ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ
(ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
(ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
 
 

[ಲೇಖನ್] ಕುಟಾಮ್ ಗಾವಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್! [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹರ್ ವೆಕ್ತಿ ’ಆವಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊ. ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ದವರ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಚಿ ವಿಶೇಸ್ ವೆಕ್ತಿಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಆವಯ್. ಆನಿ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಜಶೆಂ ದರ್ಯಾಬರಿ ಸುಕ್ತಿ-ಭರ್ತಿ ಸಹಜ್‌ಚ್ಚ್. ಕಷ್ಟ್-ಅನ್ವಾರಾಂ ಸಹಜ್‌ಚ್ಚ್. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಕೊಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಚಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಕೊಣ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ವೆತಾ. ಆನಿ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತೆಚ್ಚ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಘೊಳುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ’ಕುಟ್ಮಾಫೆಸ್ತಾ’ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಸಲೆ ಉಮಾಳೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭರುನ್ ಜಿಯೆತಾ? ಹೆಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆನ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ/ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಕೆಲರಾಯ್ ಫೆರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ (ತಾಚಿ ’ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಸಾವ್ಳ್ಯೊ’ ಕಾದಂಬರಿ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ), ಲೇಖಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ತಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಜಮೊ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

- ಸಂ

ಕುಟಾಮ್ ಗಾವಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್! [ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್]

ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ಆಂತರಿಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಬಾಹೀರಿಕ್ ಜಾಂವ್, ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಾ ಪಯ್ಕಿ ಅತೀ ಉಂಚಾಯೆಚೊ ಸಂಭಂಧ್‍ಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಭಂಧ್! ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಭಂಧಾಂತ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಆನಿಂ ನಾಜೂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಾಖಯ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ತೊ ಸಮ್ಜಾತಾ ಆನಿ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತೊ ’ಸಂಘ್ ಜೀವಿ’ ಜಾತಾ.

ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಚಲೊನ್ ವರುಂಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೈಹಿಕ್ ವಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಸುಖ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಮಾಜೆ ಮುಖಾರ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭಾನಾ. ಹ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ!

ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಕ್ ತಾಂಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಚರ್‍ಸುಂಚಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಖಮಿರ್ ಉಂಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪಾಸೊನ್! ಹ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಚಾ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಮನಿಸ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಚರ್‍ಸುನ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ತ್ಯಾ ಸಂಭಂಧಾಕ್ ಥಿರ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜೆವಾಣ್! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿಂ ದಬಾಜಾನ್ ಆಚರ್‍ಸಿತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ಬೆಖಮಿರ್ ಉಂಡ್ಯಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಂಭಂಧಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬೆಖಮಿರ್ ಉಂಡೊ ಆನಿ ಕೊಡು ಬಾಜಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಆನಿ ದಬಾಜಾವೀಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾಲ್ತೊ ರಾವ್ತಲೊ.

ಫೆಸ್ತಾಂಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ತ್ಯಾ ಆಚರಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಸಲೊಯ್ ಆಸೊ, ಪುಣ್, ಹರ್ ಎಕಾ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್. ಜೆಂ ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆತಾಂಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಭೋವ್ಶ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಂತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆಚರ್‍ಸಿತಾ.

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಮತಿಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರಗತೆನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುನ್ ದವರುಂಕ್ ನಾಂ. ಜೆದ್ನಾಂ ಪ್ರಗತಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಪರಾವಲಂಭಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ವಾವಲಂಭಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾಕ್ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೂಟ್ ಭರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ದಿಲಾ ಆನಿಂ ತೊ ಸಂಸಾರಾಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾಚಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಭೊಂವ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಗಾಂವ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಮೆಟಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ರುತಾ ಕರ್‍ತಾ.

ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ರುತಾ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಉಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಏಕ್ ಜೀವಿಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್. ಪುಣ್, ಹೆಂ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ್‍ಪಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್! ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣಾಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ತಿಂ ಕಾರಾಣಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಾರ್‍ಕಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಚಾ ಸ್ವಾವಲಂಭಿಪಣಾನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಭೊಖೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸಂಭಂಧ್ ತಾಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್.

ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರಸ್ತುತೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ತಾಣೆಂ ಆಚರ್‍ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾಪಣಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಖೂಬ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆಂ! ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಫಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ, ಸೆಂವ್ಚೆಂ, ಯಾ ಸ್ವೀಕರ್‍ಸುಂಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಂಟುನ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ.

"ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಗಿಂ ಸರ್‍ಯಾಂ
ಆಮ್ಚೆ ತಾಳೆ ಏಕ್ ಕರ್‍ಯಾಂ
ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಯಾಂ...."


ಚ್ಯಾರ್ ವೊಳಿಂಚಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಂತಾರಾಂತ್, ಎಕ್ವಟ್, ಮಾಯಾಮೋಗ್, ಸಂಭಂಧ್, ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣ್, ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಂತೊಸಾಚೆ ಆವಿಭಾಜ್ಯ್ ಅಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸಾನಾ? ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡುನ್ ತಾಂಕಾ ಭೊಗುನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಭಕ್ತೆನ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿಂವ್ಚಿ ರೀತ್‍ಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರೀತ್!

ತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ (ಕಾರಾಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್) ಆನಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಹೆಂ ಕಾಂತಾರ್ ಗಾಯ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಕಸಲೆ ಉಮಾಳೆ ಆನಿಂ ತಳ್ಮಳೆ ಯೇನಾಂತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್? ಹ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಳ್ಮಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ ವರ್ವಿಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್?

ಗಾಂವ್ ಆನಿಂ ಪರ್ಗಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಂತರ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಅಂತರ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸಾ. ಗಾವಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ತ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಮಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಹ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಸಾನಾ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಕಾ ಗಡ್, ಭಂಧಡ್, ವೇಳ್, ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮೀತ್ ಆಸ್ಯೆತಾ.

ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಚಡ್ ಜಾಗವ್ನ್, ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಹಾಜರ್‍‍ಪಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್, ಎಕಾ ಮಾಪಾನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಭಂಧಾಚೊ ಗಾಂಚ್ ಚಡ್ ಭಳ್ ಕರ್‍ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್, ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಚಿಂ ನಾಜೂಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಭಂಧಾಕ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ತ್ಯಾಗಾಕ್ ಏಕ್ ಭಳಾಧೀಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ.

ಖಂಯ್ಚರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಮಾಲ್ವೊಂಚಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ (ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ) ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಮಾಲ್ವೊನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ತಿಂ ದುಖಾಂ ಗಳಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾಸೊನ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ವರುನ್ ಪಾಯ್ತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮದ್ಯ್ ಪೂರ್ವ್ ದೇಶಾಂನಿ!

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಪರ್‍ದೆಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಿ ಕುರ್‍ಹು ಜಾವ್ನ್ ಮೀಸ್ ಶುಕ್ರಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚಿ ಕುರ್‍ಹು ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಧಪ್ತಾರಾಂತ್! ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಸುದ್ರಾಪ್ (ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಂತ್) ಆಯ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍‍ಯ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುದ್ರಾಪ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಮೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಾನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ಸತೆಚಾ ಧಪ್ತರಾಚಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚೆರ್ ಲೋಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಪ್ತಾರಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾ. (ಮಿಸಾರ್ ನ್ಹೆಸಾಪ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್, ಧಪ್ತಾರಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ಮಿಸಾಚೆರ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಂಯ್) ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಧಪ್ತಾರಾಚಾ ವೆಳಾ ಮಧೆಂಯ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಯಾ ಬರೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಾ ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೊ ಪಿಂರ್ಗೊಣೆಚೊ ತಾಳೊ ಟೆಲಿಪೊನಾರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್!

ಹಿ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತೀ ಭಯಾನಕ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಸುಟಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಖಂಯ್ ಉರ್‍ಲಿಂ? ಗಾಂವಾಂತ್ ತಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆತ್ರೆಗುನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಪರ್‍ಕ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ತೊಂದೊರಾಂತ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್! ಖಂಯ್ಚಾಯ್ ಎಕಾ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ದಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಜರ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ ಆನಂದ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ಭೊಗ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಹಾಂತುಂಚ್ ಧಾಧೊಶಿ. ಪರ್‍ಕ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ದೀಸ್ ರಾತ್ ರಾವೊನ್ ಪರ್‍ಕ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಆವ್ಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ವಾ ದೋನ್ ಹಾಪ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ದಾರಾರ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಾ ಮುಖಮಳಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಂನಿ ಉಮಾಳುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಹರ್ ಎಕ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಬೆಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟತಾ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಗಾಂವಾಂನಿ ಝಳ್ಕಾನಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚಾ ತಾಂಚಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಭಂಧ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಉದೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್‍‍ಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಯ್ ತಾಂಚೆಂ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಚಲ್ತಾ..

ಕುಟಾಮ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂಚಾ ಸುಖಾಚೊ ಆಶಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಖರೊ ಫಳ್ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ನಾಂ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮಾನ್ಜಾತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಖಾತಾ. ಪುಣ್, ಫಕತ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಕೀ, ತೊ ಖಾನ್ ಪೀವನ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಖಂಡ್ ಘಟಾಯೆಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ಆನಿಂ ಆಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್!

(- ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್, ಕೆಲರಾಯ್, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2016)

 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್: ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಸವೆಂ ಕೆಲರಾಯ್ ಫೆರ್ಗಜೆಂತ್ ವಸ್ತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕವಿ, ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಲೇಖಕ್, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ’ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು’ ತಾಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾಜಮೊ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಚೆರ್ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮೊಟೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]