ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ [ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್]

[ಬೂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ] ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ [ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್]

ಬೂಕ್: ಮುಖಾಮುಖಿ, ಬರವ್ಪಿ: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ಪ್ರಕಾರ್: ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ, ಲಿಪಿ: ಕಾನಡಿ
ಪ್ರಕಾಶನ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಸ್ತವನಾಂ: ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಪ್ರಭು, ಮಾ|ಬಾ|ಚೇತನ್ ಲೋಬೊ
ಪಾನಾಂ: 152, ಮೋಲ್: ರು. 200

ಮುಖಾಮುಖಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಭೊಗ್ಣಾಚಿ –ಮುಖಾಮುಖಿ - ಸುಖಾಚಿ ಆನಿಂ ದುಖಾಚಿ

ವೆವೆಗ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್, ಥೊಡೆ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಗುಣಾಕ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಫಕತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ’ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್’; ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪಯ್ಲೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್. ಹಿ ವಳೊಕ್ ಏಕ್ ಪರಿಚಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ.

ವಲ್ಲಿಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುರ್ವಿಲಿ ವಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ’ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್’ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್. 2004-5 ಇಸ್ವಿ. ಹಾಂವೆಂ ತೆದಾಳಾ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್…. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಿನ್. ಅಶೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಜ್ ಪಾಸೂನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (2018) ದೋನ್ ಘಡಿತಾಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಿಂ – ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ’ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ’ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ವಲ್ಲಿಕ್ ಖುದ್ ಭೆಟ್ಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ – ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ಬೂಕ್ “ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಸ್ಚೆಮುಖಾಂತ್ರ್.

ಪತ್ರಾಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಆರ್ಸೊ. ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್; ‘ಜೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ’. ಮುಖಾಮುಖಿ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಲೇಖನಾಂತ್ ಹೆಂ ಧರ್ ಧರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ತರ್ ಕೊಣಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತರ್ ಶೀಣ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೊ ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಆಮ್ಕೊ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ - ಹೊ ಶಿಣ್ ಸ್ವ-ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ’ವಯಕ್ತಿಕ್’ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ ವಲ್ಲಿಚಿಂ ತೀಕ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್.

ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ವಿಸ್ತಾರ್ ಅನ್ಭೊಗ್. ಜಾಂವ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ಜಾಂವ್ ಮುಂಬಯ್ ಯಾ ಜಾಂವ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಚೆ ದೀಸ್ – ಸರ್ವ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂನಿಂ ಸೊಭಿತಾಯೆನ್ ಯೆತಾತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂಚಿ ಫುಡ್ ಹಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಅನ್ಭೋಗಾಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಕ್ಶೆಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಬರಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ ಶಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್ತಾ; ಜಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇಂಟರ್‌ವ್ಯೂಂತ್ ’ಕಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಕ್ಷಾ, ವ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಬಹುಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ’ಯುರೊಪಾಚ್ಯಾ ಬರಫಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಶಾ’. ಹೆ ಸರ್ವ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಶರೊ ತಾಣೆಂ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಾಚಿ ಮಜಾ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಚಡ್ತಾ.

ತಶೆಂಯ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆನಿಂ ಧಾರ್‌ಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್. ಥೊಡಿಂ ತಾಚಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಚಿಂ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ತೀವ್ರ್ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಶಿಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಗೂಂಡ್ ಭೊಗ್ಣಾಂತ್ ಲೇಖನ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ದವರಿನಾಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ತೊ ಉಗ್ತೊ ಜಾತೆ ವೆತಾ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿಂ ಉಣೆಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವಲ್ಲಿ ಪಸಂದ್ ಜಾತಾ.

ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ “ವಲ್ಲಿ ಇತ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ತಾಗೀ – ಸಮ್ಜಾನಾ”. ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ’ಮುಖಾಮುಖಿ’ ವಾಚಿಜಾಯ್. ಹಾಂಗಾ ಸರ್ ದಿಸ್ತಾ ವಲ್ಲಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹುಸ್ಕೊ, ಅಪ್ಣಾನಿಮ್ತಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಅಪೂಣ್ ಕರ್ತೇ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್. ಹೊಚ್ ನಿಚೆವ್ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿಚೊ ದಿಗೊ.

ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂವಿಶಿಂ ದೋನ್ ಶೀದಾ ಉತ್ರಾಂ. ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ದಿಸ್ತಾತ್;  

ಏಕ್ – ಲೇಖನಾಂನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಯ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಹೊ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ಲಾಡು ಖಾತಾನಾ ರೇಂವ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ. ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೂಫ಼್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬುಕಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಅನಿಕೀ ವಾಡ್ತಿ.

ದುಸ್ರೆಂ – ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಠೀಕಾ ಕರ್ತಾನಾ ವಿಚಾರಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಉದಾಹರಣ್ -’ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆಮ್ಕೊ ಆತಾಂ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬೊಸ್ಲಾ’. ಹಾಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವರ್ತುಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಠೀಕಾ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಜಾತಿ.

ಮುಖಾಮುಖಿ ವಾಚ್ಚೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಅನ್ಭೊಗ್. ಹೊ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ಸಬಾರಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳಾಜಯ್, ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಗಂವ್ಚೊ ಆಜಾಜ್ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾಜಯ್.

 - ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್, (ಫೆಬ್ರೆರ್,2018)

 

ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್: ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‌ವಂತ್ ವಾಚ್ಪಿ. ವೃತ್ತೆನ್ ಇಜ್ನೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

[बूक विमर्सो] ’मुखामुखी’ [आंटनी बार्कूर]

[बूक विमर्सो] ’मुखामुखी’ [आंटनी बार्कूर]

 बूक: मुखामुखी, बरवपी: वल्ली क्वाड्रस
प्रकार: संपादकीयां, लिपी: कानडी
प्रकाशन: आशावादी प्रकाशन
प्रसतवनां: डा|एडवर्ड एल. नज्रेत, जेरालड वी. कारलो, डा|आसटीन डी’सोज प्रभू, मा|बा|चेतन लोबो
पानां: १५२, मोल: रू. २००

कोंकणी वावराड्याच्याभोगणाची –मुखामुखी - सुखाची आनीं दुखाची

वेवेगळे मनीस वेवेगळ्या कारणाक लागोन पसंद जातात. थोडे तांच्या सोभायेक, थोडे तालेंताक आनीं थोडे गुणाक आनीं थोडे फकत तांच्या ’उग्त्या मनान’; म्हाका तशें पसंद जाल्ल्यां पयकी पयलो वल्ली क्वाड्रस. ही वळोक एक परिचय जावन बदल‌ल्ली ताच्या संपादकीयांचो पुंजो ’मुखामुखी’ वाचतां वाचतां.

वल्लिची म्हाका सुर्विली वळोक जाल्ली ’दायज.कोम’ जाळिजाग्यार. २००४-५ इस्वी. हांवें तेदाळा कविता बरवंक आरंभ केल्लें मात्र…. त्या वेळाक म्हज्यो कविता फायस कर्न शाभासकी पाटयिल्ली वल्लीन. अशें आरंभ जाल्ली आमची वळोक आज पासून चलोन आसा. अशें पयशिल्यान पळेवन आस‌ल्ल्या वल्लीक लागशिल्यान जाणां जावंक ह्या वर्सा (२०१८) दोन घडितां कारण जालीं – कल्याण‌पुरांत आसा केल्ल्या’आशावादी प्रकाशना’च्या काऱ्यावेळार वल्लीक खूद भेटचें, दुस्रें – वल्लिच्या संपादकीयांचो बूक “मुखामुखी’ वासचेमुखांत्र.
पत्रां जावनासात समाजेचो आर्सो. त्या आर्स्याचें काम; ‘जें आसा तशें दाकंवचें’. मुखामुखी पुसतकाच्या हर लेखनांत हें धर धर म्हण दिसता. ताका तर कोणाविश्यांत तर शीण आसा तर तो तांचें नांव काडन सांग्ता – आमको अशें कर्ता. तें सार्कें न्हंय; कित्याक - हो शीण स्व-फायद्याचो न्हय. पूण अशें सांग्ताना तो केदाळाय ’वयक्तीक’ जायना. त्या देकून‍ंच दिसता वल्लिचीं तीक उत्रां आयकोंक मेळ‌ल्ले सयत ताणें चलंवच्या काऱ्यानीं वांटेली जातात. ताचे ईषट जावन उरल्यात आनीं ताच्या वावरांत हात मेळयतात.
वल्लिच्या लेखनांनीं दिसोन येंवचो आन्येक विशय म्हळ्यार – विसतार अनभोग. जांव गांवची जिणी, जांव मुंबय या जांव कुवेयटाचे दीस – सर्व ह्या लेखनांनीं सोभितायेन येतात. जायत्या परिक्षेंची फूड हाणें अपल्या जिण्ये अनभोगांत केल्या आनी विज्मीत म्हळ्यार ह्या परिक्षेंत केदनांय बरीं लिसांवांच शिकून आयिल्लें हेरांक प्रेरीत कर्ता; जांव पयल्या इंटर‌व्यूंत ’कंपणेचें बस्स धुवंक केल्ली परिक्षा’, व अंतर‌राश्ट्रीय बहुभाशेच्या कंपणेंत ’युरोपाच्या बरफाच्या गांवांत जियेंवची परिक्षा’. हे सर्व अनभोग सोभीत उत्रानीं ताणें पिंत्रायल्यात. आनीं त्या मुखांत्र वेवेगल्या सामाजीक विषयांचेर आपलो शरो ताणें दिला. हें सर्व सांगाता मेळताना वाचपाची मजा आपापिंच चडता.
तशेंय चिंत्पा सकत आनीं धार‌य जब्बोर. थोडीं ताचीं संपादकीयां वाचता वाचतां चा. फ्रा. चो म्हाका उगडास आयिल्लो. ताचीं संपादकीयांय असल्याच तीवर अनभोगाच्या उज्यांत शीज‌ल्लीं. तशेंच खासगी अनभोगाच्या आनीं गूंड भोगणांत लेखन गिरेसत जाता. तशेंच वल्ली आपल्या खासगी जिण्येचीं घडितांय पाटीं दवरिनां. अशें कर्ते कर्ते तो उग्तो जाते वेता. ताचे थंय आसचें बरें आनीं उणेपण आमकां सार्कें दिसता. वल्ली पसंद जाता.
सबार पावटीं म्हज्या इश्टानीं सांगचें आसा “वल्ली इतलें कोंकणी काम कशें कर्तागी – समजाना”. तें समजोंक जाय तर ’मुखामुखी’ वाचिजाय. हांगा सर दिसता वल्लिचो कोंकणी हुसको, अपणानिमती कितें जाता तें अपूण कर्ते वेतां म्हणचो थीर निचेव. होच निचेव वल्लिच्या हुमेदिचो दिगो.
आतां शीदा उलंवच्या वल्लिच्या लेखनांविशीं दोन शीदा उत्रां. तांत्रीक चुकी दिसतात;  
एक – लेखनांनीं थोडे पावटीं गर्ज नात‌ल्ल्या कडेय महापराणाचो उप्योग कर्ता. इतल्या बर‍या बुकांत हो एक ल्हान काळो तिबो तशें म्हाका दिसता – लाडू खाताना रेंव मेळ‌ल्ल्या बरीं. पर्गट कर्च्या फुडें एक प्रूफ಼ रीडिंग करयल्यार बुकाची सोभाय अनिकी वाडती.
दुस्रें – थोडे कडे ठीका कर्ताना विचारांच्या व्हाळ्यांत व्हाळोन वेचें दिसता. तशेंच थोडे कडे संदर्भाक गर्ज नात‌ल्ल्यो संग्ती उल्लेख जांवचेंय पळेवंक मेळता. उदाहरण -’काम नात‌ल्लो आमको आतां पत्र काडन बोसला’. हाचे बदलाक तें पत्र कित्याक एक वर्तुला भायर वचोंक्ना म्हळ्ळ्या विषयाचेर विचार चलयिल्लें तर ठीका रचनात्मक जाती.
मुखामुखी वाच्चो एक सोभीत अनभोग. हो संपादकीयांचो पुंजो सबारांक वाचुंक मेळाजय, समाजेक जागंवचो आजाज चड आनीं चड लोकाक पावाजय.

- नेरी नज्रेत, ताकोडे. (एपरील,२०१७)

 

आंटनी बार्कूर: आंटनी बार्कूर एक कवी, काण्येगार तशेंच विचार‌वंत वाचपी. वृत्तेन इजनेर जावन प्रोजेकट म्यानेजराचें काम करून आसचो हो प्रसतूत बेंगळुरांत वसती करून आसा.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಹೆರ್ ವಿಮರ್ಸೆ

ಸ್ಟೀಫನ್ ಪಿಂಟೊ

ನಾನು ಮರೋಳ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2017
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]