ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಉರಯ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್..    कोंकणी उलोय, कोंकणी उरय, कोंकणी आमची आवय..       
Writers Writing
ಸಂಪಾದಕೀಯ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಿರಂತರಿ..
ಮನಿಸ್ ಧಾಂವ್ಣಿ..
ಲೇಖನಾಂ
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ
ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್
ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ
ಕವಿತಾ
ಬ್ರೊತ (ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ)
ಕವಿತಾ (ಹಫ್ತ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ)

ಕವಿತಾಪಾಠ್ (ಅಧ್ಯಯನ್)

ಚಿತ್ರಾಂ-ವಿಚಿತ್ರಾಂ (ಸ್ಪರ್ಧೊ)
ಕಾಣ್ಯೊ

ಮಟ್ವಿ ಕಥಾ
ನ್ಯಾನೊ ಕಾಣ್ಯೊ
ನೈತಿಕ್ ಕಾಣ್ಯೊ
ಅನುವಾದ್ ಕಾಣ್ಯೊ

ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂ

ಮುಗ್ದೊನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗಿತಾಂ

ಸಂವಾದ್
ಏಕ್ ಭೆಟ್ ಏಕ್ ಸಂವಾದ್
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ

ಆಗ್ರಾರ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಹಮಿಲನ್ 2015

ಅಂಕಣಾಂ
ದಿವ್ಟಿ (ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರ್)
ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಡಾ|ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್)
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ (ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ)
ಸಕಾಳಿಕ್ (ಸ್ಟೀಫನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

[ಸಕಾಳಿಕ್]  ರಾಜ್ ಘರಾಣಿ ಆನಿ ಅರಕ್ಶಣ್.....? [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ]

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವ್ ಖುದ್ದ್ ಗಾಡಿ ಚಲವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ತೊ ದೀಸ್ ಸನ್ವಾರ್ (ಅಕ್ತೋಬರ್ ೧೫) ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ತಿನಾಂಕ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊಂ ಸಕಾಳಿಂ ಚಡುಣೆಂ ಧಾ ವೊರಾಶೆಂ ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ ತರ್‌ಯೀ, ಬೆಳ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ಹಾಪುರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಅಡೇಜ್-ತೀನ್ ವೊರಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾ ಲಾಖ್ ಮರಾಠಿ ಲೋಕ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಕಾರಾಂ, ಬಾಯ್ಕಾಂ, ಟ್ರಕ್ಕಾಂ, ಬಸ್ಸಾಂ, ಟೆಂಪೊ... ಹರ್ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂನಿ ಭರುನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಹಾಯ್‌ವೇ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖೆಟಿಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಇತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಬಾವ್ಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಮರಾಠಿ ಅಸ್ಥಿತ್ವಾಚಿ ಕುರುಃ ಧಾಖಯ್ತಾಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರ್ವೋಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಗಾಡಿಯಾಂಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರೀತ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಖಾರ್ಸಿಲೊಂ. ಮರಾಠಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೋರ್ಚಾಚೆರ್ ಅಪುರ್ಭಾಯೆಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ.

 ರಾಜ್ ಘರಾಣಿ ಆನಿ ಅರಕ್ಶಣ್.....? [ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ]

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದೋನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಿನಿ೦ ಅರಕ್ಶಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮೂಕ್ ಮೊರ್ಚಾ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾತ್, ತೆ ಏಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ರಾಜ್ ಚಲ್ಯೈಲೆಲೆ ಮರಾಟಾ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ್...! ಮೂಕ್ (ಮೌನ್) ಮೊರ್ಚಾದ್ವಾರಿ೦ ಆಪಾಪ್ಲೆ೦ ಬಳ್ ದಾಖವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಹೆ ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಅರಕ್ಶಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್- ಸಮಾಜಿಕ್ ನೀತಿಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟಿ೦ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾನಿ೦ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಿನಿ ಬಸ್ಕಾ ಆಮಾನತ್ ಕರ್ಚಿ, ಹಿ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸ೦ವಿದಾನಾಚಿ ಸವ್ಲತ್.

೧೪ವ್ಯಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ರಾಯಾನಿ೦ ದೆಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ್ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ೧೭ವ್ಯಾ ಆನಿ ೧೯ವ್ಯಾ ಶತಕಾ೦ ಮಧೆ೦ ಮರಾಟಾನಿ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ರಾಜ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಚಲಯ್ಲಾ೦. ತರ್ ಆಜ್ ತಾಣಿ ಅರಕ್ಶಣಾ ಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ಚೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦..?

ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ೩-೪ ಮೊರ್ಚಾ ಕಾಡುನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬಳ್ ದಾಖವ್ನ್, ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಾಬವ್ ಘಾಲಾ. ಆನಿ ಆತಾ೦ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಣಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಎಲಿಸಾವಾ೦ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಭೆ೦ ಕೆಲಾ೦. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನಿ ಆಜ್ ಕಿತೆ೦ ಊಣೆ ಜಾಲಾ೦..? ಜಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಹಾತೆರ್ ಹಾಣಿ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ಲಾ೦...?

ಥೊಡ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಲೆ೦ ಅಹ್ಮದನಗರ್ ಪರಿಸರಾ೦ತ್ ಮರಾಟಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ತೀನ್ ದಲಿತ್ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾನಿ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕರ್ನೆನ್ ಮರಾಟಾ ಆನಿ ದಲಿತ್ ಸಮುದಾಯಾ ಮಧೆ೦ ಝಗ್ಡೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾನ್ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ದಲಿತ್ ಸಮಾಜೆರ್ ನಾಖುಶ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಆನಿಕೀ ಚಿಡ್ಲೊ ದಲಿತಾನಿ ಫಟ್ಕಿರಿ ದಾವ್ ತಾ೦ಚೆರ್ ತಾಪ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಉಸ್ಕೊ೦ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯ್ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಜಾಲೆ, ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಒತ್ತಡ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಮೂಕ್ ಮೊರ್ಚ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾತೆರ್ ಉಬಾರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಸರ್ಕಾರಾನ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಕಮಿಟಿ -ಸಚಾರ್ ಕಮಿಟಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕಮಿಟಿ, ಆನಿ ರ೦ಗನಾಥ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕಮಿಟಿನಿ ಅಸೆ೦ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾ೦..." ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ದ್ರಶ್ಟೆನ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾನಿ೦ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾವರ್ನಿ ಪಾಟಿ೦ ಆಸಾ" ಮ್ಹಣ್.

ರಾಜಕೀಯ್ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ ಮರಟಾ ಸಮಾಜ್ ಆಜ್ ಉ೦ಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸ೦ಖ್ಯಾನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಿತೆ೦ ಉಣೆಪಣ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಸರ್ಕಾರಾಕಡೆ ರಿಜರ್ವೆಶನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್, ಆಜ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೧/೩ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ೧/೯ ವಾ೦ಟೊ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ೫೦% ವರ್ನಿ ಅಧಿಕ್ ಆಮಾನತ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಆಸಾತ್...! ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾ೦ತ್ ಸಭಾರ್ ಜಾತಿ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ತಾ೦ತು ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಅರಕ್ಶಣ್ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಆಮಾನಾತ್ ಆಸಾ.(ಒ ಬಿ ಸಿ). ತಸೆ೦ಚ್ಚ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾ೦ತಯ್ ವಿವಿದ್ ಜಾತಿ ಪ೦ಗಡ್ ಆಸಾತ್ (ತಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್, ಭಾಸೆಕ್ ಆನಿ ಜನನಾಕ್ ಸ೦ಬ೦ದ್ದ್ ಜಾವ್ನ್). ಆತಾ೦ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬೊ೦ಬಯ್ ಹೈಕೊರ್ಟಾನ್ ೫% ಶಿಕ್ಪಾ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾನಿ ಆಮಾನತ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ೦ ತರೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನವ್ಕರಿ ಅರಕ್ಶಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾ೦. ಆನಿ ಅಸೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮುದಾಯ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ತಸೆ೦ ನವ್ಕರಿನಿ ಅರಕ್ಶಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾತ್.

"ಮರಾಟಾ ಕ್ರಾ೦ತಿ ಮೊರ್ಚಾ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಏಕ್ ಸ೦ಘ್ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಅರಕ್ಶಣ್ ಆಮಾನತ್ ಕರು೦ಕ್ ಫುಡೆ೦ ಸರ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಣಿ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾ೦ತಿಚ್ಚ್ ಉಟೈಲ್ಯಾ.

ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ಜಾತಿವಾದ್ ಆದಿ೦ ಮಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲನಾರ್ ಆಸಾ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ" ಕು೦ಡ್ಬಿ" ಕುಳ್ಯೆಕ್ ಎದೊಳಚ್ಚ್ ಅರಕ್ಶಣ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಖಾತ್ರಿ ಆಸಾ ಕೀ ಮರಾಟಾ೦ಕ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ("ಪಾಟಿ೦ ಉರ್ಲೆಲಿ ಜಾತ್") ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಭಾರಾತಾಚ್ಯಾ ಸ೦ವಿಧಾನಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ೦ ಮ್ಹಣ್. ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ ವ್ಹಡ್ ವಾ೦ಟ್ಯಾನಿ ಮುಖೆಲ್ ಮ೦ತ್ರಿ ಕ್ರಶಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್ಲೆ೦, ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆನಿ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾಚೆಚ್ಚ್ ತಸೆ೦ಚ್ಚ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊ-ಒಪರೆಟಿವ್ ಸ೦ಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಮುಖೆಲಿ ಆನಿ ದುಡ್ವಾಧಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೆ ಆತಾ೦ ರಾಜಕೀಯ್ ಒತ್ತಡ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾತ್.

೨೦೧೪-೦ತ್ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಶ್ರೀ ಪ್ರಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹನ್ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರಾಟಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾ೦ಕ್ ಅರಕ್ಶಣ್ ಕ್ಶೆತ್ರಾ೦ತ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಚಾರವ೦ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾನಿ೦ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಮುಖಾರಿ೦ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತರೀ ಎಲಿಸಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ತಾ೦ಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲಿನಾ ಪೂಣ್ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್-ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮರಾಟಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನಿ೦ಚ್ಚ್ ಹಾಚೊ ವಿರೊಧ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಬಾಜಾಪಾಕ್ ವೋಟ್ ದಿಲೊ.

ಜರ್ ಆಜ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಯ್ ಘಾಲಿತ್ ತರ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾ೦ತ್ಲೆ ದುಸ್ರೆ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾತಿಚೆ/ಕುಳ್ಯೆಚೆ ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೆಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ೦.

ಹೆ೦ ಲೆಖನ್ ಲಿಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ೦ತ್ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚೊ ಮುಖ್ಯ ಮ೦ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದೆವೆ೦ದ್ರಾ ಫಡ್ನಾವೀಸಾನ್, ಮರಾಟಾ ಸಮುದಾಯಾ೦ಕ್ ಖುಶ್ ಕರು೦ಕ್ ಆನಿ ತನಾವ್ ಉಣೊ ಕರು೦ಕ್ ಸರ್ವ್ ಇ ಬಿ ಸಿ ಜಾತಿ೦ಕ್(ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ೦ಕ್), ಶಿಕ್ಪಾ ಕ್ಶೆತ್ರಾನಿ೦ ಅರಕ್ಶಣ್ ಜಾಹಿರ್ ಕೆಲಾ೦. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಮರಾಟಾ ಆ೦ದೊಲನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಫುಡ್ಲೆ೦ ಮೇಟ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲಾ.

(ಆದಾರಾನ್ - ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೊಡಿ)

 

ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಏಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್/ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಕವಿ/ಲೇಖಕ್/ಕಾಣ್ಯೆಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಳ್ಕೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ’ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ’ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮೋಗಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ವಾವ್ರಾಡಿ. ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚೊ ವಿಶಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿಂನಿ ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ.

 

   

2004 ಥಾವ್ನ್ 2011 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾಯ್ಜ್.ಕೊಮ್ ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಸಾಹಿತಾಕ್ ಆಮಿ ಫುಡಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣಾರಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.
ಮುಖ್‌ಪಾನ್
 
ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
ಪ್ರಗತಿಶೀಲ್ ಬರಯ್ಣಾರ್

Buffer Email Facebook Google LinkedIn PrintCopyright 2003 - 2016
All rights reserved. This site is property
Ashawadi Prakashan.
All poinnari.com content are copyrighted and may not be copied / modified in any way.
Send questions or comments to:
editor@poinnari.com
  [Archive / Links]