆನ್ ತಿ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಂ ವಿಸ್ಕಳಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಹಿ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ಣಿ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಲಾಂ.

ಹಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರ್ ಹಿಲಾರ್ ಪಿರೇರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾತಾ. - ಕಾದಂಬರಿಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಹ್ಯಾ ಹಿಲಾರ್ ಪಿರೇರಿಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಜ್ಯಾ ಅರೊನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮೋಸಸಾಕ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಬಾಳಂದ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ- ಹಿಲಾರ್ ಪಿರೇರ್ ಪಯ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾವ್ಕಾರಾಬ್ ಆಂತೊನ್, ಜಾಕು, ಕಾಡೆ ಪೀಡೆ ನಾಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಾ ಆನಿ ಕುಂಯ್ಕ ಆಬುಟ್ ದುಸ್ರಿ ತಕ್ಲಿ. ಅಬುಟಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಎಡ್ಡಿ, ಮೇರಿ, ಪೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಜೆಸ್ಸಿ ತಿಸ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ತರ್ ಮೇರಿಚೊ ಪೂತ್ ನವೊ ಮೊಯ್ಜೆ ಆರೊನ್ ಚವ್ತಿ ತಕ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ತಕ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಘಡಾಮೊಡಿಂ ಮಧೆಂ ಹಜಾರೋ ಹಜಾರ್ ವಿಷಯ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್.

ಕಾದಂಬರಿ ಏಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಕ್ರಿಯಾ-ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿರ್ದಾರ್/ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್- ಆನಿ ಘಟನಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಥಾ ಹ್ಯಾ ತಿನಾಂಚೊ ಮೆಳಾವಳ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿಕಾಠ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭ್ತಾ. ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಶಯ್ ಆನಿ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ತೆವ್ಳಿ ಕದೆಲಾಚೆರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಸೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ. ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾಚೊ ಆಶಯ್ - ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆ -ಮಂಕ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಲಾಂಬ್ ದೀಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ 60-70 ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಿ ಸಮಾಜ್ ತ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಹೊ ಸಮುದಾಯ್ ವಾಡುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿ ನಿತಿಂಚೆರ್, ತಿಚ್ಯಾ ಚಾರಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೋ-ಸಾಂಸ್ಕತಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆರ್ತಿಕ್ ಘಡಾವೊಳಿಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸ್ವ ವಳ್ಕಿಚೆರ್ ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ಚೆಂ.

ಅಶೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಶೆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಸಭಾರ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್/ ಕಿರ್ದಾರಾಂಕ್ ಉಬೆ ಕರ್ನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರಾನ್ ಘಟನಾವಳಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರಾಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೊಂದೆರ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಬೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಎಕಾ ಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಉದ್ದಾಟ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಪಣಾಚೆಂ ಬುರುಜ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ನ್ ತಾಂತುಂ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಯ್ಪಾಟ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕೀ ತಯಾರ್ ಅಸ್ಚೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಂತೊನಾಬ್ -ಪುತಾಕ್ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ರಾಯಾಪಾಟಾಚೆಂ ಆಸಾ ಸಕ್ಕಡ್ ‘ಇಂದಾ ಪತ್ತ್ ಗೊಸಾಲಾ’ ಕರ್ಚಿ ಕಾಡೆ ಪೀಡೆ ನಾಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಾಕಯ್. ಬಾಗ್ಲಳಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರನಾಶೆಂ ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಸದಾಂ ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಚೊ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಆಂತೊನಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಇಜ್ಜಾಕಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸ್ಕಳ್ಪಣಾಕ್ ಸಮಾಸಮಿ ಅಡಿಪಿತ್ತಲೆ ಕರ್ತಾ ತೊ ಎಡ್ಡಿ, ಎಡ್ಡಿಭಾಯ್ ಪರ್ಬು ಆನಿ ತ್ಯಾ ಎಡ್ಡಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ದುಕಿಂ ಮಧೆಂ ತಾಚಿ ಆಮ್ಟಾಣ್ ಸಗ್ಳಿ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ರಾನ್ವಾಟಿ ಮಾಜರ್ ಚಂಪಾ.

ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಂಯ್ ಲ್ಹಾಣ್ ಕೆನ್ವಾಸಾಋ ನಾಂ ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣ್‍ಪಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ನಾ. ಹಿಲಾರ್ ಪಿರೇರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಜಿ ಆರೊನಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಭಾರ್ ಪಾತ್ರ್ ಉತೊರ್ನ್ ಯೆತಾತ್-ವೆತಾತ್ ತರಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾತ್ರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಪರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರತಿಕಾರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಸಂದರ್ಬಾನುಸರ್ ಥಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮಮ್ಮಿ ಮೇರಿ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂಚೊ ಪಾಟ್‍ಥಳ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆರೊನ್, ‘‘ಕ್ಲಾರಾ ಮದಾಮೆನ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಳೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಪುರೊ, ವೆರ್ರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಲಡಿ ಗುಡ್’ – ಮ್ಹಣುನ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಘಾಟಾರ್ ಆಳ್ ತರಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾಸಾಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಂವ್ಡೆ ಗಳೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಿ ಸಂಯ್ಭಾಚೊ ಬೊಸ್ತು (ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘಾಟಾ ಆನಿ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರ್ಯೆತಾ!) ಆನಿ ಪುರೊರೆ ಬೊಸ್ತು ತ್ಯಾ ಗೊರ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಕಾಷ್ಟ್ಯೊ ಧುಲ್ಲ್ಯೊ ಪುರೊ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾ ಬೊಸ್ತುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‍ವಾದಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂತ್ ಬಡ್ಕಾಂವ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆಪ್ಲೆ ಥಳ್‍ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಔನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪಿರ್ಕಿಸ್ಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ಪಿರ್ಕಿಸ್ಪಣಾಕ್ ಬೊಳ್ಯಾಪಣಾಚಿ ವೋಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕುಂಯ್ಕಾ ಆಬುಟ್, ಹ್ಯಾ ಕುಂಯ್ಕಾ ಆಬುಟಾಕ್ ಸಂಗಾತಿಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಖ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಕಸಕಸಲ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಜೆಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ರೊಜಿ. ದೇಬ್ರೀತ್, ಲಿಬಾಬ್, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ, ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾತ್ರಾಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಟ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸಾ ಥಳಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂವೊಳಿಂಚ್ಯಾ ವಾಪರ್ಣೆಚಿ. ಫರಾಗಾತ್ತ್, ಕೋಂತ್ರಿಸ್, ಅವಾಖೊ, ಉಸಾರ್ ಅಸಲೆ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿತ್ ಲೊಕಾತೊಂಡಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ಧ್ ಜೊಪಾಸಣೆನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಉತ್ರಾಂ ಸಂರಚನ್ ಆನಿ ವಾಕ್ಯಾಂ ಸಂರಚನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಬಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ ಉಬೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಸ್ತರಣ್ ಲೆಕಾವರ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಗ್ತಾ ವ್ಹಯ್, ಆನಿ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ಧಾಂತಿಕರಣ್ ಮೀತ್‍ಮಿರ್ವಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್ ತರಿ ವಾಚೊವ್ನ್ ವೆತಾ.

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ‘ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆಚ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್’ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ‘ಲಾಯಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರ್ಯಾ’ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಮಳಾಯೆಚ್ಯಾ, ನಿರ್ಮೊಳಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾಂತ್ ಧಾಂಕ್ಚಿ ಸ್ವಘೋಶಿತ್ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಲಾಂಬ್ ಜೀಬ್ ಹುಳ್ವುಳಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಅನ್ಪಡ್, ‘ಚಾರ್ ಚವ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ಶಿರೊತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ’ ಚಾಮದೊರಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್ ‘ಪವಿತ್ರ್ ಸುವಾತೆರ್ ಉಬೊ ಆಸಾಯ್ ತುಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಂಡಾಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಚಾಮದೊರಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ತೊ ನೆಣಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಒಪ್ಪಾಸಲ್ಯಾಂಚಿ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್‍ಯಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತೊ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ‘ಭಿತರ್ ಕಿಡೆ ಆನಿ ಮಾತಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ-( ಪಾನ್ 14). ಭೋವ್ಶಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಮುದಾಯಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾದಾಶೀದಾ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಚಿ - ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಾಚಿ (Internal Critique) ಗರ್ಜ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ.

ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಾಬ್ಧಿಕ್ ಸಂರಚನಾಂ ಧ್ವಾರಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಸಭಾರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಧರ್‍ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಿತಿಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪರ್ಗಟ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್ ಏಕ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಯಾಂ, ‘ಆಂತೊನ್ ಶೀದಾ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲೊ, ತವಳ್ ಸಾಂತ್ ದಾಮಿಯಾಂವ್ಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಆಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಥ್‍ಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆತೊನಾ’ ಆಂತೊನ್ ಮಿಲಾರ್ ಗೆಲೊ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಿಲಾರ್ ವೆಚಿ ಆಶಾ- ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಿಲಾರ್ ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ, ‘ಸ್ವಘೋಷಿತ್ ಬಾಮ್ಣಾಂಚೆಂ’ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಳಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ವಿಶೆಂತಿಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಚೆಂ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆಸಾ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಶಿಜ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖ್ಯ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಜಲ್ಮ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ತರಿ ಹಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮಾರಾಚೆಂ ಭಿಂ ಆಸಾ ಯಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಾಕ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಉರ್ಡಾತಾಂವ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ‘ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೃತಿಕಾರಾಕ್ ‘ಉದೆಂತಿಚೆಂ ಬಾಬೆಲ್’ ಜಾತಾ.

ಅಸಲಿ ಬೃಹತ್ ಕಾದಂಬರಿ ಲಿಕುನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ ಎಫ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಫಾವೊ. ಖಡಪಾಚ್ಯಾ (ವಿ ಜೆ ಪಿ ಸಲ್ದಾಞ) ‘ಸಾಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ (ಪಾಂಚ್ ಗೊಂಯ್ ತಳಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾತ್ ಪಟ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯೊ), ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ವೇಳ್‍ಘಡಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ರಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ತೀನ್ ತಕ್ಲೆಂಚಿ ಮಹಾನ್ ಕಥಾ ಬರವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವಾಸು ವಾಲೆನ್ಶಿಯಾ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕಾಳಾರ್‍ಚ್ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ವೋಡ್ ವಾಡೊವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಧರ್‍ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜವಾಬ್ಧಾರೆನ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ಪಣಾನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಎಡ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ‘ನಿಮಾಣಿ ಶೆಳಿ’, ‘ಜೊವ್ಳಿ ವಜ್ರಾಂ’ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿನಿಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಯೆತಾತ್ ತರಿ ‘ಪಿಲಾತಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪರ್ಮಾಣ್’ ಕಾದಂಬರಿ ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಚಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಅಶೆಂ ಹಾಮವ್ ಮಾನ್ತಾಂ. ಹಿ ಘುಂವ್ಡಿ 1972 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆತಾಂ’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಸಮ್‍ಸಾರ್ಕಿ ಜಾತಾ. ವಾಸ್ತವ್‍ವಾದಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ವಾದಾಚ್ಯಾ ತಳಾರ್ ರಾವುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಚೆರ್ ಕೃತಿಕಾರ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲೆ ಗುಲೊಬ್’, ‘ಜುದಾಸಾಂಕ್ ಕುರೊವ್’, ‘ಜೆರಿಕೊಚೆ ಪಾಗೊರ್’, ‘215, ದಾರುವಾಲಾ ಎಸ್ಟೇಟ್’, ‘ರೆಂವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್’, ‘ಖುರ್ಸಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್’, ‘ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಿ’, ‘ಶ್ಹೆತಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ’, ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ರಗತ್’, ‘ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲಿ ಪರ್ಜಾ’, ‘ಜಾಂಬಿಯಾ-ದಹಶತ್’, ‘ತೇ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್’ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ಕಾಳೆಂ ಭಾಂಗಾರ್’ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಧ್ವಾರಿಂ ಭಾರತೀಯ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಗೆಕ್ ಮಾನುನ್ ತಾಕಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಭಾವುಕತೆಚೊ ಕಿತೆಂಚ್ ವೊಸೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ತರೀ ಅಸಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಿನಾನ್ ‘ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಡ್ತಾಚೆ’ ಲಿಕುನ್ ಆಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೊ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿನ್ ಸಳಾವಳೆನ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಡ್ವಿನ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ತೊ ಕಟ್ಟಿಚ್ ಸಯ್. ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ನಾಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಟಾಸಟ ಸಾಂಗುನ್ ಸೊಡ್ಚೊ. ಸಾದ್ಯಾ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ಅತಿಮಾನಿ, ಹಂಕಾರಿ, ಸ್ವತಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಭೊಂವ್ತಿಂ ‘ಪಾದ್ರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಾಚ್ಯಾ’ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಕಪಟ್ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್, ನಮಳಾಯ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯೆಚೊ ನಾಟಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಎಡ್ವಿನಾಚೆಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಬಸುನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾನಾ ಅಸಲ್ಯೊ ವೊಣೊದಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಕೊಸ್ಳಾತಾತ್. ‘ಯೇ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಲಾಗಿಂ ಯೇನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ನಿಟಾಯೆಚೆಂ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ?.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಜೂನ್, 2017)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]