ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ [ನಾನು ಮರೋಳ್]

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಸವೆಂ ಏಕ್ ಮುಖಾಮುಖಿ [ನಾನು ಮರೋಳ್]

ಬೂಕ್: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಬರವ್ಪಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪ್ರಕಾರ್: ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತವನಾಂ: ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು, ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ
ಪಾನಾಂ: 152, ಮೋಲ್: ರು. 200

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಚಿ, ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಗ್ಣಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ತರ್ ತೊ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಾಪ್ಸಿಲ್ ಕರುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಭಾರ್ ವಾದ್-ವಿವಾದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ಜಿಕ್ತಾ, ಆನಿ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾದಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಂದ್ ಧೀರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ತುಟಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕಿಂಯಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಬೂಕ್ "ಮುಖಾಮುಖಿ" ಹಾಚೆವಿಶಿಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರಂವ್ಚಿ ವರ್ತಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕೇವಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಸೊ.

ವಲ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಥ್ ಕರುಂಕ್ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟ್. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ತೊ ಲೆಖಕಾಂಚಿ, ಕವಿಂಚಿ, ಸಂಘಟಕಾಂಚಿ ತೊ ಕಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ವಳೊಕ್ ಕರ್ತಾಗೀ ತಿತ್ಲೆಚ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ತಾಂತು ನಾ ತಾಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಯಾ ನಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಫಾಯ್ದೊ. ಥಂಯ್ ಜಾತಾ ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಖರಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕಾಳ್ಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಸೆವಾ. ಆನಿ ಹೊ ಉದ್ಧೆಶ್ ಜೊ ಲೇಖಕ್, ಜೊ ಕವಿ, ಜೊ ಸಂಘಟಕ್ ಸಮ್ಜಾತಾ ತೆ ವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾ ವಿರೋದ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂತ್ ಉಲ್ಲೆಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ (ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಯಾ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ). ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ವಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾ ಆಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ನಾಂತ್ ತರಿ, ವಲ್ಲಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂವಿಶಿಂ ಬರೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹೆಂ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ವಾಚಾಪ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೆಂ. ಪುಣ್ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಸಂಪಾದಕಿಂಯಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಥಂಯ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿಲ್ಲಿ ಮಧುರ್ ಗೊಡ್ಸಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉತ್ರಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾನಿಂ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ತಸೆಂಚ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ, ಸಬ್ದಾಂಚೊ, ಸಾಂಗ್ಣೆಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಹಾಂಗಾ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಏಕ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ಮಧುರ್ ಆನ್ಬೊಗ್ ಜಾತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಬ್ದ್ ಕೋಶಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀನಾ. ಎಕಾ ಪತ್ರಾಚೆಂ ಧೋರಣ್, ಎಕಾ ಸಂಪಾದಕಾಚೆ ಗೂಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ತಾಚಿಂ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಂ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾತ್. ಹಾಂತು ವಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ವೆಗ್ಳೊ ನ್ಹಯ್, 2003 ಥಾವ್ನ್ 2017 ಆವ್ದೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಬದಲ್ಲಾ. ಆಚಾರ್-ವಿಚಾರ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ಹಾಂತು ದುಸ್ರೊ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕಿಯಾನಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಝಳ್ಕಾತಾ. ಪುಣ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಕೊಂಕ್ಣಿ", ತೊಚ್ ಮೋಗ್, ತಿಚ್ಚ್ ಹುಮೆದ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಭಾ.

ಆಮ್ಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಸಮಾಜೆಚೆ ವಡ್ಲೆ ಮಾಂಡೆ, ಮಾರ್ಬಾಲಾರ್ ನಾಂವ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್ ಆತ್ರೆಗ್ಚೆ, ಸರ್ವ್ ಕಪಟಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ನಾಂವಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಂವ್ಚೆ ಹಾಂಕಾ ಸಮಾಜೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಬಲಿ ಕಶ್ಟತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಉಣೆಂ, ಜೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಂವ್-ಮಾನ್ ಮೆಳಾನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ವಲ್ಲಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಪಟಿ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಲ್ಲಿ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಡಯಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿಂಕ್ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತಾ. (ಜೆದ್ನಾಂ ಗಾಡಾಂವ್ ಘೊಡೊ ಜಾತಾನಾ).

ಆಮಿಂ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಾಣ್, ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ವಿರೊಧ್ ಆಮ್ಚಿ ದಾಂವ್ಣಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಿಬಾನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂಕ್, ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಅಖ್ರೇಕ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್‌ಯೀ ವಯ್ಸ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಸಂಸಾರ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ನಿಬಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮಣೊನ್ ಬೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. (ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ನಾ.)

ವಲ್ಲಿಕ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂ ವಯ್ರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಮೊಗ್. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ತೆಕಿತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ತೆಕಿತ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾ. ತೆಂ ಲೆಖನಾ/ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ತಾನಾ, ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ out dated ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಗ್ತಾ ತರೀ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಹಲ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಫಾವೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ’ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳ್’, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಉದ್ಧೆಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ರಂಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಸ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚಿ ಮನಾಂ ದುಕೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಬಗಾರ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ತಶೆಂಚ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಲ್ಲಿ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಉಲೊ ದಿತಾ. (ಕುಂಡೊ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಥೆಂಕೊ ಜಾಯ್)

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಬೋವ್ ಗೊಡ್ಶೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಏಕ್ ಮಾಧರಿ ಬರಿಚ್. ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯುಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಲೊಟ್ಲಾಂ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವಲ್ಲಿ ಕಳ್ವಳ್ತಾ. ಆಮಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಮೊನಾ ಆಪ್ಲೆ ಏಕ್, ಆಮ್ಚಿ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಪಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಗೆಲಿ ತೆಂ ವಲ್ಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯುಗಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಳ್ಕಾನಾಂವ್. ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ತಣಿರ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಘಟನಾ, ಸಂಚಾಲಾಂಕಾ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್, ಉರ್ತಾ ಎಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. (ಆಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್)

ತ್ಯಾಚ್ ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜಮವ್ನ್ ದವರ್ತಾ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಮಜೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ದೇಸ್ ಪ್ರಗತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾನಿಂ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಳಿಯೆಚೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ ಬಧಿಕ್, ಅಂತಸ್ತ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆಪ್ಣಾ ಸಮಾನ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯೀ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಗೌರವಾನ್ ವ್ಹಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಬರಿ ತಾಂಚಿ ಮಜತ್ ಕರ್ಯಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಳ್ಜಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಸಂಯ್ಬ್ ಆಮ್ಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ.(ಬದ್ಲನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್).

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬರಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಆಪಾರ್ ಗೌರವ್. ಕೊಣೀ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಚಿಂ ಖಬರ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ವಲ್ಲಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಸಯ್ತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮೂಲ್ಯ್ ವೇಳ್ ಕೂಶಿನ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಲ್ಲಿ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾ, ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾಖಣ್ತಾ. (ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾರ್ ದಾಯ್ಜಿದುಭಾಯ್).

ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ವಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿನಾ ಮ್ಹಣೊನ್, ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ವಯ್ರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾ ವಯ್ರ್ ಆಪಾರ್ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ತೀನ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆರಾಂ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಹಲ್ಲೊ ಆಧಾರ್ತಾನಾ ಆನಿ ತೆದ್ನಾಂ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಆನಿ ಆಸಲ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಾಂನಿ ವಲ್ಲಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾನ್ ಖಡ್ತಾ. ಆನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾ ವಯ್ರ್ ತೊ ನಿಷ್ಟುರ್ ಜಾಲಾ. (ತುಜೊ ಧರ್ಮ್ ಕಸಲೊ)

ಆನಿ ಆಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತೆಲೆ ಜೊಕ್ತೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಉದೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ದೂಖ್ ಭಗ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಶಿಕ್ಪಿ ಯುವಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ವೋಡ್ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್, ಆನಿ ಕೋಣ್ ಬರಯ್ತಾತ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆವಯ್ರ್ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ನಾಂತ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಪಾದಕ್ ತರೀ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹ್ ಕರಿನಾಂತ್ ತೆಂ ವಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಶ್ಣ್‍ಪಣಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. (ಬದ್ಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ’ಸಾಹಿತಿ’ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್?)

ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ನಾನಿ ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ತಾ ಆನಿ ಆಮಿಂಯ್. ಹಾಂತು ವಲ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೊ ನ್ಹಯ್. ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಲೊ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೀಡ್ ಶೀದಾ ತಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಆರಂಬ್ ಕರುಂಕ್ ಉತ್ತೆಜಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ವನ್‌ವಾಸಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ವಲ್ಲಿ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಭಕ್ತ್. ದಾಯ್ಜಿ.ಕೊಮ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಥಂಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉರ್ಬೆವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಗೀ ತಿಚ್ಚ್ ಉರ್ಭಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಅತೀ ಗೌರವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸದಾಂಚ್ ಉರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್. (ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ.....ಪಯ್ಣಾರಿ? ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್)

’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ಬುಕಾಂತ್ಲಿಂ ಎಕೇಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಳ್ತಾ ಎಕೇಕ್ ವೈಚಾರಿಕ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚಿಂ ಆನಿ ಎಕೆಕಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವರ್ತಾ ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ನೀಜ್ ಆನಿ ಹಕೀಗತ್, ಜೆಂ ಸಾದ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಲಿಂ ವೈಚಾರಿಕ್ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯೀ ಬರಯ್ತಾ ವಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರೀ, ಹಿಂ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಘೆತಾಂ.


- ನಾನು ಮರೋಳ್, (ಫೆಬ್ರೆರ್, 2018)

 

ನಾನು ಮರೋಳ್: ತೊಟ್ಟಾಮ್, ಮರೋಳ್ ಆತಾಂ ದುಭಾಯ್, ಅಶೆಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಸವೆಂ ಚಿಡ್ಕಾಂವ್ಚೊ ನಾನು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ವಳೊಕ್ ರುತಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾಚ್ಪಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಂಘಟಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ್. ಜ್ಯೆ ಕಿತೆಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತೊಂಡಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಹಾಚಿ ಕಾಲೆತಿ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ತಶೆಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಯಥೇಶ್ಟ್. ಪುಣ್ ನಾನು ವೃತ್ತೆನ್ ದುಡ್ವಾವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಸಾ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರವೃತ್ತೆನ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಳ್ವಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಟನ್, ಉಲವ್ಪ್ ಹಾಚಿ ಪ್ರಮುಕ್ ದೆಣ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿಂತ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ.

[बूक विमर्सो] ’मुखामुखी’ सवें एक मुखामुखी [नानू मरोळ]

[बूक विमर्सो] ’मुखामुखी’ सवें एक मुखामुखी [नानू मरोळ]

 बूक: मुखामुखी, बरवपी: वल्ली क्वाड्रस
प्रकार: संपादकीयां, लिपी: कानडी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतवनां: डा|एडवर्ड एल. नज्रेत, जेरालड वी. कारलो, डा|आसटीन डी’सोज प्रभू, मा|बा|चेतन लोबो
पानां: १५२, मोल: रू. २००

वल्ली क्वाड्रस आनी म्हजी वळक कांय एका दाकट्याची, जायतेपावटीं म्हजे आनी ताचे विचार एकामेकाक मेळानांत. हांव मेळ‍ल्ल्या विषयाचेर म्हजी भगणा सांग्तां तर तो विषयाचेर संपूर्ण ताप्सील करून वाद मांडता. सभार पावटीं आमच्या चिंत्पाक ताळ पडानासताना आमचे मधें सभार वाद-विवाद चल्ल्यात तरी आक्रेक एक‍च्च जिक्ता, आनी ती कोंकणी. आनी ह्याच्च कोंकणेक लागोन कितलें वादाळ आयल्यारी आमचो बांद धीर जावनासा.

आनी ह्याच कोंकणेच्या तुटानात‍ल्ल्या बांदाक लागोन ताणे आपलो संपादकिंयाचो दुस्रो बूक "मुखामुखी" हाचेविशीं विमर्सो बरंवची वर्ती जावाब्दारी म्हज्या वयर सोडल्या. आनी हाका जाल्यारी केवल कोंकणे शिवाय कितेंच न्हय म्हणोन म्हजो भर्वसो.

वल्लीक आर्थ करुंक बोव कषट. त्याच देकून माका भग्ता तो लेखकांची, कविंची, संघटकांची तो कितले वेग्गीं वळोक कर्तागी तितलेच वेग्गीं ताचे थावन पयस वचोंक पळेतात. कित्याक म्हळ्यार वल्ली थावन मेळता फकत्त कोंकणी. तांतू ना ताका फायदो या ना हेरांक फायदो. थंय जाता फकत्त कोंकणेची सेवा, कोंकणेची खरी सेवा आनी कोंकणेची काळजांथावन सेवा. आनी हो उद्धेश जो लेखक, जो कवी, जो संघटक समजाता ते वल्ली सांगाता सदांच आसतात.

पूण कोणाक खुशी करिजे म्हणोन वल्ली आपल्या सिद्धांता थावन केदळाय भायर वचोंक ना कोशेडदा विरोद केदाळाय राजी जावंक ना. ताणे ह्या बूकांत उल्लेख केल्ले (नांव काडन या काडिनासताना). सभार जण वल्ली विषयांत बर‍या आभिपरायेंत नांत तरी, वल्लीन तांच्या बर‍या कामांविशीं बरेंच बरवंक कितेंय दाक्षेण दाकवंक ना, हें वल्लिचें वर्तेपण दाखयता.

सत सांगों तर हांवें खंचेंय वाचाप पर्त्यान वाच्चें भारिच्च उणें. पूण वल्लिचीं ह्या बुकांतलीं संपादकिंयां एक पावटीं वाच‍ल्लीं तरी पर्त्यान पर्त्यान वाचुंक कर्तात. हाका कारण इतलेंच थंय उपयोगसिल्ली मधूर गोडसी कोंकणी उत्रां, आमच्या पूर्वजानीं उपयोग केल्ल्या, तसेंच आतांच्या पिळगेन विस्रोन सोड‍ल्ल्या जायत्या वसतुंचो, सब्दांचो, सांगणेंचो उल्लेख हांगा वाचुंक मेळताना एक दुस्रोच मधूर आनबोग जाता. खंडीत जावन ह्या संपादकियांचो पुंजो खंच्याय सब्द कोशाक सोडन दीना. एका पत्राचें धोरण, एका संपादकाचे गूण हांच्या वयर ताचीं संपादकियां आर्सो धर्तात. हांतू वल्ली कांय वेगळो न्हय, २००७ थावन २०१७ आवदेंत संसार जायतो बदल्ला. आचार-विचार बदलाताना वल्ली कांय हांतू दुस्रो न्हय, आनी हें ताच्या संपादकियानीं जायतें झळकाता. पूण बदलोंक ना एक‍च्च ती जावनासा "कोंकणी", तोच मोग, तिच्च हुमेद आनी तिच्च उर्भा.

आमचे धार्मीक मुखेली, समाजेचे वडले मांडे, मारबालार नांव खंचवंक आत्रेगचे, सर्व कपटी जावनासात. नांवां पाटल्यान दांवचे हांका समाजेचें कितेंच पडोन वचोंक ना. आमच्या समाजेंत आबली कश्टताना तिच्या गर्जेक पांवचे उणें, जेदोळ म्हणासर तांकां नांव-मान मेळाना. त्याच देकून वल्ली असल्या कपटी वर्गाच्यांक वल्ली कांठाळता आनी डयान तसल्या मुखेलिंक सलाम कर्ता. (जेदनां गाडांव घोडो जाताना).

आमीं संसार बदल्ला म्हळ्ळ्या भ्रमेंत जियेवन आसांव. पूण कांय बदलोंक ना. बदलल्या जाल्यार आमची चाल-चमकाण, काळाच्या विरोध आमची दांवणी. आनी ह्या दांवणेंत आमी आपलेंपण होगडावन घेतांव. संसार बदल्ता म्हळ्ळी निबान आमी आमच्या मोगाच्यांक, लागसिल्यांक आनी अखरेक आवय बापायक‌यी वयस दवर्तांव. आमी संसार बदल्ला म्हणची फटकिरीं निबां दिंवच्या बदलाक आमकांय सांगाता घेवन चलोंक जाय मणोन बोव मार्मीक रितीन वल्ली सांगोन आसा. (संसार म्हज्या मात्यार ना.)

वल्लीक मालघड्या साहितीं वयर मोसत मोग. त्या त्या काळा तेकीत, तांच्या तांच्या शिकपा तेकीत एक साहिती आपलें साहित्य रचता. तें लेखना/साहित्य बरयिल्ल्या त्या काळाक व्हय जाल्लें तरी काळ बदल्ताना, संसाराची परिगत बदल्ताना तें साहित्य out dated म्हणोन भग्ता तरी, त्या वेळाच्या साहित्याक आमी हल्क करुंक बिल्कूल ना फावो. आनी ह्याच दिशेन थोड्या वर्सां आदीं कोंकणी साहित्याचें बरेंपण आशेवन सुरू जाल्ली ’शेण चळवळ’, उपरांत एकेकल्याच्या स्वार्थी उद्धेशाक लागोन दुस्रोच रंग घेवन मोसत आमच्या आदल्या साहितिंची मनां दुकोवंक कारण जाल्ली. आशें जावंक न्हजो बगार माल्गड्या साहितिचो अनभोग तशेंच तर्नाट्या बरवप्यांचें बळ सांगाता मेळोन कोंकणेक ग्रेसत करुंक जाय म्हणोन वल्ली बोव संप्या रितीन उलो दिता. (कुंडो चळवळेक थेंको जाय)

कोंकणेंतले सब्द बोव गोडशे, कोंकणी लोकाची जिणी एक माधरी बरीच. पूण आयच्या ह्या व्यापारी युगांत आमी खंय लोटलां तें चिंतून वल्ली कळवळता. आमी पयश्यांची पाट धरून मोना आपले एक, आमची संसक्रती आमकां कशें पाट दाकवन गेली तें वल्ली सांगाता हर‍येका कोंकणी मोगीक बर‍यान कळीत आसा. आनी ह्या व्यापारी युगाच्या स्पर्ध्यात्मक जिवितांत आमच्या पेल्याक‍च आमी वळकानांव. संबंध म्हळ्ळोच मर्णाच्या तणीर आसा. सक्कड यांत्रीक जावनासा. संघटना, संचालांका मधें एकवट ना. तांच्या स्वार्थाक लागोन मूक जाता तर, उर्ता एक‍च कोंकणी. (आयची कोंकणी आनी कोंकणेंतली बदलावण)

त्याच देकून आमचो लोक आपणाक लागोन जायतें जमवन दवर्ता तरी आपल्या सम्मजेक कितेंच दिवंक सकोंक ना. आमचो देस प्रगतेच्या पावलानीं चमकोन आसताना, त्याच वेगान आमचो ग्रेसत कुळियेचो लोक आपली आसत बधीक, अंतसत वाडायता शिवाय पेल्याच्या, समाजेच्या गर्जेवंताक वयर उकल्ल्या तांकांयी आपणा समान न्हय तर‌यी समाजेच्या गौरवान व्हळकोन घेंवचेबरी तांची मजत कऱ्यां, तांकां निर्देशन दिव्यां म्हळ्ळी काळजी आमकां ना. कित्याक म्हळ्यार आमी स्वार्थी आनी आमचो स्वार्थी संयब आमका केदनांच बदलुंक सोडिना.(बदलनात‍ल्लो लोक).

कोंकणेक लागोन बरीं कामा कर्तेल्या वयर वल्लीक आपार गौरव. कोणी एका मनान कोंकणी संस्थ्यानीं कोंकणेक केल्ल्या बर‍या कामाचीं खबर वल्लीक सदांच आसा. तांच्या मुखांत्र कोंकणेक जाल्ली क्रांती वल्लीन आपल्या काळजांत दांबून धरल्या. आपल्या वेळ नात‍ल्ल्या, कामाच्या मधेगात सयत, आपल्या कुटमाक दिंवचो आमूल्य वेळ कूशीन दवर्न कोंकणेच्या अस्मिताये खातीर वावर कर्तेल्यांक वल्ली नमान कर्ता, तांची सेवा वाखणता. (धाकड्याच्या संभ्रमार दायजिदुभाय).

थोडे म्हणतात वल्ली धर्माक मान दिना म्हणोन, पूण हांव हें बिल्कूल पात्येना. ताका आपल्या धर्मा वयर, क्रिसतांवा वयर आपार गौरव आसा. पूण आमचेच आपल्या स्वार्थाक लागोन आपल्या धर्माचे तीन तिर्कूट कर्ताना हेरां ताचो फायदो उटयतात. आनी आमच्या धर्मा वयर हल्लो आधार्ताना आनी तेदनां सादो मनीस कषटाता. आनी आसल्या संधरबांनी वल्लिचें काळीज मनश्यापणान खडता. आनी आसल्या लोका वयर तो निषटूर जाला (तुजो धर्म कसलो)

आनी आसलो अन्याय आमचे वयर जाताना ताका ताळो काडतेले जोक्ते साहिती आमचे मधें उदेवंक नांत तें चिंतून वल्लीक दूख भग्ता. आमचे शिकपी युवक कोंकणी साहित्या थंय आपली वोड दाकयनांत, आनी कोण बरयतात ते आपल्या काल्पनीक संसारांत आसात मात्र शिवाय संसारांत प्रसतूत घडच्या परिगतेवयर आपली तकली घुंवडायनांत. आनी आमचे संपादक तरी नव्या चिंत्पाच्या बरवप्यांक प्रोत्साह करिनांत तें वल्ली तीक्ष्ण‍पणान सांगोन आसा. (बदलोन वेच्या संसारांत कोंकणी ’साहिती’ खंय आसात?)

ह्याच चिंत्नानी भंवोन आसताना संसाराची परिस्थिती बदल्ता आनी आमिंय. हांतू वल्ली कांय दुस्रो न्हय. विवीध कारणांक लागोन थोड्या तेंपा पऱ्यांत कोंकणी संसारा थावन तो पयस उरलो तरी कोंकणे थंय न्हय. आनी ही कोंकणी कीड शीदा ताका कोंकणी संसाराक वोडन हाडता आनी पयणारी.कोम आरंब करुंक उत्तेजीत कर्ता. ह्या लांब आवदेच्या वन‌वासांत, कोंकणी संसारार जायती बदलावण घडल्या तरी, वल्ली थंय कसलीच बदलावण जावंक ना हाचें कारण जावनासा कोंकणेची भक्त. दायजी.कोम वर्सांनी वल्ली कोंकणे थंय कितलो उरबेवंत जावनास‍ल्लोगी तिच्च उर्भा ताचे थंय आजून आसा. आनी ताचो प्रतिफळ जावन तो अती गौरवान सांग्ता कोंकणी सदांच उर्तेली म्हण. (कोंकणी निरंतरी.....पयणारी? भर्वश्याची सूर‍वात)

’मुखामुखी’ बुकांतलीं एकेक संपादकीयां वाचलीं तर कळता एकेक वैचारीक संपादकीय एकेक थराचीं आनी एकेका संसाराक वर्ता पूण कितेंच काल्पनीक न्हय, नीज आनी हकीगत, जें साद्या चिंत्पाच्यांक समजुंक असाध्य जाल्लें. आमचे दोळ्यां समोर सदांनीत घडचें आमकां पळेवंक मात्र न्हय पार्कुंक कारण कर्ता. खंडीत जावन असलीं वैचारीक संपादकियां कोंकणेंत हेर कोण‌यी बरयता वा बरयल्यांत म्हण सांगचें धयर म्हाका ना. पूण बरयल्यांत म्हणून लेकल्यारी, हीं संपादकियां खंडीत जावन कोंकणेंत वाचुंक मेळच्या उंचल्या संपादकीयां पयकी पयले पंग्तेर आसात म्हण खडाखड सांगचें धयर हांव घेतां.


- नानू मरोळ, (फेबरेर, २०१८)

 

नानू मरोळ: तोट्टाम, मरोळ आतां दुभाय, अशें अपणान गेल्लो गांव कोंकणेसवें चिडकांवचो नानू कोंकणी साहित्यांत अपलेंच स्थान आनी वळोक रुतां केल्लो वाचपी, विमर्शक, संघटक तशेंच विशलेषक. ज्ये कितें उचारुंक आसा तें तोंडार सांगची हाची कालेती देकून ताका खायस कर्तेले तशेंच पयस कर्तेले यथेश्ट. पूण नानू वृत्तेन दुडवाविभागांत आसा तर‌यी प्रवृत्तेन एकलो भळवंत कोंकणी मोगी आनी अभिमानी. नटन, उलवप हाची प्रमूक देण्यांपयकिंतलीं थोडीं.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಸೆ

ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]