ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್] ಆಂಬೊ ಆನಿ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಏಕ್ ಕವಿ, ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ವಿಮರ್ಶಕ್. ಸಾಹಿತಿಕ್ ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ್ ಆನಿ ವೋಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ಬರಯ್ಣಾರ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ವಿಶ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಚೆರ್ ಸ್ವ-ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ವಾಚಿನಾಂತ್, ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ದಾಬಾಂತ್ ದುರ್ಬೊಳ್ ವಾಚಾಪ್, ಎಕಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ತ್ಯೇ ಭಾಸೆಚೆರ್‌ಯೀ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ.

6. ಆಂಬೊ ಆನಿ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆ]

‘ಆಂಬೆ’ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಆಪಂವ್ಚ್ಯೊ ಫಳ್‍ವಸ್ತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಾತ್ ತರಿ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಪಳವ್ನ್ ಜೀಬ್ ಸಾಪ್ ದವರ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಭೆದ್ ಕಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಭೆದಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್‍ಂಚ್ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ ಜಾತಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಭೆದ್ ಕರ್ಯೆತ್ ‘ಕಾಟ್’ಆನಿ ‘ಕಶಿ. ಕಾಟ್ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ವಿವಿದ್ ವರ್ಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತ್ಯೊ ಗುಮಾನಾಕ್ ಘೆನಾಂತ್. ಕಾತೊ (ನಾರ್) ಚಡ್ ಆಸುನ್, ಇಲ್ಲೊಸೊ ದಿಕಾಳ್ ರುಚಿಚೊ, ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಪರ್ಮಳಾಚೊ ಆಂಬೊ ವಿವಿದ್ ರಂಗಾಂಚೊ ತೊ ಆಸ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾಟ್ ಆಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ (ಚಡಾವತ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ ವಾಪಾರ್ತಾತ್)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಕಶಿ’ ಆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಶಿ ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆ ರೂಕ್ ವಾಡ್ಚೆ ಉಣೆ ರುಕಾರ್ ತೆ ಜಾಂವ್ಚೆಯ್ ಉಣೆ ದೆಕುನ್ ಮೊಲಾಂ ಚಡ್. ತಾಂಚೊ ಆಕಾರ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ರಂಗ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ತಾ. ರೂಚ್ ಸಯ್ತ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ಹೊಂದುನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಮುಂಡಪ್ಪ, ಪಾಯ್ರಿ, ಆಪುಸ್, ಬಾದಾಮ್, ಕದ್ರಿ, ಕಾಲಾಪಾಡಿ, ತಾರಿಪಾಡಿ ಅಸಲೆ ಆಂಬೆ ಕಶಿ ಆಂಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್‍ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆ ಗೂಣ್, ರೂಪ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳಯಾಂ.

ಮುಂಡಪ್ಪ: ಗಿಮೆದಿಸಾಂನಿ ಮುಂಡಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಫುಲ್ ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾ. ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತೊರಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಳಾರ್ ತಾಂಬ್ಸಾಣೆಚೊ ರಂಗ್ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ನೆಂ ಫಳ್ ಭಿತರ್ ಧವೆಂಚ್ ಆಸುನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಂಬೊಟ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಕ್ ಆಮ್ಟಾಯ್ತಾ. ಪಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಾತ್‍ಯಿ ಪಾಚ್ವಿಚ್ ಆಸುನ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಗೊಬ್ರಾಳ್ಯಾ ವಾ ಪಾತಳ್ ಹಳ್ದುವೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಬರೊ ಜೂನ್ ಆಂಬೊ ವ್ಹಡ್ ಅಶ್ಟಮಿ ಉಂಡ್ಯಾ ಪರಿಂ ಉರುಟ್ ಆಸುನ್ ಎಕೇಕ್ ಅರ್ದ್ಯಾ ಕಿಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ತರಿ ಹಾಚಿ ಪಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಆಂಬೊ ಮಾಸಾಳ್. ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಡಪ್ಪ ಆಂಬೊ ಖಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ತವಳ್ ಹಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಕಿಡಿ ಪಡ್ತಾತ್.

ಆಪುಸ್: (ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಫಳಾಂವಸ್ತುಂಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್‍ಂಚ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಆಪುಸ್ ರಾಯಾಂಚೊ ರಾಯ್) ಬೆನೆಟ್ ಆಪುಸ್, ಆಲ್ಪೊನ್ಸೊ (ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ದಳ್ವಾತಿ ಆಲ್ಪೊನ್ಸೊ ದೆ ಅಲ್ಬುಕೆರಾನ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್ ಭಾರತಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್) ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನಿ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆಪುಸ್ ಆಂಬೊ ಆಂಬ್ಯಾ ಜಾತಿಚೊ ರಾಯ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಭಾರತಾಕ್ ಆಂಬ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಆಪುಸ್ ಆಂಬ್ಯಾವರ್ವಿಂ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ, ಪಾಚ್ವ್ಯಾ, ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಂಚೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಆಂಬೊ ಶಿಂಕ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೊ ಆನಿ ಉಣ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಣಾಚೊ ಪೂಣ್ ಹಾಚಿ ರೂಚ್ ಅವ್ವಲ್. ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಭಿತರ್ಲೊ ರಂಗ್ ಭಾಂಗ್ರಾಬರಿ.

ಪಾಯ್ರಿ: ರಸಪೂರಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಆಂಬ್ಯಾಕ್. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾತಳ್ ಹಳ್ದುವೊ ಆನಿ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಆಸುನ್ ಇತರ್ ಸೊನ್ಯಾರಿ ಹಳ್ದುವೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್ತಾ. ಮುಡ್ಕೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ವಾಂಕ್ಡೊ ಆಕಾರ್ ಆನಿ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಕಾಪರಿಂ ವಾಡಾವಳ್ ಆಸ್ತಾ. ತರ್ನೆಂ ತೋರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಂಬೊಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೊ ಎಕ್ದಮ್ ಗೊಡ್ಸಾಣೆನ್ ಭರ್ತಾ.

ಬಾದಾಮ್: ಸಾಧಾರಣ್ ಆಪುಸ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿಚ್ ಭಾಯ್ಲಿ ಕಾತ್ ಆನಿ ಆಕಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಆಂಬೊ ತರ್ನೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಎಕ್ದಮ್ ಪಾಚ್ವೊ ಆನಿ ವಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಮಿಶ್ರಿತ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪಿಕ್ತೆಚ್ ಆಂಬೊ ಕ್ರಮೇಣ್ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆನಿ ಕ್ರಮೇಣ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ತಾಂಬ್ಸೊ ರಂಗ್ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ಸೊಭ್ತಾ. ಭಿತರ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ತಾಂಬ್ಶ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಘೆಟೆ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಸಾಳ್. ಪಾವ್ಸ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೊ ಆಂಬೊ ಕಾಳ್ಬಾಣಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ ಆನಿ ಕುಸ್ತಾ. ಕಶಿ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಉಪೇಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಹೊಚ್. (ಆಂಬ್ಯಾ ರಸಾಯನಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಖಾಣಾಂತ್ ಹೊಚ್ ಚಡ್ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಾ)

ಕಾಳಾಪಾಡಿ: ಬಾರೀಕ್ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ರುಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಹೊ ಆಂಬೊ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾಚ್ವೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ದಾಟ್ ಕಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತರ್ನೊ ಆಂಬೊ ಭರುನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ರೂಚ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ನ್ಹೆಸುಂಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ನಾಂ ತರಿ ಗೂಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಬರೆಂ ತರ್ನೆ ಉಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಪ್ಪೆ ಜೀಬ್ ಮಿರ್ಮಿರಾಂವ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೊ ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಾನಾಂಚ್ ರೂಚ್ ವಾಡ್ತಾ. ಪಿಕೊ ಆಂಬೊ ಗೊಡ್ ಆನಿ ರುಚಿನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಊಂಚ್. ಪಾತಳ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಲ್ಹಾನ್ ಪಾರ್ ದಾಟ್ ಮಾಸ್, ಕಾತ್ ದಾಟ್ ತರಿ ಚಾಬುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ರೂಚ್.

ನೀಲಮ್: ಹೊ ಆಂಬೊ ಆಂದ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ನೀಲಮ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಆಜೂನ್‍ಯಿ ಚಿತ್ತೂರ್ ನೀಲಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾ ಜಾತಿಂತ್ ಉಪಜಾತಿಚೊ ಆಂಬೊ ಆಂಧ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ಆಂಬೊ ಪಾವ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಸಭಾರ್ ಕಾಳ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನೀಲಮ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ತೊರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜೊಪಾಸಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಬಾವ್ತಾ ಆನಿ ಸುಕಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಉರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಕೀಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾರಿಂತ್ ಗುಂಗುರ್ಲೊ ವಾಡ್ಚೊ. (ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಚೆರ್ ಗುಂಗುರ್ಲೊ ತಾಂತ್ಯಾಂ ದವರ್ನ್ ವೆತಾ ಖಂಯ್ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಂತಿಂ ಪಾರಿಕೊಯೆಂತ್ ವಾಡ್ತಾ) ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊರಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಟ್ ಪಾಚ್ವೊ ರಂಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಜೂನ್ ಆಂಬೊ ಎಕ್ದಮ್ ಆಂಬೊಟ್. ಪಿಕ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾನ್ ಪಾತಳ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ಆಸುನ್ ಎಕ್ದಮ್ ರುಚಿಕ್.

ತೋತಾಪುರಿ: ಆಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ ಆಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಂಯ್ಗನ್‍ಪಲ್ಲಿ, ತೋತಾಪುರಿ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗೋವಾ, ಹೆ ಬರೆ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕೇಕ್ ಎಕೇಕಾ ಕಿಲ್ಯಾ ತೆದೆ ವಾಡ್ತಾತ್ ತೋತಾಪುರಿ ಆಂಬೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಚಟ್ಟೆ ಆಸ್ತಾತ್, ಸಾದಾರ್ಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಾಪರಿಂ. ತುಳ್ವೆಂತ್ ಹಾಕಾಚ್ ಗಿಳಿಕುಕ್ಕು ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತರ್ನೊ ಆಂಬೊ ಖಾಂವ್ಕ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್ನ್ಯಾ ತೊರಾಂಚಿ ಪಾಚ್ವಿ ಕಾತ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಪಾತಳ್ ತಾಂಬ್ಶಿ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಂತ್ ಬದಲ್ತಾ. ಪಿಕ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಜೂನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಡ್. ಮೀಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ರುಚಿಕ್. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಶಿರೊ ಕರ್ನ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಮೀಟ್ ಲಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯಾಕ್ ದೊನಾಂ ಲೆಕಾನ್ ವಿಕ್ತಾತ್. ದಿಢೀರ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಆಂಬೊ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಂಯ್ಗನ್‍ಪಳ್ಳಿ: ಆಂದ್ರಾ ಮುಳಾಚೊ ಹೊ ಆನ್ಯೆಕ್ ಆಂಬೊ ‘ಚಪ್ಪಟ್‍ಚಟ್ಟ್’ ಆಕಾರ್. ತರ್ನೊ ಆಂಬೊ ಪಾಚ್ವೊ ಆಸುನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಧೊವ್ಸಾಣೆಕ್ ಯೆತಾ, ಭಿತರ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ತರ್ನೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂ ತಶೆಂ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಚಾಪ್ಪೆಂ. ಮಾಸಾಳ್ ತರಿ ಪಿಕ್ತೆಚ್ ಮೋವ್ ಜಾತಾ. ಕೊಡ್ಯಾಳಾಕ್ ಹೊ ಆಂಬೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ಉಣೊ.

ಮಾಲ್ಗೋವಾ: ವ್ಹಡ್ ಉರುಟ್ ಆಕಾರಾಚೊ ಜಡ್ ಆಂಬೊ. ಹಾಚೆಂ ತರ್ನೆಂ ತೋರ್ ಮಾಸಾಳ್. ಪಿಕ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧೊವ್ಸಾಣ್ ಭರ್ಸಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ದಿಸ್ಚೆಂ ಪಾಚ್ವೆಂ ಮಾಸ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಧೊವ್ಸಾಣ್ ಭರ್ಲಲ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ತೆಲ್ಸಾಣೆ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾ. ಹೊ ಆಂಬೊ ಮ್ಹಾರಗ್ ತಶೆಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಭೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್.

ಹೆ ಕಶಿಚೆ ಆಂಬೆ ವ್ಹಡ್ ಲೊಕಾಂಚೆ ತರ್ ಕಾಟ್ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಲೊಕಾಂನಿ ಚಡ್ ವಾಪಾರ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ‘ನೆಕ್ಕg’ ಚಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟ್ ಆಕಾರಾಚೆ ಎಕ್ದಮ್ ನಾರ್ ಆನಿ ನಾರ್ ವೊಡುಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ರೋಸ್. ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಬರೊ.

ಮಲ್ಲಿಕಾ: ಕನ್ನಡ ಭುಂಯ್ಚೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಚಪ್ಪಟ್ ಪಾಚ್ವೊ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ ಆಂಬೊ ರುಚಿಕ್ ಮಾಸಾಳ್ ಆಸ್ತಾ ಭಿತರ್ ಮಾಸ್ ಬಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಳ್ಯಾ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆಂ. ಹಾಚಿ ಪಾರ್ (ಕೋಯ್) ಎಕ್ದಮ್ ಚಪ್ಪಟ್. ಆಂಬೊ ಲಾಂಬ್ ಆಸುನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ವಾಪಾರ್ಣೆಂಕ್ ಯಿ ಜಾತಾ.

ಕಶಿ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕದ್ರಿ ಆಂಬೊ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೊ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಬಾಗೆರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಟ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ತಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾ ಕಾಳ್‍ಶ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ತೊರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆಂಬುಟ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಧವೆಂ ಪಿಕ್ತಾನಾ ಗೊಬ್ರಾಳ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಧವ್ಸೊ ಹಳ್ದುವೊ ರಂಗ್ ಯೆತಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾ, ತಾರಿಪಾಡಿ, ಸಿಂಧೂರಾ ಹೆರ್ ಕಶಿ ಆಂಬೆ. ಕಾಟ್ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಗೇಟ್‍ಸುಂದರಿ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಏಕ್ ಆಂಬೊ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಲಾಗಿಂ ಸುಂದರಿಯಕ್ಕ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ವ್ಯಾರ್ಕಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ಶಿರ್ಸಿ ಯಲ್ಲಾಪುರಾಂತ್ ಅಪ್ಪೆಮಿಡಿ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆಪ್ಪೆಮಿಡಿಚೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ರುಚಾನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶಿ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ಕಶಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಆಮಿ ಭುರ್ಗೆ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಪು ಲೊಬಾಂಗೆಲಿ ಆಲಿಸ್ ಬಾಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಮೊದೊರ್ನ್ ಲೂಸಿಬಾಯ್, ಅತ್ತಾರ್ಚಿ ತೆಜ್ಜುಬಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಬಾಯ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಬಸುನ್ ವ್ಯಾರ್ ವಿಕುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಜಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಆನಿ ಪದ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಮದ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಸಗ್ಳಿ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾಲಿ.
(ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ದೊಗಾಂ ಬಿಸ್ಪಾಂನಿ ರಾಂಧ್ವಯೆಚಿಂ ವೊಜಿಂ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಆತಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ಪಾವ್ಲಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬಡ್‍ಮುಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ- ಹ್ಯಾ ಪದ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಂಧ್ವಯೆ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನ್ಯಾ ಆಕಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್.)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಜಿಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಗ್ರೇಸಿ ಬಾಯೆನ್ ವ್ಯಾರ್ ಮುಂದರಿಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಮೇರಿ ಬಾಯ್, ಜಿಲ್ಲಿ(ಕೆಕೆ) ಬಾಯೆನ್ ಮಗ್ಗಿಬಾಯೆನ್, ಜಾನಕಿಯಕ್ಕ, ಆಲಿಸ್ ಬಾಯ್, ಕಾಣ್ಯಾಂಗಾರ್ ದಾವಿದಾಚಿ ಆಕಯ್ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯ್, ಅಪುಲಿಬಾಯ್ ವ್ಯಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಜಿವಿ ರಾಂಧ್ವಯ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೊ ತರ್ಕಾರ್ಯೊ (ಆಳ್ಮಿ, ಕುಕಾಂ, ತೆರ್ಯಾ ಮುಕಾಂ, ಆಳುಂ, ಪಾತಿಕರ್ಮಾಳೊ, ಕಾಂಡಿ ಬೊಂಡಿ, ಬಿಂಡ್ಡಿಸೊಲಾಂ, ಮೋಯ್) ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಜನಾಂತ್ ಆಮಿ ರಾಶಿಂನಿ ಆಂಬೆ ವಿಕ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಚಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆತಾಲಿ. ಆಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಜನಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮೆಯಾಚಿ ರಜಾ ಆಸ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿಂಯ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಲೆಡಿಘೊಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಕಡೆ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಎಲಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಇಬಿಆರ್(ಇಬ್ರಾಯಕ್ಕ) ಎಮ್‍ಕೆ (ಮಹ್ಮದ್ ಖಲೀಲ್), ರಜಾಕಕ್ಕ, ಸಿಆರ್(ಚಾಯಬ್ಬ) ಹ್ಯಾ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ವೊಲ್‍ಸೆಲಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆಂಬೆ ಎಲಮ್ ಕರ್ಚೆ. ಸುಮಾರ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಆಂಬೆ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಬುಟಿಯಾಂನಿ ಆಂಬೆ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಚೆ. ವಯ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಭಿತ್ ಆಂಬೆ. ತೆ ಪಳಂವ್ಚಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್. ಒಂಜ್ಜಿ ವಾರ್ ನಲ್ಪ...(40) ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನೂದು ನೂತ್ತಯ್ವ...(100-150) ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಲ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಯಮ್ಮ ಎಲಮಾಂತ್ ಅಂಡರ್‍ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಾರ್ ಬುಟಿಯೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪೂಣ್‍ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಹಠ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಿದ್ದ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಿದ್ದಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯಮ್ಮಾಂಚೆಂ ಸಾಂಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪೀಟ್ ಪುಗಾಪ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಎಮ್ ಎ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಡಜನಾನ್ ಆನಿ ಕಿಲ್ಯಾನ್ ತುಕುನ್ ಆಂಬೆ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ಖರ್ಯಾನ್ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ದಾಡ್ಡೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡಾ ರೊನಿನ್ ವ್ಯಾರ್ ಮುಂದರಿಲೊ. ತೊ ಶಾಳೆಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ, ಲಸಾಅ- ಮಸಾಅ (ಲಘುತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ –ಮಹಾತ್ತಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ) ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತಕ್ಲೆಕ್ ರಿಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರಿ ವ್ಯಾರಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಿಸಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಲಾಭ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲೊ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಗರ್ಜೆಂಕ್ ಘುಟಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ದುಡು ದಿಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ (ಹಾಂವ್ ನಿಮಾಣೊ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಾವ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಧಾರ್ತಾಲೆ) ಪೂಣ್ ದುರಾದೃಷ್ಟಾನ್ ರೋನಿಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಾಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ವ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಪಡ್ಲೊ. ಆಂಗಡ್ ವಿಕುನ್‍ಚ್ ಗೆಲಿ.

(- ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ನವೆಂಬರ್ 2016)

 

ಇಮೇಯ್ಲ್: sqodr39@gmail.com

ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್: ವೃತ್ತೆನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಸಕ್ತ್‌ವಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉರ್ಭೇಸ್ತ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಚಿಂತ್ಪಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂನಿ ಹಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಹಾಚಿಂ ಸಭಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]