ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಕಥಾ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್]  ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ [ಜೇಸನ್ ಪೀಂತ್ ಉದ್ಯಾವರ್]

ಕಥಾ ವಿಶ್ಲೆಶಣ್: “ಕೊಣಾಕ್ಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ”  [ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್: ಸ್ಯಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ]

ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೊ” ಹ್ಯೆ ಮೊಟ್ವೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬದಲ್ತ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರುನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡುಕ್ ಸತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್, ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್, ಕಥಾನಕ್, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಸಂಘರ್ಶ್, ಕಾಣಿಯೆಚಿ ತೆಂಗ್ಶಿ (climax) ಆನಿ ಶೈಲಿ ಬಾರಿಕಸಾಣೆನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ಮುಕೆಲ್ ವಿಶಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಚಡುಣೆಂ ಹಜಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ವಿದೆಶಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ್ ಕುಂಟುಂಬಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕೊಡು ಗಜಾಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಮಾಂಡಾವಳ್ (setting) – ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಫಾಟ್‍ಭುಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದೋನ್ ಮುಕೆಲ್ ಸುವಾತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಏಕ್ ಜೊಕೀಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಸುವಾತ್, ತಾಕಾ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೆ (arrest) ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಸ್ಚಿ ಬಂದ್‍ಖಣ್. ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ತೊ ಧಾದೊಶಿ ಖುಶಾಲ್‍ಭರಿತ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚೆ ನೇಮ್ ಕಾಯ್ದೆ ತೊ ಬರ್‍ಯೆ ರಿತಿನ್  ಪಾಳ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಘರ್‍ಕಾರ್‍ನಿ ಸವೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್‍ಯೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಳ್ಲಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲೆಕ್ತಾಲೊ. ಬಂದ್‍ಖಣಿಚ್ಯೆ ವಣ್ತಿ ಭಿತರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಬ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಕೂಸ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚಿ ಜಾಪ್ ತೊ ತೆ ಬಂದ್‍ಖಣಿ ಭಿತರ್ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಬೆರಿಸ್ಟರಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತುಟ್ಲಲೆ ಗಾಂಚ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರುನ್ ತೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ. ಆಖ್ಖೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ತಾಕಾ ಬಂದ್‍ಖಣಿಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಚಾರ್ ವಣ್ತಿ ಭಿತರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಲೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ (main characters) – ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಲಲೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಏಕ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿ ಭಿತರ್ ಆಂವ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಆಖ್ಖೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ನಿರಾಶ್‍ಪಣಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ದುಸ್ರಿ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಜೊಕಿಮಾಚಿ ತರ್ನಾಟಿ ಧುವ್, ಜಿ ತಾಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚೊ ಆರೋಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿವ್ಪಿ ತಿಚಿ ಆವಯ್, ಜೊಕಿಮಾಚಿ ಪತಿಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತರಿಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್/ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಕರಯ್ತಾ. ಬಂದ್‍ಖಣಿಂತ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ಭುಜೊವ್ಣ್ ದಿವ್ಪಿ ಬೆರಿಸ್ಟರಾಕ್ ಜೊಕಿಮ್ ನಿರ್ಪರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ವೆಳ್ ಲಾಗನಾ. ಪೂಣ್ ಕಾನುನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಕ್ ತಿ ಸುಚೊವ್ಣ್ಯೊ ದಿವ್ನ್ ಬಂದ್‍ಖಣಿಂತ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್/ ಶಿಕ್ಷಾ ಉಣಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆರ್ ಆಜುನ್‍ಯ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದಾಕಯ್ಲಲೊ ತಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಮೆನೆಜರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವುನ್ ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಆಸ್ರೊ ದಿಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ತಶೆಂಚ್ ನಿತಸಭೆಂತ್/ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ವಾಚ್ಲಲೊ ನಿತಿದಾರ್ ತಾಕಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ನಿರಾಶ್‍ಪಣ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಏಕ್ ಬರಿಚ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ದಿತಾ. ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಭುಮಿಕಾ ಮಾಂಡುನ್ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಚಡ್ಣಿ ದೆಂವ್ಣಿ, ಆಶಾ ನಿರಾಶಾ, ಸುಫಳ್ತಾಯ್ ನಿರ್ಫಳ್ತಾಯ್, ಭಾಗ್ಯ್ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ ಅಸ್ಲ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾವ್ನಾತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿ ಉಕ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ.

ಕಥಾನಕ್ (plot) – ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಘರ್‍ಕಾರ್‍ಣಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಂಡ್ನಾಂತ್ ಜಿಯೆತ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಕಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ, ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಯೆ ರಾತಿ ಪುಲಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಬಂದ್‍ಖಣಿಂತ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕೊಣೆಂ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಜಾಪಾಚಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಾರಣ್, ಖುದ್ದ್ ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಆಡ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾವುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದಿಲಿ. ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಹಿ ಕೇಸ್ ಮೆಜಿಸ್ಟ್ರೆಟ್ ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ಆಸುನ್ ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಯ್ ಕೊರ್ಟಾಕ್ ವೆಚಿ ಆಸ್ಲಿ.

ತಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮೆರೆನ್ ತೊ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ನೆಮಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತಾಕಾ ಪುಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ಲಲಿ ಥಂಯ್ಚಿ ಬೆರಿಸ್ಟರ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಜ್ಯೊ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಾಚೊ ವಿವರ್ ತಿ ತಾಕಾ ದಿತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಸೋಶನ್ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲುನ್ ಘರ್‍ಚಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಣೆಂ ನಶ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಆರೋಪ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲೊ. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡ್ಯಾಂನಿ/ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಅಸ್ಲೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ಆರೋಪ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಂಡ್ನಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಬ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಪಡ್ಲಲೊ. ಧುವ್ ಎಕಾ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭೊಂವ್ತಾಲಿ, ತಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ತೊ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ನಿಟಾಯೆರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆನ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಚೆರ್ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ತಾಕಾ ಬಂದ್‍ಖಣ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಪಂಚ್ವಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಸ್ಲೆಂ ನಿರಾಶ್‍ಪಣ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ.

ಸಂಘರ್ಶ್ (conflict) – ಬಂದ್‍ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಚಿತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಹಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಎಕ್ಯೆ ತರೆಚೆಂ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾತ್. ಜಿಬಿತ್‍ಭರ್ ನಿತಳ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಜೊಕಿಮ್ ಬಂದ್‍ಖಣಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್‍ತಾ. ಸಮಾಜಾಚೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಾಣೆಂ ಪಾಳ್ಲಲೆ. ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಫಳ್ ಕಿತೆಂ? ಘಾತ್ ಆನಿ ಖ್ಯಾಸ್ತ್. ಅಸ್ಲ್ಯೆ ತರೆಚ್ಯಾ ಅನುಪಕಾರಿ ಲೊಕಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ, ಏಕ್ ತಡ್‍ಜೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕಬುಲ್ ಜಾತಾ. ಜೊಕಿಮಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಹೊ ಸಂಘರ್ಶ್ ಕಾಣಿಯೆಚೊಯ್ ಸಂಘರ್ಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆಪ್ಣಾನ್ ಆದಾರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲಲಿ ಚೂಕ್ ತೊ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಶೆಕಿಂ ತಾಕಾ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯೆ ಖ್ಯಾಸ್ತಿಂತ್ ತಾಕಾ ಮಾತ್ಶಿ ಸೂಟ್/ ಸಡಿಳಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ (theme) – ಕಾಂಯ್ ನಾಜುಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸತಾಂ ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್, ಫಟಿಂಗ್ಪಣ್, ದುಡ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ, ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಡ್‍ಜೊಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ. ಅವ್‍ಗೂಣ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆದಳ್ತಾತ್. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಕೊಣಾಚೊ ಆಸನಾ, ಹೆಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಣಿಯೆಂತ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ದೆಶಿ ಲೊಕ್ ವಿದೆಶಾಂತ್ ವಚುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ನೀಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ್, ದೇವ್ ಧರ್ಮ್ ವಿಸ್ರುನ್, ಪರ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕೃತಾಯ್ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂಯ್ ಜಿವಿತ್ ಇಬಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತೆಂಗ್ಶಿ (climax) – ಜೊಕಿಮಾಚೆರ್ ಧಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಥಾಪ್ಲಲೆ. ಆಪೂಣ್ ನಿರ್ಪರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕಡೆ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾಸ್ಲಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ನಶಿಬಾಕ್ ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಆಶಾಚಿ ಎಕ್ ಕೀರ್ಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ನಾಸುನ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ದೋನ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ. ಆಪ್ಣಾನ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಜಿವಿತ್ ಝರಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆನಿ ನಿರಾಶ್‍ಪಣ್ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕರುನ್ ಎಕ್ಯೆ ತರೆಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ತೊ ಅನ್ಭೊವ್ತಾ.

ಶೈಲಿ (style) – ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಶೈಲಿ ಸರಳ್ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪಿ. ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿ ನಿತಿ ಆನಿ ಕಾನುನಾ ಸಂಬಂದಿತ್ ಪಾರಿಭಾಶಿಕ್ ಉತ್ರಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಣಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ. ತಿರ್ಸೊ ಪುರುಶ್ ವಾಪ್ರುನ್ ವಿವ್ರಣಾತ್ಮಕ್ ಕಾಣಿ ಘಡಯ್ಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಿ ಏಕ್ ಚಿಂತನ್‍ಶೀಲ್ ಕಥಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೊಕಿಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ ಭಿತರ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯೆ ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪ್ತಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾ.
ಶೆಕಿಂ, ಆಧುನಿಕ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಲ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ? ರಗ್ತಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ವಾ ಇಶ್ಟಾಗತಿಚೆ ಸಂಬಂದ್ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಮಧ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ? ಖರೆಂಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೆದ್ನಾಂ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಪರ್ಕೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಬಾರ್ ಪ್ರಸ್ನಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಹವಾನಾಂಕ್ ಫೂಡ್ ಕರುಂಕ್ ಹಿ ಕಾಣಿ ಉತೇಜನ್ ದಿತಾ.

 

ಜೇಸನ್ ಪೀಂತ್ ಉದ್ಯಾವರ್: ಕನ್ನಡ, ನಾಗರಿ, ರೋಮಿ, ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಶಿಯನ್ ಅಶೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣೀ ಬರಂವ್ಚೊ ಮಾ|ಬಾ|ಜೇಸನ್ ಪಿಂಟೊ, ಏಕ್ ಸಾಲೆಸ್ತಿಯನ್ ಯಾಜಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ರೊಮಾಂತ್ licentiate ಶಿಕಪ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ಚೊ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಹೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿಯೆಗಾರ್, ವಿಶ್ಲೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾತಜ್ನ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. 

[कथा विशलेषण] कोणाक‌च नाकासलो [जेसन पींत उद्यावर]

कथा विश्लेशण : “कोणाकूच नाका आसलो” [काणियेगार: स्याम बोळिये]

“कोणाकूच नाका आसलो” हे मोटवे काणयेंत लेखक आयच्या बदलत्या संवसाराचेर हारसो दवरून कांय आडूक सतां आमचे मुखार दवरता. काणयेची मांडावळ, मुखेल पात्रांचेर खोलायेन अभ्यास, कथानक, श्रीमान फेर्नांडीसाच्या जिवितांत उदेल्लो संघर्श, काणयेची तेंगशी (climax) आनी शैली बारिकसाणेण पळ्यतना, हे काणयेचो मुखेल विशय वाचप्यांक स्पश्ट जाता. चडुणें हजार उतरां वयर आसचे हे काणयेंत विदेशान आसच्या भारतीय कुंटुंबीक जिविताक लागू जावंच्यो थोड्यो कोडू गजाली आमकां वाचूंक मेळटात.

मांडावळ (setting) – काणयेची फाटभूंय पळयतना आमकां दोन मुखेल सुवाती मेळटात. एक जोकीम फेर्नांडीसांचें घर आनी दुसरी सुवात, ताका कुडायिल्ले (arrest) उपरांत ताणें आसची बंदखण. घरच्या परिसरांत तो धादोशी खुशालभरीत जियेतालो. इगर्जेचे आनी आपल्या घरचे नेम कायदे तो बरे रितीन पाळटालो. आपले घरकान्नी सवें आनी भुरग्यां सवें ताणें आपली जबाबदारी बरे भाशेन पाळिल्ली म्हण तो लेखतालो. बंदखणीचे वणटी भितर ताका आपल्या आनी आपल्या घराब्याची एक वेगळीच कूस पळोवंक मेळटा. ताच्या मनांत जायतीं सवालां उदेतात. त्या सवालांची जाप तो ते बंदखणी भितर सोदूंक प्रयत्न करता. बॅरिस्टरान ताका एक एक गजाल सांगतना तुटिल्ले गांज एक एक करून तो जोडूंक शकलो. आख्खो मिस्तेर ताका बंदखणीच्या त्या चार वणटी भितर उगडापो जालो.

मुखेल पात्र (main characters) – हे काणयेंत मुखेल पात्र खेळिल्लो श्रीमान जोकीम फेर्नांडीस एक भावार्थी क्रिस्तांव जाच्या जिवितांत एके राती भितर हुंवर येवन ताचें आख्खें जिवितूच निराशपणाक सांपडटा. काणयेंत आसची दुसरी मुखेल पात्र जोकीमाची तरणाटी धूव, जी ताचेर लैंगीक अत्याचाराचो आरोप घालता. तिका सांगात दिवपी तिची आवय, जोकीमाची पतीण, आपले धुवेच्या मुखेल मेस्तरीक सांगून जोकीमाक ख्यास्त/ शिक्षा फावो करयता. बंदखणींत जोकीमाक भुजोवण दिवपी बॅरिस्टराक जोकीम निरपराधी म्हण पारखूंक वेळ लागना. पूण कानुना प्रकार चलची रीत आपणावन श्रीमान जोकीमाक ती सुचोवण्यो दिवन बंदखणींत ख्यास्त/ शिक्षा उणी करच्याक ताका आधार दिवंक पावता. काणयेंत श्रीमान फेर्नांडीसाचेर आजुनूय विस्वास दाखिल्लो ताचो आदलो मॅनेजर ताच्या ह्या आकांताच्या वेळार पावून ताका काम आनी आसरो दिवंक फाटीं सरना. तशेंच नितीसभेंत/ न्यायालयांत आसतना ताचेर काकुळट दाखोवन फरमान वाचिल्लो नितीदार ताका जिवितांत केन्नाच निराशपण जायनाशें एक बरीच ख्यास्त दिता. काणयेंत आशिल्ल्या सगळ्या पात्रांनी आपली भुमिका मांडून काणयेंत चडणी देंवणी, आशा निराशा, सुफळटाय निर्फळटाय, भाग्य निर्भाग्य, विस्वास विस्वास घात अस्ल्यो सगळ्यो भावनात्मक गजाली उकताडाक हाडूंक आधार दिला.

कथानक (plot) – एका बर्‍या देव भिरांतीच्या कुटुंबांत आपले घरकान्नी आनी भुरग्यां सांगाता लंडनांत जियेतल्या श्रीमान जोकीम फेर्नांडीसाच्या जिवितांत आकांत आयलो, जेन्ना एके राती पुलिसान ताका कुडावंक बंदखणींत व्हेलो. आपणाक ख्यास्त कित्याक आनी आपणाचेर कोणें फिर्‍याद मांडल्या म्हण विचारतना ताका अजापाची जाप मेळटा. कारण, खुद्द ताचे धुवेन ताचे आड लैंगीक अत्याचाराची फिर्‍याद मांडिल्ली आनी ताचे पतिणेन सयत ह्या घडिताक साक्षी म्हण रावूंक आपली कबलात दिली. जायते दीस ही केस मॅजिस्ट्रेन कोर्टांत आसून आतां थंय थावन हाय कोर्टाक वेची आसली.

ताका सुटका मेळटा मेरेन तो भाड्याच्या एका घरांत एकसुरोच रावतालो. नेमा परमाणें ताका पुलीस ठाण्यांत रिपोर्ट करूंक आसलें. ताचेर बिरमत पाविल्ली थंयची बॅरिस्टर ताका समाधान दिवंक प्रयत्न करता. ताच्या घरच्यांनी ताचेर ज्यो फिर्‍यादी मांडल्यात ताची विवर ती ताका दिता. आपले धुवेचेर लैंगीक सोशन आनी घरांत बोबो घालून घरची शांती समाधान ताणें नश्ट केल्ल्याचो आरोप ताचेर आशिल्लो. अशें कित्याक, आपणाच्याच कुटुंबाच्या वांगड्यांनी/ कुटमादारांनी आपणाचेर असलो फटकिरो आरोप घाला म्हण तो चिंतूंक लागलो.

आधुनीक काळांत गांवांत थावन लंडनांत वसती करून आसच्या ताच्या घराब्यांत जायतो फरक पडिल्लो. धूव एका कॅरेबियन चेड्या सांगाता भोंवताली, ताचे बायलेक एकलो तरणाटो परत परत तो नाशिल्ल्या वेळार मेळूंक येतालो. आपले धुवेक निटायेर हाडूंक प्रयत्न करतना, ताचे पतिणेन लेगून ताचेर फिर्‍याद मांडून ताका बंदखण फावो जावंक करयलें. काजाराचीं पंचवीस वर्सां जाल्लीं आनी असलें निराशपण तो ह्या परगांवांत भोगतालो.
संघर्श (conflict) – बंदखणींत आसतना श्रीमान जोकीमाच्या मनांत जायतीं चितनां उदेतात. हींच चिंतनां ताच्या मनांत एके तरेचें झूज मांडूंक कारण जातात. जिवीतभर नितळ जिणी जियेल्लो जोकीम बंदखणींत आसतना आपल्या घराच्यां विशीं नियाळ करता. समाजाचे आनी आपल्या धर्माचे कायदे ताणें पाळिल्ले. पूण ताचो फळ कितें? घात आनी ख्यास्त. असले तरेच्या अनुपकारी लोकां सरशीं झुजच्या बदला, एक तडजोड करूंक तो कबूल जाता. जोकीमाच्या जिवितांतलो हो संघर्श काणयेच्योय संघर्श जावंक पावता. आपणान आदारूंक नाशिल्ली चूक तो मानून घेवंक तयार जाता. शेकीं ताका ख्यास्त मेळटा. पूण ते ख्यास्तींत ताका मातशी सूट/ सडिळाय फावो जाता.

मुखेल विशय (theme) – कांय नाजूक आनी आयच्या काळांत आसचीं वास्तवीक सतां हे काणयेंत आमकां वाचूंक मेळटात. विस्वास घात, फटींगपण, दुडवांची आशा, जिवितांत तडजोड, इत्यादी अवगूण वाचप्याच्या दोळ्यांक आदळटात. आधुनीक संवसारांत कोणूच कोणाचो आसना, हेंय आमकां काणयेंत पळोवंक मेळटा. तशेंच देशी लोक विदेशांत वचून आपणाची नीज संस्कृताय, देव धर्म विसरून, परकी संस्कृताय आनी चाल चमकण आपणावन आपणाचें आनी हेरांचेंय जिवीत इबाडूंक तयार जाल्लो दिश्टावो आमकां वाचूंक मेळटा.

तेंगशी (climax) – जोकीमाचेर धा गुन्यांव थापिल्ले. आपूण निरपराधी म्हण दाखोवंक ताचे कडे कांयच नाशिल्लें. आपल्या खोट्या नशिबाक तो रडटालो. पूण आशाची एक कीर्ण ताका दिसली. देखून आपलो गुन्यांव नासून सयत तो दोन गुन्यांव मानून घेता. आपणान मोग केल्ल्या, जिवीत झरयिल्ल्या कुटुंबाचो संपर्क सोडूंक तो तयार जाता. ताच्या जिवितांत ताका आनी निराशपण नाका आसलें. अशें करून एके तरेची सुटका तो अणभवता.

शैली (style) – काणयेची शैली सरळ आनी भास एकदम सोंपी. कांय गजाली निती आनी कानुना संबंदीत पारिभाशीक उतरांचो वापर वाचप्यांक काणी समजूंक आधार दिता. तिरसो पुरूश वापरून विवरणात्मक काणी घडयल्या. तशेंच ही एक चिंतनशील कथाय म्हण आमच्यान म्हणूंक जाता. जायत्यो गजाली श्रीमान जोकीमान आपल्या मना भितर नियाळटना आमकां स्पश्ट जातात. हे काणयेची बुन्याद हातूंत आटापता आनी वाचप्याक काणयेचें चित्रण करूंक आधार दिता.

शेकीं, आधुनीक मनशाचें जिवीत अशेंच काय कितें? मनशापणाक आयच्या ह्या आधुनीक संवसारांत मोल आसा वा ना? रगताचें नातें वा इश्टागतीचे संबंद हांचे मदलें खंयचें आमकां गरजेचें? खरेंच जिवितांत केन्ना कितें जायत म्हळ्ळें सांगूंक जायना. केन्ना आपलोच परको जायत म्हळ्ळेंय सांगूंक जायना. असल्या साबार प्रस्नांक आनी आव्हानांक फूड करूंक ही काणी उत्तेजन दिता.

 

 

जेसन पींत उद्यावर: कन्नड, नागरी, रोमी, तशेंच पर्शियन अशें च्यार लिपियांनी कोंकणी बरंवचो मा|बा|जेसन पिंटो, एक सालेसतियन याजक, प्रसतूत रोमांत licentiate शिकप शिकून आसचो. आशावादी प्रकाशनाचो सह-संपादक जावनासचो हो एक उत्तीम काणियेगार, विशलेशक तशेंच कोंकणी भाशातजन. भुर्ग्यांक कोंकणी भास शिकंवच्या दिशेन जायतो वावर करून आसा. 

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]