ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ವಯ್ಚಾರೀಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ]

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ವಯ್ಚಾರೀಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ [ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ]

ಬೂಕ್: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಬರವ್ಪಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪ್ರಕಾರ್: ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತವನಾಂ: ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು, ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ
ಪಾನಾಂ: 152, ಮೋಲ್: ರು. 200

ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಡುಣೆಂ ಸಮಕಾಳೀನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್, ಎಕಾಚ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆ ಜಾಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಉರ್ಲೊಂ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫ್-ಯುರೋಪ್ ಅಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ-ಸೊಳಾ ದೇಶಾಂನಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಸಂಘರ್ಶ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸ್ವ-ನಿರ್ಮಿತ್ ವೆಕ್ತಿ (Self made man). ಸುರ್ವಾತೆರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ, ತಶೆಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೊ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಅಜೂನ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಜಿಣ್ಯೆವೊಜೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯ್ತಾ. ಹೆಚ್ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಥಾವ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆಧ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿನ್ ಅಪ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಬೂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣ್‌ಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್. ತೆ ಬೂಕ್ ಆಧ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಾಂದಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‍ ತಶೆಂಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಕ್ ಹಾಂವ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊಂನಾ ಆನಿ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬರಪ್.

ಮುಖಾಮುಖಿ ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಭಗ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಮಾರ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಶೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಶೆರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಗಲ್ಲೆಂನಿ ಘಾಣ್, ಗವ್ಜ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಸಮೊರ್ ಮುಂಬಯ್ ಶೆರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಥ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭವ್. ತಿ ಗಡ್ದೆಚಿ ರಯ್ಲ್ ಗಾಡಿ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್, ಘಾಣ್ ಆನಿ ವೆಸ್ತ್ ಜಿಣಿ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಪರ್ಕಿ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಸಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಿಯೆಲಾಂ ಆನಿ ಇತ್ಲಿ ಅಪುಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ದುಃಖಾಂ ಹಾಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ; ಏಕ್ - ವಲ್ಲಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಕೊಲ್ಲಾಪುರಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯೊ ಚಪ್ಪಲ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಪ್ಪಲಾಚೆ ಖಿಳೆ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ಖೊಟಿಂಕ್ ತೊಪುನ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ದಿಸಾನಾಶೆಂ ದೂಕ್ ಸೊಸುನ್ ಚಲ್ಚಿ ಆವಯ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆತಾಂ ಸಯ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಭೆಂ ಜಾತಾ. ವಲ್ಲಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲೊಚ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಜಾಣಾಸ್ತಿತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚ್ಯೊ ಕಿಡಿ ಭುಕೆಂತ್ ವ್ಹಳ್ವಳ್ತಿತ್ ತರ್‌ಯೀ, ಹೆರಾಂಕ್ ತಾಚೊ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಹಿಶಾರೊ ಸಯ್ತ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ವಾ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ವೇಳ್-ಸಯ್ರಣ್ ಆಸಾ?

ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ರುಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ - ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವೈಚಾರಿಕ್ ಹಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಹೊ ಅನ್ಭವ್ ಫಕತ್ತ್ ವಲ್ಲಿಚೊ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚೊ - ಮಾಲ್ಘಡೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕಾತ್ತ್ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಕೇಸ್ ಪಿಕ್‌ಲ್ಲೆ/ಝಡ್‌ಲ್ಲೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಹಂಭಾವಾಂತ್ ಯುವಬರವ್ಪಿಂಕ್ ಖೊಂಕ್ಚೆ. ದೆಕುನ್ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ’ಹಾಣಿಂ ಘಾಣಿಚಿ ಪುಸ್ಕಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವ್ಹಾ ವ್ಹಾ ಮ್ಹಣಾಜಯ್’. ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಎಕೇಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ವಲ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚೊ ಮುದೊ ಜಾಲಾ, ಕೊಣಾಕ್ ಸರ್ಕಸಾಚೊ ಜೋಕರ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಮಯ್ಲಾಫಾತೊರ್ ಜಾಲಾ - ಅಪ್ಲೆಂ ವೊಜೆಂ ದೆಂವಂವ್ಚಾಕ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಅಪಾಪ್ಲೆ ಮತ್ಲಬ್ ಧರುನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಗಳ್ಸುನ್, ಘಾಸುನ್, ಪುಸುನ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂಚ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ವಲ್ಲಿ ಅಜೂನ್ ತಸೊಚ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಯೆತಾ. ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಘಮಂಡಾಯ್ ಜಾಂವ್, ದುಡ್ವಾಚೊ ಅಹಂಭಾವ್ ಜಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ - ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಾ ತರ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚೊ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮೋಗ್, ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಥಂಯ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾಯಾ-ಮೊಗ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ, ವಲ್ಲಿನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಕ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಗಳ್ಸಿಲ್ಲಿಂ ತತ್ವಾಂ.

ಹೊ ಬೂಕ್ ಖರೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂಕ್, ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ತಾನಾ ನವೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಉರ್ಭಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಭಿತರ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. ಬಾಕಿಚೆಂ ವೆಳಾಕಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸಾ.

ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ

- ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ, (ಫೆಬ್ರೆರ್,2018)

 

ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ ಕುಂಟಲ್ಪಾಡಿ:ಅಜೀಕ್ ಪಂಚ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಶೈಲೆರ್ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ ಬರವ್ನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಅಖ್ಖೊ ಜಿಲ್ಲೊ ಭಂವೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಫಿರ್ಗಜಿಚ್ಯಾ ಕುಂಟಲ್‌ಪಾಡಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

[बूक विमर्सो] वयचारीक व्हाळाचो ’मुखामुखी’ [स्टीफन पिंटो कुंटल्पाडी]

[बूक विमर्सो] वयचारीक व्हाळाचो ’मुखामुखी’ [स्टीफन पिंटो कुंटल्पाडी]

 बूक: मुखामुखी, बरवपी: वल्ली क्वाड्रस
प्रकार: संपादकीयां, लिपी: कानडी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतवनां: डा|एडवर्ड एल. नज्रेत, जेरालड वी. कारलो, डा|आसटीन डी’सोज प्रभू, मा|बा|चेतन लोबो
पानां: १५२, मोल: रू. २००

वयचारीक व्हाळाचो ’मुखामुखी’

वल्ली क्वाड्रस आनी हांव चडुणें समकाळीन बरयणार, एकाच वाराड्याचे जाल्लेनिमतीं एकामेकाचीं बर्पां लागसिल्यान वाचून आयिल्लो उडास म्हाका आसा, पूण हांव गांवांत‌च उरलों आनी वल्ली पयलें मंगळूर, उपरांत मुंबय आनी गलफ-युरोप अशें पंद्रा-सोळा देशांनी जियेवन जिण्येसंघर्श करून आयिल्लो स्व-निर्मीत वेक्ती (Self made man). सुर्वातेर वल्लीन एकापरास एक अपुर्भायेच्यो काण‌यो, तशेंच कादंबरी बरयल्यात तो अजून म्हज्या मतिच्या पडद्यांत अजून खंचोन उरल्यात.

जिण्येवोजें कोणाक मुकार पावयता आनी कोणाक धर्णीक शेवटायता. हेच्च लागोन हांव पाटल्या पंद्रा वर्सां थावन कोंकणेथावन, कोंकणी साहित्याथावन पयस गेल्लों. आधल्या वर्सा म्हाका मेळुंक आयिल्ल्या वल्लीन अपले थोडे पर्गट‌ल्ले बूक म्हाका दिले. ताच्या कवितेंचो बूक, ताच्या काण‌यांचो बूक. ते बूक आधल्या मायपासाच्या भांदाक लागून वाचुंक लागलों. साहित्यांत ताणें चलोन गेल्ली वाट पळेवन अज्याप‍ तशेंच संतोस पावलों. पूण आयलेवार ताणें दिल्लो ’मुखामुखी’ वाचून म्हजेभितरल्या अभिव्यक्तेक हांव नियंत्रण करुंक सकलोंना आनी पंद्रा वर्सां उपरांतलें हें म्हजें पयलें बरप.

मुखामुखी वाचतां म्हाका अशें भगलें, म्हजिंच भगणां, म्हज्याच जिण्येंतले मार वल्लीन पिंत्रायल्यात अशें. मुंबय शेराक हांव ल्हान आसताना गेल्लों. त्या शेराच्या गल्लेगल्लेंनी घाण, गवज आनी म्हेळें मात्र म्हज्या मतिंत उडासांत आसा. पूण वल्लिचीं एकेक संपादकीयां वाचताना, म्हज्या दोळ्यांसमोर मुंबय शेर उभें जातालें आनी तो अथवोच अनभव. ती गडदेची रयल गाडी, वेवेगळ्या लोकांची खेट, घाण आनी वेसत जिणी, एकामेका पर्की जिवीत आनी ह्या मधें सयत एकलो जियेलां आनी इतली अपूट कोंकणी भास उलवंक मात्र न्हय बरवंक सक्ता तें शाभासकेक फावो जाल्लें.

वल्लिच्या संपादकीयांतलीं थोडीं घडितां म्हज्या दोळ्यां समोर उभीं जावन म्हज्या दोळ्यांनी सयत दुःखां हाडवंक लागलीं; एक - वल्लीन अपल्या पयल्या सांबाळांत अपल्या आवयक कोल्लापुरी चप्पल घेवन आयिल्लो, आनी त्यो चप्पल घालून चल्तां चल्तां त्या चप्पलाचे खिळे पांयांच्या खोटिंक तोपून पाचार्चें रगत सयत अपल्या पुताक दिसानाशें दूक सोसून चल्ची आवयचें पिंतूर आतां सयत म्हज्या दोळ्यां समोर उभें जाता. वल्लीक सयत तसलोच स्वाभिमान आसचो भोव थोडीं जाणासतीत. आपल्या पोटाच्यो किडी भुकेंत व्हळवळतीत तर‌यी, हेरांक ताचो कुसकूट हिशारो सयत दीनासताना, हेरांच्या कश्टांविशीं समजुंक वा भुजवंक आयच्या काळार कोणाक वेळ-सयरण आसा?

वल्लिचें अन्येक संपादकीय म्हाका भोव चड रूच‌ल्लें जावनासा - म्हालघड्या लेखकांनी ताचेर केल्लो वैचारीक हल्लो. आनी हो अनभव फकत्त वल्लिचो न्हय, जायत्यांचो - मालघडे म्हळ्यार च्यार कात्त्याची प्राय जाल्ले, केस पीक‌ल्ले/झड‌ल्ले अपल्या अहंभावांत युवबरवपिंक खोंकचे. देकून वल्ली म्हणता ’हाणीं घाणिची पुसकी सोडल्यारी ती कोंकणी वाय म्हणून व्हा व्हा म्हणाजय’. वल्लिचीं एकेक उत्रां काळजाक इतलीं प्रामाणीक म्हळ्ळें एक वाचपी तो अनभव करुंक सक्ता.

वल्ली कोणाक दुडवाचो मुदो जाला, कोणाक सर्कसाचो जोकर जाला, आनी कोणाक मयलाफातोर जाला - अपलें वोजें देंवंवचाक. पूण सर्व अपापले मतलब धरून वल्लीक गळसून, घासून, पुसून वल्लिचिंच खेळकुळां करून गेल्यात तर‌यी वल्ली अजून तसोच्च आसचो पळेवन काळीज भरोन येता. उंचल्या शिकपाची घमंडाय जांव, दुडवाचो अहंभाव जांव ताचेलागीं ना - कितेंय आसा तर भरोन वोमतोंचो निस्वार्थी मोग, एका बरवप्यांक एकामेकाथंय आसुंक जाय जाल्लो माया-मोग सयत ताचेलागीं आसा आनी हाचीं कारणां, वल्लीन जिण्येंत मुखामुखी जाल्ल्या परिक्षेक वल्लीन घेत‌ल्ली रीत आनी त्या परिक्षेंत वल्लीन अपल्या जिण्येक गळसिल्लीं तत्वां.

हो बूक खरोच जावन म्हाका परत परत वाचुंक, इतलेंच न्हय, एकेक पावटीं वाचताना नवें त्राण आनी उर्भा दीवंक लाग्ताना म्हजेभितरली अभिव्यक्ती सयत साहित्यारुपार भायर येंवचार आसा. बाकिचें वेळाकाच्या अधीन आसा.

देव बरें करूं

- स्टीफन पिंटो कुंटल्पाडी:
(फेबरेर,२०१८)

 

स्टीफन पिंटो कुंटल्पाडी:अजीक पंचतीस वर्साधीं अपल्या विभिन्न रितिच्या शैलेर मटव्यो काण्यो बरवन लोकामोगाळ जाल्लो कोंकणी वावराडी. पत्रांच्या प्रचाराक लागून अख्खो जिल्लो भंवोन कोंकणी वावर करून आयिल्लो हो प्रसतूत कार्कळ फिर्गजिच्या कुंटल‌पाडिंत वसती करून आसा.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಸೆ

ನಾನು ಮರೋಳ್

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]