ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

“ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ”- ಜಯ್ತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ವಾಟ್ [ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ(ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್)]

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೊ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡಿಂ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ, ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಹ್ಯಾರಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ’ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ’ಏಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ’. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚಿ, ಸಾಹಿತ್‌ಕಾರಾಂಚಿ, ನಟಾಂಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್, ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಧ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್‌ಯೀ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಎಕಾ ನಾ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ/ತುಳು ಭಾಸೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ತಶೆಂಚ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾಯ್ತೊ. ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್ ತೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ಮಾಪಕ್. ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂತ್ ಏಕ್ ವಳ್ಕೆಚೆಂ ನಾಂವ್, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾಡಿಂಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್.

- ಸಂ

“ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ”- ಜಯ್ತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ವಾಟ್ [ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ (ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್)]

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಳ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ.ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತುಕುಂಕ್ ಚ್ ಅಸಾಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ.ಅಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಚೆ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮನೋಭಾವ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ನಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ನ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ತಯಾರಾಯ್,ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಅನಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸುಧ್ರಡತಾ ಅತೀ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಅಸ್ ಲ್ಲೊಂ. ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಹೆಂಚ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಅನಿವಾಸಿ ಉಧ್ಯಮಿ,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೋಷಕ್,ಬಹುಭಾಶಿಯ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ,ನಿರ್ಮಾಣಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರನಿಂ ಅತೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಅದ್ಲಿ ಬದ್ಲಿ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ”.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ “ಜೈ ತುಳುನಾಡ್” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತುಳು ಫಿಲ್ಮಾಚಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಶಾ ಮನಾಂತ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡೀಸಾನಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪವ್ನ್ “ರಚನ್,ನಿರ್ದೇಶನ್ ಅನಿ ನಟನಾಂತ್ ತುಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಸಾಯ್.ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಅಸಾ.ದೆಕುನ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡ್ ಚಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ತುವೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್.ಟಿಕೆಟ್ ಅನಿ ರಾಂವ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಚೊಯ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಹಾಚಿ ಮುಳಾವಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್ಚ್ ಚಡುಣೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಅನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ವಿಂಚ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲೊಂ. ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಸ್ವರೂಪಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೋಕ್ಲೆಟ್ ಹೀರೊಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಅನಿ ಕಥಾ ಪಾತ್ರಾಚೆಂ ಸತ್ವ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವೆಚ್ ಮುಖೆಲ್ ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.ಹೀರೋಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸಾಕ್ ನೆಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಮೊರಿ ಪಂಗ್ಡಚಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿ ಅಲ್ಮೇಡಾ,ರಿಚರ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ,ಜೆರೊಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಹಾಂಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ,ಜೋನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವಾ ಗೋವಾ ಅನಿ ದೀಪಕ್ ಪಾಲಡ್ಕ ಹಾಂಕಾ ಪ್ರಧಾನ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ಭಾಗ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪವ್ಣೆ ದಿಲೆಂ. ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಟ್,ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಬೆಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಖಳ್ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಟನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಿನೇಜಸ್,ಲವೀನ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್,ಗ್ಲ್ಯಾಡಿಸ್ ಮಿನೇಜಸ್,ಲೂಸಿ ಅರಾನ್ಹಾ,ಕ್ಲೋಡ್ ಡಿ ಲೀಮಾ ಶಿರ್ವಾಂ,ಅಂಡ್ರು ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಪಾಲಡ್ಕ,ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಲಾ ಅನ್ಭೋಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ದುಬಾಯಾಂತ್ ಅನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಓಡಿಶನಾನಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ಸವಾರಿ ಟು” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾಮೇರಾ ಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ,ಧೂಮ್ ಟು, ಸುರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನಿಂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಮರ ಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಡಿ .ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಕಾ ಕೆಮರಮ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ನ್,ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ವಿಜೇತ್ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ರಿಕಿ ಕೇಜ್ ಹಾಚೊ ಶಿಸ್ ವನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಕಾ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್,ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಳ್ಜಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಕ್ ಗೀತ್ ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್,ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ ಫಾಮಾದ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ ಮಾದಕ್ ಸಾಹಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮಿಯಾರ್ಲೊ. ಅಕುಲ್- ಗಿರೀಶ್-ರಾಜೇಶ್ ಹಾಂಚಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾವಾರ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.ರಾಜೇಶ್ ಕುಡ್ಲ ಹಾಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ್ ನಿರ್ವಾಹಕ್, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಅನಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ ಹಾಂಕಾ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಪಣಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲಿ. ಮರಾಗ್ ತರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೋಕಸ್ ಪುಲ್ಲರಾಂಕ್ ಅನಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನೀಶಿಯನಾಂಕ್ ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಬಾನಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ.

ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರೆ,ಪಾಲಡ್ಕ,ಅಲಂಗಾರ್,ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು,ಪಡುಬಿದ್ರಿ,ಪಾಲಡ್ಕ,ಮಂಗ್ಳುರ್ ಭಾಗಾನಿಂ ತೀಸ್ ದಿಸಾನಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್ ಅನಿ ಬಜ್ಪೆ ಏರ್ ಪೋರ್ಟಂತ್ಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆಂ ಕರ್ಫ್ಯೂ,ಅಚಾನಕ್ ವೊತ್ ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್, ಚಿತ್ರೀಕರಣಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಂಥಾಹ್ವಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ ಲ್ಲೊ ತರೀ ನೆಮಿಯಾರ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ತೆಂ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಬಾಯ್,ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಯಾಬಾನಿಂ ಅನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೊನಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಸುಜಿತ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಣೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಸಂಕಲನ್ ಕೆಲೆಂ.ಡಿಒಪಿ ಖಾತಿರ್ ಚೆನ್ನೈ ಲ್ಯಾಬಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕೆಲೊ. ಅಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ವ್ ವಿಭಾಗಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯಾ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಸ್ ಏಕ್ ನಾ ”ಹಾಚೆಂ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮೇಯಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಅಂತರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಶೋಂಚೊ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಲೊಯ್ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಸಿನೆಮಾನ್ ರಚ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಬುಧಾಬಿ, ಕುವೇಯ್ಟ್,ಕತಾರ್,ಶಾರ್ಜಾ, ಲಂಡನ್, ಕೆನಡ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರದರ್ಶಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದೆಕ್ ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಬ್ಲೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖ್ಯಾತೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ “ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ” ಫಿಲ್ಮಾನ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲೊ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹಫ್ತೆಭರ್ ಪ್ರದರ್ಶಣಾಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಉಡ್ಪಿ,ಮಣಿಪಾಲ್,ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ, ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಠಿಯೇಟರಾನಿಂ ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಮಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಣಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಅಶೆತಾಂ.
ಅತಾಂ ಅಖ್ರೇಕ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಅನಿ ಸಿನೆಮಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಲೋಕ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಅನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಹಿಟ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸಾಧ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಉಣಿಂ,ಕಮವ್ಣಿ ಭಿಳ್ಕುಳ್ ಅಸಾಧ್ ಅನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುರ್ಸೊಣ್ಯಾಂಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನೆಮಾ ತಾಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂತುನ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಜೊಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಅತಾಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಸಿನೆಮಾಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್ ಅಸಾತ್. ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಸಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಶ್ಯ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ನಾ.

“ಏಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾ”ಹಾಚಾ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿ ಸಿನೆಮಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಅಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ನವ್ಯಾಂ ಯೋಜನಾಂಕ್ ಹಿ ಯಶಸ್ವಿ ಏಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳವ್ನ್ ಸಂಪಯ್ತಾಂ.
ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

 

ಪ್ರದೀಪ್ ಬಾರ್ಬೋಜಾ ಪಾಲಡ್ಕಾ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಳ್ಕಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹೆಂ, ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಖೆಳವ್ನ್ ಧಾಖಯ್ಲ್ಯಾತ್, ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಂತ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹಾಚೊ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಭಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಮೂಳ್ ಪಾಲಡ್ಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]