ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಲೇಖನ್]  ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ]

ಆಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ತಿತ್ಲಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ಜಾಗತೀಕರಣಾಚೊ ದಭಾವ್ ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲಾ, ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ, ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ಎಕಾತೆಂಪಾಧಿಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಖುನ್ ವೆತಾಲ್ಯೊ, ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಪ್ರತಿಯೊ ವಿಖುನ್ ವಚಾಜಯ್ ತರ್ ಜಾಯ್ತಿ ಮಿನತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಬುಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟುಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಫಕತ್ತ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅಜೀಕ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಧಿಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ’ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ 2003 ಇಸ್ವೆಥಾವ್ನ್ 2011 ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೊಮ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತೊಚ್ಚ್ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರುನ್ ಆಸಾ. ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ತರ್, ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಿಸಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಎಕೇಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೂಕ್, ಪ್ರಕಾಶನಾಖಾತಿರ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಎಕೊಡಿ ನದರ್ ಘಾಲುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ]


"ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಸರ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ"- ಎಕಾ ಆಶಾವಾದಿಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹೆಂ ....

ಹೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಖರೆಂ ಜಾಯ್ತ್..? ಹಾಂವ್ "ಆಶಾವಾದಿ"...!

2002 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಆಜ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜಾರಿ ಜಾತೆಚ್ ಆಸಾತ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಏಕ್ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ತಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫುಲುಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖರ್‍ಯಾ ಆಶಾವಾದಿಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹೆಂ.. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಉದ್ಧೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್’, ದೆಕುನ್ ತಾಚೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ.

ದುಡು ವ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಖರೆಪಣಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ಅಜೆಕಾರ್‌ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಏಕ್ ಸ೦ಸ್ಥೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಭಗಾಪ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಕಾರಾಣ್‍ಯ್ ಆಸಾ. ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಸುರ್ವಾತುನ್ ಕೊಂಕಣೆಂತ್ ತಾಣೆ೦ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ನವಾಲಾ೦, ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ೦ ನವಿ೦ ತಾಲೆ೦ತಾ೦, ಆನಿ೦ ತಾ೦ಚಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಸುರು ಕರುನ್ ಫಕತ್ತ್ 15 ವರ್ಸಾನಿ೦ 27 ಪುಸ್ತಕಾ೦ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ಅಜಾಪಾ೦, ಎಕಾ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಕೀ ಹಕೀಗತೆ೦ತ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆ೦, ದಿಸಾನ್‌ದೀಸ್ ಕುಸ್ಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್, ಹಟ್ ಧರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ಂಚ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಗ್ರಾಸಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಮಧೆ೦ಯ್ ವೇಳ್ ಕಾಡುನ್ ಸತ್ ಕರುನ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೆ೦ ಏಕ್ ಖರೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಹೆಂ...!. ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ/ಸಾಹಿತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ನರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಬೂಕ್ ಹೆರಾಂಚೆ. ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ, ಅನುವಾದ್, ಅಧ್ಯಯನ್, ಕವಿತಾಜಮೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಲೇಖನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಬುಕಾಂನಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾತ್.

2002 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಕುವೇಯ್ಟ್)

ಆಶಾವಾದಿ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ)

[ಅಬ್ಬಾಸಿಯಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ತಾನಾ; ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್ - ದೆ|ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ದೆ|ಗಿಬ್ಬಾ ಕುಲ್ಶೇಕಹ್, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೆ|ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್, ಆನಿ ದೆ|ಜೊನಿ ಸುರತ್ಕಲ್]

2003 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಕುವೇಯ್ಟ್)

      

ಜಿವಿತಾ ಸೊಭಾಣ್ (ಜೊರ್ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್ (ಅನುವಾದ್) - ೨೦೦೩)
ಚ್ಯಾರ್ ಮುಖಾಂ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ - ೨೦೦೩)
ಖಿಳೊ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ - ೨೦೦೩)

2004 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಕುವೇಯ್ಟ್)

     

ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ (ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)
ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)
ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ (ಆಂಡ್ರು ಎಲ್ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)

[ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೆ|ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜ್, ದೆ|ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಮಾ|ರೊನಾಲ್ಡ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಅಜೆಕಾರ್, ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಆಂಡ್ರು ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ - 24 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 2005]

2005 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಸಂಧೇಶ ಸಭಾಸಾಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್)

     

ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಆನಿ ಭಗ್ಣಾಂ (ಜೆಮ್ಮಾ ಪಡೀಲಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಬೂಕ್)
ಸತಾಂ ಆನಿ ಖತಾಂ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ (ನೈತಿಕ್) ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ)
ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ)

     

ಕಂಗಾಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ)
ಮೊತಿಯಾಂ ಆನಿ ತಾರಾಂ (ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ)
ಕವಿತಾಪಾಠ್ - ಭಾಗ್ - 1 (ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಬೂಕ್) [2005 ಇಸ್ವೆಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ವಿಶೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ]

[ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್: ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮಾ|ಬಾ|ವಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಡೊಲ್ಫಿ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್.ಡಿ’ಸೋಜ್, ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ]

[ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಇ-ಬೂಕ್ 'ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ' ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕರ್ತಾ ಜೆರಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಬೆಂದುರ್ - ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸಾ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್]

2006 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಕಾರ್ಕಳ್)

 

ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ (ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಇ-ಕಾದಂಬರಿ)
ಬಾಮುಣಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ (ಎಚ್ಚೆಮಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)

 

ದರ್ಭಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಕವಿತಾಜಮೊ) [2006 ಇಸ್ವೆಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ಥಿ]
ದರ್ಯಾಕ್ ಉದಾಕ್ (ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಬೂಕ್)

[ದಾವ್ಯಾಥಾವ್ನ್: ಎಚ್ಚೆಮ್, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ, ದೆ|ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಮೈಸೂರ್, ಮಾ|ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಲಂಗಾರ್, ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್]

2007 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ಅಲಂಗಾರ್, ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ)

 

ಸಾಗೊರಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆಚ್ಯೊ ಝರಿ (ದೊನ್ಶಿಂ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ - ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ಇ-ಬೂಕ್)
ಆಡೊಸಾಂತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ (ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭುಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)
ಆಟ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಧೊಣು (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೆ. ವಾಸ್ ಕೆಲರಾಯ್ ಹಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)

    

ಶಿಂಪಡ್ಲೆಲಿಂ ಮೊತಿಯಾಂ (ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿಂಚಿಂ ಕವಿತಾ)
ಮುಖಾಂ ಪಾಟ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ (ಅನಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಚೊ ಕವಿತಾಜಮೊ)
ಮೊಳ್ಬಾವಯ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ (ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಲೇಕನಾಂ)

    

ಕುಲ್ಕುಲೊ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿತಾಜಮೊ)
ತಿಂತೆರಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂ (ಮಯ್ನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಕವಿತಾಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕವಿತ)
ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ (ಕವಿತಾ ಅಧ್ಯಯನಾಂಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಬೂಕ್)

2008 ಇಸ್ವಿ (ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ: ನೀರುಡೆ)

ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಕವಿತಾಜಮೊ - 2008)

ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್-೦ತ್ಲ್ಯಾ ತಿ೦ತೆರಾ೦ತ್ ಪಿ೦ತುರಾ೦, ಉತ್ರಾಂತ್ ಸೂತ್ರಾಂ ಅಂಕಣಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಭಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಸಕ್ತೆಕ್ ನವ್ಯಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಹುಮೆದ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ, ವಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿ೦ಕ್, ಬರಯ್ಣಾರಾ೦ಕ್, ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲಾ ತಿ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್...

ಆಶಾವಾದಿಕ್ ಸಲ್ವಣ್ ನಾ, ತಶೆ೦ ವಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹುಮೆದಿಕ್ ಅ೦ತ್ಯ್ ನಾ೦, ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಎಕ್ವಟ್ ಕರುನ್ ಪರತ್ ಆಶಾವಾದಿಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಖಾಲ್ "ಪಯ್ಣಾರಿ.ಕೂಮ್" ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾ. "ಆಶಾವಾದಿ.ಕೊಮ್" ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಮುಖಾರುನ್ ವರುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಪಾಂಚ್ ನವೆ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸುನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನಾವೆಳಾರ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ.ಬಂಧ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಜಮೊ)
ಅಪವಿತ್ರ್ ಸಂಬಂಧ್ (ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಜಮೊ)
ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ (ರೊನಾಲ್ಡ್ ಒಲಿವೆರಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ರೊ ಛಾಪೊ)
ಬಜಾರ್ (ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ಚೊವ್ತೊ ಕವಿತೆಂಚೊ ಜಮೊ)
ಮುಗ್ದನಾತ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ (ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಂ)

ಎಕಾ ಆಶಾವಾದಿಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆ ನಾಂವಾ ಬರಿಂ "ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾಸರ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಖ್ಯೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಂವ್ ಆನಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಂವ್.

***

(- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ)

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಲೇಖಕ್/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]